Information System VŠFS

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2022

 1. MATES, Pavel and Martin KOPECKÝ. Mimořádné opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení (Extraordinary remedies and supervisory means in administrative proceedings). I. Praha: Leges, 2022. 115 pp. Teoretik. ISBN 978-80-7502-548-7.
 2. SVOBODA, Pavel. Nadnárodní prvky v EU a jejím právu (Supranational elements of the EU and Its Law). 1st ed. Praha: Leges, 2022. 168 pp. ISBN 978-80-7502-551-7.
 3. VALENČÍK, Radim, Petr WAWROSZ, Ondřej ČERNÍK, Lenka FARKAČOVÁ, Jan MERTL, Pavel SEDLÁČEK, Richard JAROŠÍK, Jakub KADLEC, Matej KOSTREC, Lukáš KOZÁČEK, Karel MAREK, Bohumír ŠTĚDROŇ, Martin VYROUBAL and Jiří ZMATLÍK. Tvůrčí mezigenerační týmy: základ inovačního potenciálu i realizátor změn (Creative intergenerational teams: the basis of innovation potential and the implementer of changes). První vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2022. 140 pp. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-240-5. doi:10.37355/03.2022/1.
 4. 2021

 5. GOMBÁR, Eduard, Ladislav BAREŠ and Rudolf VESELÝ. Dějiny Egypta (The History of Egypt). 2nd ed. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2021. 848 pp. Dějiny států. ISBN 978-80-7422-798-1.
 6. STRAUS, Jiří. Forenzní biomechanika. Teoretické, experimentální a empirické metody (Forensic biomechanics. Theoretical, experimental and empirical methods). 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2021. 204 pp. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-219-1.
 7. JELÍNEK, Jiří. Kriminologie (Criminology). První. Praha: Leges, 2021. 631 pp. Teoretik. ISBN 978-80-7502-499-2.
 8. LIŠKA, Petr, Karel MAREK, Martin JANKŮ, Karel DŘEVÍNEK, Štefan ELEK and Daniel PATĚK. Obchodní závazky (Business commitments). 1st ed. Praha: Wolters Kluwer, 2021. 516 pp. Meritum. ISBN 978-80-7676-123-0.
 9. MIHOLA, Jiří, Petr WAWROSZ, Jana KOTĚŠOVCOVÁ, Jan LÁNSKÝ, Oleksandr BULATNIKOV, Jakub NÁBĚLEK and Luka SLEMNIK. Produkční funkce jako nástroj zobrazení ekonomické reality (Production functions as a tool for depicting economic reality). 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. 160 pp. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-224-5.
 10. CHMELÍK, Jan and Michaela BERVIDOVÁ. Teoretické základy místa činu, znalecké činnosti a aplikační praxe (Theoretical issues of the crime scene, expert activities and application practices). 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2021. 236 pp. EUpress. ISBN 978-80-7408-222-1.
 11. WOKOUN, René, Pavel MATES, Petr ČECHÁK, Zuzana KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Karel LACINA and Marek STARÝ. Vývoj podpory regionálního rozvoje v Československu a v České republice (Development of regional development support in Czechoslovakia and the Czech Republic). 1st ed. Praha: Nakladatelství Leges, s. r. o., 2021. 219 pp. Teoretik. ISBN 978-80-7502-544-9.
 12. 2020

 13. POLČÁK, Radim, Pavel KOUKAL, Rudolf LEŠKA, Matěj MYŠKA, Jiří HRABÁNEK, Jan ZIBNER, Michal ŠALAMOUN, Michal KOŠČÍK, Petr PRCHAL, Jan BARTÁK, Martin VALOUŠEK, Dominika COLLETT, Pavel MATES and Jan TULÁČEK. Autorský zákon. Praktický komentář s judikaturou. (Copyright Act. Practical Commentary with Case Law.). 1st ed. Praha: Leges, 2020. 864 pp. Komentátor. ISBN 978-80-7502-391-9.
