Information System VŠFS

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2023

 1. EISEL, Juraj. FARKAČOVÁ, Lenka. Strategické řízení lidských zdrojů - modely a trendy. 1. vyd. (Strategic human resources management - models and trends). 2023. ISBN 978-80-7408-236-8.
 2. 2022

 3. MAIELLO, Giuseppe. Как *ǫpir' стал вампиром, Граф Дракула, «славянский вампир» и продукт массовой культуры (How the *ǫpirʼ Became a Vampire, the Count Dracula, a “Slavic vampire”, and a Product of Mass Culture). In Pospíšil, Ivo. Česká a slovenská slavistická komparatistika a wollmanovská tradice. 1st ed. Brno: Česká asociace slavistů, 2022. p. 107-121. ISBN 978-80-88296-17-1.
 4. JURÁSEK, Miroslav and Petr WAWROSZ. ADJUSTMENT OF CHINESE UNIVERSITY STUDENTS IN THE CZECH REPUBLIC: THE ROLE OF CULTURAL INTELLIGENCE AND ETHNOCENTRISM. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2022, vol. 12, No 1, p. 193-200. ISSN 1804-7890. doi:10.33543/1201193200.
 5. MAREK, Karel. Aktuálně nad smlouvou o dílo (5) (Currently over the work contract (5)). Moderní obec. Praha: Profipress, 2022, vol. 2022, No 1, p. 48-49. ISSN 1211-0507.
 6. MAREK, Karel. Aktuálně nad smlouvou o dílo (6) (Currently over the work contract (6)). Moderní obec. Praha: Profipress, 2022, vol. 2022, No 2, p. 51-52. ISSN 1211-0507.
 7. MAREK, Karel. Aktuálně nad smlouvou o dílo (7) (Currently over the work contract (7)). Moderní obec. Praha: Profipress, 2022, vol. 2022, No 3, p. 56-57. ISSN 1211-0507.
 8. MAREK, Karel. Aktuálně nad smlouvou o dílo (8) (Currently over the work contract (8)). Moderní obec. Praha: Profipress, 2022, vol. 2022, No 5, p. 72-73. ISSN 1211-0507.
 9. MATES, Pavel and Karel ŠEMÍK. Aktuální otázky doručování a podání podle správního řádu i mimo něj (Current issues of delivery and submission according to the Administrative Procedure Code and beyond). Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2022, vol. 30, No 8, p. 298-300. ISSN 1210-6410.
 10. BURIANOVÁ, Olga and Jiří URBÁNEK. Alliance importance and Risk Cases of Value Added Tax Threatening Continuity of European Budget. Journal of Mathematics and Statistical Science. Newark (USA): Science Signpost Publishing, 2022, vol. 8, No 1, p. 1-12. ISSN 2411-2518.
 11. SCHLOSSBERGER, Otakar and Marcela SOLDÁNOVÁ. CASHLESS PAYMENT SYSTEM AND COVID-19 ON THE EXAMPLE OF THE CZECH REPUBLIC. Financial Internet Quarterly. Rzeszow: University of Information Technology and Management, 2022, vol. 18, No 1, p. 31-43. ISSN 2719-3454. doi:10.2478/fiqf-2022-0003.
 12. FIALA, Petr and Renata MAJOVSKÁ. Closed-loop supply chain coordination contracts with price-dependent stochastic demand. In EURO 2022 : 32nd European Conference on Operational Research (EURO XXXII), Helsinki, Finland, July 3 – 6, 2022. 2022. ISBN 978-951-95254-1-9.
 13. HÁJEK, Jan and Cecília OLEXOVÁ. Comparing Personal Income Tax Gap in the Czech Republic and Slovakia. Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2022, vol. 70, No 1, p. 27-50. ISSN 0032-3233. doi:10.18267/j.polek.1341.
 14. STRAUS, Jiří and Viktor PORADA. Contribution to the theory of criminalistic identification, non-identification examination and forensic identification of vehicle. KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE. Košice: Vysoká škola bezpečnostného managementu, 2022, vol. 12, No 1, p. 96 – 111. ISSN 1338-4880.
 15. SMUTNÝ, Zdeněk and Stanislava MILDEOVÁ. Current Status and Plans for Further Development of Acta Informatica Pragensia. Acta Informatica Pragensia. Praha: VŠE, 2022, vol. 11, No 2, p. 149-151. ISSN 1805-4951. doi:10.18267/j.aip.191.
 16. VOSTATEK, Jaroslav. Česká měnová a finanční politika: velké deficity a výzvy (Czech Monetary and Fiscal Policy). Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2022. 34 pp. Working Paper 2/2022.
 17. MOLDOVEANU, Mirela. Developing Logical Thinking of Computer Science Students – Modelling the Curriculum and Teaching Environment. In Milan Turčáni, Zoltán Balogh, Michal Munk, Martin Magdin, Ľubomír Benko, Jan Francisti. 14 th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. 4631st ed. Online: Wolters Kluwer, 2022. p. 257-266. ISSN 2464-7470.
 18. TICHÝ, Jaromír and Daniel MARKVART. Diagnostics of the influence of information asymmetry on decision-making in the insurance market. In Michael McGreevy, Robert Rita. CER Comparative European Research Conference - Proceedings | Research Track of the 17th Biannual CER Comparative European Research Conference : International Scientific Conference for Ph.D. students of EU countries : April 25-27, 2022 | London. London: Sciemcee Publishing, 2022. p. 75-81. ISBN 978-1-7399378-1-2.
 19. STRAUS, Jiří and Tomáš KREJČÍ. Domovní prohlídka jako kriminalistická metoda v rámci vyšetřování drogové trestné činnosti /část druhá/ (Home search warrant as a forensic method within drug crime /second part/). Drugs & Forensics Bulletin NPC. Praha: Policie České republiky, Národní protidrogová centrála Služky kriminální policie a vyšetřování, 2022, XXVIII, No 1, p. 28-37. ISSN 1211-8834.
 20. JIROUTOVÁ KYNČLOVÁ, Tereza and Iva BASLAROVÁ. Dynamické formy a žánry: Reprezentace genderu v populární kultuře (Dynamic Forms and Genres: Representations of Gender in Popular Culture). Gender a výzkum / Gender and research. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2022, 2022/23, No 1, p. 3-12. ISSN 2570-6578.
 21. DANIELO, Lorenzo and Petr JAKUBÍK. Early Warning System for the European Insurance Sector. Ekonomický časopis. Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2022, vol. 70, No 1, p. 3-21. ISSN 0013-3035. doi:10.31577/ekoncas.2022.01.01.
 22. STRAUS, Jiří. Existuje individuální identifikace? (Does Exist an Individual Identification?). Forenzní vědy, právo, kriminalistika. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2022, vol. 7, No 1, p. 6-13. ISSN 2533-4387.
 23. STRAUS, Jiří. Experimentální metody zkoumání biomechaniky pádu z výšky (Experimental methods of studying the biomechanics of falling from a height). In Matej BARTA, Ľuboš CEHLÁRIK. POKROKY V KRIMINALISTIKE 2022: zborník vedeckých prác a štúdií. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2022. p. 269-283. ISBN 978-80-8054-946-6.
 24. KLOPPENBURG, Wolfgang and Petr WAWROSZ. Financial and market share development of the largest German regional rail passenger transport companies. Scientia et Societas. Praha: Newton College a.s, 2022, vol. 18, No 1, p. 52-62. ISSN 1801-7118.
 25. KUBÍČKOVÁ, Dana and Irena JINDŘICHOVSKÁ. Finanční analýza ve finančním řízení (Financial analysis in financial management). Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2022. 241 pp. EDUCOpress. ISBN 978-80-7408-231-3.
 26. HOLUBOVÁ, Renata, Jiří STRAUS and Jana SLEZÁKOVÁ. Forensics and Physics. 1st. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2022. 189 pp. ISBN 978-1-5275-8407-5.
 27. MACH, Petr. Free trade vs. protectionism – the theory of comparative advantage. Praha: VŠFS, 2022. p. 10-11. Bulletin Konfuciova institutu při VŠFS.
 28. MOLDOVEANU, Mirela and Jitka CIRKLOVÁ. Challenges and Limitations of Using an Online Survey in Social Sciences: Measuring Beliefs and Intentions Related to the Consumption of Organic Cotton Clothing. In SAGE Publications, Ltd. SAGE Research Methods: Doing Research Online. London: SAGE Publications, Ltd., 2022. p. 1-12. ISBN 978-1-5296-0092-6. doi:10.4135/9781529600926.
 29. MOLDOVEANU, Mirela. Challenges and Limitations of Using an Online Survey in Social Sciences: Recruiting Qualified Respondents to Investigate the Job Satisfaction and Intention to Leave of Millennial Employees. In SAGE Publications, Ltd. SAGE Research Methods: Doing research online. London: SAGE Publications, Ltd., 2022. p. 1-11. ISBN 978-1-5296-0091-9. doi:10.4135/9781529600919.
 30. WOKOUN, René. Internetové pokrytí (2019) adresních míst v obytných budovách (Internet coverage (2019) of addresses in residential buildings). 2022.
 31. FARKAČOVÁ, Lenka. Jak na zajištění spravedlivé základní mzdové diferenciace (How to ensure a fair basic wage differentiation). Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2022, vol. 2022, No 3, p. xx-xx, xx. ISSN 0032-6208.
