ROUBAL, Ondřej. Consumer Culture of Abundance – Ambivalence of Life in an Affluent Society. In Zuzana Kvetanová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. MARKETING IDENTITY: COVID-2.0 Conference Proceedings from the Annual International Scientific Conference “Marketing Identity 2020: COVID-2.0". Trnava (Slovakia): Faculty of Mass Media Communication - University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2020. p. 558-566. ISBN 978-80-572-0107-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Consumer Culture of Abundance – Ambivalence of Life in an Affluent Society
Name in Czech Spotřební kultura hojnosti – ambivalence života ve společnosti blahobytu
Authors ROUBAL, Ondřej (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Trnava (Slovakia), MARKETING IDENTITY: COVID-2.0 Conference Proceedings from the Annual International Scientific Conference “Marketing Identity 2020: COVID-2.0" p. 558-566, 9 pp. 2020.
Publisher Faculty of Mass Media Communication - University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50401 Sociology
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
RIV identification code RIV/04274644:_____/20:#0000724
Organization unit University of Finance and Administration
ISBN 978-80-572-0107-6
ISSN 2729-7527
UT WoS 000656125300053
Keywords (in Czech) ambivalence, blahobyt, spotřební kultura, spotřebitelské rozhodování, problém volby
Keywords in English ambivalence; affluence; consumer culture; consumer decision-making; problem of choice
Tags AR 2020-2021, odmeny_2021, odmeny_2022, RIV_2022, xD1, xD1_překvalifikování, xD2
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Pavlína Ondrová, učo 17661. Changed: 21/3/2022 13:00.
Abstract
Theories of consumer culture are increasingly focusing on the unprecedented extension of choice opportunities in the product range. In the ever-increasing abundance of consumer elections, consumer culture is a defining feature of prosperity, a manifestation of the strengthening of individual freedoms and the democratisation of consumerism. The aim of the study is to disrupt the stereotypically accepted perspective of producers, sellers and consumers themselves, that the consumer culture of abundance is a problem-free concept that linearly contributes to the positive effects of all market entities. This situation is characteristic in that its ambivalent nature is reflected only rarely. In many cases, it causes contradictory and conflicting effects in the lives of consumers, exposed to the confusing and diverse terrain of the plurality of consumer choices. The expansion of consumer decision-making possibilities creates an unpleasant pressure on consumers to take responsibility for the making their own decisions for their consequences. The consumer culture of abundance fundamentally complicates the decision-making and implementation of consumer choices. We present arguments here that the consumer culture of abundance makes decision-making act fundamentally problematic. We describe and explain the three main factors that have a negative effect on the psychological level of consumer decision-making. Firstly, there is the problem of processing and evaluating available information, secondly, the growth of consumer aspirations and thirdly, the effect of hedonistic adaptation.
Abstract (in Czech)
Teorie spotřební kultury stále více zaměřují pozornost na oblast bezprecedentní extenze příležitostí volby v nabídce produktů. Spotřební kultura je v podmínkách stále rostoucí hojnosti spotřebitelských voleb definičním znakem blahobytu, projevem zesilování individuálních svobod a demokratizace konzumenství. Cílem studie je narušit stereotypně akceptovanou perspektivu výrobců, prodejců i samotných spotřebitelů, že spotřební kultura hojnosti reprezentuje bezproblémovou instituci, lineárně přispívající k pozitivním efektům všech aktérů trhu. Tato situace se totiž vyznačuje jen málo reflektovanou ambivalentní podstatou. Vyvolává totiž v řadě případů rozporuplné a konfliktní efekty v životě spotřebitelů, vystavených nepřehlednému a rozmanitému terénu plurality spotřebitelských voleb. Expanze možností spotřebitelského rozhodování vytváří na spotřebitele nepříjemný tlak zodpovědnosti za realizaci a důsledky vlastních rozhodnutí. Spotřební kultura hojnosti zásadně komplikuje rozhodování a realizaci spotřebitelských voleb. Předkládáme zde argumenty, že spotřební kultura hojnosti zásadně problematizuje akty rozhodování. Popisujeme a vysvětlujeme zde tři hlavní faktory působící negativně v psychologické rovině spotřebitelského rozhodování. Za prvé jde problém zpracování a vyhodnocení dostupných informací, za druhé růst konzumních aspirací a za třetí efekt hédonistické adaptace. Teorie spotřební kultury stále více zaměřují pozornost na oblast bezprecedentní extenze příležitostí volby v nabídce produktů. Spotřební kultura je v podmínkách stále rostoucí hojnosti spotřebitelských voleb definičním znakem blahobytu, projevem zesilování individuálních svobod a demokratizace konzumenství. Cílem studie je narušit stereotypně akceptovanou perspektivu výrobců, prodejců i samotných spotřebitelů, že spotřební kultura hojnosti reprezentuje bezproblémovou instituci, lineárně přispívající k pozitivním efektům všech aktérů trhu. Tato situace se totiž vyznačuje jen málo reflektovanou ambivalentní podstatou. Vyvolává totiž v řadě případů rozporuplné a konfliktní efekty v životě spotřebitelů, vystavených nepřehlednému a rozmanitému terénu plurality spotřebitelských voleb. Expanze možností spotřebitelského rozhodování vytváří na spotřebitele nepříjemný tlak zodpovědnosti za realizaci a důsledky vlastních rozhodnutí. Spotřební kultura hojnosti zásadně komplikuje rozhodování a realizaci spotřebitelských voleb. Předkládáme zde argumenty, že spotřební kultura hojnosti zásadně problematizuje akty rozhodování. Popisujeme a vysvětlujeme zde tři hlavní faktory působící negativně v psychologické rovině spotřebitelského rozhodování. Za prvé jde problém zpracování a vyhodnocení dostupných informací, za druhé růst konzumních aspirací a za třetí efekt hédonistické adaptace.
PrintDisplayed: 18/8/2022 19:30