Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2010

 1. MATES, Pavel. Příspěvek k právnímu řešení problému domácího násilí. Právní zpravodaj. 2010, roč. 8, č. 6. ISSN 1212-8694.
 2. 2007

 3. CYHELSKÝ, Lubomír a V. VALENTOVÁ. A new principle of enterprise management. Prague Economic Papers. Praha: Vysoká škola ekonomiká, 2007, č. 2, s. 180-181. ISSN 1210-0455.
 4. STÝBLO, Jiří. Abeceda personalistiky. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2007. 66 s. ISBN 978-80-7263-395-1.
 5. PAVLÁT, Vladislav. Aktuální vývoj finančních trhů, jejich regulace a dozor: Sborník z mezinárodní konference, Praha 13-14. června 2007 [Sborník abstraktů a CD-ROM]. Praha: VŠFS, 2007. 28 s. ISBN 80-86754-87-1.
 6. TÖPFER, Pavel. Algoritmy a programovací techniky. 2. vyd. Praha: Prometheus, 2007. 300 s. ISBN 978-80-7196-350-9.
 7. ZICH, František, Zdeněk CECAVA a Ondřej ROUBAL. Anketa zaměstnanců VŠFS (2007). Praha: VŠFS, 2007.
 8. BURÝŠEK, Slavomír. Bifurcation of solutions of any operator equation with the polynomial nonlinearity. Mundus Symbolicus. Praha: VŠE, 2007, roč. 15. ISSN 1210-809X.
 9. ROUBAL, Ondřej. Biografický výzkum a historická paměť osidlování českého pohraničí. SOCIOweb. 2007, roč. 5, č. 4, s. 5-7. ISSN 1214-1720.
 10. HAMERNÍKOVÁ, Bojka. CESTA na cestě. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2007, roč. 2007, č. 1, s. 103-104. ISSN 1802-792X.
 11. MAJERIK, Petr. Česko v roce 2008. Strategie. 2007, roč. 2007, č. 1. ISSN 1210-3756.
 12. PAVLŮ, Dušan. Digitální věk a veletrhy? Paradox doby? Strategie. 2007, roč. 2007, č. 26, s. 34-35. ISSN 1210-3756.
 13. HAVLÍČEK, Ivan. Diskrétní matematika. 1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2007. 114 s. ISBN 978-80-86754-84-0.
 14. ČASTORÁL, Zdeněk. Ekonomická kriminalita a ochrana podnikání v EU. In Ekonomické a právní aspekty podnikání v EU a ochrana lidských práv. Praha: Právnická fakulta UK v Praze, Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o. v Praze, 2007. s. 187-196. ISBN 978-80-85889-91-8.
 15. ČASTORÁL, Zdeněk. Ekonomická kriminalita (z pohledu řízení a správy). Praha: VŠFS, 2007. 184 s. ISBN 978-80-86754-80-2.
 16. PRŮŠA, Ladislav. Ekonomie sociálních služeb. 2. vyd. Praha: ASPI, 2007. 180 s. ISBN 978-80-7357-255-6.
 17. PAVLÁT, Vladislav, Přemysl ZÁŠKODNÝ a Josef BUDÍK. Finanční deriváty a jejich oceňování. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2007. ISBN 978-80-86754-73-4.
 18. BUDÍK, Josef. Fond kolektivního investování a činnost dohledu. In Aktuální vývoj finančních trhů, jejich regulace a dozor: Sborník abstraktů z mezinárodní konference a CD-ROM. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2007. s. 1-6. ISBN 80-86754-87-1.
 19. SCHRÁNIL, Pavel a Rudolf BALOUŠEK. Harmonizace účetnictví. Praha: VŠFS, 2007. ISBN 978-80-86754-89-5.
 20. WAWROSZ, Petr. Harmonizace vybraných oblastí našeho právního řádu s právem EU pohledem českých zájmů. Scientia et Societas. 2007, roč. 3, č. 3, s. 90-123. ISSN 1801-7118.
 21. BACHMAN, P. a Karel LACINA. Introduction to Management and Marketing. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. 169 s. ISBN 978-80-7041-849-9.
 22. VALENČÍK, Radim a Rafik BEDRETDINOV. Investování do lidského kapitálu a vzdělanostní společnost. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2007, roč. 2007, č. 1, s. 49-73. ISSN 1802-792X.
 23. WAWROSZ, Petr. Investování do sociálního kapitálu, efektivnost a redistribuční systémy. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2007, roč. 2007, č. 1, s. 74-102. ISSN 1802-792X.
 24. LISSE, Luděk. Ještě jednou k činnosti arbitrážních center. Právní rádce. 2007, roč. 2007, č. 9, s. 61-63. ISSN 1210-4817.
 25. KUBÍČEK, Antonín a Vladislav PAVLÁT. K integraci regulace a dohledu nad finančními trhy a možnostem její praktické realizace. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2007, roč. 2007, č. 1, s. 4-25. ISSN 1802-792X.