 32. FARKAČOVÁ, Lenka. Jaký typ leadera potřebuje vaše organizace (What type of leader does your organization need?). Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2022, vol. 2022, 7-8, p. xx-xx, xx. ISSN 0032-6208.
 33. VOSTATEK, Jaroslav. Jednotné inkasní místo – od 2023! (Joint collection of Czech tax and social security contributions – from 2023!). Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2022. 16 pp. Working Paper 1/2022.
 34. VOSTATEK, Jaroslav. Jednotné inkasní místo pro Česko (The joint collection of Czech tax and social security contributions). Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2022, vol. 16, No 2, p. 2-8. ISSN 1802-5854.
 35. WOKOUN, René and Milan JEŘÁBEK. KONFERENCE S APLIKAČNÍ SFÉROU (CONFERENCE WITH THE APPLICATION SPHERE). 2022.
 36. POLIŠENSKÁ, Veronika Anna and Jiří STRAUS. Kriminalistické a forenzně psychologické aspekty pozornosti a pozorování (Forensic and forensic psychological aspects of attention and observation). Kriminalistika. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2022, vol. 55, No 1, p. 33-51. ISSN 1210-9150.
 37. MAREK, Karel and Zdeněk SADÍLEK. Kupní smlouva (PURCHASE CONTRACT). In Eduard Bruna, Jiří Straus. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování - Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2022. p. 147-167. ISBN 978-80-7408-239-9.
 38. MAREK, Karel. Kupní smlouva vč. vybrané judikatury (Purchase contract incl. selected case law). Stavební právo: bulletin. Praha: Česká společnost pro stavební právo, 2022, vol. 2022, No 1, p. 19-37. ISSN 1211-6386.
 39. CIRKLOVÁ, Jitka. LOSING STRUCTURE - FINDING STRUCTURE WHAT WE HAVE LOST AND WHAT WE CAN GAIN? In Montgomery, Jason. Cities in a Changing world: questions of Culture, Climate and Design Online : AMPS Proceeedings Series 24.2. 1st ed. New York: AMPS, 2022. p. 81-93. ISSN 2398-9467.
 40. JURÁSEK, Miroslav, Jana TICHÁČKOVÁ and Petr WAWROSZ. MANAGING PUBLIC SECTOR INNOVATIONS IN THE SELECTED EUROPEAN COUNTRIES. Mladá veda/Young science. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2022, vol. 10, No 2, p. 60-71. ISSN 1339-3189.
 41. LÁNSKÝ, Jan, Jiří MIHOLA and Petr WAWROSZ. Mathematical Modelling of Qualitative System Development. Mathematics. Basel, Switzerland: MDPI, 2022, vol. 10, No 15, p. 1-23. ISSN 2227-7390. doi:10.3390/math10152752.
 42. TOMÁŠKOVÁ, Andrea. Member in the Network of Top Business Leaders and Researchers. The International Business and Economic Research Academy (IBERA), 2022.
 43. MATES, Pavel and Martin KOPECKÝ. Mimořádné opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení (Extraordinary remedies and supervisory means in administrative proceedings). I. Praha: Leges, 2022. 115 pp. Teoretik. ISBN 978-80-7502-548-7.
 44. BASLAROVÁ, Iva, Jitka CIRKLOVÁ and Giuseppe MAIELLO. Mother and Father? Ideas and Possibilities of Starting a Family by Transgender and Nonbinary People in the Czech Republic. In Gilley, Brian Joseph and Giuseppe Masullo (eds.). Non-Binary Family Configurations: Intersections of Queerness and Homonormativity. Cham: Springer, 2022. p. 171-187. ISBN 978-3-031-05366-5. doi:10.1007/978-3-031-05367-2_13.
 45. SVOBODA, Pavel, Lenka PÍTROVÁ, Václav ŠMEJKAL, Petr MÁDR and Miroslav JAKAB. Nadnárodní prvky v Evropské unii a jejím právu (Supranational elements of the EU and Its Law). 1st ed. Praha: Leges, 2022. 167 pp. Teoretik. ISBN 978-80-7502-551-7.
 46. FARKAČOVÁ, Lenka. Nástupnictví jako citlivé téma nejen pro samotné zaměstnance (Succession as a sensitive topic not only for the employees themselves). Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2022, vol. 2022, No 3, p. xx-xx, 7 pp. ISSN 0032-6208.
 47. MAIELLO, Giuseppe. National Differences and Gender Stereotypes in Days of Empire. In Gabriella Punziano, Angela Delli Paoli. Handbook of Research on Advanced Research Methodologies for a Digital Society. 1st ed. Hershey: IGI Global, 2022. p. 788-799. Advances in Knowledge Acquisition, Transfer, and Management (AKATM). ISBN 978-1-7998-8473-6. doi:10.4018/978-1-7998-8473-6.ch043.
 48. VYSOKAJOVÁ, Margerita. Nové směrnice Evropské unie a jejich transpozice do české pracovněprávní úpravy (New European Union directives and their transposition into the Czech Labour Law). Soukromé právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2022, vol. 10, No 3, p. 12-19. ISSN 2533-4239.
 49. BERKA, Petr and Luboš MAREK. On Predicting the Outcome of the Study of Bachelor Students. In Fejfar, Jiří a Martin Flegl (eds). Efficiency and Responsibility in Education 2022 : Proceedings of the 19th International Conference. 1st ed. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2022. p. 11-16. ISBN 978-80-213-3197-6.
 50. LEŠKA, Rudolf, Michal TOMČÍK, Pavel ZAHRÁDKA, Libor KYNCL, Ivan DAVID, Karel MAREK, Zdeněk RYCHTERA, Barbora FIALOVÁ, Adéla RATAJSKÁ, Petra KUPCOVÁ and Tomáš POŠTŮLKA. Poskytování sociálních, kulturních a vzdělávacích služeb kolektivními správci (Provision of social, cultural and educational services by collective management organizations). 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2022. 179 pp.
 51. LEŠKA, Rudolf. Poskytování sociálních, kulturních a vzdělávacích služeb organizacemi kolektivní správy práv (Social, cultural and educational services of the collective rights management organizations). 2022.
 52. EISEL, Juraj. Pracovní prostředí a ergonomie (Work environment and ergonomics). HR forum : časopis České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů. Praha: People Management Forum, 2022, XXIV, No 2, p. 56-60. ISSN 1212-690X.
 53. NOVOTNÝ, Jiří. Právní úprava franchisingu dle DCFR (LEGAL REGULATION OF FRANCHISING ACCORDING TO DRAFT COMMON FRAME OF REFERENCE). Obchodní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022, vol. 31, No 2, p. 29-35, 40 pp. ISSN 1210-8278.
 54. WOKOUN, René. Princip decentralizace v územně správní organizaci České republiky se zvláštním zřetelem na území Moravy a Slezska (The principle of decentralization in the territorial administrative organization of the Czech Republic with special reference to the territory of Moravia and Silesia). In Perspektivy veřejné správy II. 2022.
 55. STUCHLÍK, Peter. Protikorozní ochrana pomocí výparných inhibitorů koroze (Anticorrosion prevention with a help of Vapor Volatile Inhibitors). Povrchové úpravy. Praha: Vydavatelství PRESS AGENCY, 2022, 25., No 2, p. 22-27. ISSN 0551-7354.
 56. PETRŮ, Naděžda. Průběžná výzkumná zpráva z pilotní fáze výzkumu Odolná rodinná firma 2022 (Interim research report from the pilot phase of the research Durable family business 2022). 1st ed. Praha: Asociace rodinných firem, 2022. 22 pp.
 57. MATES, Pavel and Karel ŠEMÍK. Přezkumné řízení rozhodnutí o přestupku (Review procedure of the decision on the offense). Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora v Praze, 2022, vol. 2022, No 6, p. 33-36. ISSN 1210-6348.
 58. KOLOUCH, Jan, Tomáš ZAHRADNICKÝ and Adam KUČÍNSKÝ. Ransomware Attacks on Czech Hospitals at Beginning of Covid-19 Crisis. In Irena Tušer, Šárka Hošková-Mayerová. Trends and Future Directions in Security and Emergency Management. Švýcarsko: Springer, 2022. p. 303-316. ISBN 978-3-030-88907-4. doi:10.1007/978-3-030-88907-4_18.
 59. KOLOUCH, Jan, Tomáš ZAHRADNICKÝ and Adam KUČÍNSKÝ. Ransomware Attacks on Czech Hospitals at Beginning of Covid-19 Crisis. In TUŠER, Irena a Šárka HOŠKOVÁ-MAYEROVÁ. Trends and Future Directions in Security and Emergency Management. 1st ed. Switzerland: Springer International Publishing, 2022. p. 303-316. Lecture Notes in Networks and Systems 257. ISBN 978-3-030-88906-7. doi:10.1007/978-3-030-88907-4_18.
 60. HALOUZKA, Miroslav. RCEP - největší zóna volného obchodu na světě (RCEP - the largest free trade area in the world). Praha: Konfuciův institut a Výzkumné centrum pro rozvoj čínsko-českých vztahů při VŠFS, 2022. p. 2-4. Bulletin Konfuciova institutu při VŠFS.
 61. LÁNSKÝ, Jan, Saqib ALI, Amir Masoud RAHMANI, Mohammad Sadegh YOUSEFPOOR, Efat YOUSEFPOOR, Faheem KHAN and Mehdi HOSSEINZADEH. Reinforcement Learning-Based Routing Protocols in Flying Ad Hoc Networks (FANET): A Review. Mathematics. Basel (Switzerland): MDPI, 2022, vol. 10, No 16, p. 1-60. ISSN 2227-7390. doi:10.3390/math10163017.
