N_AJ_1 Anglický jazyk 1

Vysoká škola finanční a správní
zima 2024
Rozsah
0/2/0. 12 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z.
Garance
PhDr. Ladislava Knihová, Ph.D., MBA
Sekce jazyků (FES, KSV) – Katedra společenských věd (FES, KSV) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Ivana Plačková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cíle předmětu: Cíle předmětu jsou zaměřeny na obecně profesní a odborný anglický jazyk, systematické zdokonalování znalostí, dovedností a návyků z hlediska jazykových prostředků (stránka fonetická, grafická, slovní zásoba a mluvnice), řeči jako fungování jazyka (dovednosti receptivní a produktivní). Z hlediska sémanticko- funkčního zaměření je pozornost věnována obecným tematickým okruhům (prezentace autentického jazyka) a nosným tématům odborným. Kurz staví na konceptu výuky angličtiny jako cizího jazyka (English as a Foreign Language – EFL) dle nejnovějších metod zaměřených na interaktivitu a vzájemnou provázanost všech jazykových dovedností. Za pomoci detailních interaktivních elektronických osnov umístěných v interním informačním systému se vzdáleným přístupem napomáhá studentům v autonomním učení a umožní i hlubší studium dle vlastních potřeb a možností, čímž napomáhá nejen sebe-řízenému, ale také sebe-určujícímu učení na základě teorie heutagogiky. Konkrétní výstupy z učení a tematické zaměření kurzu je definováno níže.
Cíle předmětu platí i pro kombinované studium.
Výstupy z učení
Studenti prokáží osvojení komplexních jazykových dovedností a získají odborné kompetence prezentovat ekonomická a marketingová témata v angličtině plynně a spontánně, včetně schopnosti vysvětlit detaily a precizně formulovat závěry, myšlenky a názory. Studenti získají schopnost číst, chápat, analyzovat a interpretovat odborné texty a konverzovat na následující firemní a marketingová témata: cenotvorba, logistika a distribuční řetězec, reklamní předměty na podporu prodeje, odborné veletrhy, telemarketing a online nakupování a zásilková služba. V neposlední řadě si studenti vybudují návyky vlastního nezávislého učení za současné podpory pedagoga a interaktivních elektronických studijních opor umístěných na univerzitním intranetu. To vše napomáhá i dalšímu sebeurčujícímu směřování jednotlivých studentů ve studiu anglického jazyka.
Výstupy z učení platí i pro kombinované studium.
Osnova
 • Tato osnova je určena pro prezenční studium, průběh výuky pro kombinované studium je uveden ve studijních materiálech formou metodického listu (ML). Náplň kurzu:
  International Express - Upper-Intermediate: Units 1-2;
  Professional English in Use - Marketing: Units 25-30

  Obsah cvičení: 1-2 Introduction to the course; IE-UI Unit 01 Social Media; Multimedia – LA food trucks; Focus on Grammar: Tense review 3-4 PEIU-M – 25 Price; Presentation skills: Tutorial 1 (TM) 5-6 IE-UI Unit 01 Social Media; Focus on Vocabulary: Prefixes 7-8 PEIU-M – 26 Logistics and the distribution chain; PEIU-M – 27 Merchandising 9-10 IE-UI Unit 01 Social Media; Focus on Work skills: Conversational strategies; Focus on Function: Making a good impression 11-12 PEIU-M – 28 Trade shows; Marketing workshop – PEiU-M Over to you Units 25-28; Students’ presentations 13-14 IE-UI Unit 02 Resources, Multimedia – Plenty more fish in the sea; Focus on Grammar: Perfect tenses 15-16 PEIU-M – 29 Telemarketing; Focus on skills: Writing – Emails (TM); Students’ presentations. 17 -18 IE-UI Unit 02 Resources, Focus on Vocabulary: Rules and limits 19-20 PEIU-M – 30 Online shopping and mail order; Marketing workshop – PEiU-M Over to you Units 29-30 21-22 IE-UI Unit 02 Resources, Focus on Work skills: Report writing; Focus on Function: Checking and clarifying 23-24 IE-UI Units 1-2 revision – core concepts, vocabulary and phrases; PEiU-M – Units 25-30 revision - core concepts, vocabulary and phrases
Literatura
  povinná literatura
 • APPLEBY, Rachel a Frances WATKINS. International Express - Upper-Intermediate: Student's Book with Pocket Book and DVD-ROM. Third Edition. Oxford: Oxford University Press, 2014. ISBN 978-0-19-459787-6
 • FARRALL, Cate a Marianne LINDSLEY. Professional English in Use: Marketing. 1st publ. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, 144 s. ISBN 978-0-521-70269-0
  doporučená literatura
 • MURPHY, Raymond. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate students of English: with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, x, 379 s. ISBN 05-215-3762-2
 • Mobilní aplikace: English Grammar in Use (iOS & Android)
 • Mobilní aplikace: Oxford Advanced Learner's Dictionary (OALD9)
 • KOTLER, Philip, KARTAJAYA, Hermawan and SETIAWAN, Iwan, 2021. Marketing 5.0: technology for humanity. Hoboken, New Jersey: Wiley. ISBN 978-1-119-66854-1.