 26. SCHEU, Harald Christian. K otázce rituálního usmrcování zvířat podle islámských předpisů. Kulturní konflikt před německými soudy. Jurisprudence. 2007, roč. 2007, č. 1, s. 10-13. ISSN 1802-3843.
 27. CYHELSKÝ, Lubomír a V. VALENTOVÁ. Katedra ekonomické statistiky. In Almanach 15. výročí založení fakulty. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. s. 72-75.
 28. CYHELSKÝ, Petr a Lubomír CYHELSKÝ. Ke vzniku Montgomeryova cenového indexu před sedmdesáti lety. Statistika. Praha: Český statistický úřad, 2007, č. 6, s. 509-513, 4 s. ISSN 0322-788X.
 29. HELÍSEK, Mojmír. Krize EMS, česká měnová krize a souvislosti se zapojením koruny do mechanismu ERM II. Acta VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2007, roč. 1, č. 1, s. 26-48. ISSN 1802-792X.
 30. BERKA, Petr, J. RAUCH a M. TOMEČKOVÁ. Learned from the ECML/PKDD Discovery Challenge on the Atherosclerosis Risk Factors Data. Computing and Informatics. 2007, roč. 26, č. 3, s. 1001-1016, 15 s. ISSN 1335-9150.
 31. PETRŽÍLEK, Petr. Legislativa udržitelného rozvoje a nové podnikatelské příležitosti. Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2007. 230 s. EKO. ISBN 978-80-86920-20-7.
 32. STÝBLO, Jiří. Lidský kapitál, inovace a příprava na budoucnost. Práce a mzda. 2007, roč. 55, č. 6. ISSN 0032-6208.
 33. BERKA, Petr, Jan RAUCH a Milan ŠIMŮNEK. LISp-Miner: Systém pro získávání znalostí z dat. In Znalostní manažment 2007 [CD-ROM]. Bratislava: VŠM Bratislava, 2007. s. 1-20. ISBN 978-80-89306-02-2.
 34. HELÍSEK, Mojmír. Macroeconomics of Open Economy - recenze publikace Muchová, E. : Makroekonómia otvorenej ekonomiky, Bratislava. Prague Economic Papers. Praha: Vysoká škola ekonomiká, 2007, č. 1, s. 95-96. ISSN 1210-0455.
 35. WAWROSZ, Petr. Makroekonomie. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2007. 212 s. ISBN 978-80-86754-80-2.
 36. STÝBLO, Jiří. Management inovací. Práce a mzda. 2007, roč. 55, č. 4. ISSN 0032-6208.
 37. BUDÍK, Josef. Manažerské techniky a koučování – vybrané přístupy a teorie. Acta Oeconomica Pragensia. Praha: VŠE, 2007, roč. 15, č. 3, s. 66-70, 4 s. ISSN 0572-3043.
 38. PAVLŮ, Dušan. Marketingové komunikace - netradiční informační služba? Marketing & Komunikace. 2007, roč. 2007, č. 3. ISSN 1211-5622.
 39. PAVLŮ, Dušan. Marketingové komunikace – netradiční informační služba? Marketing & Komunikace. 2007, roč. 2007, č. 3. ISSN 1211-5622.
 40. PAVLŮ, Dušan a ET AL. Marketingové komunikace a konkurence. Zlín: FMK UTB, 2007. 172 s.
 41. COUFAL, J., J. KLŮFA a Miloš KAŇKA. Matematika pro ekonomy. Praha: Ekopress, 2007. 197 s. ISBN 80-86929-24-8.
 42. URBAN, Jan, Jiří STÝBLO a Margerita VYSOJAKOVÁ. Meritum - Personalistika 2007/2008. Praha: ASPI, 2007. 924 s. edice Meritum. ISBN 978-80-7357-239-6.
 43. TÖPFER, Pavel. Mezinárodní olympiáda v informatice. Rozhledy matematicko-fyzikální. 2007, roč. 82, č. 1, s. 50-53. ISSN 0035-9343.
 44. KREBS, Vojtěch. Mezinárodní seminář "Die demographische Entwicklung in Europa und ihre Konsequenzen für sozialen Sicherungssysteme". Demografie. 2007, roč. 49, č. 1, s. 57-58. ISSN 0011-8265.
 45. VALENČÍK, Radim, Petr WAWROSZ a Rafik BEDRETDINOV. Mikroekonomie I: Bakalářský studijní obor. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2007. ISBN 978-80-86754-77-2.
 46. VALENČÍK, Radim, Petr WAWROSZ a Rafik BEDRETDINOV. Mikroekonomie I: Magisterský studijní obor. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2007. ISBN 978-80-86754-81-9.
 47. DVOŘÁK, Pavel. Monetární teorie cyklu, dluhový problém a finanční krize. Politická ekonomie. 2007, č. 2, s. 183-205, 18 s. ISSN 0032-3233.
 48. PRŮŠA, Ladislav. Návrh priorit a cílů společného působení nepojistných sociálních dávek a hmotné podpory v nezaměstnanosti. Praha: SOCIOKLUB, 2007.
