N_APr Autorské právo

Vysoká škola finanční a správní
zima 2021
Rozsah
1/1/0. 6 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z.
Garance
prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
Katedra občanského a pracovního práva (FPSS) - Katedry - Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Franců
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Student se bude orientovat v institutech autorského práva (vč. práv souvisejících a práva sui generis), znát základní teoretická východiska (včetně souvislostí s ostatními právy duševního vlastnictví a právem proti nekalé soutěži), pojmy obsahu, předmětu a subjektu autorského práva, jakož i závazkové právo autorské (smluvní a mimosmluvní nakládání s dílem, následky zásahu do práva autorského). Z mediálního práva bude poukázáno jen na nejdůležitější otázky.Student musí být schopen rozeznat a posoudit jednoduché právní otázky a interpretovat jednoduchý právní text.
Výstupy z učení
Výstupem z předmětu jsou osvojené znalosti studenta prokázané u zápočtu
Osnova
 • 1. Pojem autorského práva a práv souvisejících, práv duševního vlastnictví a práva proti nekalé soutěži a vzájemné souvislosti • 2. Autorské dílo a jiné předměty ochrany. Subjekt autorského práva • 3. Obsah autorského práva. Autorská práva osobnostní a majetková • 4. Nakládání s předmětem ochrany smluvní (licence, zaměstnanecká díla) a mimosmluvní (výjimky a omezení z autorského práva) • 5. Ochrana a vymáhání práva autorského • 6. Kolektivní právo autorské (kolektivní správa) • 7. Ochrana osobnosti v mediálním prostoru • 8. Nekalá soutěž • 9. Ochrana soutěže • 10. Prostředky ochrany proti nekalé soutěži• 11. Regulace reklamy (reklamní právo) • 12. Obchodní sdělení a ochrana osobních údajů
Literatura
  povinná literatura
 • JANKŮ, Martin a Karel MAREK. Soukromé právo po rekodifikaci. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. 144 s. EUpress. ISBN 978-80-7408-167-5. info
 • JANKŮ, Martin a Karel MAREK. Vybrané kapitoly soukromého práva. 1. vyd. Praha: C.H. beck, 2018. 208 s. Beckova skripta. ISBN 978-80-7400-699-9. info
  doporučená literatura
 • LEŠKA, Rudolf a Eva ONDŘEJOVÁ. ZÁKLADY MARKETINGOVÉHO PRÁVA A PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ - FUNDAMENTALS OF MARKETING LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY LAW. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2018. 138 s. EDUCOpress. ISBN 978-80-7408-173-6. URL info
 • SRSTKA, Jiří, Rudolf LEŠKA, Pavel MATES, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, Pavel KOUKAL, Petr PRCHAL, František PÚRY, Petra SKŘEJPKJOVÁ, Vladimír SMEJKAL, Ivo TELEC, František VYSKOČIL a Petra ŽIKOVSKÁ. Autorské právo a práva související. 1. vyd. Praha: Leges, 2017. 416 s. Student. ISBN 978-80-7502-240-0. URL info
Výukové metody
Přednášky a cvičení v prezenční formě, řízené skupinové konzultace v kombinované formě; minimální povinná účast na cvičeních/seminářích v prezenční formě studia je 75%, na řízených skupinových konzultacích v kombinované formě studia 50%. V případě neúčasti studenta na seminářích a konzultacích (individuální studijní plán, neúčast pro nemoc apod.) je student povinen vypracovat krátkou práci (5-10 normostran) na téma stanovené po konzultaci s vyučujícím. Po jejím odevzdání a schválení vyučujícím je způsobilý zhostit se zkoušky.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zkouškou: Zkouška spočívá v písemném testu o 10 otázkách s výběrem ze 4 odpovědí, z nichž žádná, 1, 2, 3 nebo 4 mohou být správné. Při neúčasti v přednáškách může být uložena povinnost písemné práce.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/zima2021/N_APr