Information System VŠFS

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2021

 1. RAK, Roman. Analysis of VIN Errors in Information Systems, Causes, Consequences and Solutions. In Abdel Wahab M. Proceedings of 1st International Conference on Structural Damage Modelling and Assessment. Ghent: Springer, 2021. p. 271-280. ISBN 978-981-15-9120-4. doi:10.1007/978-981-15-9121-1_21.
 2. KUPEC, Václav and Přemysl PÍSAŘ. Auditing and Controlling as a Tool for SME Marketing Risk Management. Marketing and Management of Innovations. Sumy (Ukraine): Sumy State University, 2021, vol. 2021, No 1, p. 225-235. ISSN 2227-6718. doi:10.21272/mmi.2021.1-17.
 3. STRAUS, Jiří. Biomechanika zatížení hlavy dítěte (Biomechanics of Loading the Child’s Head). FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA. Praha: Vysoká škola fi nanční a správní, a.s., 2021, vol. 6, No 1, p. 6-19. ISSN 2533-4387.
 4. VOSTATEK, Jaroslav. Český (ne)systém financování dlouhodobé péče (Czech (non)system of the long-term care financing). Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2021, vol. 15, No 1, p. 2-6. ISSN 1802-5854.
 5. MAREK, Karel. Další novela zákona o zadávaní veřejných zakázek (Another Amandment to the Public Procurement Act). In Tomáš Klokner. Acta Iuridica Sladkoviciensia XVII. Právnické štúdie. první. Brno: MSD, 2021. p. 43-85, 42 pp. ISBN 978-80-7392-362-4.
 6. ZAHRÁDKA, Pavel and Rudolf LEŠKA. Die sozialen, kulturellen und Bildungsleistungen der Verwertungsgesellschaften aus der Perspektive ihrer Benefizienten: Tschechische Republik (Social, cultural and educational services of the collective management organizations from the perspective of its beneficiaries). 2021.
 7. ŠINDELÁŘ, Jiří and Michal ERBEN. DOES DISTRIBUTION GROWTH AFFECT THE INSURERS’ ASSET ALLOCATION IN LIFE INSURANCE? THE CASE OF CENTRAL EUROPE. Prague Economic Papers. Prague: University of Economics, 2021, vol. 30, No 1, p. 20-36. ISSN 1210-0455. doi:10.18267/j.pep.752.
 8. STRELNIKOVA, Irina A., Svetlana E. TITOR and Miroslav JURÁSEK. Employment Promotion in Digital Format. In Elena G. Popkova, Victoria N. Ostrovskaya, Aleksei V. Bogoviz. Socio-economic Systems: Paradigms for the Future. 1st ed. Germany: Springer International Publishing, 2021. p. 1355-1362. Studies in Systems, Decision and Control. ISBN 978-3-030-56432-2. doi:10.1007/978-3-030-56433-9_141.
 9. TOMÁŠKOVÁ, Andrea. Family businesses in the regions and the strategy for their development – the case of the Czech Republic. In Alla Levitskaia. Innovation economic development: institutional and organizational dimension. Moldova: COMRAT STATE UNIVERSITY, 2021. p. 89-109. ISBN 978-9975-83-135-2.
 10. STRAUS, Jiří. Forenzní biomechanika. Teoretické, experimentální a empirické metody (Forensic biomechanics. Theoretical, experimental and empirical methods). 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2021. 204 pp. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-219-1.
 11. CHLUMSKÁ, Zuzana. Historical Definiton and Theoretical Background of Usury Loans Provisions. Financial Internet Quaterly. Rzeszow: University of Information Technology and Management, 2021, vol. 17, No 1, p. 28-40. ISSN 2719-3454.
 12. ČECHÁK, Petr, Pavel MATES and Jan ŠMÍD. Immunities from the Past to the Present. Trajectory of Immunities. In Alexander J. Bělohlávek, Naděžda Rozehnalová. Czech yearbook of international law. Nizozemsko: Lex Lata BV, 2021. p. 3-40. ISBN 978-90-829824-4-2.
 13. MAREK, Karel. Jak se upřesňuje zákon o veřejných zakázkách, část 2. (As Specified in the Public Procurement Act, Part 2). FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2021, vol. 6, No 1, p. 34-52. ISSN 2533-4387.
 14. MAREK, Karel. K přepravě věci (Contract in transportion). Soukromé právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021, IX, 1/2021, p. 27-29. ISSN 2533-4239.
 15. SVOBODA, Pavel. Klíčové přínosy a slabiny fungování EU (Key benefits and weaknesses of the EU). Universum. Praha: Česká křesťanská akademie, 2021, vol. 2021, No 2, p. 20-24. ISSN 0862-8238.
 16. MAREK, Karel. Kontrolní činnost (Activity control (inspection)). Xadonia. Praha: časopis Xadonia , č.1/2021, VŠFS, 2021, vol. 16, No 1, p. 25-27. ISSN 1802-792X.
 17. MAREK, Karel. Licenční smlouvy (Licence agreements). In EU Intellectual Property - scientific conference , Nitra 30.4.2021, EU Project no. 599 683-EPP 1 -2018-1. 2021.
 18. TOMÁŠKOVÁ, Andrea and Naděžda PETRŮ. Míra využití marketingových nástrojů pro zviditelnění a růst rodinných podniků (Rate of marketing tools usage for visibility and growth of family businesses). In Milan Svoboda. Trendy v podnikání. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021. p. 80-93. ISBN 978-80-261-0971-6.
 19. MAREK, Karel. Na aktuální téma: K otázkám péče o zdraví (On the curent topic: On healt health care issues). Moderní obec. Praha: Profipress, 2021, vol. 2001, 5/2021, p. 62-63. ISSN 1211-0507.
 20. MAREK, Karel. Nájem dopravního prostředku a provoz dopravního prostředku (Vehicle rental and Vehicle operation). Soukromé právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021, IX, 3/2021, p. 29-31. ISSN 2533-4239.
 21. VOSTATEK, Jaroslav. (Ne)podmíněné sociální dávky prizmatem sociálních modelů ((Un)conditional social benefits through the prism of welfare regimes). Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2021, vol. 15, No 2, p. 2-13. ISSN 1802-5854.
 22. FIALA, Petr and Renata MAJOVSKÁ. New Trends in Project Portfolio Management. Trendy v podnikání - Business Trends. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021, vol. 10, No 3, p. 4-11. ISSN 1805-0603. doi:10.24132/jbt.2020.10.3.4_11.
 23. SVOBODA, Pavel. Nový vývoj v prosazování vlády práva v EU (New developments in law enforcement in the EU). Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2021, vol. 2021, No 4, p. 134-136. ISSN 1210-6410.
 24. KRÁLOVÁ, Karolína and Karel MAREK. Obchodní podmínky, vykládací pravidla a obchodní zvyklosti (Terms and Conditions, Unloading Rules and Business Practices). In Tomáš Klokner. Acta Iuridica Sladkoviciensia XVII. Právnické štúdie. první. Brno, Vydalo MSP: Vysoká škola Danubius Fakulta práva Janka Jesenského, 2021. p. 135-151, 16 pp. ISBN 978-80-7392-362-4.
 25. MATES, Pavel. Obnova v řízení o přestupcích (Renewal in misdemeanor proceedings). Trestněprávní revue. Praha: C.H.Beck, 2021, vol. 20, No 1, p. 12-16. ISSN 1213-5313.
 26. HVORECKÝ, Jozef, Michal BEŇO and Renata JANOŠCOVÁ. Online education as an integral part of universities’ strategy. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED 2021 : 15th International Technology, Education and Development Conference. Valencia (Spain): IATED, 2021. p. 5197-5205. ISBN 978-84-09-27666-0.
 27. POLIŠENSKÁ, Veronika Anna and Jiří STRAUS. Paměťová stopa ‒ kriminalistické a forenzně psychologické aspekty (Memory trace in the context of criminalistics and forensic psychology). Kriminalistika. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2021, LIV, No 1, p. 17-41. ISSN 1210-9150.
 28. MAIELLO, Giuseppe. Postfazione: Interiorizzazione morgerica e musica politica (Afterword: Morgera's internalization and political music). In Davide Morgera. Africani marocchini terroni : Gli Underage, il punk hardcore italiano e il circuito delle autoproduzioni negli anni Ottanta. Firenze: Goodfellas, 2021. p. 181-184. ISBN 978-88-99770-19-8.
 29. ZICH, František. Procesy vzniku přeshraničního společenství (na hranicích ČR) z pohledu sociologie (Processes of establishing a cross-border community (on the borders of the Czech Republic) from the point of view of sociology). In Milan Jeřábek. České pohraničí - Od periferní národní pozice ke stabilnímu prvku evropské integrace. 1st ed. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2021. p. 93-107. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. ISBN 978-80-88018-37-7.
 30. MIHOLA, Jiří, Petr WAWROSZ, Jana KOTĚŠOVCOVÁ, Jan LÁNSKÝ, Oleksandr BULATNIKOV, Jakub NÁBĚLEK and Luka SLEMNIK. Produkční funkce jako nástroj zobrazení ekonomické reality (Production functions as a tool for depicting economic reality). 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. 160 pp. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-224-5.