 49. LISSE, Luděk. Některé aspekty generální klauzule nekalé soutěže. Obchodní právo. 2007, roč. 2007, č. 9, s. 2-17. ISSN 1210-8278.
 50. PAVLŮ, Dušan. Nová média - nové hrozby, nebo nová inspirace pro veletrhy? Prague Expo Journal. 2007, roč. 2007, č. 1, s. 6-6.
 51. CYHELSKÝ, Lubomír a V. VALENTOVÁ. Nový princip řízení podniku. Politická ekonomie. Praha: VŠE, 2007, č. 1, s. 132-133. ISSN 0032-3233.
 52. ČECHÁK, Vladimír. Osobnost a postavení pracovníka (úředníka) veřejné správy. In Problematika přípravy úředníků veřejné správy. Olomouc, 2007. s. 10.
 53. ČECHÁK, Vladimír. Osobnost a profesní (kvalifikační) profil pracovníka veřejné správy. In Rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě. Opava: Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity, 2007. s. 9.
 54. PRŮŠA, Ladislav a Jan VLACH. Osoby samostatně výdělečně činné v České republice. Scientia et Societas. 2007, roč. 3, č. 1, s. 48-60. ISSN 1801-7118.
 55. LACINA, Karel a ET AL. Partnerství pro cestovní ruch na regionální úrovni. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. 216 s. ISBN 978-80-7194-974-9.
 56. PRŮŠA, Ladislav. Plán rozvoje sociálních služeb jako nástroj pro odstranění dlouhodobých problémů v sociální oblasti. Národohospodářský obzor. 2007, roč. 2007, č. 1, s. 47-53. ISSN 1213-2446.
 57. PAVLŮ, Dušan. Pod drobnohledem výzkumů veletrhy a výstavy. Marketing magazine. 2007, roč. 2007, č. 6, s. 16-17. ISSN 1211-7315.
 58. CYHELSKÝ, Lubomír a Petr CYHELSKÝ. Podíl počtu smysluplných porovnání diferencí hodnot ordinální proměnné na celkovém počtu jejich porovnání. Statistika. Praha: Český statistický úřad, 2007, č. 4, s. 322-326, 4 s. ISSN 0322-788X.
 59. BALOUŠEK, Rudolf, Pavel SCHRÁNIL a ET AL. Podvojné účetnictví v bankách. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2007. 265 s. ISBN 978-80-7179-663-3.
 60. BALOUŠEK, Rudolf, Dana KUBÍČKOVÁ a ET AL. Podvojné účetnictví v bankách. Praha: C.H.Beck, 2007. 265 s. ISBN 978-80-7179-663-3.
 61. MATES, Pavel a ET AL. Policejní právo, právní předpisy s komentářem. 4. vyd. Praha: Linde, 2007. 396 s. ISBN 978-80-7201-672-3.
 62. ČASTORÁL, Zdeněk a Jan CEDL. Position of controlling in the strategic management of an enterprise. In Strategic management and its suport by information systems. Ostrava: VŠB-TU, 2007. ISBN 978-80-248-1466-7.
 63. KELEMEN, J., Petr BERKA a ET AL. Pozvanie do znalostnej spoločnosti. Bratislava: Iura Edition – Wolters Kluwer, 2007. 265 s. ISBN 978-80-8078-149-1.
 64. WAWROSZ, Petr. Právo Evropské Unie a národní zájmy České republiky. Scientia et Societas. 2007, roč. 3, č. 1, s. 61-84. ISSN 1801-7118.
 65. BERKA, Petr a M. LABSKÝ. Predicting Page Occurence in a Click-stream Data: Statistical and Rule-based Approach. Advances in Data Mining. 2007, s. 135-147, 12 s. ISSN 0302-9743.
 66. PRŮŠA, Ladislav. Projekt "Cesta ke kvalitě" s podporou Iniciativy Společenství EQUAL. FÓRUM sociální politiky. 2007, roč. 2007, č. 1, s. 21-23. ISSN 1802-5854.
 67. VOSTATEK, Jaroslav. Reforma penzijního připojištění. Ekonom. 2007, roč. 29. ISSN 1210-0714.
 68. MATES, Pavel a ET AL. Reforma veřejné správy. 1. vyd. Paha: ASPI, 2007. 375 s. ISBN 978-80-7357-300-3.
 69. VOSTATEK, Jaroslav. Reforma veřejných financí a privatizace sociálního zabezpečení. Pojistný obzor. 2007, roč. 2007, č. 10. ISSN 0032-2393.
 70. STARÝ, Marek. Rozšíření českého panského stavu v roce 1607. Právněhistorické studie 38. Praha: Karolinum, 2007, roč. 2007, s. 69-87. ISSN 0079-4929.
 71. BURÝŠEK, Slavomír. Small solutions of a holomorphic operator equation. Mundus Symbolicus. Praha: VŠE, 2007, roč. 15. ISSN 1210-809X.
