JURÁSEK, Miroslav. Střet civilizací: test Popperem (Clash of Civilizations: the Popper Test). ACC JOURNAL, Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2018, vol. 23, No 3, p. 213-222. ISSN 1803-9782.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Střet civilizací: test Popperem
Name in Czech Střet civilizací: test Popperem
Name (in English) Clash of Civilizations: the Popper Test
Authors JURÁSEK, Miroslav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition ACC JOURNAL, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 2018, 1803-9782.
Other information
Original language Czech
Type of outcome article in a journal
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/04274644:_____/18:#0000321
Organization unit University of Finance and Administration
Keywords (in Czech) K. R. Popper, Popperova břitva, Falzifikace, S. P. Huntington, Střet civilizací, Metodologie vědy
Keywords in English Sir K. R. Popper; Popper’s razor; Falsifiability; S. P. Huntington; The Clash of Civilizations; Methodology of science.
Tags AR 2017-2018, ERIH, RIV_2019, xJ4
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Changed: 14/3/2019 11:03.
Abstract
Slavná kniha Samuela P. Huntingtona „Střet civilizací“ vzbuzovala hned od počátku plno kontroverzí. Mnozí autoři se k tomuto dílu vztahovali různě: někteří ji brali jako paradigma, někteří ji považovali za teorii, jiní (vč. samého Huntingtona) za hypotetický scénář možné budoucnosti. Je-li vědecká teorie známkou objektivního poznání, má otázka, zda se jedná o vědeckou teorii, metafyzické vyprávění bez průkazných důkazů v praxi, anebo pouhý shluk dojmů, názorů a postřehů autora, kardinální význam pro určení toho, jak s určitým produktem vědeckého myšlení zacházet. Cílem tohoto článku je zdůvodnění toho, že objektivnost ideje střetu civilizací nelze přeceňovat, protože se v tradici Popperovy metodologie vědy jedná o dobře napsané metafyzické vyprávění, které nicméně dokáže generovat nové, provokativní a smělé hypotézy s potenciálem stát se vědeckou teorií.
Abstract (in English)
Samuel P. Huntington’s famous book, “The Clash of Civilizations”, has evoked controversy since it was first published. Many authors have referred to this work in a different way: some have taken it as a paradigm, some regarded it as a theory, others (including Huntington himself) as a hypothetical scenario of a possible future. If scientific theory is a mark of objective knowledge, the question of whether scientific theory, a metaphysical narrative without conclusive evidence in practice, or a mere cluster of impressions, opinions, and perceptions of the author, is a cardinal meaning for determining how to handle a particular product of scientific thought . The aim of this article is to justify the fact that the objectivity of the idea of the clash of civilizations cannot be overestimated, because Popper’s methodology of science is a well-written metaphysical narrative that nevertheless generates new provocative and bold hypotheses with the potential to become a scientific theory.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
ACC_JOURNAL_3-2017.pdf   File version Jurásek, M. 17/1/2018

Rights

Right to read
  • staff VSFS
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Ing. Miroslav Jurásek, Ph.D., učo 19614
  • a concrete person Ing. Dominika Moravcová, učo 21787
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 28/5/2020 07:49