 62. EISEL, Juraj. Retence klíčových zaměstnanců a nástupnictví (Key retention employees and succession). HR Forum. Praha: People Management Forum, 2022, MK ČR 8257, No 3, p. 12-15, 3 pp. ISSN 1212-690X.
 63. TOMÁŠKOVÁ, Andrea. Řemeslné kulturní dědictví – tradice nebo inovace? (Craft cultural heritage - tradition first or innovation first?). 2022.
 64. KOLOUCH, Jan, Tomáš PLESNÍK and Radovan IGLIAR. Security Operations Center (SOC) aneb nepřeceňujte jeden článek systému - část I. DSM - data security management. Praha: TATE International, 2022, 26(2), No 2, p. 32-37. ISSN 1211-8737.
 65. FARKAČOVÁ, Lenka. Selected Specific of Crafts Legal Organization on the Czech Labour Market. In The 5th Scientific Conference on Craft - Craftsmanship – its Local, Regional and International Dimension "Craftsmanship - family business and not only". 2022.
 66. CIRKLOVÁ, Jitka. Social Identity Seeking and Sharing as a Creative Activity of Art Consumers. In Gabriella Punziano, Angela Delli Paoli. Handbook of Research on Advanced Research Methodologies for a Digital Society. 1st ed. Hershey: IGI Global, 2022. p. 800-819. Advances in Knowledge Acquisition, Transfer, and Management (AKATM). ISBN 978-1-7998-8473-6. doi:10.4018/978-1-7998-8473-6.ch044.
 67. LEŠKA, Rudolf, Michal TOMČÍK and Pavel ZAHRÁDKA. Sozial-, Kultur- und Bildungsdienstleistungen der tschechischen Verwertungsgesellschaften aus der Perspektive ihrer Benefizient_innen (Social, cultural and educational services of Czech collecting societies from the perspective of their beneficiaries). In Malte ZILL, Stephan KLINGNER, Georg FISCHER. Monopole im Medienindustriellen Komplex? Verwertungsgesellschaften gestern, heute, morgen. Marburg: Büchner-Verlag, 2022. p. 231-261. ISBN 978-3-96317-292-2.
 68. ULRYCHOVÁ, Eva, Renata MAJOVSKÁ and Petr TESAŘ. STANDARD FORM VS. TWO ALTERNATIVE FORMS OF WRITTEN EXAMINATIONS IN MATHEMATICS. In Fejfar, Jiří a Martin Flégl (eds.). Efficiency and Responsibility in Education 2022 : Proceedings of the 19th International Conference. 1st ed. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2022. p. 165-171. ISBN 978-80-213-3197-6.
 69. FARKAČOVÁ, Lenka. Strategické řízení lidských zdrojů - modely a trendy (Strategic human resources management - models and trends). 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2022. 77 pp. ISBN 978-80-7408-236-8.
 70. MATEJKA, Ján and Otakar SCHLOSSBERGER. SWIFT as a Tool Not Only for European Integration. In Staníčková, Michaela and Lukáš Melecký (eds.). Proceedings of the 6th International Conference on European Integration 2022. 1st ed. Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava, 2022. p. 437- 447. ISBN 978-80-248-4604-0. doi:10.31490/9788024846057.
 71. LEŠKA, Rudolf and Michal PŮR. Technologické společnosti a jejich odpovědnost za obsah na internetových platformách (Big-tech and its liability for content on the online platforms). 1st ed. Bruxelles: New Direction, 2022. 43 pp. Reports. ISBN 978-80-907876-5-0.
 72. MACH, Petr. The Application of Lagrange Multipliers in Consumer Choice Theory. ACTA VŠFS. Praha: VSFS, 2022, vol. 16, No 1, p. 63-75. ISSN 1802-792X.
 73. JAŠOVÁ, Emilie and Božena KADEŘÁBKOVÁ. The effectiveness of government measures in the first wave of Covid-19 pandemic. International Journal of Economic Sciences. Praha: EUROPEAN RESEARCH CENTER (EURREC), 2022, vol. 11, No 1, p. 19-36. ISSN 1804-9796. doi:10.52950/ES.2022.11.1.002.
 74. ROUBAL, Ondřej. THE ETHICAL CONSUMER AND THE RELIGIOUS NATURE OF ENVIRONMENTAL THINKING. European Journal of Science and Theology. Iasi (Romania): Acad Organisation Environmental Engineering & Sustainable Development, 2022, vol. 18, No 1, p. 113-124. ISSN 1841-0464.
 75. BLAŽEK, Lukáš. The Influence of Circular Economics on Business Strategies. In Kratochvílová, Helena; Kratochvíl, Radek. Proceedings of IAC 2022 in Vienna. 1st ed. Vienna: Czech Institute of Academic Education, 2022. p. 50-59. ISBN 978-80-88203-28-5.
 76. MAREŠ, David and Martin JANÍČKO. THE RELIANCE OF THE CZECH ECONOMY ON ITS AUTOMOTIVE SECTOR. Central European Business Review. Prague: Prague University of Economics and Business, 2022, vol. 11, No 2, p. 1-17. ISSN 1805-4854. doi:10.18267/j.cebr.285.
 77. TOMÁŠKOVÁ, Andrea. The 5th Scientific Conference on Craft Craftsmanship – its Local, Regional and International Dimension "Craftsmanship - family business and not only". 2022.
 78. HODULA, Martin, Simona MALOVANÁ and Jan FRAIT. Too much of a good thing? Households’ macroeconomic conditions and credit dynamics. German Economic Review. Berlin: German Economic Association, 2022, vol. 23, No 4, p. 529-566. ISSN 1465-6485. doi:10.1515/ger-2021-0033.
 79. MATES, Pavel. Trest odnětí služební hodnosti v zákoně o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (Penalty of deprivation of service rank in the law on the service relationship of members of the security forces). Trestněprávní revue. Praha: C. H. Beck, 2022, vol. 21, No 2, p. 100-101. ISSN 1213-5313.
 80. VALENČÍK, Radim, Petr WAWROSZ, Ondřej ČERNÍK, Lenka FARKAČOVÁ, Jan MERTL, Pavel SEDLÁČEK, Richard JAROŠÍK, Jakub KADLEC, Matej KOSTREC, Lukáš KOZÁČEK, Bohumír ŠTĚDROŇ, Martin VYROUBAL and Jiří ZMATLÍK. Tvůrčí mezigenerační týmy: základ inovačního potenciálu i realizátor změn (Creative intergenerational teams: the basis of innovation potential and the implementer of changes). První vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní,, 2022. 139 pp. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-240-5. doi:10.37355/03.2022/1.
 81. VALENČÍK, Radim and Bohumír ŠTĚDROŇ. UMĚLÁ INTELIGENCE A LIDSKÉ SCHOPNOSTI (KTERÉ LZE A KTERÉ NELZE NAHRADIT) (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND HUMAN CAPABILITIES (WHICH CAN AND CANNOT BE REPLACE)). In Daniela Hrehová. Rozmanitosť zručností postmodernej spoločnosti Scientific peer - reviewed proceedings Diversity of skills postmodern society. 1st ed. Košice: OSV ÚJSŠ Technická univerzita v Košiciach, 2022. p. 189-199. ISBN 978-80-553-4116-3.
 82. CAROLEO, Laura and Giuseppe MAIELLO. Understanding Polarization Effects on Voice- Based Social Media: A Clubhouse Analysis. Italian Sociological Review. Verona: QuiEdit, 2022, vol. 12, 7S, p. 749-770. ISSN 2239-8589. doi:10.13136/isr.v12i7S.580.
 83. GERLOCH, Aleš, Jiří HŘEBEJK and Vladimír ZOUBEK. Ústavní systém České republiky (The constitutional system of the Czech Republic). 6th ed. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2022. 574 pp. ISBN 978-80-7380-865-5.
 84. POLIŠENSKÁ, Veronika Anna. Vznik forenzní psychologie v českých zemích (The establishment of forensic psychology in the Czech Lands). E-psychologie. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2022, vol. 16, No 1, p. 30-46. ISSN 1802-8853. doi:10.29364/epsy.434.
 85. MAREK, Karel and Petr BOHATA. Werkvertrag im Bauwesen - teil 1 (Contract for work under contruction-Part 1). WiRO. München und Frankfutrt a.M: C.H.Beck, 2022, vol. 2022, No 2, p. 47-51, 4 pp. ISSN 0941-6293.
 86. MAREK, Karel. Werkvertrag im Bauwesen - teil 2 (Contract for work under contruction-Part 2). WiRO. München und Frankfutrt a.M: C.H.Beck, 2022, vol. 2022, No 3, p. 75-80. ISSN 0941-6293.
 87. MAREK, Karel and Petr BOHATA. Werkvertrag im Bauwesen - teil 3 (Contract for work under contruction-Part 3). WiRO. München und Frankfutrt a. M: C.H.Beck, 2022, vol. 2022, No 4, p. 105-114, 9 pp. ISSN 0941-6293.
 88. NOVOTNÝ, Jiří. Zajištění a konfiskace majetku v trestním řízení (Seizure and confiscation of property in criminal proceedings). In Bruna, Eduard a Jiří Straus (eds.). Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2022. p. 255-266. ISBN 978-80-7408-239-9.