 72. KREBS, Vojtěch. Sociáloní politika. 4. vyd. Praha: ASPI, 2007. 503 s. ISBN 80-7357-276-1.
 73. GOMBÁR, Eduard. Sorby, Karol R. Arabský východ (1945-1958). Bratislava: Veda, 2005. Asian and African Studies. 2007, roč. 16, č. 1, s. 122-124. ISSN 1335-1257.
 74. GOMBÁR, Eduard. Sorby, Karol R. Suez 1956: Súmrak tradičného kolonializmu na Blízkom východe. Bratislava: Veda, 2003. Asian and African Studies. 2007, roč. 16, č. 1, s. 120-122. ISSN 1335-1257.
 75. CHARVÁT, Jan. Současný politický extremismus a radikalismus. Praha: Portál, 2007. 184 s. ISBN 978-80-7367-098-6.
 76. KOCOUREK, Ludomír. Správa v českých zemích a v Československu v letech 1848 - 2005. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2007. 134 s. ISBN 978-80-86754-75-8.
 77. GOMBÁR, Eduard. Sýrie za vlády emíra Fajsala v letech 1918-1920. Historický obzor. Praha, 2007, roč. 18, 3-4, s. 66-72, 6 s. ISSN 1210-6097.
 78. WAWROSZ, Petr. Thorstein Veblen a americká meziválečná institucionální ekonomie. Marathon (on-line). 2007, roč. 2007, č. 3. ISSN 1211-8591.
 79. KUBÍČKOVÁ, Dana a Pavel SCHRÁNIL. Účetnictví organizačních složek státu, státních fondů, územně samosprávných celků a příspěvkových organizací. Praha: VŠFS, 2007. 130 s. ISBN 978-80-86754-76-5.
 80. TÖPFER, Pavel. Ústřední kolo 56. ročníku Matematické olympiády - kategorie P. Rozhledy matematicko-fyzikální. 2007, roč. 82, č. 2, s. 49-50. ISSN 0035-9343.
 81. TÖPFER, Pavel. Ústřední kolo 56. ročníku Matematické olympiády - kategorie P. Matematika, fyzika, informatika. 2007, roč. 17, č. 1, s. 59-60. ISSN 1210-1761.
 82. PAVLŮ, Dušan. V reklamě se nejvíce cení humor a vtip. Marketing Magazine. 2007, roč. 2007, č. 3, s. 38-40. ISSN 1211-7315.
 83. BURÝŠKOVÁ, Věra. Variační metody v matematice a fyzice. Mundus Symbolicus. Praha: VŠE, 2007, roč. 15. ISSN 1210-809X.
 84. PAVLŮ, Dušan. Veletrhy si s virtuální konkurencí poradily. Profit – podnikatelský týdeník. 2007, roč. 2007, č. 26, s. 16-17. ISSN 1212-3498.
 85. PRŮŠA, Ladislav. Vstupní analýza současných vazeb trhu práce se sektorem zdravotní a sociální péče a veterinární činnosti (OKEČ 85) a definování výchozích předpokladů pro strategické plánování zaměstnanosti v tomto sektoru. Praha: MPSV, 2007.
 86. KREBS, Vojtěch. Vytvoření programu VaV pro střednědobé potřeby MPSV s využitím začlenění ČR do struktur EU. Praha: VŠE, 2007. 23 s.
 87. BUDÍK, Josef. Využití e-learningu v projektu vzdělávání pracovníků cestovních kanceláří. In Sborník z VII. Ročníku konference o e-learningu. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2007. ISBN 978-80-86723-26-6.
 88. CEDL, Jan. Využití počítačových programů pro simulaci a modelování při výuce ekonomických předmětů. In sborník ze semináře Inovace výuky managementu a podnikání na vysokých školách. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. ISBN 978-80-7043-613-4.
 89. PETRŽÍLEK, Petr, Martin KLOZ a Jan MOTLÍK. Využívání obnovitelných zdrojů energie, právní předpisy s komentářem. 1. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2007. 511 s. ISBN 978-80-7201-670-9.
 90. BUDINSKÝ, Petr. Vývoj IPO v ČR. In Aktuální vývoj finančních trhů, jejich regulace a dozor: Sborník z mezinárodní konference [sborník abstraktů a CD-ROM]. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2007. s. 1-22. ISBN 80-86754-87-1.
 91. STARÝ, Marek. Vývoj veřejné správy v českých zemích do roku 1848. Praha: VŠFS, 2007. 98 s. ISBN 978-80-86754-79-6.
 92. LACINA, Karel. Význam profesního vzdělávání pracovníků: evropské souvislosti. In Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 4-32, 28 s. ISBN 978-80-7194-966-4.
 93. VAŇÁK, Miloslav a František NAHODIL. Základy marketingu. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2007. 98 s. Eupress. ISBN 978-80-86754-85-7.
 94. MATES, Pavel, Vladimír NOVOTNÝ a Marek STARÝ. Základy správního práva procesního. Praha: VŠFS, 2007. 104 s. ISBN 978-80-86754-82-6.