 31. MAREK, Karel. Smlouva o společnosti ( sdružení činností a věcí ) (Company agreement ( association of activities and things )). Moderní obec. Praha: Profipress Praha, 2021, XXVII, 6/2021, p. 60-61. ISSN 1211-0507.
 32. MATES, Pavel and Karel ŠEMÍK. Společenská škodlivost (Social harm). Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2021, vol. 29, No 7, p. 255-257. ISSN 1210-6410.
 33. MATES, Pavel and Karel ŠEMÍK. Společenská škodlivost jako znak přestupku (Social harm as a sign of a transgression). Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2021, vol. 2021, No 4, p. 30-33. ISSN 1210-6348.
 34. MAREK, Karel and Rudolf LEŠKA. Spolupráce vysokých škol a podnikatelské sféry (Cooperation between Universities and the Penicious Sphere). Štát a právo. Banská Bystrica: Belanium UMB, 2021, vol. 8, No 1, p. 44-60. ISSN 1339-7753. doi:10.24040/sap.2021.8.1.44-60.
 35. MERTL, Jan. Teleologická teorie prof. Engliše a její význam pro sociální a hospodářskou politiku. In Radim Valenčík. Lidský kapitál a investice do vzdělání: jak rozpoznat rozvoj (užitečné) teorie a jaká jsou kritéria tohoto rozvoje? Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. p. 109-117. ISBN 978-80-7408-221-4.
 36. HES, Aleš and Martina ŠVECOVÁ. The Effects of Globalization and the Sharing Economy on the Intercultural Communication of the Young Generation. In Tomáš Klieštik. The 20th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. Žilina: University of Zilina, 2021. p. 1-8. ISSN 2261-2424. doi:10.1051/shsconf/20219205008.
 37. LUKÁČ, Michal, Václav KUPEC, Přemysl PÍSAŘ and Peter ŠTARCHOŇ. The Interaction Between the Marketing Communications Audit and Visitors in Museum Facilities. Communication Today. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2021, vol. 12, No 1, p. 80-95. ISSN 1338-130X.
 38. MERTL, Jan and Radim VALENČÍK. The path forward for sustainability of the pension system in a historical context. Upravlenie. Moscow: The State University of Management, 2021, vol. 9, No 1, p. 40-48. ISSN 2309-3633. doi:10.26425/2309-3633-2021-9-1-40-48.
 39. HODULA, Martin, Zlatuše KOMÁRKOVÁ and Lukáš PFEIFER. The relationship between capital and liquidity prudential instruments. Journal of Regulatory Economics. Switzerland: Springer, 2021, vol. 59, No 1, p. 47-70. ISSN 0922-680X.
 40. JURÁSEK, Miroslav, Naděžda PETRŮ, Zdeněk CAHA and Jaroslav, Jr BELAS. Values of family businesses in czech republic in the context of socioemotional wealth. Economics and Sociology. Szczecin: Center for Sociological Research, 2021, vol. 14, No 2, p. 184-208. ISSN 2306-3459. doi:10.14254/2071-789X.2021/14-2/10.
 41. PETRŮ, Naděžda and Monika NAĎOVÁ KROŠLÁKOVÁ. Vhled do vývoje vědeckého poznání rodinného podnikání (Insight into the development of scientific knowledge of family business). In Radim Valenčík. Lidský kapitál a investice do vzdělání : jak rozpoznat rozvoj (užitečné) teorie a jaká jsou kritéria tohoto rozvoje? 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. p. 57-77. ISBN 978-80-7408-221-4.
 42. ZICH, František. Výzkum českého pohraničí - sociologické přístupy (Research of the Czech borderland - sociological approaches). In Milan Jeřábek. České pohraničí - Od periferní národní pozice ke stabilnímu prvku evropské integrace. 1st ed. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2021. p. 24-31. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. ISBN 978-80-88018-37-7.
 43. MALOVANÁ, Simona, Jan FRAIT and Martin HODULA. What Does Really Drive Consumer Confidence? Social Indicators Research. Netherlands: Springer, 2021, vol. 2021, No 155, p. 885-913. ISSN 0303-8300. doi:10.1007/s11205-021-02626-6.
 44. MERTL, Jan. Why Do The Health Systems Differ? Karel Engliš’s Teleological Approach As The Explanation Of Health Systems’ Diversity. Ekonomické rozhľady. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2021, vol. 50, No 1, p. 96-117. ISSN 0323-262X.
 45. MAREK, Karel. Zákon o zadávání veřejných zakázek v ČR de lege lata a de lege ferenda (Procurement act in Czech Republic de lege lata and de lege ferenda). In Tomáš Klokner. MISCELLANEA Historico-Philologico-Iuridica II. Vydalo MSD Brno: Vysoká škola Danubius, 2021. p. 103-127, 24 pp. ISBN 978-80-7392-365-5.
 46. FARKAČOVÁ, Lenka. Změny ve firemní kultuře způsobené pandemií covid-19 (Changes in corporate culture caused by the covid-19 pandemic). Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2021, vol. 2021, No 3, p. 37-42. ISSN 0032-6208.
 47. 2020

 48. HEJLOVÁ, Hana, Zlatuše KOMÁRKOVÁ and Marek RUSNÁK. A Liquidity Risk Stress-Testing Framework with Basel Liquidity Standards. Prague Economic Papers. Prague: Prague University of Economics and Business, 2020, vol. 29, No 3, p. 251-273, 24 pp. ISSN 1210-0455. doi:10.18267/j.pep.732.
 49. HOSSEINZADEH, Mehdi, Jan LÁNSKÝ, Amir Masoud RAHMANI, Cuong TRINH, Masoumeh SAFKHANI, Nasour BAGHERI and Bao HUYNH. A New Strong Adversary Model for RFID Authentication Protocols. IEEE Access. USA: IEEE, 2020, vol. 8, No 1, p. 125029-125045. ISSN 2169-3536. doi:10.1109/ACCESS.2020.3007771.
 50. TRINH, Cuong, Bao HUYNH, Jan LÁNSKÝ, Stanislava MILDEOVÁ, Masoumeh SAFKHANI, Nasour BAGHERI, Saru KUMARI and Mehdi HOSSEINZADEH. A Novel Lightweight Block Cipher-Based Mutual Authentication Protocol for Constrained Environments. IEEE Access. USA: IEEE, 2020, vol. 2020, No 8, p. 165536-165550. ISSN 2169-3536. doi:10.1109/ACCESS.2020.3021701.
 51. RAK, Roman and Dagmar KOPENCOVÁ. Actual Issues of Modern Digital Vehicle Forensics. Internet of Things and Cloud Computing. New York: Science Publishing Group, 2020, vol. 8, No 1, p. 12-16. ISSN 2376-7715. doi:10.11648/j.iotcc.20200801.13.
 52. BÍLÝ, Jiří. Alianční smlouvy císaře a krále Karla IV. a jejich geneze (Allied Contracts of Emperor and King Charles IV. and Genesis of Theirs). FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2020, vol. 5, 1/2020, p. 114-123. ISSN 2533-4387. doi:10.37355/fvpk.
 53. HOSSEINZADEH, Mehdi, Omed Hassan AHMED, Sarkar Hasan AHMED, Cuong TRINH, Nasour BAGHERI, Saru KUMARI, Jan LÁNSKÝ and Bao HUYNH. An Enhanced Authentication Protocol for RFID Systems. IEEE Access. USA: IEEE, 2020, vol. 8, No 1, p. 126977-126987. ISSN 2169-3536. doi:10.1109/ACCESS.2020.3008230.
 54. MIHOLA, Jiří, Oleksandr BULATNIKOV and Luka SLEMNIK. Analysis of non-accelerating inflation rate of unemployment in the Czech Republic. In Miroslav Čulík. Managing and Modelling of Financial Risks 2020: 10th International Scientific Conference. 1st ed. Ostrava: VŠB -TU Ostrava, 2020. p. 232-240, 320 pp. ISBN 978-80-248-4481-7.
 55. MAREK, Luboš and Petr BERKA. Analyzing and Modeling Wage Distributions: a Case Study of the Czech Republic. In B. Bernadič. Perspectives in Measurement, Modeling and Interpretation. Bratislava: Vysoká škola manažmentu, Bratislava, 2020. p. 77-108, 31 pp. ISBN 978-80-89306-54-1.
 56. WAWROSZ, Petr and Michal BLAHOUT. Anchoring Bias and Representative Bias: Two Classroom Experiments. Scientia et Societas. Prague: Newton College, 2020, vol. 16, No 3, p. 77-90. ISSN 1801-7118.
 57. MAIELLO, Giuseppe and Martina CICHÁ. Antropologický pohled na jednu pražskou BDSM komunitu (An Anthropological sight at one of Prague BDSM community). Anthropologia integra. Brno: Ústav antropologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, 2020, vol. 11, No 1, p. 37-42. ISSN 1804-6657.
 58. KUNZ, Vilém. Applying the Principles of Social Responsibility in the Czech Sports Environment. Studia Kinanthropologica. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra tělesné výchovy a sportu, 2020, vol. 21, No 3, p. 243 - 252. ISSN 1213-2101.
