Information System VŠFS

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2022

 1. MATES, Pavel and Karel ŠEMÍK. Aktuální otázky doručování a podání podle správního řádu i mimo něj (Current issues of delivery and submission according to the Administrative Procedure Code and beyond). Právní rozhledy. Česká republika: C. H. Beck, 2022, vol. 30, No 8, p. 298-300. ISSN 1210-6410.
 2. BURIANOVÁ, Olga and Jiří URBÁNEK. Alliance importance and Risk Cases of Value Added Tax Threatening Continuity of European Budget. Journal of Mathematics and Statistical Science. USA: Science Signpost Publishing, 2022, vol. 8, No 1, p. 1-12. ISSN 2411-2518.
 3. SCHLOSSBERGER, Otakar and Marcela SOLDÁNOVÁ. CASHLESS PAYMENT SYSTEM AND COVID-19 ON THE EXAMPLE OF THE CZECH REPUBLIC. Financial Internet Quarterly. Rzeszow: University of Information Technology and Management, 2022, vol. 18, No 1, p. 31-43. ISSN 2719-3454. doi:10.2478/fiqf-2022-0003.
 4. HÁJEK, Jan and Cecília OLEXOVÁ. Comparing Personal Income Tax Gap in the Czech Republic and Slovakia. Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2022, vol. 70, No 1, p. 27-50. ISSN 0032-3233. doi:10.18267/j.polek.1341.
 5. STRAUS, Jiří and Viktror PORADA. Contribution to the theory of criminalistic identification, non-identification examination and forensic identification of vehicle. KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE. Košice: Vysoká škola bezpečnostného managementu, 2022, vol. 12, No 1, p. 96 – 111. ISSN 1338-4880.
 6. TICHÝ, Jaromír and Daniel MARKVART. Diagnostics of the influence of information asymmetry on decision-making in the insurance market. In Michael McGreevy, Robert Rita. CER Comparative European Research Conference - Proceedings | Research Track of the 17th Biannual CER Comparative European Research Conference : International Scientific Conference for Ph.D. students of EU countries : April 25-27, 2022 | London. London: Sciemcee Publishing, 2022. p. 75-81. ISBN 978-1-7399378-1-2.
 7. STRAUS, Jiří and Tomáš KREJČÍ. Domovní prohlídka jako kriminalistická metoda v rámci vyšetřování drogové trestné činnosti /část druhá/ (Home search warrant as a forensic method within drug crime /second part/). Drugs & Forensics Bulletin NPC. Praha: Policie České republiky, Národní protidrogová centrála Služky kriminální policie a vyšetřování, 2022, XXVIII, 1/2022, p. 28-37. ISSN 1211-8834.
 8. DANIELO, Lorenzo and Petr JAKUBÍK. Early Warning System for the European Insurance Sector. Ekonomický časopis. Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2022, vol. 70, No 1, p. 3-21, 17 pp. ISSN 0013-3035. doi:10.31577/ekoncas.2022.01.01.
 9. STRAUS, Jiří. Experimentální metody zkoumání biomechaniky pádu z výšky (Experimental methods of studying the biomechanics of falling from a height). In Matej BARTA, Ľuboš CEHLÁRIK. POKROKY V KRIMINALISTIKE 2022: zborník vedeckých prác a štúdií. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2022. p. 269-283. ISBN 978-80-8054-946-6.
 10. KLOPPENBURG, Wolfgang and Petr WAWROSZ. Financial and market share development of the largest German regional rail passenger transport companies. Scientia et Societas. Praha: Newton College a.s, 2022, vol. 18, No 1, p. 52-62, 10 pp. ISSN 1801-7118.
 11. HOLUBOVÁ, Renata, Jiří STRAUS and Jana SLEZÁKOVÁ. Forensics and Physics. 1st. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2022. 205 pp. Cambridge Scholars Publishing. ISBN 978-1-5275-8407-5.
 12. MOLDOVEANU, Mirela and Jitka CIRKLOVÁ. Challenges and Limitations of Using an Online Survey in Social Sciences: Measuring Beliefs and Intentions Related to the Consumption of Organic Cotton Clothing. In Mirela Moldoveanu. SAGE Research Methods: Doing Research Online. 1st ed. London: SAGE Publications, Ltd., 2022. p. 1-13. ISBN 978-1-5296-0092-6. doi:10.4135/9781529600926.
 13. VOSTATEK, Jaroslav. Jednotné inkasní místo pro Česko (The joint collection of Czech tax and social security contributions). Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2022, vol. 16, No 2, p. 2-8. ISSN 1802-5854.
 14. WOKOUN, René and Milan JEŘÁBEK. KONFERENCE S APLIKAČNÍ SFÉROU (CONFERENCE WITH THE APPLICATION SPHERE). 2022.
 15. POLIŠENSKÁ, Veronika Anna and Jiří STRAUS. Kriminalistické a forenzně psychologické aspekty pozornosti a pozorování (Forensic and forensic psychological aspects of attention and observation). Kriminalistika. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2022, LV, 1/2022, p. 33-51. ISSN 1210-9150.
 16. MAREK, Karel and Zdeněk SADÍLEK. Kupní smlouva (PURCHASE CONTRACT). In Eduard Bruna, Jiří Straus. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování - Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2022. p. 147-167. ISBN 978-80-7408-239-9.
 17. CIRKLOVÁ, Jitka. LOSING STRUCTURE - FINDING STRUCTURE WHAT WE HAVE LOST AND WHAT WE CAN GAIN? In Jason Montgomery. AMPS PROCEEDINGS SERIES 24.2. 1st ed. New York: AMPS, 2022. p. 81-93. ISSN 2398-9467.
 18. MATES, Pavel and Martin KOPECKÝ. Mimořádné opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení (Extraordinary remedies and supervisory means in administrative proceedings). I. Praha: Leges, 2022. 115 pp. Teoretik. ISBN 978-80-7502-548-7.
 19. SVOBODA, Pavel. Nadnárodní prvky v EU a jejím právu (Supranational elements of the EU and Its Law). 1st ed. Praha: Leges, 2022. 168 pp. ISBN 978-80-7502-551-7.
 20. FARKAČOVÁ, Lenka. Nástupnictví jako citlivé téma nejen pro samotné zaměstnance (Succession as a sensitive topic not only for the employees themselves). Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2022, vol. 2022, No 3, p. xx-xx, 7 pp. ISSN 0032-6208.
 21. MAIELLO, Giuseppe. National Differences and Gender Stereotypes in Days of Empire. In Gabriella Punziano, Angela Delli Paoli. Handbook of Research on Advanced Research Methodologies for a Digital Society. 1st ed. Hershey: IGI Global, 2022. p. 788-799. Advances in Knowledge Acquisition, Transfer, and Management (AKATM). ISBN 978-1-7998-8473-6. doi:10.4018/978-1-7998-8473-6.ch043.
 22. VYSOKAJOVÁ, Margerita. Nové směrnice Evropské unie a jejich transpozice do české pracovněprávní úpravy (New European Union directives and their transposition into the Czech Labour Law). Soukromé právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2022, X, 3/2022, p. 12-19. ISSN 2533-4239.
 23. LEŠKA, Rudolf. Poskytování sociálních, kulturních a vzdělávacích služeb organizacemi kolektivní správy práv (Social, cultural and educational services of the collective rights management organizations). 2022.
 24. NOVOTNÝ, Jiří. Právní úprava franchisingu dle DCFR (LEGAL REGULATION OF FRANCHISING ACCORDING TO DRAFT COMMON FRAME OF REFERENCE). Obchodní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022, vol. 31, No 2, p. 29-35, 40 pp. ISSN 1210-8278.