 95. PRŮŠA, Ladislav. Zamyšlení nad dosavadními výsledky dotačního řízení v oblasti poskytování sociálních služeb. Rezidenční péče. 2007, roč. 2007, č. 1, s. 4-6. ISSN 1801-8718.
 96. VOSTATEK, Jaroslav. Zastaralý produkt. Ekonom. 2007, roč. 2007, č. 26. ISSN 1210-0714.
 97. VYBÍHAL, Václav. Zdaňování příjmů fyzických osob 2007, praktický průvodce. Praha: Grada Publishing, 2007. 216 s. ISBN 978-80-247-2096-8.
 98. ROUBAL, Ondřej. Ztrácí vzdělání prestiž? Listy. 2007, roč. 37, č. 6, s. 25-29. ISSN 1210-1222.
 99. 2006

 100. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Akreditační komise provedla institucionální hodnocení VŠFS. Xadonia. 2006, roč. 5, č. 4, s. 12-12.
 101. PAVLŮ, Dušan. Česká pošta využívá výzkum k manažerskému rozhodování. Marketing magazín. 2006, roč. 2006, č. 2, s. 22-23. ISSN 1211-7315.
 102. BREUEROVÁ, Růžena. Česká republika a nové členské země EU na cestě do eurozóny. In Zahraniční obchod a globalizační procesy, Agrární perspektivy XV. Praha: PEF CZU, 2006. s. 142-145. ISBN 80-213-1531-8.
 103. ZICH, František. Člověk v pohraničí. Ústí nad Labem: UJEP, 2006. 262 s. ISBN 80-7044-836-9.
 104. RYTINA, Jan a Michal TOMČÍK. Člověk v pohraničí: Sborník výsledků výzkumu přeshraničních vlivů působích na obyvatele pohraničí ČR v r. 2006, část B: Výsledky dotazníkového šetření květen 2006 - předvýzkum. Ústí nad Labem: UJEP, 2006.
 105. HARUMOVÁ, A. a Květa KUBÁTOVÁ. Dane podnikatelských subjektov. Bratislava: Poradce podnikatela, 2006. 293 s. ISBN 80-88931-55-X.
 106. KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. 4. vyd. Praha: ASPI, 2006. 279 s. ISBN 80-7357-205-2.
 107. MATES, Pavel a Vladimír SMEJKAL. E-government v českém právu. Praha: Linde, 2006. 244 s. ISBN 80-7201-614-8.
 108. BREUEROVÁ, Růžena. Ekonomická migrace obyvatel Ukrajiny do České Republiky. In Dopady globalizace na trhy práce. Praha: FNH VŠE, 2006. s. 5. ISBN 80-245-1092-8.
 109. PAVLŮ, Dušan. Globální souvislosti marketingových komunikací. Marketing & Komunikace. 2006, roč. 2006, č. 2, s. 11-13. ISSN 1211-5622.
 110. PAVLŮ, Dušan. Globální souvislosti marketingových komunikací. Marketing & Komunikace. 2006, roč. 4, č. 2, s. 11-13. ISSN 1211-5622.
 111. SCHELLE, Karel a Milan HRADEC. Historie pojišťovnictví. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2006. ISBN 80-86861-52-X.
 112. SULITKOVÁ, Ludmila. Hoffmann, František. Místopis města Jihlavy v první polovině 15. století. Brno: MZA/Jihlava: SOKA, 2004. Český časopis historický. 2006, roč. 2006, č. 104, s. 428-429. ISSN 0862-6111.
 113. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Inaugurační projev Bohuslavy Šenkýřové, rektorky Vysoké školy finanční a správní. Xadonia. 2006, roč. 5, č. 4, s. 6-8.
 114. VANČUROVÁ, Alena a Bojka HAMERNÍKOVÁ. Income Taxes in the OECD Countries. European financial and accounting journal. 2006, roč. 1, č. 3, s. 22-32, 10 s. ISSN 1802-2197.
 115. STARÝ, Marek. Ius incolatus. Několik poznámek k českému právu obyvatelskému v době předbělohorské. Právník. 2006, roč. 145, č. 12, s. 1452-1466. ISSN 0231-6625.
 116. VÁŇA, Petr, Dušan PAVLŮ a ET AL. Jak získat nové zákazníky – Direct marketing v teorii a praxi. 2. vyd. Praha: OMEGA, 2006. 128 s. ISBN 80-903726-1-9.
 117. ČECHÁK, Vladimír. K metodologickým aspektům a účelonosti základních charakteristik vymezení lidského a sociálního kapitálu. In Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: VŠFS, 2006. ISBN 80-86754-71-5.
 118. LISSE, Luděk. K požadavkům na výkon funkce rozhodce a liberalizace rozhodčího soudnictví. Právní rozhledy. 2006, roč. 2006, č. 6, s. 224-228. ISSN 1210-6410.
 119. LISSE, Luděk. K právnímu postavení tzv. arbitrážních center. Bulletin advokacie. 2006, roč. 2006, č. 1, s. 40-44. ISSN 1210-6348.
