Informační systém VŠFS
NOVOTNÝ, Filip. The Exchange Rate Adjustment Role in Imperfect Competition: the Case of the Czech Republic. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008, vol. 2008, No 1, p. 38-55. ISSN 1802-792X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The Exchange Rate Adjustment Role in Imperfect Competition: the Case of the Czech Republic
Name in Czech Přizpůsobovací role měnového kurzu v prostředí nedokonalé konkurence: na příkladu České republiky
Authors NOVOTNÝ, Filip.
Edition ACTA VŠFS, Praha, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 2008, 1802-792X.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit University of Finance and Administration
Keywords (in Czech) měnový kurz; nadnárodní společnost; nedokonalá konkurence; „pricing-to-market“; zahraniční trh; zisková marže
Keywords in English exchange rate; foreign market; imperfect competition; multinational company; pricing-to-market; profit margin
Tags AR 2007/2008, recenzovaný časopis
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Changed: 24. 7. 2012 15:02.
Abstract
One of the approaches to an international trade analysis is the assumption of prevailing imperfect competition where monopolistic firms determine prices of their production on segmented foreign markets. Based on aggregate data of quarterly financial indicators of non-financial enterprises, the hypothesis was tested whether producers based in the Czech Republic absorb nominal exchange rate fluctuations in their profit margins. Estimated results indicate that domestic private firms absorb a substantial part of exchange rate fluctuations whereas the impact on firms under foreign control is ambiguous which implies application of optimization strategies in the case of multinational companies. These strategies are associated with pricing of intrafirm transactions. Tax optimization of multinational companies causes the dependence of the profitability of firms under foreign control on the level of effective taxation in EU countries. Both local-currency-pricing strategy (domestic private firms) and optimization strategies of multinational companies (firms under foreign control) lead to weakening of the exchange rate adjustment mechanism. In the case of small open economies, arguments in favor of a flexible exchange rate regime are therefore weakening with increasing globalization and imperfect competition in international trade.
Abstract (in Czech)
z přístupů k analýze mezinárodního obchodu je předpoklad o převažující nedokonalé konkurenci, kde monopolistické firmy ovlivňují cenu své produkce na segmentovaných zahraničních trzích. Na základě agregovaných dat čtvrtletních finančních ukazatelů nefinančních podniků byla testována hypotéza, zda výrobci v ČR absorbují pohyby nominálního měnového kurzu ve svých ziskových maržích. K absorpci kurzových pohybů dochází zejména v případě domácích soukromých firem, zatímco v případě firem pod zahraniční kontrolou je tento dopad nejednoznačný, což ukazuje na uplatňování optimalizačních strategií nadnárodních společností při oceňování vnitrofiremních transakcí. Díky daňové optimalizaci nadnárodních společností existuje závislost mezi vykazovanou ziskovostí firem pod zahraniční kontrolou a výší efektivního zdanění firem v zemích EU. Jak strategie oceňování produkce v měně cílového trhu (domácí soukromé firmy), tak optimalizační strategie nadnárodních společností (firmy pod zahraniční kontrolou) vedou k oslabování kurzového vyrovnávacího mechanismu. S rostoucí globalizací a nedokonalou konkurencí v mezinárodním obchodě proto oslabují argumenty ve prospěch režimu flexibilních měnových kurzů v malých otevřených ekonomikách.
Displayed: 5. 8. 2021 13:13