 25. MATES, Pavel and Karel ŠEMÍK. Přezkumné řízení rozhodnutí o přestupku (Review procedure of the decision on the offense). Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora v Praze, 2022, vol. 2022, No 6, p. 33-36. ISSN 1210-6348.
 26. KRAUSOVÁ, Dagmar. Přístup dospělých osob pravomocně odsouzených k nepodmíněnému trestu odnětí svobody k ICT vzdělávání v českých věznicích a jeho využití po propuštění na svobodu s dopadem na veřejné finance (Education of persons in ICT in the execution of imprisonment and its financial aspects within the employment policy in the Czech Republic). In Eduard Bruna, Jiří Straus. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování - Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2022. p. 96 - 109. ISBN 978-80-7408-239-9.
 27. CIRKLOVÁ, Jitka. Social Identity Seeking and Sharing as a Creative Activity of Art Consumers. In Gabriella Punziano, Angela Delli Paoli. Handbook of Research on Advanced Research Methodologies for a Digital Society. 1st ed. Hershey: IGI Global, 2022. p. 800-819. Advances in Knowledge Acquisition, Transfer, and Management (AKATM). ISBN 978-1-7998-8473-6. doi:10.4018/978-1-7998-8473-6.ch044.
 28. JAŠOVÁ, Emilie and Božena KADEŘÁBKOVÁ. The effectiveness of government measures in the first wave of Covid-19 pandemic. International Journal of Economic Sciences. Praha: EUROPEAN RESEARCH CENTER (EURREC), 2022, XI, No 1, p. 19-36, 17 pp. ISSN 1804-9796. doi:10.52950/ES.2022.11.1.002.
 29. ROUBAL, Ondřej. THE ETHICAL CONSUMER AND THE RELIGIOUS NATURE OF ENVIRONMENTAL THINKING. European Journal of Science and Theology. Iasi (Romania): Acad Organisation Environmental Engineering & Sustainable Development, 2022, vol. 18, No 1, p. 113-125. ISSN 1841-0464.
 30. HODULA, Martin, Simona MALOVANÁ and Jan FRAIT. Too much of a good thing? Households’ macroeconomic conditions and credit dynamics. German Economic Review. Berlin: German Economic Association, 2022, vol. 23, No 3, p. 1-15. ISSN 1468-0475. doi:10.1515/ger-2021-0033.
 31. VALENČÍK, Radim, Petr WAWROSZ, Ondřej ČERNÍK, Lenka FARKAČOVÁ, Jan MERTL, Pavel SEDLÁČEK, Richard JAROŠÍK, Jakub KADLEC, Matej KOSTREC, Lukáš KOZÁČEK, Karel MAREK, Bohumír ŠTĚDROŇ, Martin VYROUBAL and Jiří ZMATLÍK. Tvůrčí mezigenerační týmy: základ inovačního potenciálu i realizátor změn (Creative intergenerational teams: the basis of innovation potential and the implementer of changes). První vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2022. 140 pp. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-240-5. doi:10.37355/03.2022/1.
 32. GERLOCH, Aleš, Jiří HŘEBEJK and Vladimír ZOUBEK. Ústavní systém České republiky (The constitutional system of the Czech Republic). 6th ed. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2022. 574 pp. ISBN 978-80-7380-865-5.
 33. POLIŠENSKÁ, Veronika Anna. Vznik forenzní psychologie v českých zemích (The establishment of forensic psychology in the Czech Lands). E-psychologie. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2022, vol. 16, No 1, p. 31-46. ISSN 1802-8853. doi:10.29364/epsy.434.
 34. 2021

 35. KUPEC, Václav. A New Concept of the Marketing Communications Diagnostic Audit. In Ľudmila Čábyová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. MARKETING IDENTITY: NEW CHANGES, NEW CHALLENGES : Conference Proceedings from the International Scientific Conference, 9th November 2021, online. Trnava (Slovakia): Faculty of Mass Media Communication - University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2021. p. 426-434, 744 pp. ISBN 978-80-572-0220-2.
 36. VALENČÍK, Radim and Lenka FARKAČOVÁ. Absolventské sítě univerzit a tvůrčí mezigenerační týmy (University graduate networks and cross-generational creative teams). In Daniela Hrehová, Andrea Seňová. Edukácia orientovaná na študenta VŠ (adaptácia študentov na vysokoškolské štúdium a národný trh práce). Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2021. p. 298-309. ISBN 978-80-553-3959-7.
 37. MAREK, Karel. Aktuálně nad smlouvou o dílo ( 1 ) (Currently over the work contract ( 1 )). Moderní obec. Praha: Profipress, 2021, vol. 2021, 8/2021, p. 58-59. ISSN 1211-0507.
 38. RAHMANI, Amir Masoud, Mokhtar MOHAMMADI, Jan LÁNSKÝ, Stanislava MILDEOVÁ, Masoumeh SAFKHANI, Saru KUMARI, Sarkhel H. Taher KARIM and Mehdi HOSSEINZADEH. AMAPG: Advanced Mobile Authentication Protocol for GLOMONET. IEEE Access. USA: IEEE, 2021, vol. 2021, No 9, p. 88256-88271. ISSN 2169-3536. doi:10.1109/ACCESS.2021.3089102.
 39. JAŠOVÁ, Emilie and Božena KADEŘÁBKOVÁ. AMBIGUOUS EFFECTS OF MINIMUM WAGE TOOL OF LABOUR MARKETS REGULATION – KEY STUDY OF V4 COUNTRIES. International Journal of Economic Sciences. Praha: EUROPEAN RESEARCH CENTER (EURREC), 2021, X, No 2, p. 58-85, 27 pp. ISSN 1804-9796. doi:10.52950/ES.2021.10.2.004.
 40. MAIELLO, Giuseppe and Martina CICHÁ. An Italian HC Frontman Melded into Czechoslovakia. In Jan Charvát, Anna Oravcová. Out of Step. Politics and Subculture in Post-socialist Space. Praha: Dokořán, 2021. p. 59-74. bod. ISBN 978-80-7363-911-2.
 41. BURIANOVÁ, Olga. Analýza sankčního systému v České republice jako nástroje k zajištění stability výběru daně z přidané hodnoty (Analysis of the sanction system in the Czech Republic as a tool to ensure the stability of VAT collection). In Ondřej Roubal. Konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní 2021. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. p. 7-16. ISBN 978-80-7408-237-5.
 42. KLOPPENBURG, Wolfgang. Are Real Estate Prices Evolving into an Asset Price Bubble? ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021, vol. 15, No 1, p. 36-48. ISSN 1802-792X.
 43. ČERNÍK, Ondřej and Radim VALENČÍK. BASIC QUESTION OF FINANCIAL MARKETS THEORY. In Otakar Schlossberger. Financial Markets 2021 – Innovations and Sustainability. 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2021. p. 16-30. ISBN 978-80-7408-233-7.
 44. LÁNSKÝ, Jan, Amir Masoud RAHMANI, Saqib ALI, Nasour BAGHERI, Masoumeh SAFKHANI, Omed Hassan AHMED and Mehdi HOSSEINZADEH. BCmECC: A Lightweight Blockchain-Based Authentication and Key Agreement Protocol for Internet of Things. Mathematics. Basel, Switzerland: MDPI, 2021, vol. 9, No 14, p. 1-17. ISSN 2227-7390. doi:10.3390/math9141655.
 45. CHLUMSKÁ, Zuzana and Vlastimil JANDUS. Behavioral aspects of asset management in relation of financial literacy. In Otakar Schlossberger. Financial Markets 2021 - innovation and sustainability. 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. p. 41-51. ISBN 978-80-7408-233-7.