 120. ČECHÁK, Vladimír. K problému "poznání skutečnosti". In John Stuart Mill - dvě stě let od narození. Sborník CEP č. 53/2006. Praha: CEP, 2006. ISBN 80-86547-57-4.
 121. PAVLŮ, Dušan. Kde hledat nové zákazníky. In In: Váňa, Petr. Jak získávat nové zákazníky – II. Kdy a jak využít přímou reklamu? 2. vyd. Praha: OMEGA, 2006. ISBN 80-903726-0-0.
 122. PAVLŮ, Dušan. Kde je klíč k efektivnosti veletržní prezentace? In Oficiální katalog výstav a veletrhů pořádaných v České republice. Praha: Expo, 2006. s. 107-109. ISBN 80-903068-5-3.
 123. STARÝ, Marek. Kníže Marek Basarab jako kandidát na udělení českého inkolátu v roce 1607. Společnost přátel starožitností českých. 2006, roč. 114, 3-4, s. 208-212. ISSN 0027-5255.
 124. SULITKOVÁ, Ludmila a Blažena PRZYBYLOVÁ. Konference "Archiváři - profese budoucnosti". Varšava, 18-20. května 2006. Archivní časopis. 2006, roč. 2006, č. 56, s. 209-213. ISSN 0004-0398.
 125. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Letem světem do Namibie, část 1. Xadonia. 2006, roč. 52, č. 1, s. 22-24.
 126. SULITKOVÁ, Ludmila. Libri civitatis I. Pamětní kniha města České Lípy 1461-1722. Časopis Matice moravské. 2006, roč. 125, č. 1, s. 203-204. ISSN 0323-052X.
 127. HELÍSEK, Mojmír. Makroekonomie otevřené ekonomiky: Recenze publikace "Muchová, E. Makroekonómia otvorenej ekonomiky. Bratislava: Iura Edition, 2005". Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2006, roč. 54, č. 6, s. 856-856. ISSN 0032-3233.
 128. PAVLŮ, Dušan a ET AL. Marketingová komunikace a image. Zlín: FMK UTB, 2006. 202 s. ISBN 80-7318-394-3.
 129. PAVLŮ, Dušan a ET AL. Marketingová komunikace a výzkum. Zlín: FMK UTB, 2006. 198 s. ISBN 80-7318-383-8.
 130. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Marketingová komunikace je fenoménem 21. století. Marketing Magazine. 2006, roč. 2006, č. 12. ISSN 1211-7315.
 131. KAŠÍK, Milan a Karel HAVLÍČEK. Marketingové řízení zahraničního obchodu. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2006. 106 s. ISBN 80-86754-67-7.
 132. SULITKOVÁ, Ludmila a Hana JORDÁNKOVÁ. Městští písaři a vrcholná politika čtvrtého stavu (na příkladu královského města Brna). Časopis Matice moravské. 2006, roč. 125, č. 2, s. 25-25. ISSN 0323-052X.
 133. SULITKOVÁ, Ludmila. Michael Hochedlinger – Anton Tantner (edd.): „…der grösste Teil der Untertanen lebt elend und mühselig.“ Die Berichte des Hofkriegsrates zur sozialen und wirtschaftlichen Lage der Habsburgermonarchie 1770-1771. Časopis Matice moravské. 2006, roč. 125, č. 1, s. 205-207. ISSN 0323-052X.
 134. WAWROSZ, Petr. Možnosti postmoderní filosofie. Marathon [on-line]. 2006, roč. 2006, č. 4. ISSN 1211-8591.
 135. WAWROSZ, Petr. Může závist zničit základy společnosti? Marathon [on-line]. 2006, roč. 2006, č. 5. ISSN 1211-8591.
 136. KOCOUREK, Ludomír. Nacistické organizace v říšské župě Sudety. Historie okupovaného pohraničí 1938-1945. 2006, roč. 2006, č. 12, s. 9-72. ISSN 1212-3439.
 137. CYHELSKÝ, Lubomír. Nad skonem prof. Ing. Jary Kaňokové, CSc. Statistika. Praha: Český statistický úřad, 2006, č. 4, s. 345-345. ISSN 0322-788X.
 138. LISSE, Luděk. Několik poznámek k ust. § 3 zákona č.85/1996 Sb., o advokacii, a některým ustanovením souvisejícím. Bulletin advokacie. 2006, roč. 2006, 11-12, s. 90-95. ISSN 1210-6348.
 139. PAVLŮ, Dušan. Některá specifika výzkumu efektivnosti veletržní komunikace. In Marketingové komunikace a výzkum. Zlín: FMK UTB, 2006. s. 125-137. ISBN 80-7318-383-8.
 140. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. O pověrách kolem soukromých vysokých škol. Právo. 2006, roč. 2006. ISSN 1211-2119.
 141. WAWROSZ, Petr, Radim VALENČÍK a Rafik BEDRETDINOV. Obecná teorie redistribučních systémů. Marathon [on-line]. 2006, roč. 2006, 4-6. ISSN 1211-8591.