 • CLOW, Kenneth E. a Donald BAACK, 2016. Integrated advertising, promotion, and marketing communications. Seventh edition. Boston: Pearson. ISBN 978-0-13-386633-9.
 • DE MOOIJ, Marieke, 2021. Global marketing and advertising: understanding cultural paradoxes. 6. vyd. Thousand Oaks: SAGE Publications Ltd. ISBN 978-1-5297-3250-4.
 • STIEGLITZ, Stefan a Björn ROSS, ed., 2022. Media and Communication [online]. 10(2) [vid. 2023-01-25]. Dostupné z: https://www.cogitatiopress.com/mediaandcommunication/issue/viewIssue/308/PDF308
Výukové metody
Výuka probíhá formou cvičení v prezenčním studiu a řízených skupinových konzultací pro studenty kombinovaného studia. V průběhu interaktivních seminářů je v účelné míře a efektivně využívána multimediální technika ruku v ruce s didaktickou propracovaností za účelem dosažení vzdělávacích cílů.
Metody hodnocení
PREZENČNÍ STUDIUM 1. POVINNÁ ÚČAST VE VÝUCE Na cvičeních v prezenčním studiu je rozsah povinné účasti na výuce 75 %. Předmět je zakončen zápočtem. Zápočet osvědčuje splnění stanovených studijních povinností. 2. ZÁPOČTOVÝ TEST (CREDIT TEST) Podmínkou pro udělení zápočtu je dosažení alespoň 60 bodů ze 100. Student má nárok na jeden řádný a dva opravné termíny k napsání zápočtového testu u svého kmenového vyučujícího. Pozn.: Studentům, kteří budou při psaní zápočtového testu usvědčeni ze zvlášť hrubého porušení Studijního a zkušebního řádu (zejména na základě nedovoleného použití mobilu, psacích potřeb vybavených kamerou apod.) se do hodnocení předmětu automaticky zapíše "---“ (tj. nezapočteno). 3. PREZENTACE Student prezentuje jedno téma zadané vyučujícím. Prezentace je hodnocena maximálně 10 body, které jsou součástí bodového ohodnocení testu. 4. NEDOSTATEČNÁ DOCHÁZKA V případě nedostatečné docházky mezi 75-40% se se studentovi v hodnocení v IS zapíše „-“ a dotyčný automaticky ztrácí jeden pokus složit test. V případě účasti nedosahující 40% se do hodnocení v IS zapíše "---“ (tj. nezapočteno). V takovém případě si student bude muset nesplněný předmět převést do následujícího semestru/studijního roku a po zakoupení potřebných kreditů bude mít opět tři možnosti k zakončení předmětu (tj. napsání testu). 5. STUDENTI S INDIVIDUÁLNÍM STUDIJNÍM PLÁNEM Studenti se schváleným ISP mají povinnost kontaktovat nejpozději do tří týdnů od začátku aktuálního semestru svého kmenového vyučujícího, se kterým se domluví na alternativním způsobu plnění studijních povinností vyplývajícího z nepovinné docházky. V případě, že tak dotyčný student prokazatelně neučiní, zapíše mu následně vyučující do hodnocení daného předmětu v IS "---" (tj. nezapočteno). Studentům, kterým bude přiznán ISP až v průběhu probíhajícího semestru, se ukládá za povinnost kontaktovat kmenového vyučujícího nejpozději do 14 dnů. KOMBINOVANÉ STUDIUM 1. POVINNÁ ÚČAST VE VÝUCE Na řízených skupinových konzultacích je její rozsah v kombinovaném studiu stanoven minimálně na 50%. Předmět je zakončen zápočtem. Zápočet osvědčuje splnění stanovených studijních povinností. 