MIHOLA, Jiří, Petr WAWROSZ, Jana KOTĚŠOVCOVÁ, Jan LÁNSKÝ, Oleksandr BULATNIKOV, Jakub NÁBĚLEK and Luka SLEMNIK. Produkční funkce jako nástroj zobrazení ekonomické reality (Production functions as a tool for depicting economic reality). 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. 160 pp. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-224-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Produkční funkce jako nástroj zobrazení ekonomické reality
Name in Czech Produkční funkce jako nástroj zobrazení ekonomické reality
Name (in English) Production functions as a tool for depicting economic reality
Authors MIHOLA, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Petr WAWROSZ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jana KOTĚŠOVCOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jan LÁNSKÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Oleksandr BULATNIKOV (804 Ukraine), Jakub NÁBĚLEK (203 Czech Republic) and Luka SLEMNIK (705 Slovenia).
Edition 1. vyd. Praha, 160 pp. SCIENCEpress, 2021.
Publisher Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/04274644:_____/21:#0000758
Organization unit University of Finance and Administration
ISBN 978-80-7408-224-5
Keywords (in Czech) produkční funkce; ekonomie; typologie; elementární distribuční model
Keywords in English production function; economics; typology; elementary distribution model
Tags AR 2020-2021, odmeny_2021, RIV_2022, xB2
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Changed: 28/2/2022 14:36.
Abstract
Monografie rozvíjí teorii produkčních funkcí i jejich systematickou typologii. Dívá se na vztah mezi vstupy a výstupy jako na univerzální vztah, který se používá nejen v ekonomii, ale i v dalších disciplínách. Vedle statické produkční funkce je speciální pozornost věnována dynamizaci jednotlivých veličin a problematice vyjádření vlivu změn těchto veličin na změnu produkce. Zdůvodňuje se, proč v agregátní produkční funkci vyjádřené prostřednictvím souhrnného inputu faktoru a souhrnné produktivity faktorů je nutno použít multiplikativní vztah, proč je multiplikativní vazba vhodná i ve výrazu total input faktoru a proč podíl vah u práce a kapitálu by měl být shodný. Použití produkční funkce je demonstrováno na vývoji ekonomik USA, Číny a Indie a na deseti největších ekonomikách světa z hlediska absolutního HDP, na kryptoměnách a na tzv. farmářské úloze. Monografie přináší kromě souhrnného přehled produkčních funkcí též obohacení o nové myšlenky, které vznikaly během dlouhodobé výpočetní a analytické činnosti národohospodářské i podnikové. Inovativní je zejména zobecnění produkční funkce na jakýkoliv systém s proměnlivými vstupy a výstupy. Produkční funkcí tak lze rozeznat i v mnohých identitách. Původním záměrem výzkumu bylo zkoumat intenzitu ekonomického vývoje, avšak ukázalo se, že je to úzce souvisí s produkčními funkcemi. Impulz k tomuto výzkumu pochází od prof. Ing. Františka Brabce, DrSc. geniálního matematika, konstruktéra, ekonoma a manažera, bývalého generálního ředitele Škodových závodů v Plzni a později rektora ČVÚT. Speciální pozornost je věnována agregátní produkční funkci. Zdůvodňuje se, proč by měla být vyjádřena jako součin souhrnného input faktoru (TIF) a souhrnné produktivity faktorů (TFP), respektive proč by výraz TIF měl být vyjádřen jako vážený součin práce a kapitálu, ve kterém by mohla být hodnota vah u práce a kapitálu i shodná. Monografie zde překonává tradiční aditivní pohled na více faktorovou produkční funkci návrhem multiplikativní vazby, která také umožňuje odvození růstového účetnictví avšak s novou interpretací vah  a (1-), které není nutno propočítávat za každý subjekt a každý rok. Časová produkční funkce je využita pro prognózování vývoje HDP ekonomik USA, Číny a Indie do roku 2030 respektive 2050. Prolongace absolutní výše HDP ukazuje, že se před USA kromě Číny, která již nyní je na prvním místě, dostane i Indie. Dále se predikuje, vzestup absolutního HDP Indonésie, stabilní pozici Ruska a ztrátu elitního postavení Japonska a také Německa. Monografie se věnuje také, dosud neřešené otázce, zda i v ekonomii je nutno za jistých okolností také počítat s jevem, kterému se ve fyzice říká kvantování. Ukazuje se, že kvantování je v ekonomii běžnou záležitost, což je dokumentováno na konkrétních tvarech produkčních funkcí, respektujících kvantování v ekonomice. Monografie se zabývá také vztahem mezi efektivností jedince danou využitím určitého bodu na konkrétní statické produkční funkci a efektivností společnou, tj. všech aktérů dohromady. Uvedené příklady předpokládají omezené zdroje. Součet výstupů všech aktérů je závislý na tom jak si aktéři tyto omezené zdroje rozdělí. Lze očekávat, že bude existovat alespoň jeden způsob rozdělení, který přinese nejvyšší součet výstupů (produktů, úrod) všech aktérů. Tento výsledek, ale závisí také na tvaru produkčních funkcí. To se zkoumá pomocí EDM, tj. elementárních distribučních modelů. Doposud souhrnně nepublikované jsou EDM pro polynomické produkční funkce 2. až 5. řádu.
Abstract (in English)
The monograph develops the theory of production functions and their systematic typology. It looks at the relationship between inputs and outputs as a universal relationship that is used not only in economics but also in other disciplines. In addition to the static production function, special attention is paid to the dynamization of individual quantities and the issue of expressing the effect of changes in these quantities on the change in production. It is explained why in the aggregate production function expressed through aggregate factor input and aggregate factor productivity it is necessary to use a multiplicative relationship, why the multiplicative link is also suitable in terms of total input factor and why the share of weights in labor and capital should be the same. The use of the production function is demonstrated on the development of the economies of the USA, China and India and on the ten largest economies of the world in terms of absolute GDP, on cryptocurrencies and on the so-called farming role. In addition to a comprehensive overview of production functions, the monograph also enriches new ideas that arose during long-term computational and analytical activities of economic and business. Particularly innovative is the generalization of the production function to any system with variable inputs and outputs. The production function can thus be recognized in many identities. The original intention of the research was to examine the intensity of economic development, but it turned out that it is closely related to production functions. The impetus for this research comes from Prof. Ing. František Brabec, DrSc. a genius mathematician, designer, economist and manager, former general director of Škoda in Pilsen and later rector of ČVÚT. Special attention is paid to the aggregate production function. It explains why it should be expressed as the product of the aggregate input factor (TIF) and aggregate factor productivity (TFP), or why the term TIF should be expressed as a weighted product of labor and capital, in which the value of labor and capital weights could be and identical. The monograph here surpasses the traditional additive view of the multi-factor production function by proposing a multiplicative link, which also allows the derivation of growth accounting, but with a new interpretation of weights  and (1-), which do not need to be calculated for each subject and each year. The time production function is used to forecast the GDP development of the US, China and India economies until 2030 and 2050, respectively. It is also predicted an increase in the absolute GDP of Indonesia, a stable position of Russia and the loss of the elite position of Japan and Germany. The monograph also deals with the hitherto unresolved question of whether, even in economics, it is also necessary in certain circumstances to take into account a phenomenon called quantization in physics. It turns out that quantization is a common thing in economics, which is documented on specific forms of production functions that respect quantization in economics. The monograph also deals with the relationship between the efficiency of an individual given the use of a certain point on a specific static production function and common efficiency, ie all actors together. These examples assume limited resources. The sum of the outputs of all actors depends on how the actors share these limited resources. It can be expected that there will be at least one method of distribution that will bring the highest sum of outputs (products, crops) of all actors. This result, however, also depends on the shape of the production functions. This is investigated using EDM, i.e. elementary distribution models. EDM for polynomial production functions of the 2nd to 5th order are not yet published in summary.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Mihola_Produkcni_funkce.pdf Licence Creative Commons  File version Emmer, J. 21/5/2021