 142. BEDRETDINOV, Rafik, Radim VALENČÍK a Petr WAWROSZ. Obecná teorie redistribučních systémů. In Sborník ze 4. výroční konference České společnosti ekonomické. Praha: Česká společnost ekonomická, 2006.
 143. BEDRETDINOV, Rafik, Radim VALENČÍK a Petr WAWROSZ. Obecná teorie redistribučních systémů. In Determinanty sociálneho rozvoja: Zborník zo IV. ročníku medzinárodnej konferencie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2006. ISBN 80-8083-280-3.
 144. MATES, Pavel. Ochrana soukromí ve správním řízení. Právní rádce. 2006, roč. 14, č. 1. ISSN 1212-8694.
 145. KOCOUREK, Ludomír. Okupované pohraničí a holocaust. Historie okupovaného pohraničí 1938-1945. 2006, roč. 2006, č. 12, s. 73-170. ISSN 1212-3439.
 146. TÖPFER, Pavel. Optimalizace cesty (Úlohy z MO - kategorie P - 15. část). Matematika, fyzika, informatika. 2006, roč. 16, č. 3, s. 164-173. ISSN 1210-1761.
 147. TÖPFER, Pavel. Optimalizace cesty (Úlohy z MO - kategorie P - 15. část). Matematika, fyzika, informatika. 2006, roč. 16, č. 4, s. 238-243. ISSN 1210-1761.
 148. ČECHÁK, Vladimír. Osobnost pracovníka (úředníka) veřejné správy. In K problematice přípravy pracovníků veřejné správy. Olomouc, 2006.
 149. LACINA, Karel. Partnerství pro cestovní ruch na regionální úrovni. Pardubice: FES UPA, 2006. 241 s.
 150. BALOUŠEK, Rudolf a Pavel SCHRÁNIL. Podvojné účetnictví pojišťoven. Praha: VŠFS, 2006. ISBN 80-86754-62-6.
 151. VOSTATEK, Jaroslav. Pojistné za životní pojištění se vyrovná neživotnímu. Finanční poradce. 2006, roč. 2006, č. 3. ISSN 1214-410X.
 152. VOSTATEK, Jaroslav. Postarejte se včas sami o sebe. Deníky Bohemia a Moravia. 2006, roč. 2006. ISSN 1801-478X.
 153. LISSE, Luděk. Postavení stálých rozhodčích soudů. Právní rádce. 2006, roč. 2006, č. 10, s. 31-36. ISSN 1210-4817.
 154. LISSE, Luděk. Povinnost orgánů státní správy poskytovat právní stanoviska. Právní rádce. 2006, roč. 2006, č. 5, s. 37-40. ISSN 1210-4817.
 155. KUNZ, Vilém. Proč být společensky odpovědnou firmou? In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. Praha: VŠE, 2006. s. 811-820. ISBN 80-245-1091-X.
 156. PAVLŮ, Dušan. Proměny image České pošty v čase. In Pavlů, Dušan a kol. Marketingové komunikace a image. 1. vyd. Zlín: FMK UTB, 2006. s. 110-115. ISBN 80-7318-394-3.
 157. KAŇKA, Miloš a Eva KAŇKOVÁ. Přijímací zkoušky z matematiky na VŠE. Praha: Ekopress, 2006. ISBN 978-80-86929-28-6.
 158. STARÝ, Marek. Příspěvek k dějinám a držitelům hradu Klenová v 18. století. Minulosti zapadočeského kraje 41. 2006, roč. 2006, č. 41, s. 127-140. ISSN 0544-3830.
 159. ČERNÁ, Jitka, Milan KAŠÍK a Vilém KUNZ. Public Relations - komunikace organizací. Praha: VŠFS, 2006. 88 s. ISBN 80-86754-65-0.
 160. BEDRETDINOV, Rafik. Redistribuční systémy a lidský kapitál. In Lidský kapitál a investice do vzdělání: Sborník z 9. ročníku mezinárodní konference [CD-ROM]. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2006. ISBN 80-86754-71-5.
 161. ŠILHÁNKOVÁ, V., Karel LACINA a ET AL. Rekonverze vojenských brownfields. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. 216 s. ISBN 80-7194-836-5.
 162. STARÝ, Marek. Rod pánů Černčických z Kácova v 16. století. Východočeský sborník historický 13. 2006, roč. 2006, s. 19-62. ISSN 1213-1733.
 163. BERKA, Petr, T. ATHANASIADIS a Y. AVRITHIS. Rule-based Reasoning for Semantic Image Segmentation and Interpretation. In Proceedings of 1st International Conference on Semantic and Digital Media Technologies SAMT 2006. Athens: University of Athens, 2006. s. 39-40.
 164. ZICH, František, Ondřej ROUBAL, Jan RYTINA a Vilém KUNZ. Sociální potenciál regionu. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2006. ISBN 80-86754-69-3.
 165. LACINA, Karel. Some Quotations about Management. Scientific Papers of the University Pardubice, Series D. 2006, roč. 2006, s. 217-222. ISSN 1211-555X.
