N_FRPr Finanční a rozpočtové právo

Vysoká škola finanční a správní
zima 2020
Rozsah
2/1/0. 12 hodin KS/semestr. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.
Katedra financí (FES) - Katedry - Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Lenka Pokorná
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na základy teorie finančního práva a finanční vědy včetně dozoru, kontroly a dohledu. Dále se věnuje základům podoborů finančního práva, jako je například rozpočtové a daňové právo, bankovní právo, pojišťovací právo. Studenti se seznámí také se základy specifických oblastí se vztahem k finančnímu právu – úvěrové, účetní, herní, cenové a mzdové právo či také právo veřejných zakázek a proti praní špinavých peněz.
Výstupy z učení
Student bude schopen po absolvování tohoto kursu s odborností vysvětlit kategorie využívané ve finančním a rozpočtovém právu. Bude znát prameny práva, jejich zařazení, zařazení rozpočtového a finančního práva do systematiky právní vědy. Dokáže vysvětlit podstatu soukromého finančního práva, ale také veřejného finančního práva. Bude umět vysvětlit celý rozpočtový proces, jeho příjmové a výdajové položky. Na základě získaných poznatků dokáže aplikovat platnou právní úpravu v praxi.
Osnova
 • 1. Předmět, pojem, prameny a obsah finančního práva.
 • 2. Subjekty a finančně právní vztahy.
 • 3. Rozpočtové právo 1.
 • 4. Rozpočtové právo 2.
 • 5. Daňové právo 1.
 • 6. Daňové právo 2.
 • 7. Dotační právo.
 • 8. Dozorové postupy v oboru finančního práva, právo proti praní špinavých peněz.
 • 9. Bankovní a pojišťovací právo.
 • 10. Právo kapitálového trhu, úvěrové právo.
 • 11. Účetní právo, právo veřejných zakázek.
 • 12. Herní právo, cenové právo, mzdové právo.
Literatura
  povinná literatura
 • KARFÍKOVÁ, Marie. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Právní monografie. ISBN 978-80-7552-935-0.
 • KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. 7. aktualiz. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 272 s. ISBN 978-80-7598-165-3.
  doporučená literatura
 • VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2018. 14. aktualizované vydání. Praha: 1. VOX, [2018]. ISBN 978-80-87480-63-2.
 • JÁNOŠÍKOVÁ, Petra a Petr MRKÝVKA. Finanční a daňové právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o, 2016. ISBN 978-80-7380-639-2
 • MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2020. Praha, GRADA 2020.
  neurčeno
 • ÚZ č. 1357 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2020. Ostrava: Sagit, 2020
 • ÚZ č. 1341 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní. Ostrava: Sagit, 2020
 • ÚZ č. 1335 - Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv. Ostrava: Sagit, 2019
Výukové metody
Přednášky v prezenční formě, řízené skupinové konzultace v kombinované formě; minimální povinná účast ve výuce v prezenční formě studia je 75 %, na řízených skupinových konzultacích v kombinované formě studia 50 %. Přednášky s využitím power-pointové prezentace. Studentům, kteří nesplní povinný rozsah účasti ve výuce, mohou být v průběhu semestru zadány dodatečné studijní povinnosti (v míře, která umožní prokázat studijní výsledky a získané kompetence pro úspěšné zakončení předmětu).
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Zápočet je udělen kromě splnění docházky na cvičení a účasti na přednáškách také připravenou prezentací na cvičení. Studenti s ISP nebo ti, kteří nesplňují účast na přednáškách či řízených skupinových konzultacích, zpracují seminární práci (cca na 5 stran) na jedno ze 12 probíraných témat. Téma bude dohodnuto s vyučujícím. Zkouška probíhá formou písemného testu, délka trvání 60 minut. Písemný test obsahuje 6 výkladových otázek s bodovým hodnocením, kdy každá otázka je hodnocena maximálně 10 body. K úspěšnému zvládnutí písemné části zkoušky je třeba dosáhnout minimálně 50 bodů. Navazuje ústní část zkoušky.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/zima2020/N_FRPr