2. ZÁPOČTOVÝ TEST (CREDIT TEST) Podmínkou pro udělení zápočtu je dosažení alespoň 60 bodů ze 100. Student má nárok na jeden řádný a dva opravné termíny k napsání zápočtového testu u svého kmenového vyučujícího. Pozn.: Studentům, kteří budou při psaní zápočtového testu usvědčeni ze zvlášť hrubého porušení Studijního a zkušebního řádu (zejména na základě nedovoleného použití mobilu, psacích potřeb vybavených kamerou apod.) se v hodnocení předmětu automaticky zapíše "---“ (tj. nezapočteno). 3. PREZENTACE Student prezentuje jedno téma zadané vyučujícím. Prezentace je hodnocena maximálně 10 body, které jsou součástí bodového ohodnocení testu. V kombinované formě studia proběhnou prezentace ve zvláštním termínu mimo soustředění. 4. NEDOSTATEČNÁ DOCHÁZKA V případě nedostatečné docházky (mezi 50-40%, resp. 6-4 vyuč. hodin kombinované studium) se studentovi v hodnocení v IS zapíše „-“ a dotyčný automaticky ztrácí jeden pokus složit test. V případě účasti nedosahující 4 vyuč. hodin se v hodnocení v IS zapíše "---“ (tj. nezapočteno). V takovém případě si student bude muset nesplněný předmět převést do následujícího semestru/studijního roku a po zakoupení potřebných kreditů bude mít opět tři možnosti k zakončení předmětu (tj. napsání testu). 5. STUDENTI S INDIVIDUÁLNÍM STUDIJNÍM PLÁNEM Studenti se schváleným ISP mají za povinnost kontaktovat nejpozději do tří týdnů od začátku aktuálního semestru svého kmenového vyučujícího, se kterým se domluví na alternativním způsobu plnění studijních povinností vyplývajícího z nepovinné docházky. V případě, že tak dotyčný student prokazatelně neučiní, zapíše mu následně vyučující do hodnocení daného předmětu v IS "---" (tj. nezapočteno). Studentům, kterým bude přiznán ISP až v průběhu probíhajícího semestru, se ukládá za povinnost kontaktovat kmenového vyučujícího nejpozději do 14 dnů.


NEPŘEHLÉDNĚTE!
V případě nutnosti dalších mimořádných opatření s ohledem na situaci spojenou se šířením COVID-19, popř. v případě jiných prokazatelných objektivních skutečností, Katedra jazyků zavádí níže uvedená pravidla pro ukončení předmětu N_AJ_1 v zimním semestru akademického roku 2020-21. Pokud nebude možný vstup do budov a prostor VŠFS pro studenty či zaměstnance, a.s., bude alternativou písemných či elektronických testů v ZS 2020 napříč všemi obory ústní prověření znalostí studentů v online prostředí (např. MS Teams, ZOOM, Skype, Whatsapp apod.) v délce cca 10-15 minut, a to z látky, která je specifikována v ISu v informacích k předmětu. Termín ústní zkoušky online si domluví jednotliví pedagogové se studenty svých skupin, ve kterých probíhá prezenční a kombinovaná výuka, a vypíší zkušební termín do ISa. U studentů kombinovaného studia bez přímé výuky dojde k vypsání termínu centrálně Katedrou jazyků a studenti se na daný termín přihlásí.
Navazující předměty
Informace učitele
Absolutorium bakalářského studia, ovládání cílového jazyka (obecně-profesního) alespoň na úrovni B2.1 Společného evropského rámce pro jazyky.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, léto 2008, zima 2008, léto 2009, zima 2009, léto 2010, zima 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012, léto 2013, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/zima2024/N_AJ_1