B_ZSPr Základy soukromého práva

Vysoká škola finanční a správní
zima 2020
Rozsah
2/1/0. 10 hodin KS/semestr. 5 kr. Ukončení: zk.
Garance
JUDr. Taťana Sommerová
Katedra práva (FPSS, KP) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Franců
Předpoklady
Tento předmět nemá žádné předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět základním principům soukromého práva. Bude schopen používat, základní pojmy a bude se orientovat v institutech, které jsou pro soukromé právo stěžejní. Pozornost bude při výkladu věnována zejména obecné části občanského zákoníku, která tvoří základ úpravy nového soukromého práva. Zde student získá schopnost interpretace norem soukromého práva. Dále bude pozornost věnována obecné problematice práva rodinného, zejména se zaměřením na praktické aplikační problémy. Druhá část kurzu pak bude zaměřena na výklad problematiky spojené s absolutními a relativními majetkovými právy. Studen bude po absolvování tohoto kurzu teoreticky připraven na další navazující kurzy.
Výstupy z učení
Výstupem z předmětu jsou osvojené znalosti studenta prokázané u ústní zkoušky.
Osnova
 • 1. Systém soukromého práva
 • 2. Věcná práva
 • 3. Závazkové právo (obecná část)
 • 4. Závazkové právo (zvláštní část)
 • 5. Odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení
 • 6. Dědické právo
 • 7. Občanské soudní řízení, civilní proces
 • 8. Obchodní právo – obecná ustanovení
 • 9. Hospodářská soutěž a její ochrana
 • 10. Právo obchodních společností - obecná ustanovení
 • 11. Jednotlivé typy obchodních společností
 • 12. Obchodní závazky
Literatura
  povinná literatura
 • Janků, M. a kol.: Nové občanské právo v kostce, C.H. Beck, Praha, 2014
 • DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné 1. Díl první: Obecná část. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-187-3.
 • ZUKLÍNOVÁ, Michaela, DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA.Občanské právo hmotné 2. Díl druhý: Rodinné právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7478-937-3.
 • DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné 3. Díl třetí: Věcná práva. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-935-9.
 • SCHLOSSBERGER, Otakar, Přemysl RABAN, Jarmila BRČÁKOVÁ, Libor ČIHÁK, Lenka DOBEŠOVÁ, Ladislav KRYM, Aleš ROZEHNAL, Jiří SRSTKA, Radka ZAHRADNÍKOVÁ a Adam ZÍTEK. Občanské právo hmotné: Závazkové právo. 1. vyd. Brno: Václav Klem – Vydavatelství a nakladate
 • JANKŮ, Martin a Karel MAREK. Soukromé právo po rekodifikaci. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018, 144 s. EUpress. ISBN 978-80-7408-167-5. info
  doporučená literatura
 • WINTEROVÁ A. a MACKOVÁ A. a kol.: Civilní právo procesní – číst první: Řízení nalézací, 7. Vydání, Praha 2014, Linde, s. 624
 • • Bureš, Drápal, Krčmář, Mazanec. Občanský soudní řád (C.H.Beck) .
 • Havel, B. a kol., Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou. Sagit, 2012.
 • Hurdík, Jan et al. Občanské právo hmotné. Obecná část. Absolutní majetková práva. Aleš Čeněk, 2013.
 • Eliáš, K. a kol., Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, 2012.
 • POKORNÁ, Jarmila. Obchodní společnosti a družstva. V Praze: C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-475-9
  neurčeno
 • Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I., II. Komentář. 2. vydání. C. H. Beck
 • JANKŮ M. a kol.: Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 5. Vydání, Praha, C. H. Beck.
Výukové metody
Výuka formou přednášek a seminářů v prezenční formě studia (minimální 75 % účast na seminářích. V kombinované formě řízené skupinové konzultace vyžadující přípravu studentů (minimální 50 % účast na seminářích).
Metody hodnocení
Zápočet je formou presentace zadane seminárním vyučujícím. Zkouška formou písemného testu. Úspěšné zakončení předmětu je podmíněno správným zodpovězením alespoň 60 % otázek písemného testu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2008, zima 2008, léto 2009, zima 2009, zima 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, zima 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, zima 2018, zima 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/zima2020/B_ZSPr