 89. JANKŮ, Martin, Eduard BRUNA, Markéta BRUNOVÁ, Jan KOLOUCH, Pavel MATES, Vladimír ZOUBEK and Margerita VYSOKAJOVÁ. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult (Basics of Law for Students of Non-Law Faculties). 7th ed. Praha: C.H.Beck, 2022. 775 pp. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-875-7.
 90. MATEJKA, Ján and Pavel MATES. Zákon o právu na digitální služby : komentář (The Right to Digital Services Act : Comment). Praha: Leges, 2022. 214 pp. Komentátor. ISBN 978-80-7502-607-1.
 91. 2021

 92. PETRŮ, Naděžda. A Look Back at the Czechoslovak Family Business Day, which Included a Conference Entitled Family Business, Intergenerational Milestones and Generators of Value. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021, XI., No 2, p. 222-223. ISSN 1802-792X. doi:10.37355/acta-2021/2-06.
 93. KUPEC, Václav. A New Concept of the Marketing Communications Diagnostic Audit. In Ľudmila Čábyová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. MARKETING IDENTITY: NEW CHANGES, NEW CHALLENGES : Conference Proceedings from the International Scientific Conference, 9th November 2021, online. Trnava (Slovakia): Faculty of Mass Media Communication - University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2021. p. 426-434, 744 pp. ISBN 978-80-572-0220-2.
 94. MAREK, Karel. Aktuálně nad smlouvou o dílo ( 2 ) (Currently over the work contract ( 2 )). Moderní obec. Praha: Profipress, 2021, vol. 2021, 9/2021, p. 52-53. ISSN 1211-0507.
 95. MAREK, Karel. Aktuálně nad smlouvou o dílo (3) (Currently over the work contract (3)). Moderní obec. Praha: Profipress, 2021, vol. 2021, No 10, p. 58-59. ISSN 1211-0507.
 96. MAREK, Karel. Aktuálně nad smlouvou o dílo (4) (Currently over the work contract (4)). Moderní obec. Praha: Profipress, 2021, vol. 2021, No 11, p. 65-67. ISSN 1211-0507.
 97. JAŠOVÁ, Emilie and Božena KADEŘÁBKOVÁ. AMBIGUOUS EFFECTS OF MINIMUM WAGE TOOL OF LABOUR MARKETS REGULATION – KEY STUDY OF V4 COUNTRIES. International Journal of Economic Sciences. Praha: EUROPEAN RESEARCH CENTER (EURREC), 2021, vol. 10, No 2, p. 59-86. ISSN 1804-9796. doi:10.52950/ES.2021.10.2.004.
 98. MAIELLO, Giuseppe and Martina CICHÁ. An Italian HC Frontman Melded into Czechoslovakia. In Jan Charvát, Anna Oravcová. Out of Step. Politics and Subculture in Post-socialist Space. 1st ed. Praha: Dokořán, 2021. p. 59-74. bod. ISBN 978-80-7363-911-2.
 99. BURIANOVÁ, Olga. Analýza sankčního systému v České republice jako nástroje k zajištění stability výběru daně z přidané hodnoty (Analysis of the sanction system in the Czech Republic as a tool to ensure the stability of VAT collection). In Ondřej Roubal. Konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní 2021. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. p. 7-16. ISBN 978-80-7408-237-5.
 100. KLOPPENBURG, Wolfgang. Are Real Estate Prices Evolving into an Asset Price Bubble? ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021, vol. 15, No 1, p. 36-48. ISSN 1802-792X.
 101. KUPEC, Václav. Audit. 2. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2021. 106 pp. Edice EDUCOpress. ISBN 978-80-7408-227-6.
 102. ČERNÍK, Ondřej and Radim VALENČÍK. BASIC QUESTION OF FINANCIAL MARKETS THEORY. In Otakar Schlossberger. Financial Markets 2021 – Innovations and Sustainability. 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2021. p. 16-30. ISBN 978-80-7408-233-7.
 103. LÁNSKÝ, Jan, Amir Masoud RAHMANI, Saqib ALI, Nasour BAGHERI, Masoumeh SAFKHANI, Omed Hassan AHMED and Mehdi HOSSEINZADEH. BCmECC: A Lightweight Blockchain-Based Authentication and Key Agreement Protocol for Internet of Things. Mathematics. Basel, Switzerland: MDPI, 2021, vol. 9, No 14, p. 1-17. ISSN 2227-7390. doi:10.3390/math9141655.
 104. CHLUMSKÁ, Zuzana and Vlastimil JANDUS. Behavioral aspects of asset management in relation of financial literacy. In Otakar Schlossberger. Financial Markets 2021 - innovation and sustainability. 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. p. 41-51. ISBN 978-80-7408-233-7.
 105. MAIELLO, Giuseppe. Between Infodemic and Pandemic: On-line Researches in the Time of COVID-19. 1st ed. Salerno: Università degli Studi di Salerno, 2021. 114 pp. ISSN 2531-3975.
 106. MACH, Petr. Bitcoin – private money without intrinsic value. Praha: VŠFS, 2021. p. 3-5. Bulletin Konfuciova institutu při VŠFS.
 107. TOMÁŠKOVÁ, Andrea. Centrum rodinného podnikania (Family Business centre). Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2021. Research Staff Member.
 108. MACH, Petr. COVID-19 crisis and its impact on the automotive industry. Praha: VŠFS, 2021. p. 2-4. Bulletin Konfuciova institutu při VŠFS.
 109. WAWROSZ, Petr and Jan LÁNSKÝ. Cryptocurrencies and Corruption. Ekonomický časopis. Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2021, vol. 69, No 7, p. 687-705. ISSN 0013-3035. doi:10.31577/ekoncas.2021.07.02.
 110. JURÁSEK, Miroslav and Petr WAWROSZ. Cultural intelligence and adjustment in the cultural diverse contexts: The role of satisfaction with life and intercultural competence. Economics & Sociology. Poland: Centre of Sociological Research, 2021, vol. 14, No 4, p. 204-227. ISSN 2071-789X. doi:10.14254/2071-789X.2021/14-4/12.
 111. KOLOUCH, Jan, Tomáš ZAHRADNICKÝ and Adam KUČÍNSKÝ. Cyber Security: Lessons Learned From Cyber-Attacks on Hospitals in the COVID-19 Pandemic. Masaryk University Journal of Law and Technology. Brno: Masarykova univerzita, 2021, vol. 15, No 2, p. 301-341. ISSN 1802-5951. doi:10.5817/MUJLT2021-2-7.
 112. HVORECKÝ, Jozef, Michal BEŇO, Renata JANOŠCOVÁ, Soňa FERENČÍKOVÁ and Jozef ŠIMÚTH. Czech and Slovak Educators' Online Teaching Experience: A Covid-19 Case Study. Acta Informatica Pragensia. Prague: Prague University of Economics and Business, 2021, vol. 10, No 3, p. 236-256. ISSN 1805-4951.
 113. MERTL, Jan and Yvona LEGIERSKÁ. Czech boatmen employed in the Netherlands: unusual income taxation and an unresponsive public policy (Czech boatmen employed in the Netherlands: unusual income taxation and an unresponsive public Policy). Balkan social science review. Stip: Goce Delchev University, 2021, vol. 18, No 1, p. 25-49. ISSN 1857-8799. doi:10.46763/BSSR.
 114. VOSTATEK, Jaroslav. Czech Family Benefits and Costs: Reforms, Regimes and Contracts. In Nálepová, V., Pavlorková, M. Proceedings of the International Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIAL POLICY. Ostrava: Vysoká škola PRIGO, 2021. p. 502-517. ISBN 978-80-87291-29-0.
 115. VOSTATEK, Jaroslav. Czech Pension Reform Plan. In Alena Vančurová. Teoretické a praktické aspekty veřejných financí : XXV. ročník mezinárodní odborné konference. Prague: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2021. p. 1-8. ISBN 978-80-245-2318-7.
 116. PAVLÁK, Miroslav, Přemysl PÍSAŘ and Jiří VACEK. Czech SMEs Innovativeness and International Business Cooperation Specifics. In Klára Antlová, Tereza Semerádová. Proceedings of the 15th International Conference Liberec Economic Forum 2021. Liberec: Technical University of Liberec, 2021. p. 83-90. ISBN 978-80-7494-578-6.
 117. MATEJKA, Ján and Pavel MATES. Česká cesta adaptace obecného nařízení aneb hmotněprávní exempce přestupků podle zákona o zpracování osobních údajů (Czech Adaptation of the General Regulation: Exemption of Offenses According to the Personal Data Processing Act). Právník. Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Česká republika: Akademie věd, 2021, vol. 160, No 10, p. 843-853. ISSN 0231-6625.
 118. VOSTATEK, Jaroslav. České penzijní spoření nejen pohledem OECD (Czech Pension Savings and Their OECD Review). Pojistné rozpravy. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2021, vol. 38, No 1, p. 5-13. ISSN 2571-1059.
 119. GOMBÁR, Eduard, Ladislav BAREŠ and Rudolf VESELÝ. Dějiny Egypta (The History of Egypt). 2nd ed. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2021. 848 pp. Dějiny států. ISBN 978-80-7422-798-1.
 120. FIALA, Petr and Renata MAJOVSKÁ. Designing sustainable supply chains. Multiple Criteria Decision Making. Katowice: Publishing House of the University of Economics in Katowice, 2021, vol. 16, No 1, p. 44-59. ISSN 2084-1531.
