N_Cn Controlling

Vysoká škola finanční a správní
léto 2022
Rozsah
2/1/0. 12 hodin KS/semestr. 5 kr. Ukončení: zk.
Garance
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Katedra ekonomie a managementu (FES) - Katedry - Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Bc. Kamila Procházková
Předpoklady
Tento předmět nemá žádné povinné předpoklady, nicméně studenti se neobejdou bez důkladné znalosti předchozích manažerských předmětů, kdy se v Controllingu budou učit, jak je využívat.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače s podstatou controllingu - s klíčovým nástrojem operativního a strategického řízení firem jak v době růstu, tak v době krize. Studenti se seznámí s rolí vlastníků a manažerů podniků, tvorbou střednědobých strategií, operativních plánů, podstatou controllingu a aktivit spojených s řízením podnikových rizik. Controllingové aktivity budou navazovat na strategické a operativní cíle v oblasti řízení marketingu, obchodu, financí, inovací a personálu. Zvláštní pozornost bude věnována přesnému vymezení rozhraní mezi controllingem strategickým a operativním, kvalitativním a kvantitativním nástrojům měření výkonnosti a manažerským odpovědnostem spojených s controllingovými aktivitami.
Výstupy z učení
Student by po absolvování kurzu měl pochopit a být schopen aplikovat níže uvedené disciplíny controllingu 1. Controlling a procesní model řízení podniku - Procesní model řízení podniku - Úloha controllingu v řízení podniku - Poslání controllera 2. Strategický a operativní controlling - Úloha strategického controllingu v ŘP - Metody a nástroje strategického controllingu - Úloha operativního controllingu v ŘP - Metody a nástroje operativního controllingu 3. Strategický marketingový controlling - Monitoring makroprostředí - Monitoring interního prostředí - Controlling životních cyklů - Rozhraní image a značky - Optimalizace cenových strategií 4. Operativní marketingový controlling - Monitoring konkurenčního prostředí - Monitoring segmentace - Optimalizace produktových řad¨ - Optimalizace distribučních cest - Komunikační rizika 5. Strategický obchodní controlling - Vyhodnocování cílů na rozhodujících trzích - Monitoring klíčových odběratelů 6. Operativní obchodní controlling - Controlling operativních obchodních plánů - Řízení forecastů - Controlling obchodních pohledávek - Řízení měnových rizik 7. Strategický finanční controlling - Bilanční controlling - Řízení vlatnických ukazatelů - Optimalizace zadluženosti - Investiční rozhodování - Controlling hodnoty podniku 8. Operativní finanční controlling - Význam FCF - Řízení operativních ukazatelů - Řízení cizích zdrojů a dluhových vztahů - Kalkulace a controlling - Řízení finančních rizik 9. Controlling kvality - Vyhodnocování TQM/EFQM - Vyhodnocování BSC - Vyhodnocování QMS - Controlling nákladů na zajištění kvality 10. Inovační controlling - Řízení strategických rizik spojených s inovacemi - Volba strategických partnerství - Rizika interních rozhraní - Controlling financování inovací - Řízení operativních rizik spojených s inovacemi 11. Controlling restrukturalizací - Změny firemní politiky - Volba strategických partnerství v krizi a forma pokračování - Řízení bodu zvratu - Financování v krizi - Kritické místo restrukturalizace 12. Personální controlling - Optimalizace organizační struktury - Vyhodnocování manažerských předpokladů - Řízení produktivity práce - Monitoring osobních plánů
Osnova
 • 1. Controlling a procesní model řízení podniku - Procesní model řízení podniku - Úloha controllingu v řízení podniku - Poslání controllera 2. Strategický a operativní controlling - Úloha strategického controllingu v ŘP - Metody a nástroje strategického controllingu - Úloha operativního controllingu v ŘP - Metody a nástroje operativního controllingu 3. Strategický marketingový controlling - Monitoring makroprostředí - Monitoring interního prostředí - Controlling životních cyklů - Rozhraní image a značky - Optimalizace cenových strategií 4. Operativní marketingový controlling - Monitoring konkurenčního prostředí - Monitoring segmentace - Optimalizace produktových řad¨ - Optimalizace distribučních cest - Komunikační rizika 5. Strategický obchodní controlling - Vyhodnocování cílů na rozhodujících trzích - Monitoring klíčových odběratelů 6. Operativní obchodní controlling - Controlling operativních obchodních plánů - Řízení forecastů - Controlling obchodních pohledávek - Řízení měnových rizik 7. Strategický finanční controlling - Bilanční controlling - Řízení vlastnických ukazatelů - Optimalizace zadluženosti - Investiční rozhodování - Controlling hodnoty podniku 8. Operativní finanční controlling - Význam FCF - Řízení operativních ukazatelů - Řízení cizích zdrojů a dluhových vztahů - Kalkulace a controlling - Řízení finančních rizik 9. Controlling kvality - Vyhodnocování TQM/EFQM - Vyhodnocování BSC - Vyhodnocování QMS - Controlling nákladů na zajištění kvality 10. Inovační controlling - Řízení strategických rizik spojených s inovacemi - Volba strategických partnerství - Rizika interních rozhraní - Controlling financování inovací - Řízení operativních rizik spojených s inovacemi 11. Controlling restrukturalizací - Změny firemní politiky - Volba strategických partnerství v krizi a forma pokračování - Řízení bodu zvratu - Financování v krizi - Kritické místo restrukturalizace 12. Personální controlling - Optimalizace organizační struktury - Vyhodnocování manažerských předpokladů - Řízení produktivity práce - Monitoring osobních plánů
Literatura
  povinná literatura
 • HAVLÍČEK, Karel. Management & controlling malé a střední firmy. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s. 2020 (v edičním plánu). 212 s. ISBN 978-80-7408-056-2
  doporučená literatura
 • AMANN, Klaus et al. Management und Controlling. 3. Auflage Wien: Springer-Verlag GmbH. 2020. ISBN 3658287942.