 14. VALENČÍK, Radim, Michal BLAHOUT, Ondřej ČERNÍK, Jan ČERVENKA, Michael KROH, Jan MERTL, Vladislav PAVLÁT, Ondřej ROUBAL, Pavel SUCHÝ, Petr WAWROSZ and František ZICH. Bohatství a chudoba jako problém (Wealth and poverty as a problem). 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020. 138 pp. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-201-6. doi:10.37355/03.2020/3.
 15. JANKŮ, Martin. Europeizace soukromého práva a Zásady evropského smluvního práva (PECL) (Europeisation of the ptivate law and the Principles of the European Contract Law (PECL)). 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020. 152 pp. EUpress. ISBN 978-80-7408-204-7.
 16. PAVLÁT, Vladislav. Finanční vzdělávání dospělých a jeho úroveň v ČR v 90. letech (Financial education of adults and its level in the Czech Republic in the 90ties). 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2020. 152 pp. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-214-6.
 17. ROMŽA, Sergej, Eduard BRUNA, Hana BARTOŠOVÁ, Albert BRADÁČ, Markéta BRUNOVÁ, Ján BUZALKA, Ludmila ČÍRTKOVÁ, Gustáv DIANIŠKA, Michal DOGOŠI, Iveta FEDOROVIČOVÁ, Simona FERENČÍKOVÁ, Alena GALAJDOVÁ, Tomáš GŘIVNA, Miroslav HIRT, Ladislav HOFREITER, Květoň HOLCR, Jaroslav HOLOMEK, Robert CHALKA, Jan CHMELÍK, Jaroslav IVOR, Přemysl JANÍČEK, Jiří JELÍNEK, JIří JONÁK, Vojtech JURČÁK, Ludvík JUŘÍČEK, Štěpán KALAMÁR, Gustáv KASANICKÝ, Rastislav KAZANSKÝ, Miroslav KELEMEN, Libor KLIMEK, Martin KLOUBEK, Pavol KOHÚT, Leszek Frederyk KORZENIOWSKI, Tobiáš LAZAR, Miroslav LISOŇ, Jaroslav MAJERNÍK, Jozef METEŇKO, Jana TLAPÁK NAVRÁTILOVÁ, René PAWERA, Juliusz PIWOWARSKI, Peter POLÁK, Roman RAK, Elena RAFAILOVNA ROSSINSKAYA, Petr SAK, Vladimír SMEJKAL, Miloš SOKOL, Jozef STIERANKA, Jiří STRAUS, Přemysl STREJC, Jaroslav SUCHÁNEK, Ivan ŠIMOVČEK, Dušan ŠIMŠÍK, Marcela TITTLOVÁ, Jaroslav TUREČEK, Inga URJADNIKOVÁ, František VAVERA, Barbora VEGRICHTOVÁ, Aleš VÉMOLA, Jozef VICENÍK, Jana VIKTORYOVÁ, Jozef ZÁHORA, Vasyl ZAPLATINSKYI and Vladimír ZOUBEK. Hodnoty trestného práva, kriminalistiky, kriminológie, forenzných a bezpečnostných vied v teórii a praxi (Values in criminal law, criminalistics, criminology, forensic and security sciences in theory and practice). 1st ed. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020. 1066 pp. ISBN 978-80-7380-829-7.
 18. MAIELLO, Giuseppe and Ondřej ROUBAL. Média a kultura. Od primární orální kultury ke konstrukci kyber-prostorových identit v éře digitální komunikace (Media and culture. From primary oral culture to the construction of cyber-spatial identities in the era of digital communication). 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020. 126 pp. EUpress. ISBN 978-80-7408-179-8.
 19. MATES, Pavel, Petr ČERNÝ, Tomáš LECHNER and Pavel SKALKA. Nahlížení do spisu podle občanského soudního řádu, trestního řádu, soudního řádu správního, správního řádu a daňového řádu (Inspection of the file according to the Code of Civil Procedure, the Criminal Code, the Code of Administrative Procedure, the Administrative Code and the Tax Code). 1st ed. Praha: Leges, 2020. 151 pp. Praktik. ISBN 978-80-7502-460-2.