 121. VOSTATEK, Jaroslav. Dětská penze alias výchovné za dítě (Child pension alias childcare credit). In Vysoká škola ekonomická v Praze. RELIK 2021. Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2021. p. 839-849. ISBN 978-80-245-2429-0.
 122. WAWROSZ, Petr and Miroslav JURÁSEK. Developing Intercultural Efficiency: The Relationship between Cultural Intelligence and Self-Efficacy. Social science. Basel (Switzerland): MDPI, 2021, vol. 10, No 8, p. 312-313. ISSN 2076-0760. doi:10.3390/socsci10080312.
 123. PORADA, Viktor and Jiří STRAUS. Development of criminalistics, forensic sciences and constitution of expertology. Košická bezpečnostná revue. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2021, vol. 11, No 2, p. 89-98. ISSN 1338-4880.
 124. MARKVART, Daniel and Jaromír TICHÝ. Diagnostika vlivu asymetrie informací v prostředí pojistného trhu na rozhodování aktérů procesu vnímání, hodnocení a řízení podnikových rizik (DIAGNOSIS OF THE INFLUENCE OF INFORMATION ASYMMETRY IN THE INSURANCE MARKET ENVIRONMENT ON THE DECISIONMAKING OF THE ACTORS IN THE PROCESS OF PERCEPTION, EVALUATION AND MANAGEMENT OF CORPORATE RISKS). In MAGNANIMITAS. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2021. XII. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2021. p. 79-89. ISBN 978-80-87952-35-1.
 125. ZAHRÁDKA, Pavel and Rudolf LEŠKA. Die sozialen, kulturellen und Bildungsleistungen der Verwertungsgesellschaften aus der Perspektive ihrer Benefizienten: Tschechische Republik (Social, cultural and educational services of the collective management organizations from the perspective of its beneficiaries). In Monopole im medienindustriellen Komplex. Verwertungsgesellschaften gestern, heute, morgen. 2021.
 126. OSULA, Anna-Maria, Bríd NÍ GHRÁINNE, Dan SVANTESSON, David KOSAŘ, Don FERGUSON, Ivana KUDLÁČKOVÁ, Jakub KLODWIG, Jakub VOSTOUPAL, Kateřina UHLÍŘOVÁ, Jan KOLOUCH and Veronika ŽOLNERČÍKOVÁ. Digital Discovery. In Anna-Maria Osula. Cybersecurity Law Casebook. 1st edition. Brno: Masaryk University, 2021. p. 436-489. ISBN 978-80-210-9773-5.
 127. MATES, Pavel and Petr ČECHÁK. Digitální služby a elektronická komunikace s orgány obcí (Digital Services and Electronic Communication with bodies of municipalities). In Lívia Trellová, Ľudovít Máčaj. AKO ZEFEKTÍVNIŤ PRIAMU ÚČASŤ OBYVATEĽOV NA MIESTNEJ SAMOSPRÁVE V PODMIENKACH INTELIGENTNÝCH MIEST A OBCÍ. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021. p. 69-73. ISBN 978-80-7160-620-8.
 128. WOKOUN, René. Diskuze - workshop získaných poznatků s decizní sférou (Discussion - workshop of acquired knowledge with decision-making sphere). 2021.
 129. STRAUS, Jiří and Tomáš KREJČÍ. Domovní prohlídka jako kriminalistická metoda v rámci vyšetřování drogové trestné činnosti /část první/ (Home search warrant as a forensic method within drug crime /first part/). Drugs & Forensics Bulletin NPC. Praha: Policie České republiky, Národní protidrogová centrála Služky kriminální policie a vyšetřování, 2021, XXVII, No 4, p. 23-28. ISSN 1211-8834.
 130. CIRKLOVÁ, Jitka. ENGAGED PHOTOGRAPHY AS URBAN COMMUNICATION PLATFORM IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONTEXT. In Laura Sanderson, Sally Stone. AMPS Proceedings Series 22.2. Teaching – Learning – Research. Manchester: Manchester School of Architecture, UK., 2021. p. 40-49. ISSN 2398-9467.
 131. JINDŘICHOVSKÁ, I and Dana KUBÍČKOVÁ. EXPLORATION OF DIMENSIONS OF ETHICAL CODE. In Jindřichovská. Proceedings of the 9th international conference "IFRS-global rules and local use-beyond the numbers 2021. Prague: MUP Prague, 2021. p. 302-314, 12 pp. ISBN 978-80-7638-015-8.
 132. JAKUBÍK, Petr and Eyup KADIOGLU. Factors affecting bank loan quality: a panel analysis of emerging markets. International Economics and Economic Policy. Switzerland: Springer, 2021, vol. 18, No 4, p. nestrankovano, 22 pp. ISSN 1612-4804. doi:10.1007/s10368-021-00520-7.
 133. TOMÁŠKOVÁ, Andrea and Monika NAĎOVÁ KROŠLÁKOVÁ. Family businesses in the context of intangible cultural heritage. In Rodinné podnikání Mezigenerační milníky a generátory jejich hodnoty. Mezinárodní vědecká konference, 21.9.2021 Praha, VŠFS. 2021. ISBN 978-80-7408-232-0.
 134. TOMÁŠKOVÁ, Andrea and Monika NAĎOVÁ KROŠLÁKOVÁ. Family businesses in the context of intangible cultural heritage. In Rodinné podnikání Mezigenerační milníky a generátory jejich hodnoty. Mezinárodní vědecká konference, 21.9.2021 Praha, VŠFS. 2021.
 135. JINDŘICHOVSKÁ, Irena and Dana KUBÍČKOVÁ. Family Firms and Financial Literacy. In Antlová K., Semerádová T. Proceedings of the 15th International Conference Liberec Economic Forum 2021. TU Liberec: TU Liberec, 2021. p. 31-45. ISBN 978-80-7494-578-6.
 136. KUBÍČKOVÁ, Dana, Irena JINDŘICHOVSKÁ and Vladimír NULÍČEK. Family Firms And Financial Literacy. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. 2169.pdf. Valencia: IATED Academy, 2021. p. 9400-9410. ISBN 978-84-09-34549-6. doi:10.21125/iceri.2021.
 137. KUBÍČKOVÁ, Dana, Irena JINDŘICHOVSKÁ and Vladimír NULÍČEK. Family Firms and Financial Literacy II. In IATED Academy. ICERI2021 Proceedings. Sevilla: ICERI, 2021. p. 100-110. ISBN 978-84-09-34549-6. doi:10.21125/iceri.2021.
 138. JINDŘICHOVSKÁ, Irena and Dana KUBÍČKOVÁ. Family Firms and Financial Literacy in the Czech Republic (Family Firms and Financial Literacy). In Albu C. Proceedings of the 16th International Conference Accounting and Management Information Systems 2021. Bucharest: Bucharest University of Economic Studies,, 2021. p. 70 - 86, 16 pp. ISSN 2247-6245.
 139. ŠINDELÁŘ, Jiří. Final look at GDP forecasting by Czech institutions. Ekonomická revue – Central European Review of Economic Issues. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2021, vol. 2021, No 24, p. 6-12. ISSN 1212-3951.
 140. SCHLOSSBERGER, Otakar. Financial Markets 2021 - Innovations and Sustainability. První. Praha: VSFS, edition SCIENCEpress, 2021. 156 pp. ISBN 978-80-7408-233-7.
 141. SEDLÁČEK, Pavel and Radim VALENČÍK. From Startups to Creative Intergenerational Teams. In Veronika Nálepová, Martina Pavlorková. Proceedings of the International Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIAL POLICY. Ostrava: Vysoká škola PRIGO, 2021. p. 440-450. ISBN 978-80-87291-29-0.
 142. HES, Aleš. Globalization – the source of new crises. In Tomáš Klieštik. The 21st International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2021. 1st ed. Žilina (Slovakia): Žilinská univerzita v Žilině, 2021. p. nestránkováno, 8 pp. ISSN 2261-2424. doi:10.1051/shsconf/202112910004.
 143. TOMÁŠKOVÁ, Andrea, Judit CSÁKNÉ FILEP and Monika KROŠLÁKOVÁ NAĎOVÁ. HERITAGE AND CRAFT ACTIVITIES AS AN IMPORTANT REGIONS ELEMENT - CASE STUDIES FROM THE CZECH REPUBLIC AND HUNGARY. In HERITAGE 2021 - SVEDECTVÁ KAMENNÝCH MÚROV. 2021.
 144. LEŠKA, Rudolf. Hraní s partou (Playing in a band). In Hraní s partou. 2021.
 145. KOŽÍŠEK, Martin, Martina VIEWEGOVÁ, Jan KOLOUCH, Kamil KOPECKÝ and Yana HUMEN. Child Sexual Exploitation on the Internet. In Martin Kožíšek. Safer Internet for Kids and Youth. Brussels: European Liberal Forum (ELF), 2021. p. 40-53. ISBN 978-2-39067-003-2.
 146. LÁNSKÝ, Jan and Stanislava MILDEOVÁ. Chronology of The Use of Proof of Work. In Khalid S. Soliman. Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the Era of Pandemic: proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA). UK. Cordoba, Spain: International Business Information Management Association, 2021. p. 3363-3369. ISBN 978-0-9998551-6-4.
 147. WOKOUN, René. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Z POHLEDU REGIONÁLNÍ POLITIKY (INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES FROM A REGIONAL POLICY PERSPECTIVE). 2021.
