N_OP Oceňování podniku

Vysoká škola finanční a správní
léto 2025
Rozsah
0/2/0. 12 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z.
Garance
Ing. Jana Kotěšovcová, Ph.D.
Katedra financí (FES, KF) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Dita Egertová
Předpoklady
Tento předmět nemá žádné předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Student po absolvování předmětu oceňování podniku dokáže porozumět pojmům oceňování podniku, rozlišit pojmy cena a hodnota. Bude znát členění metod oceňování a základní postupy oceňování podniku. Student pochopí význam strategické analýzy oceňovaného podniku, finančního zdraví podniku a dokáže navrnout postup pro vypracování finančního plánu oceňovaného podniku. Dokáže kvantifikovat a specifikovat riziko, vyhledat bezrizikovou výnosovou míru, WACC - průměrné náklady kapitálu, beta koeficient, model CAPM, poznat metody stanovení rizikových prémií z kapitálového trhu i analýzami rizikových faktorů. Student dokáže definovat a zkonstruovat typy výnosů odpovídající různým výnosovým metodám (volný peněžní tok, EVA, kapitalizované čisté výnosy).
Výstupy z učení
Schopnost ocenit podnik a provést fundamentální analýzu akcií podniku.
Osnova
 • Tato osnova je určena pro prezenční studium:
 • 1) Vymezení pojmu oceňování podniku.
 • 2) Přehled kategorií a metod oceňování.
 • 3) Strategická analýza oceňovaného podniku.
 • 4) Hodnocení finančního zdraví podniku.
 • 5) Odhad budoucího tržního potenciálu podniku.
 • 6) Sestavení finančního plánu.
 • 7) Pojem a třídy rizik, metody stanovení rizikových prémií, vážené náklady kapitálu.
 • 8) Konstrukce volných peněžních toků, EVA, kapitalizovaných čistých výnosů.
 • 9) Vyčlenění tzv. neprovozních aktiv a korekce hospodářského výsledku.
 • 10) Metody založené na analýze majetku /majetkové metody/.
 • 11) Metody založené na analýze trhu /metody tržního ocenění/.
 • 12) Souhrnné ocenění podniku, závěrečný výrok a synergický efekt.
Literatura
  povinná literatura
 • Mařík Miloš, Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy, čtvrté aktualizované a doplněné vydání, Ekopress, Praha, 2018, 550 s.ISBN: 978-80-87865-38-5
 • Mařík Miloš a kolektiv. Metody oceňování podniku pro pokročilé, Hlubší pohled na vybrané problémy, druhé upravné vydání. Ekopress, 2018
  doporučená literatura
 • Zima Petr, Oceňování podniků v právní praxi, nakladatelství C.H.Beck, 2016, 272 s. ISBN: 978-80-74006-23-4
 • Krabec Tomáš, Oceňování podniku a standardy hodnoty, Grada Publishing, 2009, 264 s., ISBN: 978-247-2865-0
 • Hrdý Milan, Oceňování finančních institucí, Praktické postupy a příklady, Grada Publishing, 2005
 • Kislingerová Eva, Oceňování podniku, 2. přepracované a doplněné vydání, nakladatelství C.H. Beck, 2001
Výukové metody
Typ výuky: Prezenční studium - přednášky, kde se seznamují studenti s teoretickými postupy při oceňování podniku, na cvičeních probíhají prezentace seminární práce studentů na ocenění konkrétního podniku pomocí výnosových metod. Pro prezenční studium je povinná 75% účast na cvičeních. Pro distační studium - řízené konzultace s 75% účastí.
Metody hodnocení
Zápočet - seminární práce na ocenění konkrétního podniku pomocí výnosových metod, včetně její prezentace a napsání testu. Zápočet je je souhrnem aktivity studentů na přednáškách i cvičeních a výsledku seminární práce. Pro distační studium - zkouška probíhá písemnou formou - zpracování zkouškového testu.
Informace učitele
Informace o konzultacích jednotlivých lektorů najdete v sekci lidé na osobních stránkách jednotlivých pedagogů.

Předmět navazuje na předměty N_FRP Finanční řízení podniku, N_Cn Controlling, N_MaEk Manažerská ekonomika a rozšiřuje znalosti studentů o oblast oceňovacích metod vedoucích ke stanovení hodnoty podniku.

The course builds on the subjects of N_FRP Financial management, N_Cn Controlling, N_MaEk Managerial economics and extends students ' knowledge about the management methods of the value range   to determine the value of the company.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/leto2025/N_OP