 20. BRUNOVÁ, Markéta. Novodobý vývoj a stav vězeňství v České a Slovenské republice (Modern development and state of prison in the Czech and Slovak Republic). 1st ed. Praha: Leges, 2020. 223 pp. Teoretik. ISBN 978-80-7502-408-4.
 21. PETRŮ, Naděžda. RODINNÉ PODNIKÁNÍ fenomén, příležitost, budoucnost (FAMILY BUSINESS phenomenon, opportunity, future). 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020. 278 pp. EUpress. ISBN 978-80-7408-207-8.
 22. KUNZ, Vilém. Společenská odpovědnost ve sportu (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN SPORT). 1st ed. Praha: Grada Publishing, 2020. 199 pp. Expert. ISBN 978-80-271-1209-8.
 23. 2019

 24. TALLO, Anton, Dominika PORUBSKÁ, Vincent HOLUBICZKY, Robert ODLER, Roman RAK, Tomáš ŠKRINÁR, Martin KRIŠKA and Jaroslav TUREČEK. Bezpečnostné technológie pre policajnú, forenznú a komerčnú prax (Security technologies for police, forensic and commercial practice). 1st ed. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2019. 327 pp. ISBN 978-80-8054-808-7.
 25. PORADA, Viktor, Roman RAK, Eduard BRUNA, Markéta BRUNOVÁ and Vladimír ZOUBEK. Bezpečnostní vědy. Úvod do teorie, metodologie a bezpečnostní terminologie (Security sciences. Introduction to theory, methodology and security terminology). první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství A. Čeněk, 2019. 780 pp. ISBN 978-80-7380-758-0.
 26. BRUNOVÁ, Markéta. Dokazování trestné činnosti s využitím kriminalistických stop a identifikace (Demonstration of crime using forensic traces and identification). 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní a.s., 2019. 127 pp. ISBN 978-80-7408-196-5.
 27. VALENČÍK, Radim, Petr WAWROSZ, Michal BLAHOUT, Ondřej ROUBAL, Jiří MIHOLA, Jan ČERVENKA and Sůva MICHAL. Ekonomie produktivní spotřeby: Teoretický základ analýzy role produktivních služeb (Economics of Productive Consumption: Theoretical Basis of Role Productive Service Analysis). 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. 100 pp. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-184-2.
 28. POLIŠENSKÁ, Veronika Anna. Forenzní psychologie: teorie a praxe (Forensic psychology: theory and practice). Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2019. 120 pp. EUpress. ISBN 978-80-7408-187-3.
 29. PORADA, Viktor, Jiří STRAUS, Roman RAK, Eduard BRUNA and Markéta BRUNOVÁ. Kriminalistika. Technické, forenzní a kybernetické aspekty (Criminalistics. Technical, forensic and cybernetic aspects). druhé. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství A. Čeněk, 2019. 1205 pp. ISBN 978-80-7380-741-2.
 30. MATES, Pavel, Eduard BRUNA, Markéta BRUNOVÁ, Martin VALOUŠEK, Eva FIALOVÁ, Tomáš LECHNER, Markéta HÁLOVÁ, Jakub SIVÁK and Olga SOVOVÁ. Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů (Protection of personality, privacy and personal data). 1st ed. Praha: Leges s. r.o., 2019. 427 pp. Praktik. ISBN 978-80-7502-346-9.
 31. TOMČÍK, Michal. Sociální a kvalifikační profil marketingových profesionálů (Social and qualification profile of marketing professionals). 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. 116 pp. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-203-0.
 32. FRAIT, Jan, Michal BEZVODA, Petr BUDINSKÝ, Liběna ČERNOHORSKÁ, Jaroslav DAŇHEL, Eva DUCHÁČKOVÁ, Jan HÁJEK, Hana HEJLOVÁ, Mojmír HELÍSEK, Narcisa KADLČÁKOVÁ, Luboš KOMÁREK, Zlatuše KOMÁRKOVÁ, Miroslav PLAŠIL, Jarmila RADOVÁ, Marek RUSNÁK, Bohumil STÁDNÍK and Petr TEPLÝ. SYSTEMIC RISK IN POST-CRISIS FINANCIAL MARKETS. 1st ed. Prague: University of Finance and Administration, 2019. 154 pp. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-200-9. doi:10.37355/03.2019/2.