 59. NOVOTNÝ, Tomáš and Jaromír TICHÝ. Audit Of Innovation Management And Diagnostics Of Innovation Capacity Of A Business Entity. In SCIEMCEE. International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2020. XI. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2020. p. 27-37, 10 pp. ISBN 978-80-87952-33-7.
 60. KUPEC, Václav, Michal LUKÁČ, Peter ŠTARCHOŇ and Gabriela PAJTINKOVÁ BARTÁKOVÁ. Audit of Museum Marketing Communication in the Modern Management Context. International Journal of Financial Studies. Basel: MDPI, 2020, vol. 8, No 3, p. 1-13, 14 pp. ISSN 2227-7072. doi:10.3390/ijfs8030039.
 61. VOSTATEK, Jaroslav. Austrian and Czech Tax Policies. In Nálepová, V., Uhrová, N. Economic and Social Policy. Proceedings of the International Scientific Conference. Ostrava: Vysoká škola PRIGO, 2020. p. 454-470. ISBN 978-80-87291-27-6.
 62. POLČÁK, Radim, Pavel KOUKAL, Rudolf LEŠKA, Matěj MYŠKA, Jiří HRABÁNEK, Jan ZIBNER, Michal ŠALAMOUN, Michal KOŠČÍK, Petr PRCHAL, Jan BARTÁK, Martin VALOUŠEK, Dominika COLLETT, Pavel MATES and Jan TULÁČEK. Autorský zákon. Praktický komentář s judikaturou. (Copyright Act. Practical Commentary with Case Law.). 1st ed. Praha: Leges, 2020. 864 pp. Komentátor. ISBN 978-80-7502-391-9.
 63. VALENČÍK, Radim, Michal BLAHOUT, Ondřej ČERNÍK, Jan ČERVENKA, Michael KROH, Jan MERTL, Vladislav PAVLÁT, Ondřej ROUBAL, Pavel SUCHÝ, Petr WAWROSZ and František ZICH. Bohatství a chudoba jako problém (Wealth and poverty as a problem). 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020. 138 pp. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-201-6. doi:10.37355/03.2020/3.
 64. KLESLA, Arnošt. Budoucnost malých a středních podniků a jejich finanční zdraví (The future of small and medium enterprises and their financial health). Bankovnictví. Praha: 4H production s.r.o., 2020, XXVII, 3/2020, p. 36-37. ISSN 1212-4273.
 65. BURIANOVÁ, Olga and Jiří URBÁNEK. Business Continual Management System for Value Added Securing of Organization Readiness at its Predictable Perils. In Piero Baraldi, Francesco Di Maio, Enrico Zio. Proceedings of the 30th European Safety and Reliability Conference and the 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference. Singapore: Research Publishing, 2020. p. 2373-2378. ISBN 978-981-14-8593-0.
 66. MILDEOVÁ, Stanislava and Jan LÁNSKÝ. Business Intelligence reporting by System dynamics. International Journal of Economics, Finance and Business Management Studies. UK: FLE Learning, 2020, vol. 6, No 1, p. 48-56. ISSN 2397-6926.
 67. JINDŘICHOVSKÁ, Irena, Dana KUBÍČKOVÁ and Mihaela MOCANU. Case Study Analysis of Sustainability Reporting of an Agri-Food Giant. Sustainability. Switzerland: MDPI AG, 2020, 12(11), No 11, p. 4491-4512. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su12114491.
 68. KUPEC, Václav and Přemysl PÍSAŘ. Collection of Employee Personal Data – Situation in Slovakia and Czech Republic. Central European Journal of Labour Law and Personnel Management. Trnava: Labour Law Association, 2020, vol. 3, No 2, p. 56-67. ISSN 2644-4917.
 69. FIALA, Petr and Renata MAJOVSKÁ. Competition between Interconnected Networks. In Marian Reiff, Pavel Gežík. QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS : Multiple Criteria Decision Making XX : Proceedings of the International Scientific Conference : 27th May - 29th May 2020, Púchov, Slovakia. 1st. Bratislava (SK): Letra Edu, s. r. o., 2020. p. 55-62. ISBN 978-80-89962-60-0.
 70. ROUBAL, Ondřej. Consumer Culture of Abundance – Ambivalence of Life in an Affluent Society. In Zuzana Kvetanová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. MARKETING IDENTITY: COVID-2.0 Conference Proceedings from the Annual International Scientific Conference “Marketing Identity 2020: COVID-2.0". Trnava (Slovakia): Faculty of Mass Media Communication - University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2020. p. 558-566. ISBN 978-80-572-0107-6.
 71. PÍSAŘ, Přemysl and María MAZO. CONTROLLING, COMMUNICATION AND CORPORATE CULTURE – THE OPPORTUNITIES FOR SMES. Economics & Sociology. Poland: Centre of Sociological Research, 2020, vol. 13, No 3, p. 113-132. ISSN 2071-789X. doi:10.14254/2071-789X.2020/13-3/8.
 72. FIALA, Petr and Renata MAJOVSKÁ. Coordination of Supply Chains by Auctions. In Svatopluk Kapounek, Hana Vránová. 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME 2020) : Conference Proceedings. First edition. Brno: Mendel University, Czech Republic, 2020. p. 104-110. ISBN 978-80-7509-734-7.
 73. ROUBAL, Ondřej and Jitka CIRKLOVÁ. Crisis of Masculinity, Erotic Capital, and Male Grooming in the Sociology of Marketing Communications. Communication Today. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metóda, 2020, vol. 11, No 2, p. 18-34. ISSN 1338-130X.
 74. VALENČÍK, Radim and Pavel SEDLÁČEK. Čtvrtá průmyslová revoluce, nebo změna srovnatelná s průmyslovou revolucí? (The Fourth Industrial Revolution, or a change comparable to the Industrial Revolution?). Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2020, vol. 6, No 4, p. 22-27. ISSN 1802-5854.
 75. FARKAČOVÁ, Lenka. Daňová konkurenceschopnost podniků cestovního ruchu zemí V4 (The Tax Competitiveness of Tourism Enterprises in V4). Scientia et Societas. Praha: NEWTON College, a. s., 2020, vol. 16, No 3, p. 57-69. ISSN 1801-6057.
 76. MAJOVSKÁ, Renata and Petr FIALA. Data Envelopment Analysis of Project Portfolio. In Marian Reiff, Pavel Gežík. QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS : Multiple Criteria Decision Making XX : Proceedings of the International Scientific Conference. 1st ed. Bratislava: The Slovak Society for Operations Research, Department of Operations Research and Econometrics Faculty of Economic Informatics, University of Economics in Bratislava, 2020. p. 205-211. ISBN 978-80-89962-60-0.
 77. ROSENLACHER, Pavel. Degree of extroversion of university students of marketing communication. AD ALTA: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové: Magnanimitas, 2020, vol. 10, No 2, p. 281-284. ISSN 1804-7890. doi:10.33543/1002.
 78. TICHÝ, Jaromír, Pavel ROSENLACHER and Barbora SLAVÍKOVÁ. Design Of Corporate Logo From The Perspective Of Eye Tracking Method. In SCIEMCEE. International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2020. XI. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2020. p. 693-703, 10 pp. ISBN 978-80-87952-33-7.
 79. HES, Aleš and Martina ŠVECOVÁ. DETERMINANTS OF INTERCULTURAL TOLERANCE IN YOUNG GENERATION COMMUNICATION (DDETERMINANTS OF INTERCULTURAL TOLERANCE IN YOUNG GENERATION COMMUNICATION). In Zuzana Kvetanová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. MARKETING IDENTITY: COVID-2.0 Conference Proceedings from the Annual International Scientific Conference “Marketing Identity 2020: COVID-2.0". Trnava: Faculty of Mass Media Communication - University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2020. p. 119-128. ISBN 978-80-572-0107-6.
 80. HRONOVÁ, Štěpánka and Ladislava KNIHOVÁ. Digital Media in ESP Instruction for Marketing Communication. CASALC Review. Brno: Centrum jazykového vzdělávání MU, 2020, vol. 10, No 1, p. 99-114. ISSN 1804-9435.
 81. KUBÍČKOVÁ, Dana and Vladimír NULÍČEK. Does High School Education Enhance the Financial Literacy? (Does High School Education Enhance the Financial Literacy,). In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED 2020. 14th International Technology, Education and Development Conference. 1st ed. Valencia: IATED Academy, 2020. p. 328-339. ISBN 978-84-09-17939-8. doi:10.21125/inted.2020.
 82. KUBÍČKOVÁ, Dana and Vladimír NULÍČEK. Does the Financial Literacy Increase During the Secondary School Study? In Pavel JEDLIČKA, Petra MAREŠOVÁ, Krzysztof FIRLEJ, Ivan SOUKAL. Proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2020. 1st ed. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2020. p. 399-406. ISBN 978-80-7435-776-3. doi:10.36689/uhk/hed/2020-01-000.
 83. ČERNÍK, Ondřej, Radim VALENČÍK and Petr WAWROSZ. ECONOMICS OF PRODUCTIVE CONSUMPTION AND MULTIPOINT EXPANSION OF NASH BARGAINING PROBLEM. Journal of International Scientific Publications: Economy & Business. Burgas: International Scientific Publications, 2020, vol. 14, No 1, p. 10-25. ISSN 1314-7242.