 46. KUPEC, Václav, Přemysl PÍSAŘ, Michal LUKÁČ and Gabriela PAJTINKOVÁ BARTÁKOVÁ. Conceptual Comparison of Internal Audit and Internal Control in the Marketing Environment. Sustainability. Basel: MDPI, 2021, vol. 13, No 12, p. 1-18. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su13126691.
 47. CIRKLOVÁ, Jitka. Coping with the quarter-life crisis the buddhist way in the Czech Republic. Contemporary Buddhism. UK: Taylor & Francis, 2021, vol. 2021, 1-2, p. 1-19. ISSN 1463-9947. doi:10.1080/14639947.2021.1929603.
 48. WAWROSZ, Petr and Jan LÁNSKÝ. Cryptocurrencies and Corruption. Ekonomický časopis. Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2021, vol. 69, No 7, p. 687-705. ISSN 0013-3035. doi:10.31577/ekoncas.2021.07.02.
 49. JURÁSEK, Miroslav and Petr WAWROSZ. Cultural intelligence and adjustment in the cultural diverse contexts: The role of satisfaction with life and intercultural competence. Economics & Sociology. Poland: Centre of Sociological Research, 2021, vol. 14, No 4, p. 204-227. ISSN 2071-789X. doi:10.14254/2071-789X.2021/14-4/12.
 50. HVORECKÝ, Jozef, Michal BEŇO, Renata JANOŠCOVÁ, Soňa FERENČÍKOVÁ and Jozef ŠIMÚTH. Czech and Slovak Educators' Online Teaching Experience: A Covid-19 Case Study. Acta Informatica Pragensia. Prague: Prague University of Economics and Business, 2021, vol. 10, No 3, p. 236-256. ISSN 1805-4951.
 51. MERTL, Jan and Yvona LEGIERSKÁ. Czech boatmen employed in the Netherlands: unusual income taxation and an unresponsive public policy (Czech boatmen employed in the Netherlands: unusual income taxation and an unresponsive public Policy). Balkan social science review. Stip: Goce Delchev University, 2021, vol. 18, No 1, p. 25-49. ISSN 1857-8799. doi:10.46763/BSSR.
 52. VOSTATEK, Jaroslav. Czech Family Benefits and Costs: Reforms, Regimes and Contracts. In Nálepová, V., Pavlorková, M. Proceedings of the International Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIAL POLICY. Ostrava: Vysoká škola PRIGO, 2021. p. 502-517. ISBN 978-80-87291-29-0.
 53. VOSTATEK, Jaroslav. Czech Pension Policy. In Filip Chybalski, Edyta Marcinkiewicz. Pensions today. Economic, managerial, and social issues. Lodz: Lodz University of Technology Press, 2021. p. 228-239. ISBN 978-83-66287-93-8. doi:10.34658/9788366287938.
 54. VOSTATEK, Jaroslav. Czech Pension Reform Plan. In Alena Vančurová. Teoretické a praktické aspekty veřejných financí : XXV. ročník mezinárodní odborné konference. Prague: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2021. p. 1-8. ISBN 978-80-245-2318-7.
 55. PAVLÁK, Miroslav, Přemysl PÍSAŘ and Jiří VACEK. Czech SMEs Innovativeness and International Business Cooperation Specifics. In Klára Antlová, Tereza Semerádová. Proceedings of the 15th International Conference Liberec Economic Forum 2021. Liberec: Technical University of Liberec, 2021. p. 83-90. ISBN 978-80-7494-578-6.
 56. MATEJKA, Ján and Pavel MATES. Česká cesta adaptace obecného nařízení aneb hmotněprávní exempce přestupků podle zákona o zpracování osobních údajů (Czech Adaptation of the General Regulation: Exemption of Offenses According to the Personal Data Processing Act). Právník. Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Česká republika: Akademie věd, 2021, vol. 160, No 10, p. 843-853. ISSN 0231-6625.
 57. VOSTATEK, Jaroslav. Česká rodinná politika: Quo vadis? (Czech family policy: Quo vadis?). Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2021, vol. 15, No 3, p. 2-12. ISSN 1802-5854.
 58. VOSTATEK, Jaroslav. České penzijní spoření nejen pohledem OECD (Czech Pension Savings and Their OECD Review). Pojistné rozpravy. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2021, vol. 38, No 1, p. 5-13. ISSN 2571-1059.
 59. LÁNSKÝ, Jan, Saqib ALI, Mokhtar MOHAMMADI, Mohammed Kamal MAJEED, Sarkhel H. Taher KARIM, Shima RASHIDI, Mehdi HOSSEINZADEH and Amir Masoud RAHMANI. Deep Learning-Based Intrusion Detection Systems: A Systematic Review. IEEE Access. USA: IEEE, 2021, vol. 9, No 1, p. 101574-101599. ISSN 2169-3536. doi:10.1109/ACCESS.2021.3097247.
 60. GOMBÁR, Eduard, Ladislav BAREŠ and Rudolf VESELÝ. Dějiny Egypta (The History of Egypt). 2nd ed. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2021. 848 pp. Dějiny států. ISBN 978-80-7422-798-1.
 61. ROSENLACHER, Pavel and Jaromír TICHÝ. Design of corporate logo from the perspective of eye tracking method. GRANT Journal. Hradec Králové: Magnanimitas, 2021, vol. 10, No 1, p. 49-54. ISSN 1805-062X.
 62. FIALA, Petr and Renata MAJOVSKÁ. Designing sustainable supply chains. Multiple Criteria Decision Making. Katowice: Publishing House of the University of Economics in Katowice, 2021, vol. 16, No 1, p. 44-59. ISSN 2084-1531.
 63. VOSTATEK, Jaroslav. Dětská penze alias výchovné za dítě (Child pension alias childcare credit). In Vysoká škola ekonomická v Praze. RELIK 2021. Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2021. p. 839-849. ISBN 978-80-245-2429-0.
 64. WAWROSZ, Petr and Miroslav JURÁSEK. Developing Intercultural Efficiency: The Relationship between Cultural Intelligence and Self-Efficacy. Social science. Basel (Switzerland): MDPI, 2021, vol. 10, No 8, p. 1-21. ISSN 2076-0760. doi:10.3390/socsci10080312.
 65. PORADA, Viktor and Jiří STRAUS. Development of criminalistics, forensic sciences and constitution of expertology. Košická bezpečnostná revue. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2021, vol. 11, No 2, p. 89-98. ISSN 1338-4880.
 66. TICHÝ, Jaromír, Novotný TOMÁŠ and Slivka MARIO. Diagnostics of innovation management and innovation capacity of a business entity. GRANT Journal. Hradec Králové: Magnanimitas, 2021, vol. 10, No 1, p. 55-60. ISSN 1805-062X.
 67. MARKVART, Daniel and Jaromír TICHÝ. Diagnostika vlivu asymetrie informací v prostředí pojistného trhu na rozhodování aktérů procesu vnímání, hodnocení a řízení podnikových rizik (DIAGNOSIS OF THE INFLUENCE OF INFORMATION ASYMMETRY IN THE INSURANCE MARKET ENVIRONMENT ON THE DECISIONMAKING OF THE ACTORS IN THE PROCESS OF PERCEPTION, EVALUATION AND MANAGEMENT OF CORPORATE RISKS). In MAGNANIMITAS. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2021. XII. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2021. p. 79-89. ISBN 978-80-87952-35-1.
 68. ŘEZNÍČEK, Václav. Digitální myšlení pro výuku ve ztechnizované společnosti (Digital thinking in a technicalized society for teaching). Media4u Magazine. Praha: Jan Chromý, 2021, vol. 18, No 2, p. 5-8, 33 pp. ISSN 1214-9187.
