N_MPrO Mezinárodní právo obchodní

Vysoká škola finanční a správní
léto 2020
Rozsah
2/1/0. 12 hodin KS/semestr. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. JUDr. Martin Janků, CSc. (cvičící)
JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Martin Janků, CSc.
Katedra veřejného a evropského práva (FPSS) - Katedry - Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Tereza Švestáková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_MPrO/cPPPH: každé liché úterý 15:45–16:29 S34, každé liché úterý 16:30–17:15 S34, M. Janků
N_MPrO/pPPPH: Út 14:00–14:44 S34, Út 14:45–15:30 S34, M. Janků
N_MPrO/vPPKV: Pá 14. 2. 14:00–15:30 KV308, 15:45–17:15 KV308, Pá 17. 4. 14:00–15:30 KV308, 15:45–17:15 KV308, So 25. 4. 14:00–15:30 KV308, 15:45–17:15 KV308, J. Staněk
N_MPrO/vPPPH: So 8. 2. 9:45–11:15 S13, 11:30–13:00 S13, So 7. 3. 14:00–15:30 S13, Pá 20. 3. 14:00–15:30 S13, Pá 3. 4. 14:00–15:30 S13, 15:45–17:15 S13, M. Janků
Předpoklady
Předpokladem je úspěšné absolvování kurzů soukromé právo 1 a Soukromé právo 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem modulu je poskytnout studentům průvodce základními pojmy a instituty mezinárodního obchodního práva, který je zorientuje ve třech rovinách právními vztahů – mezi státy ( mezinárodními organizacemi) navzájem, mezi státy a soukromými osobami (obchodníky) a mezi obchodníky navzájem Právní úprava těchto vztahů vychází z několika oblastí pramenů – mezinárodního práva veřejného (a jeho podoblasti mezinárodního ekonomického práva), práva Evropské unie a vnitrostátního (národního) práva jednotlivých států. Specifickým typem pramene úpravy vztahů v mezinárodním obchodu je potom lex mercatoria, tj. normy nestátního původu (např. Incoterms či řády mezinárodních rozhodčích soudů) Modul si klade za cíl charakterizovat tyto typy pramenů a vymezit jejich vzájemné vztahy (průniky). Hlavní pozornost je pak zaměřena na právo WTO a mezinárodní úmluvy přijaté v rámci Světové obchodní organizace (GATT, GATS) a TRIPS, jakož i úpravu řešení sporů mezi státy z porušení závazků z dohod WTO. Návazně na právo WTO je podán výklad o společné obchodní politice EU a autonomních opatřeních EU v mezinárodím obchodě
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: identifikovat a shrnout důležité rysy hlavních oblastí úpravy obchodních transakcí; určit a popsat hlavní domácí a zahraniční prameny úpravy, jejich vzájemný vztah a preference; aplikovat právní úpravy na praktický problém ve vztazích mezi obchodníky; porovnat a vyzdvihnout rozdíly v typech regulace mezinárodních obchodních transakcí
Osnova
  • 1. Mezinárodní soukromé právo a úrovně právní úpravy mezinárodního obchodu 2:Mezinárodní obchodní transakce 3:Světová obchodní organizace (WTO)- instituce, členství, přístup k rozvojovým zemím 4: GATT)- struktura úpravy, základy mezinárodního obchodu se zbožím - MFN, národní doložka, 5: GATS - právní úprav obchodu se službami - režimy poskytování služeb, obecné a specifické závazky států 6. TRIPS - obchodní aspekty ochrany duševního vlastnictví, hmotněprávní úprava a pravidla pro vymahání 7. Systém řešení sporů mezi státy o dodržování závazků dle práva WTO 8. Úmluva o mezinárodní koupi zboží (CISG) - základy úpravy a závazky států k jejich naplnění 9. Lex mercatoria - pojem a význam pro mezinárodní obchod, INCOTERMS - obsah a uplatnění 10. Evropské soukromé právo - EU a vytváření jednotného vnitřního trhu - význam unifikace a harmonizace práva 11. Europeizace obchodního práva členských států EU a evropské smluvní právo 12. Zásady evropského smluvního práva (PECL) – vybraná pravidla a způsob jejich uplatnění
Literatura
    povinná literatura
  • JANKŮ Martin: WTO a právo světového obchodu. 1. vyd. Praha, 2019, C.H.BECK, 250 s.
  • JANKŮ Martin: Europeizace soukromého práva a Zásady evropského smluvního práva. 1. vydání, Eupress, VŠFS, Praha, 2020
    doporučená literatura
  • ROZEHNALOVÁ Naděžda: Právo mezinárodního obchodu 3. vydání Praha. Wolters Kluwer, 2010
Výukové metody
Přednášky a cvičení v prezenční formě, řízené skupinové konzultace vkombinované formě; minimální povinná účast na cvičeních/seminářích v prezenční formě studia je 75%, na řízených skupinových konzultacích v kombinované formě studia 750%.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen písemným zkušebním testem. Úspěšné absolvování testu je podmíněno správným zodpovězením alespoň 60 % otázek z celkem 30 otázek uzavřených, typ 1 z n nebo m z n
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/leto2020/N_MPrO