 148. STRAUS, Jiří and František VAVERA. Ján Jesenský, jeho přínos pro kriminalistiku (Ján Jesenský, his contribution for forensic science). Právnické listy. Praha: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni ve společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s., 2021, vol. 5, No 2, p. 4-7. ISSN 2533-736X.
 149. MAREK, Karel. Ještě ke smlouvě o dílo (To the work contract). Štát a právo. Banská Bystrica: Belanium UMB, Právnická fakulta UMB, 2021, vol. 2021, No 4, p. 238-267. ISSN 1339-7753.
 150. BRUNA, Eduard. Jiří Jelínek a kol.: Kriminologie (Jiří Jelínek et all.: Kriminologie). Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2021, vol. 2021, No 10, p. 61-62. ISSN 1210-6348.
 151. KRÁLOVÁ, Karolína and Karel MAREK. K uzavírání smluv za použití obchodních podmínek, vykládacích pravidel a obchodních zvyklostí (For concluding contracts using business conditions, unloading rules and business practices). Soukromé právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021, vol. 2021, No 12, p. 27-32. ISSN 2533-4239.
 152. MERTL, Jan. Kategorii státních pojištěnců už ve veřejném zdravotním pojištění nepotřebujeme (We no longer need the category of state insured in public health insurance). In Zdravotnický deník. Media Network, 2021. 29. 11. 2021.
 153. MAREK, Karel. Ke smlouvě o dílo. Soukromé právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s, 2021, IX, No 11, p. 24-30. ISSN 2533-4239.
 154. MAREK, Karel. Ke splnění v České republice. In Monika Némethová. NOTITIAE NOVAE FACULTATIS IURIDICAE UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII NEOSOLII ROČNÍK XXV. Bánská Bystrica: Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2021. p. 179-189. ISBN 978-80-557-1919-1.
 155. KONRÁD, Zdeněk, Viktror PORADA, Jiří STRAUS and Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. Teorie, metodologie a metody kriminalistické techniky. (Criminalistics. Theory, methodology and methods of forensic technology.). Druhé rozšířené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2021. 418 pp. ISBN 978-80-7380-859-4.
 156. JELÍNEK, Jiří. Kriminologie (Criminology). První. Praha: Leges, 2021. 631 pp. Teoretik. ISBN 978-80-7502-499-2.
 157. STUCHLÍK, Peter. Kudy kam - Kolem světa (Where to go – around the world). 1st ed. Praha: Martin Koláček - E-knihy jedou, 2021. 292 pp. ISBN 978-80-281-0218-0.
 158. BLAŽEK, Lukáš. Management and administration of companies under the influence of development Industry 4.0. In Frank Bezzina, Vincent Cassar. Proceedings of the 17th European Conference on Management, Leadership and Governance. 1st ed. Valletta (Malta): Academic Conferences International Limited Reading, UK, 2021. p. 44-55. ISBN 978-1-914587-20-7. doi:10.34190/MLG.21.088.
 159. LEŠKA, Rudolf. Mandatory Collective Management in Light of the Satellite Retransmission. In Copyright, Competition and Innovation - ALAI 2021 Congress. 2021.
 160. PETRŮ, Naděžda and Václav KUPEC. Marketingové řízení podniků - diskurs podnikové praxe: Prováděcí analýzy - případové studie - příklady a návody. (Marketing management of companies - discourse of business practice: Implementation analyzes - case studies - examples and instructions.). 3. přepracované a doplněné v. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. p. 1-91. EDUCOpress. ISBN 978-80-7408-228-3.
 161. PETRŮ, Naděžda and Václav KUPEC. Marketingové řízení podniků – diskurs podnikové praxe: Prováděcí analýzy – případové studie – příklady a návody. 3. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2021. 100 pp. Edice EDUCOpress. ISBN 978-80-7408-228-3.
 162. PETRŮ, Naděžda and Andrea TOMÁŠKOVÁ. Mezinárodní vědecká konference, Rodinné podnikání Mezigenerační milníky a generátory jejich hodnoty (International Scientific Conference, Family Business Intergenerational milestones and generators of their value). 2021.
 163. PETRŮ, Naděžda, Andrea TOMÁŠKOVÁ, Juraj EISEL and Lenka FARKAČOVÁ. Mezinárodní vědecká konference, Rodinné podnikání Mezigenerační milníky a generátory jejich hodnoty (International Scientific Conference, Family Business Intergenerational milestones and generators of their value). 2021. ISBN 978-80-7408-232-0.
 164. FIALA, Petr and Renata MAJOVSKÁ. Models of Technology Coordination. In Robert Hlavatý. 39th International Conference on Mathematical Methods in Economics. 1st ed. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2021. p. 89-94. ISBN 978-80-213-3126-6.
 165. TICHÝ, Jaromír, Tomáš NOVOTNÝ and Mario SLIVKA. Modern management and leadership in the environment of companies. GRANT Journal. Hradec Králové: Magnanimitas, 2021, vol. 10, No 02, p. 56-60. ISSN 1805-062X.
 166. KUPEC, Václav, Eva ČAPOŠOVÁ and Přemysl PÍSAŘ. Modern Strategy and Challenges of Management in Cultural Institution. Krakow: Research and Publishing Institute for Security and Defence Studies. University of Public and Individual Security “Apeiron” in Krakow, 2021. 96 pp. ISBN 978-83-64035-76-0.
 167. SVOBODOVÁ, Kristýna and Václav KUPEC. Moderní aplikace marketingové komunikace (Application of Modern Marketing Communication). In Jan Horecký, Lenka Sochorová. Sociální dilema 2021: Nové přístupy k managementu znalostí a ochraně na internetu: Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference konané dne 5. 11. 2021 v Brně. Brno: Právní institut, 2021. p. 101-110, 308 pp. ISBN 978-80-908357-0-2.
 168. NOVOTNÝ, Tomáš, Jaromír TICHÝ and Mario SLIVKA. Moderný manažment a líderstvo (Modern management and leadership). In Rodinné podnikání: Mezigenerační milníky a generátory jejich hodnoty. 2021. ISBN 978-80-7408-232-0.
 169. NOVOTNÝ, Tomáš, Jaromír TICHÝ and Mario SLIVKA. Moderný manažment a líderstvo v prostredí podnikov (MODERN MANAGEMENT AND LEADERSHIP IN THE BUSINESS ENVIRONMENT). In MAGNANIMITAS. MMK 2021 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2021. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2021. p. 69-78. ISBN 978-80-87952-35-1.
 170. BRUNA, Eduard and Vladimír ZOUBEK. Nadčasové úvahy o bezpečnosti Evropy v mezích konstitucionalismu a trestního práva (Timeless reflections on Europe's security within constitutionalism and criminal law). In Iva Fischerová, Monika Forejtová, Pavel Klíma, Květoslav Kramář. Pocta Karlu Klímovi k 70. narozeninám. Ústavnost jako kritérium právního řádu (národního i evropského). Praha: Wolters Kluwer, 2021. p. 243-260. ISBN 978-80-7598-982-6.
 171. MAREK, Karel and Zdeněk SADÍLEK. Nájem a pacht. Část 2. FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021, vol. 6, No 3, p. 290-301. ISSN 2533-4387. doi:10.37355/fvpk-2021/3-06.
 172. FARKAČOVÁ, Lenka. Neučebnice ekonomie (Non-textbook of economics). 1st ed. Praha 7: Grada, 2021. 168 pp. ISBN 978-80-271-3193-8.
 173. JEŘÁBEK, Milan, Jaroslav DOKOUPIL, David FIEDOR, Nikola KREJČOVÁ, Petr ŠIMÁČEK, René WOKOUN and František ZICH. Nové vymezení periferií Česka (The new delimitation of peripheries in Czechia). Šimáček Petr. Geografie. Praha: Česká geografická společnost, z. s., 2021, vol. 126, No 4, p. 419-443. ISSN 1212-0014. doi:10.37040/geografie2021126040419.
 174. PETRŮ, Naděžda. O roli vzdělávání v rodinných firmách, úloze druhé generace lídrů a úspěšném předávání (About the role of education in family businesses, the role of the second generation of leaders and successful delivery). In Asociace rodinných firem. 1st ed. Praha: Asociace rodinných firem, 2021.
 175. MATES, Pavel. Obec v zákoně o přestupcích (The municipality in the law on misdemeanors). Trestněprávní revue. Česká republika: C. H. Beck, 2021, vol. 2021, No 4, p. 232-235. ISSN 1213-5313.
 176. LIŠKA, Petr, Karel MAREK, Martin JANKŮ, Karel DŘEVÍNEK, Štefan ELEK and Daniel PATĚK. Obchodní závazky (Business commitments). 1st ed. Praha: Wolters Kluwer, 2021. 516 pp. Meritum. ISBN 978-80-7676-123-0.
 177. VOSTATEK, Jaroslav. OECD Review of Czech Pension System: cui bono? In Kotlánová, E. Proceedings of International Conference Economic and Societal Challenges of the European Economy (Covid and Post-Covid Period). Karviná: Silesian University, 2021. p. 192-203. ISBN 978-80-7510-488-5.
 178. MAIELLO, Giuseppe and Kamila VELKOBORSKÁ. On Being a Transgender Man in the Czech Pagan Community. Religion and Society in Central and Eastern Europe. Zagreb: Institute for Social Research in Zagreb, 2021, vol. 14, No 1, p. 15-25. ISSN 1553-9962. doi:10.20413/rascee.2021.14.15-25.