 69. MATES, Pavel and Petr ČECHÁK. Digitální služby a elektronická komunikace s orgány obcí (Digital Services and Electronic Communication with bodies of municipalities). In Lívia Trellová, Ľudovít Máčaj. AKO ZEFEKTÍVNIŤ PRIAMU ÚČASŤ OBYVATEĽOV NA MIESTNEJ SAMOSPRÁVE V PODMIENKACH INTELIGENTNÝCH MIEST A OBCÍ. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021. p. 69-73. ISBN 978-80-7160-620-8.
 70. WOKOUN, René. Diskuze - workshop získaných poznatků s decizní sférou (Discussion - workshop of acquired knowledge with decision-making sphere). 2021.
 71. STRAUS, Jiří and Tomáš KREJČÍ. Domovní prohlídka jako kriminalistická metoda v rámci vyšetřování drogové trestné činnosti /část první/ (Home search warrant as a forensic method within drug crime /first part/). Drugs & Forensics Bulletin NPC. Praha: Policie České republiky, Národní protidrogová centrála Služky kriminální policie a vyšetřování, 2021, XXVII, No 4, p. 23-28. ISSN 1211-8834.
 72. ZAHRÁDKA, Pavel, Rudolf LEŠKA, Matěj MYŠKA, Petr SZCZEPANIK, Ivan DAVID, Jitka PAVLIŠOVÁ, Lucie VELFLOVÁ and Lucie ZELENÁ. Dopad epidemie nemoci COVID-19 na distribuci, prezentaci a monetizaci kulturního obsahu: hudba, film a divadlo (Impact of the COVID-19 pandemice on distribution, presentation and monetisation of the cultural content: music, film, theatre). 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. 129 pp.
 73. CIRKLOVÁ, Jitka. ENGAGED PHOTOGRAPHY AS URBAN COMMUNICATION PLATFORM IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONTEXT. In Laura Sanderson, Sally Stone. AMPS Proceedings Series 22.2. Teaching – Learning – Research. Manchester: Manchester School of Architecture, UK., 2021. p. 40-49. ISSN 2398-9467.
 74. JAKUBÍK, Petr and Eyup KADIOGLU. Factors affecting bank loan quality: a panel analysis of emerging markets. International Economics and Economic Policy. Switzerland: Springer, 2021, vol. 18, No 4, p. nestrankovano, 22 pp. ISSN 1612-4804. doi:10.1007/s10368-021-00520-7.
 75. JINDŘICHOVSKÁ, Irena and Dana KUBÍČKOVÁ. Family Firms and Financial Literacy. In Antlová K., Semerádová T. Proceedings of the 15th International Conference Liberec Economic Forum 2021. TU Liberec: TU Liberec, 2021. p. 31-45. ISBN 978-80-7494-578-6.
 76. JINDŘICHOVSKÁ, Irena and Dana KUBÍČKOVÁ. Family Firms and Financial Literacy. In Albu C. Proceedings of the 16th International Conference Accounting and Management Information Systems 2021. Bucharest: Bucharest University of Economic Studies,, 2021. p. 70 - 86, 16 pp. ISSN 2247-6245.
 77. KUBÍČKOVÁ, Dana, Irena JINDŘICHOVSKÁ and Vladimír NULÍČEK. Family Firms and Financial Literacy II. In IATED Academy. ICERI2021 Proceedings. Sevilla: ICERI, 2021. p. 100-110. ISBN 978-84-09-34549-6. doi:10.21125/iceri.2021.
 78. ŠINDELÁŘ, Jiří. Final look at GDP forecasting by Czech institutions. Ekonomická revue – Central European Review of Economic Issues. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2021, vol. 2021, No 24, p. 6-12. ISSN 1212-3951.
 79. MERTL, Jan. Financial schemes for active ageing and elderly well-being improvement. In Filip Chybalski, Edyta Marcinkiewicz. Pensions today. Economic, managerial, and social issues. Lodz: Lodz University of Technology Press, 2021. p. 201-213. ISBN 978-83-66287-93-8.
 80. STRAUS, Jiří and Tamara PETŘÍKOVOVÁ. Forenzní zkoumání zvířecích chlupů a kůže (Forensic examination of animal hair and skin). Policajná teória a práx. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2021, XXIC, No 2, p. 61-77. ISSN 1335-1370.
 81. SEDLÁČEK, Pavel and Radim VALENČÍK. From Startups to Creative Intergenerational Teams. In Veronika Nálepová, Martina Pavlorková. Proceedings of the International Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIAL POLICY. Ostrava: Vysoká škola PRIGO, 2021. p. 440-450. ISBN 978-80-87291-29-0.
 82. HES, Aleš. Globalization – the source of new crises. In Tomáš Klieštik. The 21st International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2021. 1st ed. Žilina (Slovakia): Žilinská univerzita v Žilině, 2021. p. nestránkováno, 8 pp. ISSN 2261-2424. doi:10.1051/shsconf/202112910004.
 83. LÁNSKÝ, Jan and Stanislava MILDEOVÁ. Chronology of The Use of Proof of Work. In Khalid S. Soliman. Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the Era of Pandemic: proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA). UK. Cordoba, Spain: International Business Information Management Association, 2021. p. 3363-3369. ISBN 978-0-9998551-6-4.
 84. TOMÁŠKOVÁ, Andrea and Roman ŚMIETAŃSKI. Industrial Property and Investment in the Research in the Business Sector – Comparative Study Czech Republic and Poland. Eastern european journal of regional studies. Moldova: Center for Studies in European Integration, 2021, vol. 7, No 1, p. 44-69. ISSN 2537-6179.
 85. ŠINDELÁŘ, Jiří and Petr BUDINSKÝ. Inflation Forecasting and Targeting: Experience from Central Europe (Inflation Forecasting and Targeting: Experience from Central Europe). Statistika: Statistics and Economy Journal. Prague: Český statistický úřad, 2021, vol. 101, No 3, p. 259-267. ISSN 0322-788X.
 86. JURÁSEK, Miroslav, Janna LÉDLOVÁ, Petr WAWROSZ and Irina STRELNIKOVA. Influence of Environment on Predictive Factors of Academic Performance: the Effects of Adaptability and Cultural Intelligence. Scientia et Societas. Prague: Newton College, 2021, vol. 17, No 2, p. 56-79. ISSN 1801-7118.
 87. PETRŮ, Naděžda and Monika NAĎOVÁ KROŠLÁKOVÁ. Insights on Trends of Academic Research into Family Business. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2021, vol. 15, No 1, p. 9-35. ISSN 1802-792X. doi:10.37355/acta.
 88. FARKAČOVÁ, Lenka. Jak na řízení personálních vztahů v případě rodinné firmy (How to manage personal relationships in the case of a family business). Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2021, vol. 2021, 7-8, p. xx-xx, xx. ISSN 0032-6208.
 89. STRAUS, Jiří and František VAVERA. Ján Jesenský, jeho přínos pro kriminalistiku (Ján Jesenský, his contribution for forensic science). Právnické listy. Praha: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni ve společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s., 2021, vol. 5, No 2, p. 4-7. ISSN 2533-736X.
 90. MAREK, Karel and Endre TÓTH. K architektuře kontrolních aktivit v podnikání (On the Architecture of Control Activites in Business). Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2021, vol. 2021, No 2, p. 45-55. ISSN 1801-7118.
 91. MERTL, Jan. Konstrukce a financování univerzální a volitelné části zdravotnických systémů (Construction and financing of health systems' universal and optional part). Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2021, vol. 15, No 4, p. 2-11. ISSN 1802-5854.