 84. FIALA, Petr and Renata MAJOVSKÁ. Equilibrium Searching in Supply Chains by Biform Games. In Jedlička P., Marešová P., Firlej K., Soukal I. Hradec Economic Days 2020. 1st ed. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2020. p. 136-141. ISBN 978-80-7435-776-3. doi:10.36689/uhk/hed/2020-01-000.
 85. MAIELLO, Giuseppe. Etnografia digitale, netnografia e autoetnografia: ricerche tra vecchi punk, giovani neopagani e membri di una vasta comunita BDSM della Repubblica ceca (Digital ethnography, netnography and autoethnography in the Czech sub-cultures: researches among old Punks, young Neo-pagans and members of a large BDSM community). In Giuseppe Masullo, Felice Addeo, Angela Delli Paoli. Etnografia e Netnografia. Riflessioni teoriche, sfide metodologiche ed esperienze di ricerca. Napoli: Loffredo, 2020. p. 50-62. ISBN 978-88-32193-42-8.
 86. SCHLOSSBERGER, Otakar and Josef BUDÍK. European Regulation of Fin-Tech Payment Services Providers and its Application in the Czech Republic. In Michaela Staníčková, Lukáš Melecký, Petra Doleželová, Tereza Powadová. Proceedings of the 5th International Conference on European Integration 2020. První. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2020. p. 783 - 790. ISBN 978-80-248-4455-8. doi:10.31490/9788024844565.
 87. CHLUMSKÁ, Zuzana. Finanční gramotnost OSVČ v souvislosti s COVID-19 (Financial literacy of the self-employed in connection with COVID-19). In Mojmír Helísek. Prezentace výsledků ekonomického a finančního výzkumu doktorandů: recenzovaný sborník příspěvků ze 7. ročníku konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní. 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020. p. 52-59. ISBN 978-80-7408-218-4.
 88. PAVLÁT, Vladislav. Finanční vzdělávání dospělých a jeho úroveň v ČR v 90. letech (Financial education of adults and its level in the Czech Republic in the 90ties). 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2020. 152 pp. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-214-6.
 89. ROSENLACHER, Pavel, Jaromír TICHÝ and Kristýna ŠTEFFELOVÁ. Food styling and neuromarketing research. In International Scientific Conference for Ph.D. students of EU countries. CER Comparative European Research. 14th. London: Sciemcee Publishing, 2020. p. 161-165. ISBN 978-1-9993071-6-5.
 90. ROUBAL, Ondřej. From Protestant Ethic to Hedonistic Experiental Ethics. European Journal of Science and Theology. Iasi (Romania): Acad Organisation Environmental Engineering & Sustainable Development, 2020, vol. 16, No 3, p. 47-56. ISSN 1841-0464.
 91. MILDEOVÁ, Stanislava and Jan LÁNSKÝ. From Research to Business. Computer Simulation by System Dynamics. In Manue Au-Yong-Oliveira, Carlos Costa. Proceedings of the 19th European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies. UK: Academic Conferences and Publishing International Limited Reading, 2020. p. 174-181, 392 pp. ISBN 978-1-912764-60-0.
 92. KUPEC, Václav. Generation Snowflake Communication Audit. In Zuzana Kvetanová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. MARKETING IDENTITY: COVID-2.0 Conference Proceedings from the Annual International Scientific Conference “Marketing Identity 2020: COVID-2.0". Trnava: Faculty of Mass Media Communication - University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2020. p. 342-350, 651 pp. ISBN 978-80-572-0107-6.
 93. ROMŽA, Sergej, Eduard BRUNA, Hana BARTOŠOVÁ, Albert BRADÁČ, Markéta BRUNOVÁ, Ján BUZALKA, Ludmila ČÍRTKOVÁ, Gustáv DIANIŠKA, Michal DOGOŠI, Iveta FEDOROVIČOVÁ, Simona FERENČÍKOVÁ, Alena GALAJDOVÁ, Tomáš GŘIVNA, Miroslav HIRT, Ladislav HOFREITER, Květoň HOLCR, Jaroslav HOLOMEK, Robert CHALKA, Jan CHMELÍK, Jaroslav IVOR, Přemysl JANÍČEK, Jiří JELÍNEK, JIří JONÁK, Vojtech JURČÁK, Ludvík JUŘÍČEK, Štěpán KALAMÁR, Gustáv KASANICKÝ, Rastislav KAZANSKÝ, Miroslav KELEMEN, Libor KLIMEK, Martin KLOUBEK, Pavol KOHÚT, Leszek Frederyk KORZENIOWSKI, Tobiáš LAZAR, Miroslav LISOŇ, Jaroslav MAJERNÍK, Jozef METEŇKO, Jana TLAPÁK NAVRÁTILOVÁ, René PAWERA, Juliusz PIWOWARSKI, Peter POLÁK, Roman RAK, Elena RAFAILOVNA ROSSINSKAYA, Petr SAK, Vladimír SMEJKAL, Miloš SOKOL, Jozef STIERANKA, Jiří STRAUS, Přemysl STREJC, Jaroslav SUCHÁNEK, Ivan ŠIMOVČEK, Dušan ŠIMŠÍK, Marcela TITTLOVÁ, Jaroslav TUREČEK, Inga URJADNIKOVÁ, František VAVERA, Barbora VEGRICHTOVÁ, Aleš VÉMOLA, Jozef VICENÍK, Jana VIKTORYOVÁ, Jozef ZÁHORA, Vasyl ZAPLATINSKYI and Vladimír ZOUBEK. Hodnoty trestného práva, kriminalistiky, kriminológie, forenzných a bezpečnostných vied v teórii a praxi (Values in criminal law, criminalistics, criminology, forensic and security sciences in theory and practice). 1st ed. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020. 1066 pp. ISBN 978-80-7380-829-7.
 94. JURÁSEK, Miroslav and Tomislav POTOCKÝ. How to Improve Communication within an Organization? The Relationship between Cultural Intelligence and Language Competence. Journal of Intercultural Management. Polsko: Społeczna Akademia Nauk, 2020, vol. 12, No 2, p. 53-81. ISSN 2080-0150. doi:10.2478/joim-2020-0038.
 95. STRAUS, Jiří. Hraniční meze biomechanického hodnocení pádu a skoku z výšky (Boundary limits of biomechanical evaluation of fall and jump from height). Forenzní vědy, právo, kriminalistika. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020, vol. 6, 1/2020, p. 42-57. ISSN 2533-4387.
 96. ČECHÁK, Petr, Pavel MATES and Jan ŠMÍD. Human Rights and the Courts. Czech yearbook of international law. Nizozemsko: Lex Lata BV, 2020, vol. 2020, XI, p. 85-116. ISSN 2157-2976.
 97. BURIANOVÁ, Olga. Identifikace rizik ohrožení inkasa DPH podvodným jednáním plátců DPH v ČR (dentification of risks of endangering VAT collection by fraudulent actions of VAT payers in the Czech Republic). In Mojmír Helísek. Prezentace výsledků ekonomického a finančního výzkumu doktorandů: recenzovaný sborník příspěvků ze 7. ročníku konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní. 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s, 2020. p. 18-29. ISBN 978-80-7408-218-4.
 98. KUNZ, Vilém. Implementation of the CSR principles in the Czech football environment. Studia Sportiva. Brno: Masaryk University, 2020, vol. 14, No 2, p. 39 - 49. ISSN 1802-7679.
 99. CHLUMSKÁ, Zuzana. Investment in education as a factor of GDP growth of Indonesia. In Arnošt Klesla, Vladislav Pavlát, Otakar Schlossberger. Financial Markets 2019 – A Factor of European Competitiveness. První vydání. VŠFS: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2020. p. 48-59. ISBN 978-80-7408-198-9.
 100. KOPENCOVÁ, Dagmar and Roman RAK. Issues of Vehicle Digital Forensics. In Rafal Jurecki, Tomasz L. Stanczyk. 2020 XII International Science-Technical Conference AUTOMOTIVE SAFETY. Kielce: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc, 2020. p. 1-6, 7 pp. ISBN 978-1-7281-5812-9. doi:10.1109/AUTOMOTIVESAFETY47494.2020.9293516.
 101. ERBEN, Michal and Jiří ŠINDELÁŘ. Jak investují pojišťovny? Překvapivý vliv mají distribuční faktory (How do insurance companies invest? Distribution factors have a surprising effect). Bankovnictví. Praha: 4H production, s. r. o., 2020, vol. 2020, No 4, p. 10-11, 20 pp. ISSN 1212-4273.
 102. MAREK, Karel. Jak se upřesňuje zákon o veřejných zakázkách, část 1. (As Specificed in the Public Procuroment Act, Part 1). Forenzní vědy, Právo, Kriminalistika. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020, vol. 5, No 2, p. 179-194. ISSN 2533-4387. doi:10.37355/fvpk-2020/2-05.
