WAWROSZ, Petr and Michal BLAHOUT. Anchoring Bias and Representative Bias: Two Classroom Experiments. Scientia et Societas. Prague: Newton College, 2020, vol. 16, No 3, p. 77-90. ISSN 1801-7118.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Anchoring Bias and Representative Bias: Two Classroom Experiments
Name in Czech Ukotvení zkreslení a zkreslení zástupce: dva experimenty ve třídě
Authors WAWROSZ, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Michal BLAHOUT (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Scientia et Societas, Prague, Newton College, 2020, 1801-7118.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50201 Economic Theory
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/04274644:_____/20:#0000675
Organization unit University of Finance and Administration
Keywords (in Czech) Ukotvení zkreslení; reprezentativní zkreslení; experiment ve třídě; Coca Cola; Pepsi Cola
Keywords in English Anchoring bias; representative bias; classroom experiment; Coca Cola; Pepsi Cola
Tags AR 2020-2021, odmeny_2021, RIV_2021, xJ4
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Changed: 5/10/2021 07:44.
Abstract
Behavioral economics points out that a person does not always act rationally, but its actions are influenced by various prejudices, mistakes, cognitive abbreviations, social patterns of behavior, relationships in social and reference groups, etc. Examples of irrational behavior are also so called biases. Behavioral economics uses laboratory experiments to demonstrate biases, where the participants of the experiment have to fulfill a certain task under predetermined conditions. The article describes the result of two such experiments carried out at the University of Finance and Administration, which concerned anchoring bias and representative bias. The primary goal of the article is to determine whether these biases occur with a simple experiment design. At the same time, the article follows up on other experiments carried out in the past. In the case of anchoring bias, our hypothesis is that a certain anchor (here the last two digits of the university number) affects the values of students’ numerical answers. For representative bias, we assume that students will prefer different drinks in the blind test and in the questionnaire survey, even though they will always have the same choice (in our case always Coca Cola and Pepsi Cola). The conclusions of both experiments are ambiguous. The effect of the anchor was manifested only in some of the students’ answers. In the blind test, most students were able to identify the drink on offer, which affected their preferences. The article thus suggests that the effect of anchoring bias is smaller than expected and doubts the possibility of testing representative bias on a blind test and a questionnaire survey of Coca Cola and Pepsi Cola.
Abstract (in Czech)
Behaviorální ekonomie poukazuje na to, že člověk nejedná vždy racionálně, ale jeho jednání ovlivňují různé předsudky, chyby, kognitivní zkratky, sociální vzorce chování, vztahy v sociálních a referenčních skupinách atd. Příklady iracionálního chování jsou také tzv. Předsudky . Behaviorální ekonomie využívá laboratorní experimenty k prokázání předsudků, kdy účastníci experimentu musí splnit určitý úkol za předem stanovených podmínek. Článek popisuje výsledek dvou takových experimentů provedených na Vysoké škole finanční a správní, které se týkaly zkreslení a reprezentativního zkreslení. Primárním cílem článku je zjistit, zda k těmto předsudkům dochází při návrhu jednoduchého experimentu. Článek zároveň navazuje na další experimenty provedené v minulosti. V případě ukotvení zkreslení je naší hypotézou, že určitá kotva (zde poslední dvě číslice univerzitního čísla) ovlivňuje hodnoty numerických odpovědí studentů. Pro reprezentativní zkreslení předpokládáme, že studenti budou při slepém testu a v dotazníkovém průzkumu upřednostňovat různé nápoje, i když budou mít vždy stejný výběr (v našem případě vždy Coca Cola a Pepsi Cola). Závěry obou experimentů jsou nejednoznačné. Účinek kotvy se projevil pouze u některých odpovědí studentů. Ve slepém testu dokázala většina studentů identifikovat nabízený nápoj, což ovlivnilo jejich preference. Článek tedy naznačuje, že účinek ukotvení zaujatosti je menší, než se očekávalo, a pochybuje o možnosti testování reprezentativní zaujatosti na slepém testu a dotazníkovém průzkumu společností Coca Cola a Pepsi Cola.
PrintDisplayed: 16/8/2022 03:12