 92. BRUNOVÁ, Markéta and Ivo POLANSKÝ. Kontradiktornost ve vykonávacím řízení trestním – řízení o přerušení a upuštění od výkonu trestu (Contradictory in execution criminal proceedings - interruption proceedings and waiver of sentence). Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2021, vol. 2021, No 5, p. 36-39. ISSN 1210-6348.
 93. STRAUS, Jiří. Kriminalistická identifikace a pravděpodobnostní závěry znaleckých zkoumání (Forensic identification and probabilistic conclusions of experts investigations). Drugs & Forensics Bulletin. Praha: Policie České republiky, Národní protidrogová centrála Služby kriminální policie a vyšetřování, 2021, XXVII, No 2, p. 10-16. ISSN 1211-8834.
 94. JELÍNEK, Jiří. Kriminologie (Criminology). První. Praha: Leges, 2021. 631 pp. Teoretik. ISBN 978-80-7502-499-2.
 95. MAREK, Karel. Licenční smlouvy (Licence agreements). In Jarmila Lazíková, Ľubica Rumanovská. EU Intellectual Property. 1st ed. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2021. p. 86-98, 12 pp. ISBN 978-80-552-2339-1.
 96. BLAŽEK, Lukáš. Management and administration of companies under the influence of development Industry 4.0. In Frank Bezzina, Vincent Cassar. Proceedings of the 17th European Conference on Management, Leadership and Governance. 1st ed. Valletta (Malta): Academic Conferences International Limited Reading, UK, 2021. p. 44-55. ISBN 978-1-914587-20-7. doi:10.34190/MLG.21.088.
 97. PETRŮ, Naděžda and Andrea TOMÁŠKOVÁ. Mezinárodní vědecká konference, Rodinné podnikání Mezigenerační milníky a generátory jejich hodnoty (International Scientific Conference, Family Business Intergenerational milestones and generators of their value). 2021.
 98. FIALA, Petr and Renata MAJOVSKÁ. Models of Technology Coordination. In Robert Hlavatý. 39th International Conference on Mathematical Methods in Economics. 1st ed. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2021. p. 89-94. ISBN 978-80-213-3126-6.
 99. TICHÝ, Jaromír, Tomáš NOVOTNÝ and Mario SLIVKA. Modern management and leadership in the environment of companies. GRANT Journal. Hradec Králové: Magnanimitas, 2021, vol. 10, No 02, p. 56-60. ISSN 1805-062X.
 100. KUPEC, Václav, Eva ČAPOŠOVÁ and Přemysl PÍSAŘ. Modern Strategy and Challenges of Management in Cultural Institution. Krakow: Research and Publishing Institute for Security and Defence Studies. University of Public and Individual Security “Apeiron” in Krakow, 2021. 96 pp. ISBN 978-83-64035-76-0.
 101. SVOBODOVÁ, Kristýna and Václav KUPEC. Moderní aplikace marketingové komunikace (Application of Modern Marketing Communication). In Jan Horecký, Lenka Sochorová. Sociální dilema 2021: Nové přístupy k managementu znalostí a ochraně na internetu: Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference konané dne 5. 11. 2021 v Brně. Brno: Právní institut, 2021. p. 101-110, 308 pp. ISBN 978-80-908357-0-2.
 102. NOVOTNÝ, Tomáš, Jaromír TICHÝ and Mario SLIVKA. Moderný manažment a líderstvo v prostredí podnikov (MODERN MANAGEMENT AND LEADERSHIP IN THE BUSINESS ENVIRONMENT). In MAGNANIMITAS. MMK 2021 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2021. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2021. p. 69-78. ISBN 978-80-87952-35-1.
 103. SMUTNÝ, Zdeněk, Zdeněk ŠULC and Jan LÁNSKÝ. Motivations, Barriers and Risk-Taking When Investing in Cryptocurrencies. Mathematics. Basel (Switzerland): MDPI, 2021, vol. 9, No 14, p. 1655-1676. ISSN 2227-7390. doi:10.3390/math9141655.
 104. BRUNA, Eduard and Vladimír ZOUBEK. Nadčasové úvahy o bezpečnosti Evropy v mezích konstitucionalismu a trestního práva (Timeless reflections on Europe's security within constitutionalism and criminal law). In Iva Fischerová, Monika Forejtová, Pavel Klíma, Květoslav Kramář. Pocta Karlu Klímovi k 70. narozeninám. Ústavnost jako kritérium právního řádu (národního i evropského). Praha: Wolters Kluwer, 2021. p. 243-260. ISBN 978-80-7598-982-6.
 105. MAREK, Karel and Zdeněk SADÍLEK. Nájem a pacht, část 1. (Rent and Lease, Part 1). FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021, vol. 6, No 2, p. 166-184. ISSN 2533-4387.
 106. MAREK, Karel and Zdeněk SADÍLEK. Nájem a pacht. Část 2. FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021, vol. 6, No 3, p. 290-301. ISSN 2533-4387. doi:10.37355/fvpk-2021/3-06.
 107. JEŘÁBEK, Milan, Jaroslav DOKOUPIL, David FIEDOR, Nikola KREJČOVÁ, Petr ŠIMÁČEK, René WOKOUN and František ZICH. Nové vymezení periferií Česka (The new delimitation of peripheries in Czechia). Šimáček Petr. Geografie. Praha: Česká geografická společnost, z. s., 2021, vol. 126, No 4, p. 419-443. ISSN 1212-0014. doi:10.37040/geografie2021126040419.
 108. MATES, Pavel. Obec v zákoně o přestupcích (The municipality in the law on misdemeanors). Trestněprávní revue. Česká republika: C. H. Beck, 2021, vol. 2021, No 4, p. 232-235. ISSN 1213-5313.
 109. VOSTATEK, Jaroslav. OECD Review of Czech Pension System: cui bono? In Kotlánová, E. Proceedings of International Conference Economic and Societal Challenges of the European Economy (Covid and Post-Covid Period). Karviná: Silesian University, 2021. p. 192-203. ISBN 978-80-7510-488-5.
 110. MAIELLO, Giuseppe and Kamila VELKOBORSKÁ. On Being a Transgender Man in the Czech Pagan Community. Religion and Society in Central and Eastern Europe. Zagreb: Institute for Social Research in Zagreb, 2021, vol. 14, No 1, p. 15-25. ISSN 1553-9962. doi:10.20413/rascee.2021.14.15-25.
 111. KOSTIKOV, Eva, Petra JÍLKOVÁ and Pavla KOŤÁTKOVÁ STRÁNSKÁ. OPTIMIZATION OF E-COMMERCE DISTRIBUTION CENTER LOCATION. Marketing and Management of Innovations. Sumy (Ukraine): Sumy State University, 2021, vol. 2021, No 2, p. 166-178. ISSN 2218-4511. doi:10.21272/mmi.2021.2-14.
 112. POLIŠENSKÁ, Veronika Anna and Jan POLIŠENSKÝ. Perception of Security of a Tourist Destination on the Case of the Czech Republic in the Year Preceding the COVID-19 Pandemic. Internal Security. Szczytno: Police Academy in Sczcytno, 2021, vol. 13, No 2, p. 187-202. ISSN 2080-5268. doi:10.5604/01.3001.0015.6558.
 113. FARKAČOVÁ, Lenka. Personální marketing - využití marketingových principů v personalistice (Personnel marketing - use of marketing principles in human resources). Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2021, vol. 2021, No 11, p. xx-xx, 8 pp. ISSN 0032-6208.