 103. ČECHÁK, Vladimír. Jednoznačnost právních pojmů (pojmů právních norem) z hlediska možné interpretace. In Aleš Gerloch, Katarzyna Žák Krzyžanková. Právo v měnícícm se světě. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2020. p. 603-616, 13 pp. ISBN 978-80-7380-828-0.
 104. BÍLÝ, Jiří. Jürgen Habermas a ústava pro Evropu (Jürgen Habermas and constitution for Europe). In Jiří Bílý. Demokracie a postdemokracie v Evropské unii – aktuální náměty a možná východiska. 1. vydání. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú., 2020. p. 81-86. Studia. ISBN 978-80-7556-066-7.
 105. MAREK, Karel. K nejčastěji uzavíraným smlouvám-smlouvě o tiché společnosti a smlouvám o úschově a skladování (The most frequently concludede contrans-the silent partnership contract and custody contract). In Tomáš Klokner. Acta Iuridica Sladkoviciesia XVI. 2020th ed. Brno, vydalo MSP Brno: Vysoká škola Danubius, 2020. p. 109-122. ISBN 978-80-7392-343-3.
 106. MAREK, Karel. K vybraným bankovním obchodům (For selected bank transactions). Soukromé právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, vol. 2020, No 5, p. 25-31. ISSN 2533-4239.
 107. MAREK, Karel. K zajištění procesních důkazních prostředků u rozhodčích soudů (To secure procedur evidence in arbitration court). In Monika Nemethová. Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Belii Nesolii. první. Banská Bystrica: Vydavatelství Bellanium, UMB- Právnická fakulta Banská Bystrica, 2020. p. 192-204. ISBN 978-80-557-1748-7.
 108. MERTL, Jan. Karel Engliš’s Teleological Approach and the Configuration of Health Care Systems. In Veronika Nálepová. Proceedings of the International Scientific Conference Economic and Social Policy. Ostrava: Vysoká škola PRIGO, 2020. p. 279-290. ISBN 978-80-87291-27-6.
 109. MAREK, Karel. Ke dvěma frekventovaným smlouvám - ke smlouvě o kontrolní činnosti a smlouvě o tiché společnosti (The Two Frequented Contracts - The Control Activity Contract and the Silent Company Contract). Forenzní vědy, právo, kriminalistika. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020, vol. 5, No 1, p. 31- 41. ISSN 2533-4387.
 110. ŘEZNÍČEK, Václav. Komputerizace vzdělávání v kontextu současné koronavirové krize (Computerization of education in the context of the current coronavirus crisis). Media4u Magazine. Praha: Jan Chromý, 2020, vol. 17, No 3, p. 5-11. ISSN 1214-9187.
 111. KALAMÁR, Štěpán and Martina KAISEROVÁ. Kyberšikana a její vliv na mládež (Cyberbullying and their Infl uence on Youth). Forenzní vědy, právo, kriminalistika. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020, vol. 5, No 2, p. 159-178. ISSN 2533-4387. doi:10.37355/fvpk-2020/2-04.
 112. MAREK, Karel. Lizenzen und Verträge über Forschungsaufträge in Tschechien (Licenses and contracts for research task in the Czech Republic). WiRO. München und Frankfurt a. M.: C.H.Beck, 2020, vol. 29, 12/2020, p. 353-360. ISSN 0941-6293.
 113. JURÁSEK, Miroslav and Tomislav POTOCKÝ. Management of Innovations in Cross-Cultural Communication within an Organization. Marketing and Management of Innovations. Ukraine: Sumy State University, 2020, vol. 2020, No 2, p. 108-121. ISSN 2218-4511. doi:10.21272/mmi.2020.2-08.
 114. JANOŠCOVÁ, Renata and Jozef HVORECKÝ. Massification of Online Education: A Holistic Strategy. In František Jakab. 18th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. 1st ed. USA: IEEE, 2020. p. 226-235. ISBN 978-0-7381-2366-0. doi:10.1109/ICETA51985.2020.9379275.
 115. HÁJEK, Jan. Měla by Česká republika a Slovenská republika uvažovat o zrušení samostatného pojistného na sociální zabezpečení? (Should the Czech Republic and the Slovak Republic consider abolishing the separate social security premiums?). In Mojmír Helísek. Prezentace výsledků ekonomického a finančního výzkumu doktorandů: recenzovaný sborník příspěvků ze 7. ročníku konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní. 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020. p. 41-51. ISBN 978-80-7408-218-4.
 116. HELÍSEK, Mojmír. Měny v mezinárodním měnovém systému (Currencies in the international monetary system). In Petr Sedláček. Zapojení ČR do mezinárodního úsilí o posílení globální měnové a finanční stability. 1st ed. Praha: Grada Publishing, 2020. p. 107-134. ISBN 978-80-271-1737-6.
 117. VOSTATEK, Jaroslav. Modely financování dlouhodobé péče (Long-term care financing models). Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2020, vol. 14, No 6, p. 2-14. ISSN 1802-5854.
 118. MATES, Pavel, Petr ČERNÝ, Tomáš LECHNER and Pavel SKALKA. Nahlížení do spisu podle občanského soudního řádu, trestního řádu, soudního řádu správního, správního řádu a daňového řádu (Inspection of the file according to the Code of Civil Procedure, the Criminal Code, the Code of Administrative Procedure, the Administrative Code and the Tax Code). 1st ed. Praha: Leges, 2020. 151 pp. Praktik. ISBN 978-80-7502-460-2.
 119. MATES, Pavel. Nahlížení do stavební dokumentace (Viewing the construction documentation). Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2020, 28., No 12, p. 446-448. ISSN 1210-6410.
 120. LEŠKA, Rudolf. Nepolapitelné umění performance: autorskoprávní analýza (The Elusive Performance Art: A Copyright Analysis). Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2020, vol. 23, No 2, p. 57-73. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2020-2-4.
 121. FIALA, Petr and Renata MAJOVSKÁ. Network revenue capacity control with overbooking. In Nikola Soukupová. Proceedings of the 14th International Scientific Conference INPROFORUM : Business Cycles – more than Economic Phenomena. First edition. České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics, 2020. p. 186-190. ISBN 978-80-7394-824-5.
 122. MAREK, Karel and Martin JANKŮ. New in the Czech Civil Code - Rules on Family Enterprise. ACTA VŠFS. Prague: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020, vol. 14, No 2, p. 137-152. ISSN 1802-792X.
 123. ČECHÁK, Vladimír. Nosné směry využití logiky v ráci (možnosti a meze) (Main directions of the use of logic in crayfish (possibilities and limits)). In Katarzyna Žák Krzyžanková, Zdeněk Kühn, Karel Beran, Pavel Maršálek, Jan Wintr, Pavel Ondřejek, Jan Tryzna. Právo jako multidimenzionální fenomén: Pocta Aleši Gerlochovi k 65. narozeninám. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. p. 480-487. ISBN 978-80-7380-797-9.
 124. JURÁSEK, Miroslav, Tomislav POTOCKÝ and Tereza VACÍNOVÁ. NOVÉ SCHOPNOSTI PRO 21. STOLETÍ: KULTURNÍ INTELIGENCE A JAZYKOVÁ KOMPETENCE (NEW CAPABILITIES FOR THE XXI CENTURY: CULTURAL INTELLIGENCE AND LANGUAGE COMPETENCE). Orbis Linguarum. Bulharsko: South-Western University “Neophyte Rilsky”, 2020, vol. 18, No 1, p. 148-155. ISSN 1312-0484.
 125. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana, Petr BUDINSKÝ and Jiří MIHOLA. Odhady sovereign ratingu pomocí makroekonomických indikátorů (The Estimates of Sovereign Rating by Using Macro-Economic Indicators). Scientia et Societas. Praha: NEWTON College, 2020, vol. 16, No 4, p. 39-53. ISSN 1801-7118.
 126. BÍLKOVÁ, Diana. On four-parameter lognormal distribution and application of quantile point estimation method: application to wage distributions. In Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. 13th International Scientific Conference on Reproduction of Human Capital - Mutual Links and Connection (RELIK). Prague: Prague University of Economics and Business, 2020. p. 11-21. ISBN 978-80-245-2394-1.
 127. PAVLÁT, Vladislav. On the way to changes in CSR Reporting. In Irena Jindřichovská, Peter Bolcha. Proceedings of The 8th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use – Beyond the Numbers 2020. Prague: Metropolitan University Prague, 2020. p. 288-299. ISBN 978-80-7638-015-8.
 128. BŘEČKOVÁ, Pavla and Michal KARAS. Online technology and promotion tools in SMEs. Innovative Marketing. Sumy (Ukraine): LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2020, vol. 16, No 3, p. 85-97. ISSN 1814-2427.
 129. STRAUS, Jiří. Pád z výšky a počítačová simulace (Fall from Height and Computer Simulation). In Jana Viktoryová, Jaroslav Blatnický. Teória a prax vyšetrovania. 1st ed. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislavě, 2020. p. 201-210. ISBN 978-80-8054-862-9.
 130. MAREK, Karel. Pacht nejen pro praxi obcí - část 2. (The smithy not only in practice of municipalities - Part 2). Moderni obec. Praha: Profipress Praha, 2020, XXVI, 6/2020, p. 44-45. ISSN 1211-0507.
