WROBLOWSKÁ, Zuzana. Identification and Comparison of Requirements Imposed on Brand Managers: Cross-National Study in the U.S.A. and in the Czech Republic. Trends Economics and Management, Brno: BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ,Faculty of Business and Management, 2017, roč. 11, č. 29, s. 69-82. ISSN 1802-8527. doi:10.13164/trends.2017.29.69.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Identification and Comparison of Requirements Imposed on Brand Managers: Cross-National Study in the U.S.A. and in the Czech Republic.
Autoři WROBLOWSKÁ, Zuzana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Trends Economics and Management, Brno, BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ,Faculty of Business and Management, 2017, 1802-8527.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/04274644:_____/17:#0000303
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Doi http://dx.doi.org/10.13164/trends.2017.29.69.
Klíčová slova česky schopnosti; znalostní pracovník; osobnostní rysy; produktový management; brand manažer; dovednosti; náborové inzeráty
Klíčová slova anglicky abilities; brand manager; knowledge worker; personality traits; product management; recruitment advertisement; skills
Štítky AR 2017-2018, ERIH, externí pedagog, RIV_2018, xJ4
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 6. 4. 2018 11:33.
Anotace
The purpose of the article is to provide the insight into the offering of brand manager posts in the Czech Republic and in the U.S.A. and to analyse the collected data with the special interest in finding the answer whether the employers are searching the brand managers possessing personal dispositions and skills of knowledge workers, and if there is no significant difference in the requirements between the Czech and American recruitment advertisers. For a successful empirical research, the content analysis method by Berelson was used to study the texts in the advertisements publicly available on career portals. The goal of the primary survey was to provide the answers to the research questions that arise from the following research assumptions: (1) employers do not publish different requirements for candidates for the job of Brand Manager in the U.S.A. and in the Czech Republic, (2) the set of requirements for candidates for the job of Brand Manager in the U.S.A. will confirm that a brand manager is one of the workers who has skills and personality prerequisites expected from knowledge workers. The results of the actual research project confirmed the fundamental need for excellent communication skills (69.0%) and presentation skills (65.5%). Unlike employers in the Czech Republic, the American companies are more interested in people with a high degree of responsibility (41.4%) that is the third highest relative frequency of identified traits. About one third of American advertisements had requirements for the high degree of creativity, conceptual thinking and analytical skills of candidates for the position of Brand Manager. During the comparison of the data results gathered in both countries, there were recorded significant differences practically in all analysed groups of personality traits, behavioural competencies and so-called soft skills. Statistical verification confirmed the shift of requirements in the group of performance prerequisites and abilities, as well as in the group of interpersonal skills and abilities. Comparison of frequencies of requirements placed on candidates for the position of Brand Manager in the U.S.A. and in the Czech Republic indicated differences, but it does not mean that the US employers are less demanding.
Anotace česky
Cílem článku je poskytnout přehled o nabídce volných míst pro brand manažery v České republice a v USA a analyzovat shromážděná data se zvláštním zájmem o nalezení odpovědi na otázku, zda zaměstnavatelé hledají pracovníky mající osobní dispozice a dovednosti znalostních pracovníků, a následně zjistit, zda existují významné rozdíly v požadavcích mezi českými a americkými inzerenty náboru. Pro empirický výzkum byla použita metoda Berelsonova obsahová analýza ke studiu textů v reklamách veřejně dostupných na kariérních portálech. Cílem primárního výzkumu bylo poskytnout odpovědi na výzkumné otázky, které vycházejí z následujících předpokladů: 1) zaměstnavatelé nezveřejňují odlišné požadavky na kandidáty na práci manažera značky v USA a v České republice, 2) soubor požadavků na kandidáty na práci manažera značky v USA potvrdí, že manažer značky je jedním z pracovníků, kteří mají osobnostní předpoklady a dovednosti očekávané od znalostních pracovníků. Výsledky aktuálního výzkumného projektu potvrdily zásadní potřebu excelentních komunikačních dovedností (69,0%) a prezentačních dovedností (65,5%). Na rozdíl od zaměstnavatelů v České republice se americké firmy více zajímají o osoby s vysokou odpovědností (41,4%), což je třetí nejvyšší relativní četnost zjištěných znaků. Asi třetina amerických reklam měla požadavky na vysoký stupeň kreativity, konceptuální myšlení a analytické schopnosti kandidátů na pozici Brand Manager. Při srovnání výsledků získaných v obou zemích byly zaznamenány významné rozdíly prakticky ve všech analyzovaných skupinách osobnostních rysů, behaviorálních kompetencí a tzv. Soft skills. Statistické ověření potvrdilo posun požadavků ve skupině výkonnostních předpokladů a schopností, stejně jako ve skupině interpersonálních dovedností a schopností. Srovnání frekvencí požadavků kladených na kandidáty na pozici Brand Manager v USA a v České republice odhalilo rozdíly, ale neznamená to, že zaměstnavatelé v USA jsou méně nároční.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Wroblowská_407-Trends-2017 Licence Creative Commons  Verze souboru Wroblowská, Z. 25. 1. 2018

Práva

Právo číst
  • pracovníci VSFS
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Bc. Jan Peterec, učo 24999
  • osoba RNDr. Zuzana Wroblowská, Ph.D., učo 32115
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 21. 10. 2020 09:49