 114. STRAUS, Jiří and Jiří JONÁK. Predikce tělesné výšky osoby ze stop lokomoce (Prediction of a person's body height from traces of locomotion). FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021, vol. 6, No 2, p. 141-149. ISSN 2533-4387.
 115. JURÁSEK, Miroslav, Irina STRELNIKOVA and Janna LÉDLOVÁ. Přenos sociálních kompetencí do interkulturního prostředí. Vztah sociální a kulturní inteligence (Transfer of Social Competencies to the Intercultural Environment. The Relationship between Social and Cultural Intelligence). In Valenčík Radim. LIDSKÝ KAPITÁL A INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ. Jak rozpoznat rozvoj (užitečné) teorie a jaká jsou kritéria tohoto rozvoje? 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. p. 80-101. ISBN 978-80-7408-221-4.
 116. FARKAČOVÁ, Lenka, Pavel SEDLÁČEK and Radim VALENČÍK. Příprava k působení absolventů v tvůrčích týmech při zpracování závěrečných prací (Preparation for the activity of graduates in creative teams in the processing of final theses). In Daniela Hrehová. Vedecký recenzovaný zborník Štúdium, život a práca v zahraničí. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2021. p. 115-127. ISBN 978-80-553-3846-0.
 117. DVOŘÁK, David and Karel MAREK. Připravovaná novela zákona o zadávání veřejných zakázek (Prepared amendment to the Public Procurement Act). Stavební právo, Bulletin. Praha: Česká společnost pro stavební právo, 2021, vol. 2021, No 2, p. 88-94. ISSN 1211-6386.
 118. KRAUSOVÁ, Dagmar. Přístup dospělých osob pravomocně odsouzených k trestu odnětí svobody k ICT vzdělávání v českých věznicích a jeho využití po propuštění na svobodu s dopadem na veřejné finance (Access to sentenced adults imprisonment for ICT education in Czech prisons and its use after release with impact on public finances). In Ondřej Roubal. Konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní 2021. 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2021. p. 28 - 43. ISBN 978-80-7408-237-5.
 119. MERTL, Jan. Public debt amidst low interest rates: the magic pentagon and its significance for economic and social policy. Veřejná správa a sociální politika. Opava: Slezská univerzita, 2021, vol. 1, No 2, p. 45-68, 23 pp. ISSN 2695-1223.
 120. RAHMANI, Amir Masoud, Mokhtar MOHAMMADI, Shima RASHIDI, Jan LÁNSKÝ, Stanislava MILDEOVÁ, Masoumeh SAFKHANI, Saru KUMARI and Mehdi HOSSEINZADEH. Questioning the Security of Three Recent Authentication and Key Agreement Protocols. IEEE Access. USA: IEEE, 2021, vol. 2021, No 9, p. 98204-98217. ISSN 2169-3536. doi:10.1109/ACCESS.2021.3094875.
 121. WOKOUN, René, Petr ČECHÁK and Pavel MATES. Regional and legal aspects of transport services in the Czech Republic, with special regard to peripheral regions. In Ivana Vaňková. Proceedings of the 14th International Scientific Conference Public Economics and Administration 2021. Ostrava: Technical University of Ostrava, 2021. p. 455-466. ISBN 978-80-248-4580-7.
 122. PETR, Oldřich Johannes. REKLAMA – VĚC VEŘEJNÁ (ADVERTISING – A PUBLIC MATTER). In MAGNANIMITAS. QUAERE 2021. I. Hradec Králové: Magnanimitas, 2021. p. 21-27. ISBN 978-80-87952-34-4. doi:10.33543/q2021.11.
 123. POLIŠENSKÁ, Veronika Anna and Jan POLIŠENSKÝ. Sledování zpravodajství a strach z kriminality (Monitoring News and Fear of Crime). FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021, vol. 6, No 3, p. 220-234. ISSN 2533-4387. doi:10.37355/fvpk-2021/3-01.
 124. JEŘÁBEK, Milan, David FIEDOR, Petr ŠIMÁČEK, Jaroslav DOKOUPIL, Zdeněk SZCZYRBA and René WOKOUN. Specializovaná mapa vnitřních periferií (Specialized map of the inner peripheries). 2021.
 125. LÉDLOVÁ, Janna, Luboš JELÍNEK and Naděžda PETRŮ. Specifika controllingu řízení lidských zdrojů v rodinném podnikání (Specifics of controlling human resources management in family business). In Ondřej Roubal. PETRŮ, Naděžda. Konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní 2021. 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. p. 44-55. ISBN 978-80-7408-237-5.
 126. FARKAČOVÁ, Lenka and Juraj EISEL. Specifika nároků práce recruitera dle velikosti organizace v mezinárodním kontextu (Specifics of Recruiter’s Work Requirements According to the Size of the Organization in an International Context). Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2021, Volume XVI, No 2, p. 33-44. ISSN 1801-7118.
 127. FIALA, Petr and Renata MAJOVSKÁ. Strategic management of project portfolios. In Radek Němec, Lucie Chytilová. Proceedings of the 14th International Conference on Strategic Management and its Support by Information Systems 2021. 1st ed. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava Faculty of Economics Department of Systems Engineering, 2021. p. 67-74. ISSN 2570-5776.
 128. HNILICA, Jiří and Naděžda PETRŮ. STUDIE mezi rodinnými firmami, průzkum kvality rodinného podnikání (výzkumná zpráva). (STUDIES among family businesses, family business quality survey (research report).). 1st ed. Praha: VŠE, Centrum pro rodinné firmy, 2021. 39 pp.
 129. ROSENLACHER, Pavel. Study Materials From The Perspective Of Eye Tracking And Personality Type. In Jiří Fejfar, Martin Flégl. Proceedings of the 18th International conference on Efficiency and Responsibility in Education 2021. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2021. p. 112-119. ISBN 978-80-213-3108-2.
 130. CHMELÍK, Jan and Michaela BERVIDOVÁ. Teoretické základy místa činu, znalecké činnosti a aplikační praxe (Theoretical issues of the crime scene, expert activities and application practices). 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2021. 236 pp. EUpress. ISBN 978-80-7408-222-1.
 131. ZOUBEK, Vladimír. Teorie právní o rizicích evropského demosu (Legal theory of the risks of European demos). In Eduard Barány. Tvorba a výklad práva v podmienkach právneho pluralizmu. Bratislava: Wolkers Kluwer a Ústav štátu a práva SAV, 2021. p. 192-200. ISBN 978-80-7676-231-2.
 132. FARKAČOVÁ, Lenka. THE ARRANGEMENTS IF COMPULSORY PAYROLL DEDUCTIONS AND ITS INFLUENCE IN ACTIVE INVOLVEMENT OF THE ELDERLY IN CZECH WORKPLACES. In Veronika Nálepová, Martina Pavlorková. Proceedings of the International Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIAL POLICY. Ostrava: Vysoká škola PRIGO, 2021. p. 91-102. ISBN 978-80-87291-29-0.
 133. NAĎOVÁ KROŠLÁKOVÁ, Monika, Samer KHOURI, Marian ČVIRIK, Andrea TOMÁŠKOVÁ, Peter DRÁBIK and Hamdi DERKAWI. The business environment of family enterprises in Slovakia - perception of external barriers. Polish Journal of Management Studies. Czestochowa: Czestochowa University of Technology, 2021, vol. 24, No 2, p. 321-335. ISSN 2081-7452. doi:10.17512/pjms.2021.24.2.20.
 134. SCHULZ, Bastian. The Cum-ex Case: A Look at Germany. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021, vol. 15, No 1, p. 49-62. ISSN 1802-792X.