 131. STRAUS, Jiří and František VAVERA. Paul Uhlenhuth, zakladatel moderní kriminalistické biologie (Paul Uhlenhuth, founder of modern forensic biology). Kriminalistika. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2020, LIII, No 2, p. 133-139. ISSN 1210-9150.
 132. JURÁSEK, Miroslav and Jana TŮMOVÁ. Politicization of Dual Food Quality: Czech and Slovak Online Media Content Analysis (2015 - 2018). Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020, vol. 17, No 1, p. 7-25. ISSN 1214-4967. doi:10.36682/a_2020_1_1.
 133. MAREK, Karel. Posouzení věci u rozhodčích soudů a smluvní úprava (Assessment of the case before arbitration courts and contractual regulation). Právnické listy. Praha: Vydavatelství Wolters Kluwer ČR a Právnická fakulta ZČU Plzeň, 2020, vol. 2020, No 2, p. 11-18. ISSN 2533-736X.
 134. MIHOLA, Jiří, Jakub NÁBĚLEK and Luka SLEMNIK. Potential product development and production gaps in the Czech Republic, 1997-2019. In Miroslav Čulík. Managing and Modelling of Financial Risks 2020: 10th International Scientific Conference. Ostrava: VŠB -TU Ostrava, 2020. p. 157-165, 320 pp. ISBN 978-80-248-4481-7.
 135. MERTL, Jan. Povinné a volitelné produkty zdravotních pojišťoven v zemích OECD (Mandatory and Facultative Products of Health Insurance Companies in OECD Countries). Pojistné rozpravy. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2020, vol. 37, No 1, p. 48-57. ISSN 2571-1059.
 136. FARKAČOVÁ, Lenka. Pracovní výkon zaměstnanců a faktory, které ho ovlivňují (Employee performance and factors that affect it). Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2020, vol. 2020, No 11, p. 41-46. ISSN 0032-6208.
 137. MATES, Pavel. Právo na digitální služby (Right to Digital Services). Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita, 2020, vol. 10, No 21, p. 73-89. ISSN 1804-5383.
 138. MATES, Pavel. Právo na poučení ve správním řízení (The right to instruction in administrative proceedings). Bulletin advokacie. Česká republika: Česká advokátní komora, 2020, vol. 2020, No 11, p. 32-36. ISSN 1210-6348.
 139. MAREK, Karel. Právo stavby (The right construction). Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2020, vol. 72, No 5, p. 681-685. ISSN 1335-6461.
 140. ROUBAL, Ondřej and Petr WAWROSZ. Predatory and Alternative Hedonism - Better Later than Now. ACTA VŠFS. Prague: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020, vol. 14, No 2, p. 166-179. ISSN 1802-792X.
 141. BURIANOVÁ, Olga and Jiří URBÁNEK. Predictability Principle of Tax Sanctions Threats in the Legal System. In Piero Baraldi, Francesco Di Maio, Enrico Zio. Proceedings of the 30th European Safety and Reliability Conference and the 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference. Singapore: Research Publishing, 2020. p. 2379-2386. ISBN 978-981-14-8593-0.
 142. PAVLÁK, Miroslav and Naděžda PETRŮ. PROMOTION OF INNOVATION ACTIVITIES AT START-UPS: INNOVATION AS AN INSTRUMENT OF COMPETITIVENESS. In Arnošt Klesla, Vladislav Pavlát, Otakar Schlossberger. Financial Markets 2019 – A Factor of European Competitiveness – proceeding from the 9th International Conference. 1st ed. Prague: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020. p. 123-135. ISBN 978-80-7408-198-9.
 143. ŠINDELÁŘ, Jiří and Michal ERBEN. Předpověď vývoje HDP za využití prognostické chyby minulých predikcí: překročí české instituce svůj stín? (Forecasting GDP Growth Using Past Forecasting Error: Will Czech Institutions Learn from Past Mistakes?). Scientia et Societas. Prague: Newton College, 2020, vol. 16, No 3, p. 70-76. ISSN 1801-7118.
 144. MAREK, Karel. Příprava změny zákona o zadávání veřejných zakázek (Preparing the change to the Public Procurement Act). Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2020, vol. 72, 4/2020, p. 513-540. ISSN 1335-6461.
 145. CIRKLOVÁ, Jitka. Reaffirming Identity Through Images. The commodification of llusions in the Contemporary Presentation of Self. methaodos.revista de ciencias sociales. Spain: Universidad Rey Juan Carlos, 2020, vol. 8, No 1, p. 103-110. ISSN 2340-8413. doi:10.17502/m.rcs.v8i1.351.
 146. PETR, Oldřich Johannes. REKLAMA – FENOMÉN DOBY (ADVERTISING – A PHENOMENON OF THE TIME). In Magnanimitas. QUAERE 2020. I. Hradec Králové: Magnanimitas, 2020. p. 35-42, 1444 pp. ISBN 978-80-87952-32-0.
 147. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana, Jiří MIHOLA and Petr WAWROSZ. Reliable Estimates of Sovereign Rating. International Advances in Economic Research. Switzerland: Springer nature, 2020, vol. 26, No 2, p. 179-181. ISSN 1083-0898. doi:10.1007/s11294-020-09779-z.
 148. PETRŮ, Naděžda. RODINNÉ PODNIKÁNÍ fenomén, příležitost, budoucnost (FAMILY BUSINESS phenomenon, opportunity, future). 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020. 278 pp. EUpress. ISBN 978-80-7408-207-8.
 149. MAREK, Karel and Endre TÓTH. Rodinný podnik-nový fenomén i pro restaurační podnikání (Family business a new phenomenon also for restaurant business). Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: The Institute of Hospitality Management in Prague, 2020, vol. 16, No 33, p. 38-57. ISSN 1801-1535.
 150. MAREK, Karel. Smlouva o činnostech obecně (Contract for activities in general). Notitiae Iudiciales Academiae collegii Aedilium in Bratislava. Bratislava: Akadémia Policajného zboru Bratislava, 2020, VI., 2/2020, p. 74-85. ISSN 2453-6954.
 151. MAREK, Karel. Smlouva o společnosti a Tichá společnost (Company Egreement and Silent company). Notitiae Iudiciales Academiae Collegii Aedilium in Bratislava. Bratislava: Akadémia policajného zboru v Bratislave, 2020, 6., No 1, p. 114-122. ISSN 2453-6954.
 152. VOSTATEK, Jaroslav. Sociální zabezpečení je klíčem k české daňové reformě (Social Security is the key to Czech tax reform). Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2020, vol. 14, No 3, p. 4-12. ISSN 1802-5854.
 153. MAREK, Karel. Splnění podle občanského zákoníku (Fulfillment according to the Civil Code). Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2020, vol. 72, 10/2020, p. 1172-1180. ISSN 1335-6461.
 154. KUNZ, Vilém. Společenská odpovědnost ve sportu (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN SPORT). 1st ed. Praha: Grada Publishing, 2020. 199 pp. Expert. ISBN 978-80-271-1209-8.
 155. LEŠKA, Rudolf. Sync That Tune! The Role of Collective Management of Rights in Film Production and Distribution. In Petr Szczepanik, Pavel Zahrádka, Jakub Macek, Paul Stepan. Digital Peripheries: The Online Circulation of Audiovisual Content from the Small Market Perspective. 1st ed. Cham: Springer, 2020. p. 273-290. Springer Series in Media Industries. ISBN 978-3-030-44849-3. doi:10.1007/978-3-030-44850-9_16.
 156. KUBÍČKOVÁ, Dana, Vladimír NULÍČEK, Irena JINDŘICHOVSKÁ and Eniko LORINCZOVÁ. TACIT PERCEPTION OF THE ACCOUNTANTS AND ACCOUNTING PROCEDURES IN DIFFERENT CULTURAL ENVIRONMENTS. In Tomáš Loster, Tomáš Pavel. The 14th Days of Statistics and Economics. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2020. p. 595-604. ISBN 978-80-87990-22-3. doi:10.18267/pr.2020.los.223.0.
 157. ROSENLACHER, Pavel and Jaromír TICHÝ. The effect of sensory marketing from the perspective of neuromarketing. GRANT Journal. Hradec Králové: Magnanimitas, 2020, vol. 9, No 1, p. 77-80. ISSN 1805-062X.
 158. TICHÝ, Jaromír, Pavel ROSENLACHER and Kateřina TUČKOVÁ. The effect of sensory marketing from the perspective of neuromarketing. In Magnanimitas. QUAERE 2020. 10th. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2020. p. 124-131, 1444 pp. ISBN 978-80-87952-32-0. doi:10.33543/q.2020.10.
 159. BÍLÝ, Jiří. The Human Rights, Canonic Law and the Impact of Religion from the Perspective of Vatican II. Journal on European History of Law. London: STS Science Centre Ltd., 2020, 11/2020, No 1, p. 182-187, 210 pp. ISSN 2042-6402.
 160. ŘEZNÍČEK, Václav and Zdeněk SMUTNÝ. The Importance and Value of Knowledge in the Context of Informatization: The Problem of Knowledge Fragmentation. TEM Journal – Technology, Education, Management. Novi Pazar (Serbia): UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 2020, vol. 9, No 3, p. 1042-1052. ISSN 2217-8309. doi:10.18421/TEM93-28.
