Informační systém VŠFS
BRYCHTA, Karel. Assessment of Consistency of the Czech Tax Law with European Union Law with a View to Non-Residents Taxation. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 1, s. 074-092. ISSN 1802-792X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Assessment of Consistency of the Czech Tax Law with European Union Law with a View to Non-Residents Taxation
Název česky Hodnocení souladnosti českého daňového práva s právem Evropské unie se zaměřením na zdaňování nerezidentů
Autoři BRYCHTA, Karel.
Vydání ACTA VŠFS, Praha, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 2011, 1802-792X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Klíčová slova česky český zákon o daních z příjmů; Evropský soudní dvůr; fyzické osoby; nerezident; zdaňování
Klíčová slova anglicky Czech act on income taxes; European Court of Justice; natural persons; non-resident; taxation
Štítky AR 2010/2011, recenzovaný časopis
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 19. 7. 2012 09:01.
Anotace
This paper is focused on assessment of consistency of the present Czech legal regulation with the European Union Law with a view to taxation of tax non-residents from other EU Member States, above all with a view to incomes from dependent activity (employment) and function benefits and from enterprise activities and other self-employed gainful activities. The introduction of the paper presents attributes which the Czech regulation shall satisfy in order it could be considered as consistent with the European Union Law. These attributes are deduced from the relevant ECJ case law. Subsequently the reader is making acquainted with some aspect of legal regulation of taxation of Czech Republic tax non-residents. The attention is above all granted to the description and assessment of the impacts of changes connected with an amendment of the Act on Income Taxes which has implemented a new regime of taxation for some incomes of tax non-residents from EU or EEA Member States who are at the same time tax residents of some of these States. In conclusion it is to observe that this amendment has significantly contributed to an advance in reaching consistency of the Czech legal regulation with the European Union Law that has been represented in the area in question above all by the ECJ case law. The paper was produced with the financial support of GA ČR (Czech Science Foundation) as a part of grant-aided project No. 402/09/P469 – Development and Competitiveness of the Czech Tax System in the Area of Taxation of Natural Persons Incomes.
Anotace česky
Tento příspěvek se zaměřuje na zhodnocení souladnosti současné české právní úpravy zdaňování daňových nerezidentů z jiných členských států EU s právem Evropské unie a to zejména pro příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků a příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti. V samotném úvodu jsou prezentovány atributy, které by a Act všfs, 1/2011, vol. 5 075 měla tuzemská úprava splňovat, aby bylo možné ji považovat za souladnou s právem Evropské unie. Uvedené atributy jsou odvozeny od směrodatné judikatury ESD. Následně jsou v základních rysech přiblíženy vybrané aspekty zdaňování daňových nerezidentů České republiky. Největší pozornost je věnována popisu a zhodnocení dopadů změn v souvislosti s novelou zákona o daních příjmů, kterou byl implementován nový režim zdaňování některých příjmů daňových nerezidentů z členských států EU a států EHP, kteří jsou zároveň daňovými rezidenty některého z těchto států. Závěrem lze konstatovat, že tato novela významně přispěla k dosažení větší souladnosti české právní úpravy s právem Evropské unie, které je v předmětné oblasti prezentováno především judikaturou ESD. Příspěvek vznikl za finanční podpory GA ČR jako dílčí výstup grantového projektu č. 402/09/P469 - Vývoj a konkurenceschopnost českého daňového systému z pohledu zdanění příjmů fyzických osob.
Zobrazeno: 27. 10. 2020 19:28