 135. ROUBAL, Ondřej. The Identification of University Students with Online Teaching in the Second Wave of the Covid-19 Pandemic. In Monika Prostináková Hossová, Jana Radošinská, Martin Solík. Megatrends and Media. Home Officetainment. Trnava: Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2021. p. 336-345. ISBN 978-80-572-0183-0.
 136. WAWROSZ, Petr, Miroslav JURÁSEK and Tomislav POTOCKÝ. The impact of intercultural experience and language skills on cultural intelligence: the mediating role of self-efficacy in communication. In Margarethe Überwimmer, Robert Füreder, Michael Schmidthaler. Proceedings Cross-cultural business conference 2021. Steyer: Scool of Business and Management, Steyer campus, 2021. p. 108-129. ISBN 978-3-8440-8032-2.
 137. VALENČÍK, Radim and Ondřej ČERNÍK. The inequality in society and a multipoint extension of nash bargaining problem. Economy & Business. Burgas, Bulgaria: International Scientific Publications, 2021, vol. 2021, No 15, p. 221-232. ISSN 1314-7242.
 138. TOMÁŠKOVÁ, Andrea, Roman ŚMIETAŃSKI and Miroslav HALOUZKA. The interdependency between a family company's name and a family name. Marketing and Management of Innovations. Sumy (Ukraine): Sumy State University, 2021, vol. 2021, No 2, p. 115-132. ISSN 2218-4511. doi:10.21272/mmi.2021.2-10.
 139. TOMÁŠKOVÁ, Andrea and Roman ŚMIETAŃSKI. The Rise or Decline of Craft Trades? Evidence from Czech Republic and Poland. ACTA VŠFS. Prague: University of Finance and Administration, 2021, vol. 15, No 2, p. 131-154. ISSN 1802-792X. doi:10.37355/acta-2021/2-01.
 140. MERTL, Jan. The universal and optional part of a health system: a way to handle the health care supply and financing. In Veronika Nálepová, Martina Pavlorková. Proceedings of the International Scientific Conference Economic and Social Policy. Ostrava: Vysoká škola PRIGO, 2021. p. 301-315. ISBN 978-80-87291-29-0.
 141. VALENČÍK, Radim. Theories and mechanisms of productive employment in the context of Czech pension reform. In Filip Chybalski, Edyta Marcinkiewicz. Pensions today. Economic, managerial, and social issues. Lodz: Lodz University of Technology Press, 2021. p. 156-169. ISBN 978-83-66287-93-8. doi:10.34658/9788366287938.14.
 142. HES, Aleš. Tolerance v interkulturní komunikaci – předpoklad směrování moderní demokracie (Tolerances in intercultural communication - assumption of the direction of modern democracy). In Jiří Bílý a kol. Evropská unie - názory a vize. 1st ed. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú., 2021. p. 81-89. Studia. ISBN 978-80-7556-095-7.
 143. VALENČÍK, Radim and Petr WAWROSZ. Tragédie společného a tvůrčí mezigenerační týmy (Tragedy of commons and creative intergeneration teams). In Daniela Hrehová, Andrea Seňová. Edukácia orientovaná na študenta VŠ. 1st ed. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2021. p. 310-324. ISBN 978-80-553-3934-4.
 144. JURÁSEK, Miroslav, Irina STRELNIKOVA and Janna LÉDLOVÁ. Transfer of Social Competencies to the Intercultural Environment. The Relationship between Social and Cultural Intelligence. ACTA VŠFS. Prague: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021, vol. 15, No 1, p. 63-92. ISSN 1802-792X. doi:10.37355/acta.
 145. JURÁSEK, Miroslav and Petr WAWROSZ. TRENDS IN CULTURAL INTELLIGENCE RESEARCH IN THE CONTEXT OF INTERCULTURAL MANAGEMENT. E a M: Ekonomie a Management. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2021, vol. 24, No 3, p. 40-57. ISSN 1212-3609. doi:10.15240/tul/001/2021-03-003.
 146. BLAŽEK, Lukáš. Trends in the Development of the Sustainability of a Shared Economy. In Florinda Matos, Maria de Fátima Ferreiro, Álvaro Rosa, Isabel Salavisa. 16th European Conference on Innovation and Entrepreneurship ECIE 2021, Lisabon. 1st ed. ISCTE Business School, Instituto Univers: Published by Academic Conferences International Limited Reading, UK, 2021. p. 118-128. ISBN 978-1-914587-09-2. doi:10.34190/EIE.21.098.
 147. SVOBODA, Pavel. Trnitá cesta ke kodexu unijního správního práva procesního (The thorny road to the EU Code of Administrative Procedure). In Magdalena Pfeiffer a kolektiv. Liber Amicorum Monika Pauknerová. 1st ed. Praha: Wolters Kluwer, 2021. p. 463-470. ISBN 978-80-7676-186-5.
 148. JURÁSEK, Miroslav, Naděžda PETRŮ, Zdeněk CAHA and Jaroslav, Jr BELAS. Values of family businesses in czech republic in the context of socioemotional wealth. Economics and Sociology. Szczecin: Center for Sociological Research, 2021, vol. 14, No 2, p. 184-208. ISSN 2306-3459. doi:10.14254/2071-789X.2021/14-2/10.
 149. VOSTATEK, Jaroslav. Voluntary Pension Arrangements through the OECD Prism. In Otakar Schlossberger. Financial Markets 2021 – Innovations and Sustainability : Proceedings from the 10th International Conference held in Prague on 27th – 28th May, 2021. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. p. 138-144. ISBN 978-80-7408-233-7.
 150. FARKAČOVÁ, Lenka. Využití chatbotů v praxi HR (Use of chatbots in HR practice). Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2021, No 9, 7 pp. ISSN 0032-6208.
 151. STRAUS, Jiří. Využití počítačové simulace ve forenzní biomechanice (Use of computer simulation in forensic biomechanics). In Štefan ZACHAR, Jozef METEŃKO, Miriam METEŃKOVÁ,. 17. Medzinárodný kongres kriminalistika a forenzné vedy: veda, vzdelávanie, prax. První. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2021. p. 222-233. ISBN 978-80-8054-905-3.
 152. WOKOUN, René, Pavel MATES, Petr ČECHÁK, Zuzana KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Karel LACINA and Marek STARÝ. Vývoj podpory regionálního rozvoje v Československu a v České republice (Development of regional development support in Czechoslovakia and the Czech Republic). 1st ed. Praha: Nakladatelství Leges, s. r. o., 2021. 219 pp. Teoretik. ISBN 978-80-7502-544-9.
 153. KRAUSOVÁ, Dagmar. Vzdělávání osob v oblasti ICT ve výkonu trestu odnětí svobody a jeho finanční aspekty v rámci politiky zaměstnanosti v České republice (Education of persons in ICT in the execution of imprisonment and its financial aspects within the employment policy in the Czech Republic). FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2021, vol. 6, No 2, p. 197 - 210. ISSN 2533-4387.
 154. KUPEC, Michael, Dagmar JAKUBÍKOVÁ and Václav KUPEC. Web Personalization and Artificial Intelligence as Tools for Marketing Communications. Media Literacy and Academic Research. Trnava: FMK UCM, 2021, vol. 4, No 2, p. 100-118. ISSN 2585-9188.
 155. JURÁSEK, Miroslav and Petr WAWROSZ. Why should local governments have a developed communication strategy? An analysis of municipal communication in the Czech Republic. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2021, vol. 11, No 2, p. 302-308. ISSN 1804-7890. doi:10.33543/1102302308.