 • TÓTH, Miroslav a Slavka ŠAGÁTOVÁ. Nákladový controlling. Bratislava: Wolters Kluwer. 2020. 168 s. ISBN 978-80-7598-906-2
 • ROBBINS, Stephan P. a Mary Kaye COULTER. Management. 13th edition. London: Pearson Education Limited, 2016. 717 s. ISBN 978-1-292-09020-7.
 • KUPEC, Václav, Michal LUKÁČ, Přemysl PÍSAŘ a Katarína GUBÍNIOVÁ. Increasing Personnel Competencies in Museums with the Use of Auditing and Controlling. Sustainability. Basel: MDPI, 2020, roč. 12, č. 24, s. 1-18. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su122410343.
 • ESCHENBACH, Rolf a Helmut SILLER. Profesionální controlling: koncepce a nástroje. 2., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, 381 s. ISBN 978-80-7357-918-0.
 • PAVLÁK, Miroslav a Přemysl PÍSAŘ. Strategic management controlling system and its importance for SMEs in the EU. Problems and Perspectives in Management. 2020, roč. 18, č. 3, s. 362-372. ISSN 1727-7051. doi:10.21511/ppm.18(3).2020.30.
 • HRDÝ, Milan a Michaela KRECHOVSKÁ. Podnikové finance v teorii a praxi. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 271 s. ISBN 978-80-7552-450-8.
 • PÍSAŘ, Přemysl a María MAZO. Controlling, communication and corporate culture – the opportunities for smes. Economics and Sociology. 2020, roč. 13, č. 3, s. 113-132. ISSN 2071-789X. doi:10.14254/2071-789X.2020/13-3/8.
 • KLEIN, Štěpán. Firma v krizi, Praha: Panficoo, 2020. 312 s. ISBN 978-80-270-7778-6
 • SLIWCZYNSKI, Boguslaw and Adam KOLINSKY. Controlling Supply Chains: Theory and Practice. Hauppauge, New York : Nova Science Publishers, Inc. 2016. ebook. 146 s. ISBN 9781634851374.
Výukové metody
Výuka bude probíhat na bázi přednášek (prezenčně, on-line, nebo v jejich kombinaci), v rámci kterých bude teorie doplňována praktickými příklady, na základě kterých si student vytvoří představu o faktické úloze manažerů v podnikovém řízení. Přednášky v denním studiu, tutoriály v kombinovaném studiu, s ohledem na náročnost předmětu se očekává v denním studiu povinná minimálně 75% účast studentů na přednáškách; kombinovaná forma studia a ISP studenti minimální docházka 50%. V případě, že student nesplní povinnou docházku, kontaktuje učitele a dohodne se na extra seminární práci v oblasti controllingu (z důvodu ověření plnění samostudijních povinností studenta) - podrobnosti budou v průběhu výuky uploadovány na IS. Toto není pouze teoretický předmět. Znalosti z předmětu budou prezentovány na příkladech a studenti budou zkoušeni, zda controllingu rozumějí a zda jsou schopni získané vědomosti uplatnit. Studentům se doporučuje usilovat o co nejvyšší účast ve výuce. Vyučující bude průběžně zadávat studentům úkoly. Při jejich včasném nesplnění, student ztratí body, které se započítávají do celkového hodnocení. Studenti mají povinnost minimálně jednou týdně kontrolovat studijní materiály předmětu Controlling a své e-mailové schránky.
Metody hodnocení
Průběžné úkoly 3x. Specifikace úkolů včetně deadline bude zveřejněna v prezentacích předmětu. 3x 10 bodů. Závěrečná seminární práce- bude zadána v druhé polovině kurzu. Student bude mít možnost konzultace seminární práce s vyučujícím. Přesné podmínky budou zveřejněny v prezentacích předmětu. 1x 30 bodů. Student může za extra aktivitu a přínos získat další extra body do celkového hodnocení. Písemná, nebo ústní zkouška - dle rozhodnutí vyučujícího. 4 otázky x 10 bodů. Celkem maximum 100 bodů (plus extra body). Klíč pro přepočet bodů na známku: A 100-93, B 92-85, C 84- 77, D 76 - 69, E 68 - 60, F méně než 60
Informace učitele
Osobně v rámci prezenční výuky předmětu, nebo před, či po výuce na základě mailové dohody (online, ZOOM aplikace).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/leto2022/N_Cn