PÍSAŘ, Přemysl. European SMEs’ value management based on controlling, financial analysis and ratios – empirical study. Investment Management and Financial Innovations. Sumy (Ukraine): LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2019, 16 2019, 4., p. 277-289. ISSN 1810-4967. doi:10.21511/imfi.16(4).2019.24.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name European SMEs’ value management based on controlling, financial analysis and ratios – empirical study
Name in Czech Řízení růstu hodnoty evropských SME za využití controllingu a ukazatelů finanční analýzy - empirická studieanalýze a poměry - empirická studie “
Authors PÍSAŘ, Přemysl (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Investment Management and Financial Innovations, Sumy (Ukraine), LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives” 2019, 1810-4967.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Ukraine
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/04274644:_____/19:#0000541
Organization unit University of Finance and Administration
Doi http://dx.doi.org/10.21511/imfi.16(4).2019.24
Keywords (in Czech) audit, controlling, finanční analýza, informační systém, proces, SMEs, hodnota
Keywords in English audit; controlling; financial analysis; information system; process; SMEs; value
Tags AR 2019-2020, audit, controlling, financial analysis, INFORMATION SYSTEM, process, RIV_2020, SMEs, unor_2020_o, value, xJ3, časopis_SCOPUS
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Changed: 27/4/2020 08:27.
Abstract
Small and medium enterprises (SMEs) are a powerful economic force, significant employers, and creators of added value. In the European Union SMEs are the backbone of its economic and innovative potential, and for this reason, economic development and stability of SMEs are critical. The goal of this study is to apply modern controlling to the management of SME value growth using the tools and indicators of financial analysis. This study is based on a detailed analysis of 359 companies from the European Union in order to test 4 hypotheses. The data obtained were subjected to statistical analysis to identify the dependence between the controlling management of a company, tools of financial analysis, innovative potential, level of digitization, internal auditing, and HR communication tools used in the SME. The statistical analysis confirmed a close relationship between the studied variables and created a model for managing the company’s value growth for the study sample of SMEs. Subsequent experimental testing was used to confirm these conclusions, and other important associations were found that are important for successful management of SMEs value growth. The findings obtained are applicable in practice and can be used for a deeper analysis of the issues in question.
Abstract (in Czech)
Malé a střední podniky (MSP) jsou silnou ekonomickou silou, významnými zaměstnavateli a tvůrci přidané hodnoty. V Evropské unii jsou malé a střední podniky páteří jejího hospodářského a inovačního potenciálu, a proto je hospodářský rozvoj a stabilita malých a středních podniků kritická. Cílem této studie je aplikace moderního controllingu na řízení růstu hodnoty malých a středních podniků pomocí nástrojů a ukazatelů finanční analýzy. Tato studie je založena na podrobné analýze 359 společností z Evropské unie s cílem otestovat 4 hypotézy. Získaná data byla podrobena statistické analýze za účelem identifikace závislosti mezi řídícím řízením společnosti, nástroji finanční analýzy, inovativním potenciálem, úrovní digitalizace, interním auditem a nástroji pro komunikaci s HR používanými v MSP. Statistická analýza potvrdila úzký vztah mezi studovanými proměnnými a vytvořila model řízení růstu hodnoty společnosti pro studijní vzorek malých a středních podniků. Následné experimentální testování bylo použito k potvrzení těchto závěrů a byla nalezena další důležitá sdružení, která jsou důležitá pro úspěšné řízení růstu hodnoty malých a středních podniků. Získaná zjištění jsou použitelná v praxi a lze je použít pro hlubší analýzu příslušných otázek.
PrintDisplayed: 7/10/2022 07:53