 179. MAREK, Karel. Pacht, zemědělský pacht, pacht závodu (Lease, agricultural lease, lease of the plant). Notitiae Iudiciales Academiae Collegii Aedilium. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2021, vol. 7, No 1, p. 37-43. ISSN 2453-6954.
 180. POLIŠENSKÁ, Veronika Anna and Jan POLIŠENSKÝ. Perception of Security of a Tourist Destination on the Case of the Czech Republic in the Year Preceding the COVID-19 Pandemic. Internal Security. Szczytno: Police Academy in Sczcytno, 2021, vol. 13, No 2, p. 187-202. ISSN 2080-5268. doi:10.5604/01.3001.0015.6558.
 181. FARKAČOVÁ, Lenka. Personální marketing - využití marketingových principů v personalistice (Personnel marketing - use of marketing principles in human resources). Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2021, vol. 2021, No 11, p. xx-xx, 8 pp. ISSN 0032-6208.
 182. VYSOKAJOVÁ, Margerita. Pracovní právo (Labour Law). 2.aktualizované vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2021. 119 pp. Edice EDUCOpress. ISBN 978-80-7408-230-6.
 183. LEŠKA, Rudolf. Práva duševního vlastnictví v hudbě (Intellectual Property Rights in Music). In ReConnect Conference. 2021.
 184. LEŠKA, Rudolf. Práva výrobců zvukových záznamů (Phonogram Producers' Rights). In PLATFORMA Music Day 2021. 2021.
 185. ROUBAL, Ondřej. Prezentace výsledků společenskovědního výzkumu s ekonomickými a finančními aspekty (8. ročník). In Konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní 2021. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. 125 pp. ISBN 978-80-7408-237-5.
 186. JURÁSEK, Miroslav, Irina STRELNIKOVA and Janna LÉDLOVÁ. Přenos sociálních kompetencí do interkulturního prostředí. Vztah sociální a kulturní inteligence (Transfer of Social Competencies to the Intercultural Environment. The Relationship between Social and Cultural Intelligence). In Valenčík Radim. LIDSKÝ KAPITÁL A INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ. Jak rozpoznat rozvoj (užitečné) teorie a jaká jsou kritéria tohoto rozvoje? 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. p. 80-101. ISBN 978-80-7408-221-4.
 187. FARKAČOVÁ, Lenka, Pavel SEDLÁČEK and Radim VALENČÍK. Příprava k působení absolventů v tvůrčích týmech při zpracování závěrečných prací (Preparation for the activity of graduates in creative teams in the processing of final theses). In Daniela Hrehová. Vedecký recenzovaný zborník Štúdium, život a práca v zahraničí. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2021. p. 115-127. ISBN 978-80-553-3846-0.
 188. KRAUSOVÁ, Dagmar. Přístup dospělých osob pravomocně odsouzených k trestu odnětí svobody k ICT vzdělávání v českých věznicích a jeho využití po propuštění na svobodu s dopadem na veřejné finance (Access to sentenced adults imprisonment for ICT education in Czech prisons and its use after release with impact on public finances). In Ondřej Roubal. Konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní 2021. 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2021. p. 28 - 43. ISBN 978-80-7408-237-5.
 189. MERTL, Jan. Public debt amidst low interest rates: the magic pentagon and its significance for economic and social policy. Veřejná správa a sociální politika. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2021, vol. 1, No 2, p. 45-68. ISSN 2695-1223. doi:10.25142/vssp.2021.010.
 190. PAVLÁK, Miroslav and Eva KOSTIKOV. Racionální iniciativa jako předpoklad udržitelnosti podnikání napříč generacemi (Rational initiative as a prerequisite sustainability of business across generations). In Mezinárodní vědecká konference, Rodinné podnikání Mezigenerační milníky a generátory jejich hodnoty. 2021. ISBN 978-80-7408-232-0.
 191. WOKOUN, René, Petr ČECHÁK and Pavel MATES. Regional and legal aspects of transport services in the Czech Republic, with special regard to peripheral regions. In Ivana Vaňková. Proceedings of the 14th International Scientific Conference Public Economics and Administration 2021. Ostrava: Technical University of Ostrava, 2021. p. 455-466. ISBN 978-80-248-4580-7.
 192. MAREK, Karel. Rechtsquelen des tschechischen und slowakischen Handelsrecht (Legal sources of Czech and Slovak commercial law). WiRO. München und Frankfurt a. M.: C.H.Beck, 2021, vol. 2021, No 11, p. 332-335. ISSN 0941-6293.
 193. BLAŽEK, Lukáš. Relationship between Shared Economy and Industry 4.0. In CROSS-CULTURAL BUSINESS CONFERENCE 2021. 2021.
 194. KREJČÍ, Aleš. Rodinné podnikání cestovních kanceláří a agentur (Family Business of the Tour-Operators and Travel Agencies). In Naděžda Petrů, Andrea Tomášková. Rodinné podnikání: Mezigenerační milníky a generátory jejich hodnoty, Sborník z mezinárodní vědecké konference. (online). Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. p. 28-105. ISBN 978-80-7408-232-0.
 195. PETRŮ, Naděžda and Andrea TOMÁŠKOVÁ. Rodinné podnikání: Mezigenerační milníky a generátory jejich hodnoty, Sborník z mezinárodní vědecké konference. (online) (Family business: Intergenerational milestones and generators of their value, Proceedings of an international scientific conference. (online)). 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., SCIENCEpress, 2021. p. 1 - 78. ISBN 978-80-7408-232-0.
 196. BLAŽEK, Lukáš. Sdílená ekonomika a průmysl 4.0 – strategická příležitost k rozvoji podniků (Shared Economy and Industry 4.0 - opportunity for business development). In Rodinné podnikání: Mezigenerační milníky a generátory jejich hodnoty, Sborník z mezinárodní vědecké konference. (online). 2021. ISBN 978-80-7408-232-0.
 197. POLIŠENSKÁ, Veronika Anna and Jan POLIŠENSKÝ. Sledování zpravodajství a strach z kriminality (Monitoring News and Fear of Crime). FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021, vol. 6, No 3, p. 220-234. ISSN 2533-4387. doi:10.37355/fvpk-2021/3-01.
 198. MAIELLO, Giuseppe. Social and Individual Processes at the Time of the COVID-19 Crisis. Culture e Studi del Sociale Culture. Salerno: Università degli Studi di Salerno, 2021, vol. 6, 1 Special, p. 117-238. ISSN 2531-3975.
 199. GOMBÁR, Eduard. Sorby, Karol Jr. Iraq during the Reign of King Ghāzī (1933–1939). Asian and African Studies. Bratislava: SAP - Slovak Academic Press, Ltd., 2021, 30, 2021, No 1, p. 232-234. ISSN 1335-1257.
 200. GOMBÁR, Eduard. Sorby, Karol R. Arabský východ po druhej svetovej vojne, I. diel (1945–1958) (Sorby, Karol, R. Arab East after World War II (1945-1958)). Asian and African Studies. Bratislava: SAP - Slovak Academic Press, Ltd., 2021, 30, 2021, No 1, p. 229-231. ISSN 1335-1257.
 201. LÉDLOVÁ, Janna, Luboš JELÍNEK and Naděžda PETRŮ. Specifika controllingu řízení lidských zdrojů v rodinném podnikání (Specifics of controlling human resources management in family business). In Ondřej Roubal. PETRŮ, Naděžda. Konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní 2021. 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. p. 44-55. ISBN 978-80-7408-237-5.
 202. HNILICA, Jiří and Naděžda PETRŮ. STUDIE mezi rodinnými firmami, průzkum kvality rodinného podnikání (výzkumná zpráva). (STUDIES among family businesses, family business quality survey (research report).). 1st ed. Praha: VŠE, Centrum pro rodinné firmy, 2021. 39 pp.
 203. CHMELÍK, Jan and Michaela BERVIDOVÁ. Teoretické základy místa činu, znalecké činnosti a aplikační praxe (Theoretical issues of the crime scene, expert activities and application practices). 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2021. 236 pp. EUpress. ISBN 978-80-7408-222-1.
 204. ZOUBEK, Vladimír. Teorie právní o rizicích evropského demosu (Legal theory of the risks of European demos). In Eduard Barány. Tvorba a výklad práva v podmienkach právneho pluralizmu. Bratislava: Wolkers Kluwer a Ústav štátu a práva SAV, 2021. p. 192-200. ISBN 978-80-7676-231-2.
 205. FARKAČOVÁ, Lenka. THE ARRANGEMENTS IF COMPULSORY PAYROLL DEDUCTIONS AND ITS INFLUENCE IN ACTIVE INVOLVEMENT OF THE ELDERLY IN CZECH WORKPLACES. In Veronika Nálepová, Martina Pavlorková. Proceedings of the International Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIAL POLICY. Ostrava: Vysoká škola PRIGO, 2021. p. 91-102. ISBN 978-80-87291-29-0.
 206. NAĎOVÁ KROŠLÁKOVÁ, Monika, Samer KHOURI, Marian ČVIRIK, Andrea TOMÁŠKOVÁ, Peter DRÁBIK and Hamdi DERKAWI. The business environment of family enterprises in Slovakia - perception of external barriers. Polish Journal of Management Studies. Czestochowa: Czestochowa University of Technology, 2021, vol. 24, No 2, p. 321-335. ISSN 2081-7452. doi:10.17512/pjms.2021.24.2.20.