 33. STRAUS, Jiří and Viktor PORADA. Trasologie (Trasology). 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. 188 pp. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-197-2. doi:10.37355/03-2019-01.
 34. HOLUB, Martin, Jan MERTL, Milan ŠLAPÁK, Jaroslav VOSTATEK, Petr VÍŠEK and Pavlína MILLIONOVÁ. Typologie sociálních dávek a událostí v pojistném a nepojistném systému sociálního zabezpečení z hlediska vhodnosti a efektivity (Typology of social benefits and developments in the insurance and non-insurance social security systems in terms of suitability and effectiveness). 1st ed. Praha: Praha: VÚPSV, 2019. 266 pp. ISBN 978-80-7416-355-5.
 35. RABAN, Přemysl, Jan HURDÍK, Jiří SRSTKA, Aleš ROZEHNAL, Otakar SCHLOSSBERGER, Radka ZAHRADNÍKOVÁ, Josef PELECH, Adam ZÍTEK, Kateřina BUREŠOVÁ, Eva KADLEC BENEŠOVÁ, Pavla TLOUŠŤOVÁ, Jarmila BRČÁKOVÁ, Ladislav KRYM and Jindřich PSUTKA. Závazkové právo (Law of Obligations). 1st ed. Brno: Václav Klemm - Vydavatelství a nakladatelství, 2019. 530 pp. ISBN 978-80-87713-18-1.
 36. 2018

 37. STRAUS, Jiří and Jiří JONÁK. Biomechanická analýza videozáznamu – teorie a praxe. (Biomechanical analysis of video recording - theory and practice.). 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018. 102 pp. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-169-9.
 38. STARÝ, Marek. Cizozemci a spoluobyvatelé. Udělování českého obyvatelského práva (inkolátu) v době předbělohorské (Foreigners and Co-inhabitants. Granting of the Bohemian Residential Right (Inkolat) in the Period before the Battle on the White Mountain). 1st ed. Praha: Auditorium, 2018. 757 pp. ISBN 978-80-87284-67-4.
 39. CHMELÍK, Jan and Eduard BRUNA. Dokazování v trestním řízení. Trestněprávní a kriminalistické aspekty (Proof in criminal proceedings. Criminal and Criminalistic Aspects). 1st ed. Praha: Eupress VŠFS, 2018. 228 pp. ISBN 978-80-7408-175-0.
 40. PORADA, Viktor and Jiří STRAUS. FORENSIC BIOMECHANICS. Criminalistic and Forensic Application. 1st ed. Prague: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. 235 pp. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-168-2.
 41. LÁNSKÝ, Jan. Kryptoměny (Cryptocurrencies). 1st ed. Praha: C. H. Beck, 2018. 160 pp. Právo a společnost. ISBN 978-80-7400-722-4.
 42. PORADA, Viktor and Jiří STRAUS. Mechanoskopie (Mechanoscopy). 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. 175 pp. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-177-4.
 43. PETRŮ, Naděžda. Nástupnická strategie v českých rodinných podnicích (The succession strategy in Czech family businesses). 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018. 104 pp. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-162-0.
 44. VALENČÍK, Radim, Michal BLAHOUT, Jan ČERVENKA, Miroslav JURÁSEK, Patrik KAJZAR, Jan MERTL, Jiří MIHOLA, Vladislav PAVLÁT and Petr WAWROSZ. Odvětví produktivních služeb. Teorie a praxe (Sector of Productive Services. Theory and practice). 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. 98 pp. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-170-5.
 45. PAVLÁT, Vladislav. Prague Stock Exchange (1993-1997). 1st ed. Prague: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. 155 pp. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-178-1.
 46. VACÍNOVÁ, Tereza. Psychologie. Trendy oboru v dějinných souvislostech (Psychology. Trends of the field in the historical context). 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. 205 pp. EUpress. ISBN 978-80-7408-152-1.
