VALENČÍK, Radim, Michal BLAHOUT, Jan ČERVENKA, Miroslav JURÁSEK, Patrik KAJZAR, Jan MERTL, Jiří MIHOLA, Vladislav PAVLÁT and Petr WAWROSZ. Odvětví produktivních služeb. Teorie a praxe (Sector of Productive Services. Theory and practice). 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. 98 pp. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-170-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Odvětví produktivních služeb. Teorie a praxe
Name in Czech Odvětví produktivních služeb: Teorie a praxe
Name (in English) Sector of Productive Services. Theory and practice
Authors VALENČÍK, Radim (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Michal BLAHOUT (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jan ČERVENKA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Miroslav JURÁSEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Patrik KAJZAR, Jan MERTL (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jiří MIHOLA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Vladislav PAVLÁT (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Petr WAWROSZ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Praha, 98 pp. SCIENCEpress, 2018.
Publisher Vysoká škola finanční a správní, a. s.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50201 Economic Theory
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/04274644:_____/18:#0000366
Organization unit University of Finance and Administration
ISBN 978-80-7408-170-5
Keywords (in Czech) Vyjdenávání, kooperativní hry, teroie her, vyjednávací problém,
Keywords in English Sector of Productive Services; Theory; Practice; Behavioural Economics; Gametheory
Tags AR 2017-2018, RIV_2019, unor_2019_o, xB2
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Changed: 7/3/2019 10:31.
Abstract
Monografie se komplexně zabývá problematikou vztahu teorie a praxe z hlediska zrodu ekonomiky založené na produktivních službách. Produktivních ve smyslu jejich role při nabývání, uchování a v určitém smyslu slova i uplatnění lidských schopností. Teorie, jejímž předmětem je společnost, nemusí a neměla by končit konstatováním toho, „jak by to mělo být“, ale její dimenzí může a měla by být i analýza všech důležitých mezičlánků, které spojují teorii s jejím uplatněním v praxi. Čím více se v rámci teoretického přístupu tato dimenze rozvine, tím více teorie přestává být pouhým apelem na to, „jak by to mělo být“, a tím účinněji je schopna ovlivnit realitu. První kapitola nazvaná Problémy ve vědě a ve spojení vědy s praktickým využitím se věnuje problémům v současné vědě a jejímu spojení s praxí. Problémy spojení teorie s praxí, resp. využití a využitelnosti teorie v praxi začínají již v samotné vědě. V kapitole jsou zdokumentované poznatky praxe vědeckého bádání, je upozorněno na některé nedostatky, včetně formulování doporučení, jak je odstranit. Kapitola Přechod od Třetí ke Čtvrté průmyslové revoluci z hlediska teorie a praxe (skutečnost a vize) se zabývá analýzou různých přístupů k vymezení problematiky tzv. Čtvrté průmyslové revoluce a praktickými kontexty této problematiky. Poukazuje na značné odlišnosti v přístupech a z nich vyplývající odlišné praktické závěry. V kapitole Využití duálního modelu her typu Titanic a Souboj klanů k analýze vztahu teorie a praxe při podpoře konstituování odvětví produktivních služeb se na jedné straně vymezuje určitý teoretický rámec, v němž se rozhoduje o tom, jakou roli sehraje teorie v praxi, na druhé straně dokumentuje využitelnost velmi abstraktní teorie v praxi, pokud se tato opírá o matematický aparát, který byl vyvinut právě za účelem identifikování toho, co se v realitě odehrává. Jinými slovy, jedním z cílů této kapitoly je ukázat, že zaměření pozornosti teorie na problematiku jejího uplatnění v praxi není v rozporu s požadavkem, aby se teorie dokázala opřít o aparát využívající původní matematické modely. Obecně platí, že „dobré teorie není nikdy dost“, čím účinnější teoretické metody vyvineme, tím více příležitostí pro uplatnění teorie v praxi se nabízí. Bezprostředně na tuto kapitolu navazuje kapitola O významu behaviorální ekonomie z hlediska vztahu teorie a praxe, která reaguje na potřebu respektovat zvláštnosti lidské psychiky, tedy to, že při uplatnění teorie v oblasti společenské reality nemůže vycházet z předpokladu plně racionálního rozhodování lidí. Ovšem i v tomto případě se bez dobré teorie neobejdeme. Pokud známe typické příklady selhání racionality, můžeme s nimi v oblasti praktického uplatnění teorie počítat. Rovněž tak další kapitola nazvaná Vztah ekonomie a etiky jako projev vztahu teorie a praxe se zabývá tím, co přesahuje rámce čistě racionálního přístupu k problematice zvýšení role odvětví produktivních služeb a uplatnění teorie při praktickém zabezpečení vzestupu odvětví produktivních služeb. Současně naznačuje, kterým směrem lze rozvíjet těsnější propojení etických a ekonomických aspektů této problematiky. Monografie vyúsťuje do kapitoly Analýza vztahu teorie a praxe, která navrhuje určitý ucelený koncept identifikující všechny podstatné momenty a dimenze vztahu teoretického bádání v oblasti společenské reality a praxe. Ten je v této kapitole konkretizován v některých směrech, v nichž lze očekávat možnost podstatně efektivnějšího uplatnění teorie v návaznosti na reálný společenský vývoj.
Abstract (in English)
The monograph deals with the issue of the relationship between theory and practice in terms of the birth of the economy based on productive services. Productive in terms of their role in acquiring, preserving and, in a sense, the utilization of human abilities. Theory, whose subject is the society, does not and should not finish with the statement "how should it be", but its dimension can and shall be the analysis of all the important interconnects that link the theory with its application in practice. The more the theoretical approach develops within the theoretical approach, the more theory ceases to be merely an appeal to "how it should be," and thus it can more effectively influence reality. The first chapter, entitled Problems in Science and Links of Science with Practical Use, deals with the problems in contemporary science and its connection with practice. Problems with connecting theory to practice, use and applicability of theory in practice begin in science itself. In the chapter there are documented findings of the practice of scientific research, attention is drawn to some shortcomings, including the formulation of recommendations on how to eliminate them. The chapter Transition from Third to Fourth Industrial Revolution in terms of theory and practice (reality and vision) deals with the analysis of various approaches to defining the issues of the so-called Fourth Industrial Revolution and the practical contexts of this issue. It points to the considerable differences in the approaches and the resulting practical conclusions. In the chapter Using the Dual Model of Titanic and Clash of Clans Games to analyse the relationship between theory and practice in supporting the constitution of the productive services’ industry, one defines a theoretical framework in which it decides what role theory plays in practice. Also, this chapter documents the use of a highly abstract theory in practice, if it is based on a mathematical apparatus that was developed precisely to identify what is happening. In other words, one of the aims of this chapter is to show that focusing the theory's attention on the problem of its application in practice does not contradict the requirement that theory be able to rely on an apparatus using original mathematical models. In general, we dare say, "there is never enough of good theory". The more effective theoretical methods we develop, the more opportunities to apply the theory in practice are offered. The chapter on The Importance of for the Theory and Practice Relationship follows on from this chapter, which responds to the need to respect the peculiarities of the human psyche, namely that the theory of social reality cannot be based on the premise of fully rational decision making. However, even in this case, we cannot do without good theory. If we know typical examples of rationality failure, we can count on them in the field of practical application of the theory. Also, another chapter called The relationship of Economics and Ethics as an Expression of a Theory and Practice Interconnection deals with what goes beyond the framework of a purely rational approach to the issue of increasing the role of the productive services’ sector and the application of theory in the practice of securing the rise of the productive services’ sector. At the same time, it suggests in which direction it is possible to develop closer links between the ethical and economic aspects of this issue. The monograph ends in the Analysis of the Theory and Practice Relationship that proposes a coherent concept identifying all the essential moments and dimensions of the theoretical research relationship in the field of socioeconomic reality and practice. This is concretized in this chapter in some ways where it is possible to expect a more effective application of theory in relation to actual social development.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Valencik_-_Odvetvi_produktivnich_sluzeb_kdlgtbkd.pdf Licence Creative Commons  File version Emmer, J. 14/9/2018