 207. SCHLOSSBERGER, Otakar. The Conference "Financial market" for the Tenth Time. ACTA VSFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2021, vol. 2021, No 1, p. 114-116. ISSN 1802-792X. doi:10.37355/acta-2021/1-07.
 208. SCHULZ, Bastian. The Cum-ex Case: A Look at Germany. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021, vol. 15, No 1, p. 49-62. ISSN 1802-792X.
 209. ROUBAL, Ondřej. The Identification of University Students with Online Teaching in the Second Wave of the Covid-19 Pandemic. In Monika Prostináková Hossová, Jana Radošinská, Martin Solík. Megatrends and Media. Home Officetainment. Trnava: Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2021. p. 336-345. ISBN 978-80-572-0183-0.
 210. VALENČÍK, Radim and Ondřej ČERNÍK. The inequality in society and a multipoint extension of nash bargaining problem. Economy & Business. Burgas, Bulgaria: International Scientific Publications, 2021, vol. 2021, No 15, p. 221-232. ISSN 1314-7242.
 211. TOMÁŠKOVÁ, Andrea and Roman ŚMIETAŃSKI. The Rise or Decline of Craft Trades? Evidence from Czech Republic and Poland. ACTA VŠFS. Prague: University of Finance and Administration, 2021, vol. 15, No 2, p. 131-154. ISSN 1802-792X. doi:10.37355/acta-2021/2-01.
 212. MERTL, Jan. The universal and optional part of a health system: a way to handle the health care supply and financing. In Veronika Nálepová, Martina Pavlorková. Proceedings of the International Scientific Conference Economic and Social Policy. Ostrava: Vysoká škola PRIGO, 2021. p. 301-315. ISBN 978-80-87291-29-0.
 213. HES, Aleš. Tolerance v interkulturní komunikaci – předpoklad směrování moderní demokracie (Tolerances in intercultural communication - assumption of the direction of modern democracy). In Jiří Bílý a kol. Evropská unie - názory a vize. 1st ed. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú., 2021. p. 81-89. Studia. ISBN 978-80-7556-095-7.
 214. JURÁSEK, Miroslav, Irina STRELNIKOVA and Janna LÉDLOVÁ. Transfer of Social Competencies to the Intercultural Environment. The Relationship between Social and Cultural Intelligence. ACTA VŠFS. Prague: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021, vol. 15, No 1, p. 63-92. ISSN 1802-792X. doi:10.37355/acta.
 215. JURÁSEK, Miroslav and Petr WAWROSZ. TRENDS IN CULTURAL INTELLIGENCE RESEARCH IN THE CONTEXT OF INTERCULTURAL MANAGEMENT. E a M: Ekonomie a Management. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2021, vol. 24, No 3, p. 40-57. ISSN 1212-3609. doi:10.15240/tul/001/2021-03-003.
 216. BLAŽEK, Lukáš. Trends in the Development of the Sustainability of a Shared Economy. In Florinda Matos, Maria de Fátima Ferreiro, Álvaro Rosa, Isabel Salavisa. 16th European Conference on Innovation and Entrepreneurship ECIE 2021, Lisabon. 1st ed. ISCTE Business School, Instituto Univers: Published by Academic Conferences International Limited Reading, UK, 2021. p. 118-128. ISBN 978-1-914587-09-2. doi:10.34190/EIE.21.098.
 217. SVOBODA, Pavel. Trnitá cesta ke kodexu unijního správního práva procesního (The thorny road to the EU Code of Administrative Procedure). In Magdalena Pfeiffer a kolektiv. Liber Amicorum Monika Pauknerová. 1st ed. Praha: Wolters Kluwer, 2021. p. 463-470. ISBN 978-80-7676-186-5.
 218. VOSTATEK, Jaroslav. Voluntary Pension Arrangements through the OECD Prism. In Otakar Schlossberger. Financial Markets 2021 – Innovations and Sustainability : Proceedings from the 10th International Conference held in Prague on 27th – 28th May, 2021. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. p. 138-144. ISBN 978-80-7408-233-7.
 219. FARKAČOVÁ, Lenka. Využití chatbotů v praxi HR (Use of chatbots in HR practice). Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2021, No 9, 7 pp. ISSN 0032-6208.
 220. STRAUS, Jiří. Využití počítačové simulace ve forenzní biomechanice (Use of computer simulation in forensic biomechanics). In Štefan ZACHAR, Jozef METEŃKO, Miriam METEŃKOVÁ,. 17. Medzinárodný kongres kriminalistika a forenzné vedy: veda, vzdelávanie, prax. První. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2021. p. 222-233. ISBN 978-80-8054-905-3.
 221. WOKOUN, René, Pavel MATES, Petr ČECHÁK, Zuzana KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Karel LACINA and Marek STARÝ. Vývoj podpory regionálního rozvoje v Československu a v České republice (Development of regional development support in Czechoslovakia and the Czech Republic). 1st ed. Praha: Nakladatelství Leges, s. r. o., 2021. 219 pp. Teoretik. ISBN 978-80-7502-544-9.
 222. KRAUSOVÁ, Dagmar. Vzdělávání osob v oblasti ICT ve výkonu trestu odnětí svobody a jeho finanční aspekty v rámci politiky zaměstnanosti v České republice (Education of persons in ICT in the execution of imprisonment and its financial aspects within the employment policy in the Czech Republic). FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2021, vol. 6, No 2, p. 197 - 210. ISSN 2533-4387.
 223. KUPEC, Michael, Dagmar JAKUBÍKOVÁ and Václav KUPEC. Web Personalization and Artificial Intelligence as Tools for Marketing Communications. Media Literacy and Academic Research. Trnava: FMK UCM, 2021, vol. 4, No 2, p. 100-118. ISSN 2585-9188.
 224. JURÁSEK, Miroslav and Petr WAWROSZ. Why should local governments have a developed communication strategy? An analysis of municipal communication in the Czech Republic. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2021, vol. 11, No 2, p. 302-308. ISSN 1804-7890. doi:10.33543/1102302308.
 225. MATES, Pavel and Marek STARÝ. Základy správního práva. Obecná část (Basics of administrative law. General part). Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2021. 173 pp. ISBN 978-80-7408-226-9.
 226. MAREK, Karel and Zdeněk SADÍLEK. Závazky ze smluv příkazního typu. In Monika Némethová. NOTITIAE NOVAE FACULTATIS IURIDICAE UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII NEOSOLII ROČNÍK XXV. Bánská Bystrica: Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2021. p. 205-220. ISBN 978-80-557-1919-1.
 227. MERTL, Jan. Zdroje financování českého zdravotnictví ve stárnoucí populaci (Sources of financing the Czech healthcare system in the aging population). In Vrabcová, J. Conference proceedings RELIK 2021. Praha: VŠE, 2021. p. 478-490. ISBN 978-80-245-2429-0.
 228. MERTL, Jan. Zdroje systému zdravotního pojištění v kontextu epidemie koronaviru (Health Insurance System’s Resources in the Context of Coronavirus Epidemic). Pojistné rozpravy. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2021, vol. 38, No 1, p. 37-44. ISSN 2571-1059.
 229. MAREK, Karel. Zvyklosti (obchodní) ve výstavbě (Customs (business) under construction). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň, Ostrava: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2021. p. 508-510. XXII. ISBN 978-80-7418-375-1.
 230. 2020

 231. MACH, Petr. Coronavirus as a short-term supply shock. Praha: VŠFS, 2020. p. 4-5.
 232. NOVOTNÝ, Jiří. Existuje ještě bankovní tajemství? (There is still banking secrecy?). Obchodní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, vol. 29, (6), p. 30-34. ISSN 1210-8278.
 233. NOVOTNÝ, Jiří. Soukromoprávní dopady navrhované změny zákona o zbraních a střelivu. Forenzní vědy , právo , kriminalistika. Praha: VŠFS, 2020, 2533-4387, No 1, p. 16-30. ISSN 2533-4387.
 234. BLAŽEK, Lukáš. Sustainability of a shared economy. In 11th GLOBAL CONFERENCE ON BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES ON 11-12 DECEMBER 2020, NOVOTEL BANGKOK PLATİNUM PRATUNAM, THAILAND. 2020. doi:10.35609/gcbssproceeding.2020.11(59).
 235. BLAŽEK, Lukáš. The future of shared economy in the economic system. In Margarethe Überwimmer, Robert Füreder, Michael Schmidthaler, Markus Vorderwinkler. The future of shared economy in the economic system. In Margarethe Überwimmer, Robert Füreder, Michael Schmidthaler, Markus Vorderwinkler. Cross-Cultural Business Conference 2020. 1st ed. Steyr Austria: Bibliographic information published by Deutsche Nationalbibliothek, 2020. p. 219-233. ISBN 978-3-8440-7301-0.
 236. BRUNA, Eduard and Markéta BRUNOVÁ. Vybrané kapitoly z kriminologie (Selected chapters from criminology). In Bruna Eduard, Brunová Markéta. Vybrané kapitoly z kriminologie. Praha: Vysoká škola finanční a správní,a.s., 2020. p. 70-112, 42 pp. ISBN 978-80-7408-211-5.
 237. 2019

 238. MACH, Petr. China‘s economy - growth without stumbling. Praha: VŠFS, 2019. p. 3-4.
 239. SVOBODA, Pavel. Úvod do evropského práva (Introduction to European law). 6th ed. Praha: C. H. Beck, 2019. 437 pp. ISBN 978-80-7400-752-1.
Display details
Displayed: 2/10/2023 07:54