N_LS Logistické systémy

Vysoká škola finanční a správní
zima 2024
Rozsah
2/0/0. 12 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z.
Garance
Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA
Katedra ekonomie a managementu (FES, KEM) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Konupková
Předpoklady
Tento předmět nemá žádné předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
21. století je charakteristické prudkým rozvojem technologií, nástupem tzv. Průmyslu 4.0. Významných rozměrů dosáhl vývoj informačních technologií, s nimi jde ruku v ruce i rozvoj a zrychlení logistických procesů. Cílem předmětu je poskytnout poznatky o moderních logistických systémech, o začlenění logistiky do strategie řízení podniku jako faktoru ovlivňujícího jeho úspěšnost a konkurenceschopnost. Hlavní důraz bude kladen na problematiku logistických řetězců a dopravní logistiku. V prezenční formě výuky proběhne cyklus 12 přednášek, přičemž výklad bude doplňován praktickými příklady z logistické praxe a obchodu.
Výstupy z učení
V souvislosti s řízením podniku se výuka soustředí na logistické procesy a zejména na dopravní logistiku. Po absolvování tohoto předmětu bude absolvent schopen rozumět vlivu logistických systémů na hospodaření podniku. Zároveň získá praktické dovednosti pro organizování a optimalizaci logistického systému podniku a nabude odborné základy potřebné pro jednání s poskytovateli logistických služeb.
Osnova
 • Osnova předmětu: 1.Úvod do logistiky, vysvětlení základních pojmů. Vývoj, aplikace a subjekty logistiky, logistika jako vědní obor. 2.Poslání a strategie logistického systému podniku, logistické procesy a dopravní logistika, činnosti ve vazbě na hmotné a nehmotné operace. 3.Skladování a logistické informační systémy. 4.Moderní logistické technologie, dostupnost a optimální volba. 5.Logistika v zahraničním obchodu, dodací podmínky, Incoterms, rizika. 6.Nadnárodní a globální logistika, druhy přeprav, infrastruktura. 7.Integrované logistické řetězce – Supply Chain Management. 8.Kombinovaná a multimodální přeprava, základní přepravní dokumenty. 9.Poskytovatelé logistických služeb, outsourcing, insourcing, partnering. 10.Právní úprava dopravní logistiky – CMR, ADR 11.Logistické systémy ve výrobním procesu a v přípravě nových výrobků. 12.Odraz trendu Průmyslu 4.0 v logistice.
Literatura
  povinná literatura
 • TICHÝ, Jaromír. Logistické systémy. Praha: VŠFS, 2021. Edice EDUCOpress. 1. vydání. 128 s. ISBN 978-80-7408-225-2.
  doporučená literatura
 • OUDOVÁ, Alena. Logistika – základy logistiky. Vyd.2., Praha: Computer Media. 2016, str. 104, ISBN 978-80-7402
 • JUROVÁ, Marie a kol. Výrobní a logistické procesy v podnikání. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s. 2016. 264 s. ISBN 9788024757179
 • LUKOSZOVÁ, Xenie a Ondrej STOPKA. Logistická centra na globálním trhu. Jesenice: Ekopress, 2019. ISBN 978-80-87865-51-4.
Výukové metody
Přednášky a cvičení v prezenční formě, soustředění v kombinované formě; minimální povinná účast na cvičeních/seminářích v prezenční formě studia je 75 %, na soustředěních v kombinované formě studia 50 %. Pokud bude znemožněna kontaktní výuka a konzultace za osobní přítomnosti studenta v prezenční a kombinované formě studia, je výuka nahrazena distanční formou studia a samostudiem.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem. Podmínkou zápočtu je odevzdání semestrální práce v požadované kvalitě (cca 10 stran textu) a absolvování individuálního písemného testu (20 otázek). Pro úspěšné hodnocení je nutná min. 60% úspěšnost v tomto testu. Pro studenty ISP platí stejné podmínky. Semestrální práce v požadované kvalitě (cca 10 stran textu) bude požadována jako kompenzace nesplnění docházky.
Informace učitele
Předpoklady: Základní znalosti ekonomických teorií; - základní znalosti teorie řízení podniku; - znalosti zákonitostí řízení vztahu se zákazníkem; - schopnost samostatné práce a individuální přípravy.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, léto 2008, zima 2008, léto 2009, zima 2009, léto 2010, zima 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/zima2024/N_LS