N_VUP_B Veřejnoprávní úprava podnikání B

Vysoká škola finanční a správní
zima 2019
Rozsah
2/1/0. 12 hodin KS/týden. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Petr Čechák, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. (cvičící)
Garance
JUDr. Petr Čechák, Ph.D.
Katedra občanského a pracovního práva (FPSS) - Katedry - Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Franců
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_VUP_B/cPPPH: každé sudé úterý 17:30–18:14 S26, každé sudé úterý 18:15–19:00 S26, P. Čechák
N_VUP_B/pPPPH: každé sudé úterý 14:00–14:44 S26, každé sudé úterý 14:45–15:30 S26, každé sudé úterý 15:45–16:29 S26, každé sudé úterý 16:30–17:15 S26, P. Mates
N_VUP_B/vPPKV: Pá 11. 10. 14:00–15:30 KV301, 15:45–17:15 KV301, Pá 25. 10. 14:00–15:30 KV310, 15:45–17:15 KV310, Pá 6. 12. 14:00–15:30 KV310, 15:45–17:15 KV310, P. Čechák
N_VUP_B/vPPPH: So 2. 11. 8:00–9:30 S14, 9:45–11:15 S14, 11:30–13:00 S14, So 30. 11. 8:00–9:30 S14, 9:45–11:15 S14, 11:30–13:00 S14, P. Čechák
Předpoklady
Pro absolvování tohoto předmětu nejsou stanoveny žádné zvláštní předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentovi základní přehled o právní úpravě vybraných činností, které bezprostředně souvisí s podnikáním, a jsou upraveny normami veřejného práva. Jedná se zároveň činnosti, které jsou častou náplní agend i v rámci výkonu veřejné správy a jejich znalosti by měly alespoň na určité základní úrovni mít i zaměstnanci veřejné správy. Po absolvování předmětu by měl mít student základní znalosti o právní úpravě živnostenského podnikání, ochrany hospodářské soutěže, veřejnoprávní ochrany spotřebitele, regulaci způsobů zpracování a nakládání s osobními údaji, právní úpravě elektronického doručování a komunikaci s orgány veřejné moci, stavebním řízení a právu životního prostředí v rozsahu, který je potřebný pro podnikatelskou praxi.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- uvést podmínky provozování jednotlivých druhů živností
- rozlišit základní druhy ohrožení hospodářské soutěže a popsat způsoby její ochrany proti těmto hrozbám
- vysvětlit pojem nekalá obchodní praktika
- rozlišit druhy a režimy veřejných zakázek v ČR
- popsat právní úpravu ochrany ovzduší
Osnova
 • 1. Pojem živnosti a druhy živností
 • 2. Státní správa, kontrola a řízení v oblasti živnostenského podnikání
 • 3. Ochrana hospodářské soutěže
 • 4. Ochrana spotřebitele a regulace reklamy
 • 5. Ochrana osobních údajů
 • 6. Právo na informace
 • 7. Elektronické podání a doručování v oblasti podnikání
 • 8. Zadávání veřejných zakázek
 • 9. Stavební řízení a územní plánování
 • 10. Právo životního prostředí (pojem, vývoj, ústavní úprava, principy a nástroje, EIA)
 • 11. Vybrané otázky ochrany složek životního prostředí
 • 12. Odpovědnost ve veřejnoprávní úpravě podnikání
Literatura
  povinná literatura
 • - Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
 • - Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
 • - BĚLOHLÁVEK J. Alexander, MATES Pavel a kolektiv. Doručování v tuzemském a zahraničním styku. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. ISBN 978-80-7380-653-8
 • - Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • - Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • - Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů
 • - Vybrané pasáže složkových zákonů vztahující se k ochraně životního prostředí
 • - Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole
 • - VÍTOVÁ, Blanka. Zákon o ochraně spotřebitele: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7478-984-7
 • - BEJČEK, Josef, Petr HAJN, Jarmila POKORNÁ, Jaromír KOŽIAK, Radek RUBAN, Josef ŠILHÁN, Eva TOMÁŠKOVÁ a Eva VEČERKOVÁ. Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. V Praze: C.H. Beck, 2014. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-547-3, Kapitola 15. – Existenčn
 • - Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • - Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • - Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • - Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 • - Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech v platném znění
 • Nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
 • - ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. 2. rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, Monografie. ISBN 978-80-7380-549-4, část 6 - Regulace reklamy (str. 277-352)
 • - Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
 • - KRČ, Robert a Petr DOVOLIL. Jak uspět při výběrovém řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek: praktická příručka nejen pro dodavatele. Praha: Leges, 2017. Praktik. ISBN 978-80-7502-182-3
 • - Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životním prostředí
  doporučená literatura
 • - DVOŘÁK, David. Zákon o zadávání veřejných zakázek: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2017. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-651-7
 • - KAMENÍK, Petr. Živnostenský zákon: Zákon o živnostenských úřadech : komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7478-471-2.
 • - JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ a Jana TKÁČIKOVÁ. Právo životního prostředí: zvláštní část. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Učebnice Právnické fakulty MU. ISBN 978-80-210-8041-6. (vybrané pasáže)
 • - JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ, Vojtěch VOMÁČKA a Dominik ŽIDEK. Právo životního prostředí : obecná část. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Učebnice Právnické fakulty MU. ISBN 978-80-210-8366-0 (vybrané pasáž
 • - PRŮCHA, Petr. Stavební zákon: praktický komentář : podle stavu k 1. lednu 2017. Praha: Leges, 2017. Komentátor. ISBN 978-80-7502-180-9
 • Mates, Pavel (ed.) a další. Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů. Praha: Leges, 2019, 427 stran. ISBN 978-80-7502-346-9
 • Horzinková, Eva. Živnostenský zákon. 15. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018. vii, 266 stran. Praktický komentář. ISBN 978-80-7598-090-8
Výukové metody
Přednášky a cvičení v prezenční formě, řízené skupinové konzultace v kombinované formě; minimální povinná účast na cvičeních/seminářích v prezenční formě studia je 75%, na řízených skupinových konzultacích v kombinované formě studia 50%.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem a písemným testem. Podmínkou udělení zápočtu je úspěšné vyřešení příkladů zadaných učitelem z některé z oblastí právní úpravy, která je v tomto předmětu probírána. Příklady by měly být vyřešeny na základě práce s příslušnými pro tyto příklady relevantními prameny práva. Řešení by mělo výslovně odkazovat na příslušná ustanovení těchto pramenů práva a mělo by být náležitě odůvodněno. Písemný test bude sestávat z deseti otázek z probrané látky. Pro úspěch v testu je nutno získat minimálně 60% celkového množství bodů.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/zima2019/N_VUP_B