Properties

Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/6907/Valencik_-_Odvetvi_produktivnich_sluzeb_kdlgtbkd.pdf
Address for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/6907/Valencik_-_Odvetvi_produktivnich_sluzeb_kdlgtbkd.pdf
Address within Manager
https://is.vsfs.cz/auth/publication/6907/Valencik_-_Odvetvi_produktivnich_sluzeb_kdlgtbkd.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/6907/Valencik_-_Odvetvi_produktivnich_sluzeb_kdlgtbkd.pdf?info
Uploaded/Created
Fri 14/9/2018 14:29, PhDr. Jan Emmer

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Ing. Michal Blahout, učo 12583
  • a concrete person Ing. Jan Mertl, Ph.D., učo 17746
  • a concrete person Mgr. Ing. Miroslav Jurásek, Ph.D., učo 19614
  • a concrete person Ing. Jan Červenka, učo 20548
  • a concrete person Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc., učo 22545
  • a concrete person Bc. Jan Peterec, učo 24999
  • a concrete person doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc., učo 5035
  • a concrete person doc. Radim Valenčík, CSc., učo 5050
  • a concrete person doc. Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D., učo 6399
Attributes
 

Valencik_-_Odvetvi_produktivnich_sluzeb_kdlgtbkd.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/6907/Valencik_-_Odvetvi_produktivnich_sluzeb_kdlgtbkd.pdf
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/6907/Valencik_-_Odvetvi_produktivnich_sluzeb_kdlgtbkd.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
1,6 MB
Hash md5
a4d725408f5847f8192083fa17c9dd4a
Uploaded/Created
Fri 14/9/2018 14:29

Valencik_-_Odvetvi_produktivnich_sluzeb_kdlgtbkd.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/6907/Valencik_-_Odvetvi_produktivnich_sluzeb_kdlgtbkd.txt
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/6907/Valencik_-_Odvetvi_produktivnich_sluzeb_kdlgtbkd.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
328,3 KB
Hash md5
55faa95fd0844b0af766680f94a2aed5
Uploaded/Created
Fri 14/9/2018 14:30
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 19/1/2021 03:40