 47. JANKŮ, Martin and Karel MAREK. Soukromé právo po rekodifikaci (Private law after recodification). 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. 144 pp. EUpress. ISBN 978-80-7408-167-5.
 48. KUNZ, Vilém. Sportovní marketing. CSR a sponzoring. (SPORT MARKETING. CSR and Sponsoring.). Praha: Grada Publishing, 2018. 176 pp. Expert. ISBN 978-80-271-0560-1.
 49. 2017

 50. MIHOLA, Jiří, Petr WAWROSZ and Jana KOTĚŠOVCOVÁ. Analýza vlivu intenzivních faktorů vývoje ekonomiky (Analysis of the Influence of Intensive Factors of Economic Development). 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2017. 103 pp. edice SCIENCEpres. ISBN 978-80-7408-147-7.
 51. PAVLÁT, Vladislav and Ladislava KNIHOVÁ. Anglicko-český a česko-anglický glosář terminologie finančních trhů (English-Czech and Czech-English Glossary of Financial Markets' Terminology). 1st ed. Praha: Ladislava Knihová - Education online, 2017. 137 pp. ISBN 978-80-906753-0-8.
 52. PORADA, Viktor, Eduard BRUNA, Květoň HOLCR and Roman RAK. Bezpečnostní vědy. Potřeba a transfer vědeckých poznatků (Security Sciences. Need and transfer of scientific knowledge). 1st ed. Plzeň: A. Čeněk, 2017. 130 pp. ISBN 978-80-7380-663-7.
 53. PORADA, Viktor, Eduard BRUNA, Květoň HOLCR and Jaroslav HOLOMEK. Bezpečnostní vědy. Úvod do teorie a metodologie (Security Sciences. Introduction to theory and methodology). 1st ed. Plzeň: A. Čeněk, 2017. 134 pp. ISBN 978-80-7380-658-3.
 54. VALENČÍK, Radim, Michal BLAHOUT, Jan ČERVENKA, Jan MERTL, Petr WAWROSZ, Jiří MIHOLA, František ZICH and Tomáš KOSIČKA. Ekonomický základ odvětví produktivních služeb a zahájení komplexních reforem (The economic base of the service sector and launch comprehensive reforms). 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2017. 100 pp. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-150-7.
 55. STRAUS, Jiří and Viktor PORADA. Teorie forenzní biomechaniky (Theory of Forensic Biomechanics). 1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2017. 168 pp. Edice SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-140-8.
 56. 2016

 57. ZÁŠKODNÝ, Přemysl. Curriculum Research and Development in Physics Education – in English, First edition 2015 (Curriculum Research and Development in Physics Education). 1st ed. Prague: Publishing House CURRICULUM, 2016. 192 pp. ISBN 978-80-87894-09-5.
 58. PAVLÁT, Vladislav. Infrastruktury Finančních trhů. (Nástin současné teorie a praxe infrastruktur finančních trhů (Financial Markets Infrastructures. (A survey of actual theory and praxis of financial markets infrastructures)). Praha: EUPRESS, 2016. 225 pp. ISBN 978-80-7408-138-5.
 59. BŘEČKOVÁ, Pavla and Karel HAVLÍČEK. Inovace a jejich financování v malé a střední firmě (Innovations and Their Financing in Small and Medium Sized Company). 1st ed. (první vydání). Praha.: Vysoká škola finanční a správní, a.s., v edici EUPRESS, 2016. 120 pp. edice EUPRESS. ISBN 978-80-7408-137-8.
 60. ZICH, František, Petra ANÝŽOVÁ, Petr MATĚJŮ, Ondřej ROUBAL, Helena KUBÁTOVÁ and František ZNEBEJÁNEK. Konfrontace hodnot v pozdní modernitě: Česko a Hlučínsko v evropském kontextu. (The Confrontation of Values in Late Modernity: The Czech Republic and Hlučín Region in the European Context). Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. 302 pp. Edice Studie, Svazek č. 121. ISBN 978-80-7419-241-8.