Properties

Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/9080/Mihola_Produkcni_funkce.pdf
Address for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/9080/Mihola_Produkcni_funkce.pdf
Address within Manager
https://is.vsfs.cz/auth/publication/9080/Mihola_Produkcni_funkce.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/9080/Mihola_Produkcni_funkce.pdf?info
Uploaded/Created
Fri 21/5/2021 11:34, PhDr. Jan Emmer

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. RNDr. Jan Lánský, Ph.D., učo 14327
  • a concrete person Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc., učo 22545
  • a concrete person Bc. Jan Peterec, učo 24999
  • a concrete person Ing. Luka Slemnik, učo 30754
  • a concrete person Ing. Jakub Nábělek, učo 33458
  • a concrete person Ing. Oleksandr Bulatnikov, učo 35932
  • a concrete person doc. Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D., učo 6399
  • a concrete person Ing. Jana Kotěšovcová, Ph.D., učo 6688
Attributes
 

Mihola_Produkcni_funkce.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/9080/Mihola_Produkcni_funkce.pdf
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/9080/Mihola_Produkcni_funkce.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
7,7 MB
Hash md5
492b04deb9832a47ac59b2dcfe288d00
Uploaded/Created
Fri 21/5/2021 11:34

Mihola_Produkcni_funkce.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/9080/Mihola_Produkcni_funkce.txt
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/9080/Mihola_Produkcni_funkce.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
361,3 KB
Hash md5
71f521f1601cb9b2ae518d92c9373b27
Uploaded/Created
Fri 21/5/2021 11:39
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 7/10/2022 08:01