 161. KORBASOVÁ, Petra and Otakar SCHLOSSBERGER. THE IMPORTANCE OF CERTIS FOR THE CAPITAL MARKET SETTLEMENT. In Otakar Schlossberger. Financial Markets 2019 –A Factor of European Competitiveness. 1st ed. Praha: Vysoká škole finanční a správní, a. s., 2020. p. 159-172. ISBN 978-80-7408-198-9.
 162. PÍSAŘ, Přemysl and Andrea TOMÁŠKOVÁ. The importance of social networks for the SME’s innovation potential in Industry 4.0. Innovative Marketing. Ukraine: LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2020, vol. 16, No 3, p. 48-61. ISSN 1814-2427. doi:10.21511/im.16(3).2020.05.
 163. TICHÝ, Jaromír and Tomáš NOVOTNÝ. The potential of the methodology of evaluation of innovative projects by SME management. In Sciemcee Publishing. 14th International Scientific Conference for PhD students of EU countries. Volume 7. Issue 1. London: CER Comparative European Research, 2020. p. 17-21. ISBN 978-1-9993071-6-5.
 164. PETRŮ, Naděžda and Andrea TOMÁŠKOVÁ. The preferred usage of equity and debt financing in family businesses: evidence from Czech Republic. Investment Management and Financial Innovations. Ukraine: LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2020, vol. 17, No 3, p. 27-39. ISSN 1810-4967. doi:10.21511/imfi.17(3).2020.03.
 165. MERTL, Jan. To the creation of fiscal space for health. In Liběna Černohorská, Hana Kopáčková. Proceedings of the 13th International Scientific Conference „Public Administration 2020: Three Decades of Challenges, Reforms, and Uncertain Results“. Pardubice: University of Pardubice, 2020. p. 90-102, 163 pp. ISBN 978-80-7560-338-8.
 166. JINDŘICHOVSKÁ, Irena and Dana KUBÍČKOVÁ. To the Position of the Accounting Profession in the Czech Republic. In Irena Jindřichovská, Peter Bolcha. Proceedings of The 8th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use – Beyond the Numbers 2020. Prague: Metropolitan University Prague, 2020. p. 352-360. ISBN 978-80-7638-015-8.
 167. MATES, Pavel. Trajektorie centralizace a decentralizace veřejné správy (Trajectory of centralization and decentralization of public administration). In Aleš Gerloch, Katarzyna Žák Kryžanková. Právo v měnícím se světě. 1st ed. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. p. 217-229. ISBN 978-80-7380-828-0.
 168. KUBÍČEK, Pavol and Karel MAREK. Tschechische und Slowakische Republik: Schiedsgesetze: Teil 2 (Czech Republic and Slowak Republic: Refree Laws: Part 2). WiRO. München und Frankfurt a. M.: C.H.Beck, 2020, vol. 29, No 4, p. 109-115, 16 pp. ISSN 0941-6293.
 169. KUBÍČEK, Pavol and Karel MAREK. Tschechische und Slowakische Republik: Schiedsgesetze: Teil 3 (Czech Republic and Slowak Republic: Refree Laws: Part 3). WiRO. München und Frankfurt a. M.: C.H.Beck, 2020, vol. 29, No 5, p. 142-149. ISSN 0941-6293.
 170. FARKAČOVÁ, Lenka. Umělá inteligence, nové technologie a s nimi související vývoj náplně práce zaměstnanců (Artificial intelligence, new technologies and related development of the workload of employees). Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2020, vol. 2021, No 1. ISSN 0032-6208.
 171. STRAUS, Jiří, Viktor PORADA, František VAVERA, Albert BRADÁČ and Aleš VÉMOLA. Ústav soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně (Institute of Forensic Engineering of the Brno University of Technology). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1st ed. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020. p. 415-416. XIX. svazek. ISBN 978-80-7380-795-5.
 172. HÁJEK, Jan. Vliv daňové uznatelnosti na výši technických rezerv tvořených českými a slovenskými pojišťovnami (Effect of tax deductibility on technical reserves recognized by Czech and Slovak insurance companies). Český finanční a účetní časopis. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2020, vol. 15, 3-4, p. 25-37. ISSN 1802-2200. doi:10.18267/j.cfuc.548.
 173. BÍLÝ, Jiří. Volební kapitulace (korunovační revers) (Electoral surrender (coronation reverse)). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2020. p. 131-137. XXI. ISBN 978-80-7380-812-9.
 174. BRUNOVÁ, Markéta and Viktor PORADA. Výsledky bezpečnostního výzkumu zaměřeného na bezpečnostní vědy (Results of security research focused on security sciences). In Jaroslav Slepecký, Růžena Ferabauerová a kol. Bezpečnostní management v kontextu aktuálních problémů současnosti. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, z.ú., 2020. p. 9-20. Studia. ISBN 978-80-7556-072-8.
 175. WOKOUN, René. VÝVOJ ČESKÉ REGIONÁLNÍ POLITIKY V PRVNÍ POLOVINĚ DEVADESÁTÝCH LET DVACÁTÉHO STOLETÍ (Development of Czech regional policy in the first half of the 1990s). In Klímová, V., Žítek, V. XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, s. 58–64. ISBN 978-80-210-9610-3. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. p. 58-64. ISBN 978-80-210-9610-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9610-2020-7.
 176. DURDISOVÁ, Jaroslava and Jan MERTL. Zachrání důchody současné generace spoření na stáří? (Will This Generation’s Pensions Be Saved by Savings for Old Age?). Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2020, vol. 16, No 2, p. 77-93. ISSN 1801-7118.
 177. MAREK, Karel and Jiří STRAUS. Znalecko-odborné posouzení věci u rozhodčích soudů a výklad s tím souvisejících smluv (Expert-professional assessment of the case in arbitration courts and the interpretation of related contracts). Notitiae Iudiciales Academiae Collegii Aedilium in Bratislava. Bratislava: Akadémia policajného zboru v Bratislave, 2020, 6., No 1, p. 123-133. ISSN 2453-6954.
 178. TOMÁŠKOVÁ, Andrea. Znovuobjevené řemeslo - případová studie tkaní žinylky v České republice (Rediscovered craft - a case study of chenille weaving in the Czech Republic). Opole, Polsko: Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości Związek Pracodawców w Opolu, 2020. 9 pp. ISBN 978-83-66033-93-1.
 179. 2019

 180. BURIANOVÁ, Olga and Jiří URBÁNEK. Alliance Importance and Security Continuity of Funding European Budget. In Michael Beer, Enrico Zio. Proceedings of the 29th European Safety and Reliability Conference. 1st ed. Singapore: Research Publishing Services, 2019. p. 4227-4232. ISBN 978-981-11-2724-3.
 181. BUDÍK, Josef and Otakar SCHLOSSBERGER. Credit rating and Corruption Perceptions Index. In Miroslav Čulík. FINANCIAL MANAGEMENT OF FIRMS AND FINANCIAL INSTITUTIONS. 1st ed. Ostrava: VSB - Techniucal University of Ostrava, 2019. p. 56-63. ISBN 978-80-248-4344-5.
 182. URBÁNEK, Jiří and Olga BURIANOVÁ. Dynamic Model of the Finance Flows Secure Continuity into European Value Added Tax Environments. In Michael Beer, Enrico Zio. Proceedings of the 29th European Safety and Reliability Conference. Singapore: Research Publishing Services, 2019. p. 4241-4248. ISBN 978-981-11-2724-3. doi:10.3850/978-981-11-2724-3_0694-cd.
 183. MAREŠ, David and Radka PROCHÁZKOVÁ. Economies of scale and their influence on the amount of rent for natural and legal persons. In Karel Tomšík. AGRARIAN PERSPECTIVES XXVIII. BUSINESS SCALE IN RELATION TO ECONOMICS. Prague. Czech University of Life Sciences Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2019. p. 144-151. ISBN 978-80-213-2973-7.
 184. BUDÍK, Josef and Otakar SCHLOSSBERGER. Erasmus+ as a source of the Best Practice. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Proceedings of the International Conference ICERI2019. 1st ed. Spain: IATED Academy, 2019. p. 1350-1355. ISBN 978-84-09-14755-7.
 185. MERTL, Jan. Fiskální prostor pro financování zdravotnictví (The fiscal space for healthcare financing). In Sadovský, Z. Sborník referátů a abstraktů XXII. ročníku mezinárodní odborné konference Daně - teorie a praxe 2019. Brno: Sting, 2019. p. 130-138. ISBN 978-80-87482-67-4.
 186. KUBÍČKOVÁ, Dana, Vladimír NULÍČEK and Irena JINDŘICHOVSKÁ. Is the Financial Literacy Affected by the Field of Study? (a Comparison of Specialised Secondary Schools). In Löster T., Pavelka T. The 13th International Days of Statistics and Economics. 1st ed. Slaný: Libuše Macáková, Melandrium, 2019, 2019. p. 845-854. ISBN 978-80-87990-14-8. doi:10.18267/pr.2019.los.186.84.