 156. MAREK, Karel and Zdeněk SADÍLEK. Závazky ze smluv příkazního typu. In Monika Némethová. NOTITIAE NOVAE FACULTATIS IURIDICAE UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII NEOSOLII ROČNÍK XXV. Bánská Bystrica: Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2021. p. 205-220. ISBN 978-80-557-1919-1.
 157. MERTL, Jan. Zdroje financování českého zdravotnictví ve stárnoucí populaci (Sources of financing the Czech healthcare system in the aging population). In Vrabcová, J. Conference proceedings RELIK 2021. Praha: VŠE, 2021. p. 478-490. ISBN 978-80-245-2429-0.
 158. MERTL, Jan. Zdroje systému zdravotního pojištění v kontextu epidemie koronaviru (Health Insurance System’s Resources in the Context of Coronavirus Epidemic). Pojistné rozpravy. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2021, vol. 38, No 1, p. 37-44. ISSN 2571-1059.
 159. 2020

 160. BURIANOVÁ, Olga and Jiří URBÁNEK. Business Continual Management System for Value Added Securing of Organization Readiness at its Predictable Perils. In Piero Baraldi, Francesco Di Maio, Enrico Zio. Proceedings of the 30th European Safety and Reliability Conference and the 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference. Singapore: Research Publishing, 2020. p. 2373-2378. ISBN 978-981-14-8593-0.
 161. ROUBAL, Ondřej. Consumer Culture of Abundance – Ambivalence of Life in an Affluent Society. In Zuzana Kvetanová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. MARKETING IDENTITY: COVID-2.0 Conference Proceedings from the Annual International Scientific Conference “Marketing Identity 2020: COVID-2.0". Trnava (Slovakia): Faculty of Mass Media Communication - University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2020. p. 558-566. ISBN 978-80-572-0107-6.
 162. FIALA, Petr and Renata MAJOVSKÁ. Coordination of Supply Chains by Auctions. In Svatopluk Kapounek, Hana Vránová. 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME 2020) : Conference Proceedings. First edition. Brno: Mendel University, Czech Republic, 2020. p. 104-110. ISBN 978-80-7509-734-7.
 163. HES, Aleš and Martina ŠVECOVÁ. DETERMINANTS OF INTERCULTURAL TOLERANCE IN YOUNG GENERATION COMMUNICATION (DDETERMINANTS OF INTERCULTURAL TOLERANCE IN YOUNG GENERATION COMMUNICATION). In Zuzana Kvetanová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. MARKETING IDENTITY: COVID-2.0 Conference Proceedings from the Annual International Scientific Conference “Marketing Identity 2020: COVID-2.0". Trnava: Faculty of Mass Media Communication - University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2020. p. 119-128. ISBN 978-80-572-0107-6.
 164. KUPEC, Václav. Generation Snowflake Communication Audit. In Zuzana Kvetanová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. MARKETING IDENTITY: COVID-2.0 Conference Proceedings from the Annual International Scientific Conference “Marketing Identity 2020: COVID-2.0". Trnava: Faculty of Mass Media Communication - University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2020. p. 342-350, 651 pp. ISBN 978-80-572-0107-6.
 165. PAVLÁK, Miroslav, Naděžda PETRŮ and Lukáš BLAŽEK. INNOVATION ACTIVITIES AT START-UPS AS AN INSTRUMENT OF THEIR COMPETITIVENESS. In Tomáš Chlopčík. Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2019. Germany: GUC - Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2020. p. 139 - 147. ISBN 978-3-86367-062-7.
 166. PAVLÁT, Vladislav. On the way to changes in CSR Reporting. In Irena Jindřichovská, Peter Bolcha. Proceedings of The 8th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use – Beyond the Numbers 2020. Prague: Metropolitan University Prague, 2020. p. 288-299. ISBN 978-80-7638-015-8.
 167. BURIANOVÁ, Olga and Jiří URBÁNEK. Predictability Principle of Tax Sanctions Threats in the Legal System. In Piero Baraldi, Francesco Di Maio, Enrico Zio. Proceedings of the 30th European Safety and Reliability Conference and the 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference. Singapore: Research Publishing, 2020. p. 2379-2386. ISBN 978-981-14-8593-0.
 168. BLAŽEK, Lukáš. The future of shared economy in the economic system. In Margarethe Überwimmer, Robert Füreder, Michael Schmidthaler, Markus Vorderwinkler. The future of shared economy in the economic system. In Margarethe Überwimmer, Robert Füreder, Michael Schmidthaler, Markus Vorderwinkler. Cross-Cultural Business Conference 2020. 1st ed. Steyr Austria: Bibliographic information published by Deutsche Nationalbibliothek, 2020. p. 219-233. ISBN 978-3-8440-7301-0.
 169. JINDŘICHOVSKÁ, Irena and Dana KUBÍČKOVÁ. To the Position of the Accounting Profession in the Czech Republic. In Irena Jindřichovská, Peter Bolcha. Proceedings of The 8th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use – Beyond the Numbers 2020. Prague: Metropolitan University Prague, 2020. p. 352-360. ISBN 978-80-7638-015-8.
 170. 2019

 171. KUBÍČKOVÁ, Dana. Are there any Differences in the Perception of Financial Reporting and Accounting Profession in different Accounting Models? Comparison of the Czech Republic and Great Britain (ARE THERE ANY DIFFERENCES IN THE PERCEPTION OF FINANCIAL REPORTING AND ACCOUNTING PROFESSION IN DIFFERENT ACCOUNTING MODELS? COMPARISON OF THE CZECH REPUBLIC AND GREAT BRITAIN). In Jindřichovská I., Dehning B. Proceedings of of international scientific conference “IFRS-global rules and local use”. 1st ed. Prague: Metropolitan University Prague, 2019. p. 284 - 295. ISBN 978-80-906585-7-8.
 172. KUPEC, Václav and Přemysl PÍSAŘ. Audit Testing of Personal Data on Social Media. In KUSÁ, A., A. ZAUŠKOVÁ a Z. BUČKOVÁ. MARKETING IDENTITY: Offline Is the New Online. 1st ed. Trnava: University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2019. p. 155-170. ISBN 978-80-572-0038-3.
 173. NOVOTNÝ, Jiří. Soukromoprávní aspekty směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853. (Private Law Aspects of the Directive of the European Parliament and of the Council (EU) 2017/853). FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2019, vol. 4, No 2, p. 148-161. ISSN 2533-4387.
 174. ROUBAL, Ondřej. The Erotic Capital of Men from the Perspective of the Sociology of Marketing Communication. In Alena Kusá, Anna Zaušková, Zuzana Bučková. Marketing Identity 2019. Offline is the new online. Trnava (Slovakia): Faculty of Mass Media Communication, University of SS. Cyril and Methodius, 2019. p. 706-717. ISBN 978-80-572-0038-3.
 175. KNIHOVÁ, Ladislava. VIRTUAL REALITY IN FINANCIAL REPORTING: ARE ACCOUNTANTS AN ENDANGERED SPECIES? In Irena Jindřichovská, Bruce Dehning. IFRS: GLOBAL RULES & LOCAL USE - BEYOND THE NUMBERS. 1st ed. Praha: Metropolitan University Prague, Anglo-American University, 2019. p. 137-147. ISBN 978-80-87956-96-0.
 176. 2017

 177. HES, Aleš. THE IMPACT OF GLOBAL COMMUNICATION ON THE VALUES OF THE YOUNG GENERATION. In Jánošková Katarína, Klieštik Tomáš. Proceedings 17th International Scientific Conference „Globalization and Its Socio-Economic Consequences“. 1st ed. Žilina: University of Zilina, Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics, 2017. p. 652-660. ISBN 978-80-8154-212-1.
Display details
Displayed: 16/8/2022 08:51