 166. LACINA, Karel. Some Remarks to Management Principles Implementation in the Contemporary European Public Administration. In Vysoká škola jako facilitátor rozvoje společnosti a regionu. 2006. s. 159-168. ISBN 80-7314-052-7.
 167. LISSE, Luděk. Soudní prodej zástavy v rozhodčím řízení. Obchodní právo. 2006, roč. 2006, č. 9, s. 13-20. ISSN 1210-8278.
 168. PAVLŮ, Dušan. Sterneck, Tomáš. Město, válka a daně: Brno v moravském berním systému za dlouhé války s Vysokou portou (1593-1606). Praha: Historický ústav AV ČR, 2006. Český časopis historický. 2006, roč. 2006, č. 104, s. 625-628. ISSN 0862-6111.
 169. BLAHA, Jaroslav. Strategické plánování. Kladno: SVI Kladno, 2006.
 170. PAVLŮ, Dušan. Svet vel´trhov a výstav sa stabilizuje, rozhovor s red. K. Pokojnou, Bratislava. Trend Špeciál – Výstavy. 2006, s. 16-17. ISSN 1335-0684.
 171. HELÍSEK, Mojmír. Terciární vzdělávání v ČR ve srovnání s OECD - proč jsme stále v polovině cesty. Marathon [on-line]. 2006, č. 71, s. 21-25, 4 s. ISSN 1211-8591.
 172. VOSTATEK, Jaroslav. Trh je konkurenční ve velmi silné míře. Interview. Ekonom. 2006, roč. 2006, č. 15. ISSN 1210-0714.
 173. TÖPFER, Pavel. Ústřední kolo 55. ročníku Matematické olympiády, kategorie P. Rozhledy matematicko-fyzikální. 2006, roč. 81, č. 2, s. 48-50. ISSN 0035-9343.
 174. TÖPFER, Pavel. Ústřední kolo 55. ročníku MO - kategorie P. Matematika, fyzika, informatika. 2006, roč. 16, č. 1, s. 54-56. ISSN 1210-1761.
 175. PAVLŮ, Dušan. Veletrh, image, efektivnost. Prague Expo Journal. 2006, roč. 2006, č. 2, s. 25-25.
 176. PAVLŮ, Dušan. Veletrhy jako inovace. Inovační podnikání a transfer podnikání. 2006. ISSN 1210-4612.
 177. PAVLŮ, Dušan. Veletrhy jako součást segmentu podpory prodeje. Event & Promotion. 2006, roč. 2006, č. 1, s. 8-8. ISSN 1801-7541.
 178. PAVLŮ, Dušan. Veletrhy v éře hyperkonkurence. Marketing Magazine. 2006, roč. 2006, č. 12, s. 28-30. ISSN 1211-7315.
 179. PAVLŮ, Dušan. Veletrhy v éře hyperkonkurence. Marketing magazín. 2006, roč. 2006, č. 12, s. 28-30. ISSN 1211-7315.
 180. PAVLŮ, Dušan. Veletrhy v éře hyperkonkurence budou efektivním marketingovým nástrojem? Marketing Magazine. Praha, 2006, roč. 2006, č. 12, s. 28-30. ISSN 1211-7315.
 181. GOMBÁR, Eduard. Vliv politicky relevantních elit a institucí na demokratizační proces v Egyptě. Praha: MZV, 2006. 112 s.
 182. CYHELSKÝ, Lubomír a V. VALENTOVÁ. Význam základní klasifikace ukazatelů pro korektní interpretaci vzájemných odlišností jejich hodnot. Politická ekonomie. Praha: VŠE, 2006, č. 4, s. 542-548, 6 s. ISSN 0032-3233.
 183. HELÍSEK, Mojmír. „Značné napětí“ při plnění kurzového kritéria a vývoj kurzu české koruny. In Helísek, M. a kol. Kurzová konvergence, krizové indikátory a vstup ČR do erurozóny: Sborník statí k řešení grantového projektu GA ČR 402/06/1370. 1. vyd. Mladá Boleslav: Škoda Auto Vysoká škola, 2006. s. 7-28. ISBN 80-87042-03-4.
 184. KUNZ, Vilém. Znalostní ekonomika. Téma. Črtvrtletník Okresní hospodářské komory Most. Most: Okresní hospodářské komora Most, 2006, roč. 1, č. 2, s. 6.
 185. TÖPFER, Pavel. Zpracování naměřených teplot (Úlohy z MO - kategorie P - 16. část). Matematika, fyzika, informatika. 2006, roč. 16, č. 6, s. 357-363. ISSN 1210-1761.
 186. TÖPFER, Pavel. Zpracování naměřených teplot (Úlohy z MO - kategorie P - 16. část). Matematika, fyzika, informatika. 2006, roč. 16, č. 7, s. 436-439. ISSN 1210-1761.
 187. TÖPFER, Pavel. 18. Mezinárodní olympiáda v informatice. Matematika, fyzika, informatika. 2006, roč. 16, č. 3, s. 187-190. ISSN 1210-1761.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 5. 2022 14:58