 187. HÁJEK, Jan. Komplexita daňového práva: Základní negativní důsledek zákonodárného procesu (Tax Law Complexity: An Elementary Negative Effect of a Law Making Process). In Prof. Vladimír Babčák, CSc., JUDr. Adrián Popovič, PhD., JUDr. Jozef Szábo, PhD. III. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁV A: Pozitívna a negatívna stimulácia štátu v oblasti zdaňovania. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. p. 133-143. ISBN 978-80-8152-819-4. doi:10.33542/DDP2019-819-4.
 188. KUNZ, Vilém. Podpora profesionálního sportu ze strany podniků v České republice (Support of Professional Sport by Companies in the Czech Republic). ACTA UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII series Environmental Management [online]. Banská Bystrica: Faculty of Natural Sciences Matej Bel University, 2019, vol. 21, No 1, p. 6-13. ISSN 1338-4430. doi:10.24040/actaem.2019.21.1.6-13.
 189. MAREK, Karel. Poznámky k rozhodčímu řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (Coment to the Arbitration Proceedings at the Arbitration Court at the Chamber of Commerce of the Czech Republic and the Agrarian Chambersof the Czech Republic). Právny obzor. Bratislava: Ústav státu a práva SAV, 2019, vol. 102, No 6, p. 509-523. ISSN 0032-6984.
 190. FIALA, Petr and Renata MAJOVSKÁ. Project portfolio designing under risk. In Michal Houda, Radim Remeš. Conference Proceedings. 37th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2019. 1st ed. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019. p. 566-571. ISBN 978-80-7394-760-6.
 191. BÍLÝ, Jiří. Soud inkviziční. (Inquisitive court.). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. p. 307-313. sv. XIV. ISBN 978-80-7380-748-1.
 192. BÍLÝ, Jiří. Soudce (do roku 1848). (Judge (until 1848).). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. p. 652-661. sv. XIV. ISBN 978-80-7380-748-1.
 193. BÍLÝ, Jiří. Soudní personál feudálního státu. (Court staff of the feudal state.). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. p. 710-715. sv. XIV. ISBN 978-80-7380-748-1.
 194. BÍLÝ, Jiří. Soudní rozhodnutí (feudalismus). (Court rulings (feudalism).). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. p. 772-774. sv. XIV. ISBN 978-80-7380-748-1.
 195. BÍLÝ, Jiří. Soudnictví - počátky. (Judiciary - beginning.). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. p. 27-29. sv. XIV. ISBN 978-80-7380-748-1.
 196. BÍLÝ, Jiří. Soudnictví v období absolutistického státu. (The judiciary in period of absolutism state.). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. p. 86-110. sv. XIV. ISBN 978-80-7380-748-1.
 197. BÍLÝ, Jiří. Soudnictví v období husitské revoluce. (The judiciary in period of husitism revolution.). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. p. 56-63. sv. XIV. ISBN 978-80-7380-748-1.
 198. BÍLÝ, Jiří. Soudnictví v období patrimoniálního státu. (The judiciary in period of patrimony state.). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. p. 29-56. sv. XIV. ISBN 978-80-7380-748-1.
 199. BÍLÝ, Jiří. Soudnictví v období stavovského státu. (The judiciary in period of state of the estates.). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. p. 63-86. sv. XIV. ISBN 978-80-7380-748-1.
 200. BÍLÝ, Jiří. Spolek branný českých měst (1502). (The Bohemian Cities Gateway Association (1502).). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. p. 270-272. sv. XV. ISBN 978-80-7380-752-8.
 201. BÍLÝ, Jiří. Správa Prahy do roku 1848. (Administration of Prague till 1848 years.). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. p. 783-787. sv. XV. ISBN 978-80-7380-752-8.
 202. BÍLÝ, Jiří. Správa veřejná patrimoniálního státu. (The public administration of patrimony state.). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. p. 408-412. sv. XV. ISBN 978-80-7380-752-8.
 203. BÍLÝ, Jiří. Správa zemská (do roku 1620). (The administration of Czech lands (till 1620 years).). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. p. 148-155. sv. XVI. ISBN 978-80-7380-761-0.
 204. BÍLÝ, Jiří. Správce hradský (soudce). (The administrator of castle (judge).). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. p. 176-179. sv. XVI. ISBN 978-80-7380-761-0.
 205. BÍLÝ, Jiří. Správce zemský. (The landʼs administrator.). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. p. 179-183. sv. XVI. ISBN 978-80-7380-761-0.
 206. BÍLÝ, Jiří. Státoprávní představy Jiřího z Poděbrad. (The ideas about state and law of king George from Poděbrady.). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. p. 639-647. sv. XVI. ISBN 978-80-7380-761-0.
 207. BÍLÝ, Jiří. Státoprávní představy Karla IV. (The ideas about state and law of king Charles IV.). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. p. 650-660. sv. XVI. ISBN 978-80-7380-761-0.
 208. BÍLÝ, Jiří. Státoprávní představy Viléma Slavaty z Chlumu a z Košumberku. (The ideas about state and law of William Slavata from Chlum and Košumberk.). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. p. 685-695. sv. XVI. ISBN 978-80-7380-761-0.
 209. ULRYCHOVÁ, Eva and Diana BÍLKOVÁ. Students’ knowledge of mathematical definitions. In Löster T., Pavelka T. The 13th International Days of Statistics and Economics. Slaný: Melandrium, 2019. p. 1558-1567. ISBN 978-80-87990-18-6. doi:10.18267/pr.2019.los.186.0.
 210. JINDŘICHOVSKÁ, Irena, Margarita KORKHOVA and Dana KUBÍČKOVÁ. Sustainability Reporting in Environmentally Exposed Sector. In Löster T., Pavelka T. International Days of Statistics and Economics. Slaný: Libuše Macáková, Melandrium, 2019. p. 597-606. ISBN 978-80-87990-18-6. doi:10.18267/pr.2019.los.186.0.
 211. BÍLÝ, Jiří. Svobodníci. (The lance corporal.). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. p. 84-89. sv. XVII. ISBN 978-80-7380-769-6.
 212. BÍLÝ, Jiří. Táborité. (The hussite fraction of Tabor.). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. p. 55 - 62. sv. XVIII. ISBN 978-80-7380-779-5.
 213. KUBÍČKOVÁ, Dana and Vladimír NULÍČEK. The Perception of the Financial Reporting and Accounting Profession in Different Cultural Environments: A Comparison of the Czech Republic, the China Republic, Great Britain and Ireland. In Lómez Chova, L., López Martínez A., Candel Torres, I. Proceedings of the International Conference ICERI2019. 1st ed. Spain: IATED Academy, 2019. p. 8751-8760. ISBN 978-84-09-14755-7.
 214. KNIHOVÁ, Ladislava and Vladislav PAVLÁT. The Personal Learning Cloud As an Innovative Tool in Corporate Training. In Beseda, J., Rohlíková, L., Duffek V. DisCo 2019 - E-learning: Unlocking the Gate to Education around the Globe – 14th conference reader. 1st ed. Prague: Center for Higher Education Studies, 2019. p. 47-60. ISBN 978-80-86302-85-0.
 215. SCHLOSSBERGER, Otakar and Josef BUDÍK. THE PRACTICAL EXPERIENCE WITH TEACHING SUPPORTED BY COMPUTERS AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED 2019. Valencia, Spain: IATED Academy, 2019. p. 1921-1926. ISBN 978-84-09-08619-1. doi:10.21125/inted.2019.
 216. VAVERA, František and Jiří STRAUS. Vývoj československé kriminalistiky od roku 1918 (Development of Czechoslovak criminology since 1918). In Eva Kunovská. Zborník príspevkov z univerzitnej medzinárodnej vedeckej konference 100 rokov Česko Slovenskej štátnosti, právnictva a bezpečnosti. 1st ed. Bratislava: Akadénia Policajného zboru v Bratislave, 2019. p. 521-532. ISBN 978-80-8054-839-1.
 217. MERTL, Jan. Will more personal savings save the Czech pension system? In Nálepová, Veronika. Proceedings of the International Scientific Conference Economic and Social Policy: Economic and Social Challenges for European Economy. Ostrava: Vysoká škola PRIGO, 2019. p. 389-402, 13 pp. ISBN 978-80-87291-25-2.
 218. 2018

 219. MAREŠ, David and Radka PROCHÁZKOVÁ. Employees´ prospects in selected sectors of the CR food industry. In Karel Tomšík. Agrarian perspectives XXVII. Food safety - food security - Proceedings of the 27th International Scientific Conference. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2018. p. 167-173. ISBN 978-80-213-2890-7.
 220. ERBEN, Michal. Některé distorze v současném systému zdravotního pojištění (Some distortions in the current health insurance system). In Mojmír Helísek. Ekonomický výzkum – prezentace výsledků doktorandů. 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. p. 40-48. ISBN 978-80-7408-182-8.
 221. 2017

 222. MERTL, Jan. The earmarked health tax as a resource for financing universal health care in Czechia. In Nálepová, V. Conference proceedings Economic Policy in Global Environment. Havířov: Vysoká škola sociálně správní, 2017. p. 207-218, 11 pp. ISBN 978-80-87291-20-7.
Display details
Displayed: 5/12/2022 21:58