 61. WAWROSZ, Petr. Korupce v redistribučním prostředí - Česká republika, Evropa, svět (Corruption in the redistribution environment - Czech Republic, Europe, world). 1st ed. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2016. 361 pp. Studie národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. ISBN 978-80-88018-07-0.
 62. PORADA, Viktor, Jan CHMELÍK, Stanislav NEČAS, Vladimír SMEJKAL, Jiří STRAUS and Petr ŠEDIVÝ. Kriminalistika. Technické, forenzní a kybernetické aspekty (Criminalistics, Technical, Forensic and Cyber aspects). Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016. 1018 pp. ISBN 978-80-7380-589-0.
 63. WROBLOWSKÁ, Zuzana and Tomáš RUDA. Lidské zdroje v produktovém managementu (Human Resources in Product management). 1. vyd. Praha: Kamil Mařík — Professional Publishing, 2016. 176 pp. ISBN 978-80-7431-162-8.
 64. PAVLÁT, Vladislav and Přemysl ZÁŠKODNÝ. Od finančních derivátů k opčnímu hedgingu (From Finance Derivatives to Option Hedging). druhé. Praha: Curriculum, 2016. 343 pp. Finanční deriváty. ISBN 978-80-87894-11-8.
 65. PAVLÁT, Vladislav, Rafik BEDRETDINOV, Vlastimil JANDUS, Irena JINDŘICHOVSKÁ, Šárka KOCMANOVÁ, Jana KOTĚŠOVCOVÁ, Jan VENCL, Martin VÍCHA and Miroslav ZETEK. On Financial Markets and Financial Markets Infrastructures (Selected topics). první. Praha: Curriculum, 2016. 147 pp. ISBN 978-80-87894-05-7.
 66. VOSTATEK, Jaroslav. Penzijní teorie a politika (Pension Theory and Policy). 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016. 288 pp. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-571-8.
 67. FRAIT, Jan. Post-Crisis Banking Regulation and its Potential Impacts in Small Open Economies. 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2016. 152 pp. Edition EUPRESS. ISBN 978-80-7408-144-6.
 68. ZOUBEK, Vladimír. Postmoderní právověda a státověda (Postmodern iuisprudentia and politics). 1st ed. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. 462 pp. ISBN 978-80-7380-598-2.
 69. PAVLÁT, Vladislav. The Birth of the Prague Stock Exchange. první. Bratislava (Slovak republic): Publishing House DIDAKTIS, 2016. 99 pp. Monolingual English Version. ISBN 978-80-8166-004-7.
 70. ŠMÍD, Jan, Magdaléna BÁRTOVÁ, Vladimír ČECHÁK, Zuzana KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Karel LACINA, Pavel MATES, Vladimír PROROK and Vít ŠŤASTNÝ. Vztah politiky a veřejné správy (The Relationship between policy and public administration). 1st ed. Praha: VŠFS, 2016. 80 pp. Eupress. ISBN 978-80-7408-145-3.
 71. 2015

 72. VALENČÍK, Radim, Petr WAWROSZ, Jan MERTL, Petra JÍLKOVÁ, Jan ČERVENKA, Jiří MIHOLA, Michal BLAHOUT, O. ČERNÍK, P. KAJZAR and T. KOSIČKA. Čtvrtá průmyslová revoluce, nebo ekonomika produktivních služeb? Praha: VŠFS, z. ú., 2015. 100 pp. ISBN 978-80-7408-126-2.
 73. KUBÍČKOVÁ, Dana and Irena JINDŘICHOVSKÁ. Finanční analýza a hodnocení výkonnosti firem (Financial Analysis and Company performance Measurement). Praha: C. H. Beck, 2015. 368 pp. ISBN 978-80-7400-538-1.
 74. ŠUGÁR, Ján, Jiří MAZÁNEK, Jiří HYLMAR, Adriana VAVRUŠKOVÁ, Karel KOPAČKA, Jaroslav BRADA, Otakar SCHLOSSBERGER and Yvona LEGIERSKÁ. Finanční šetření v trestním řízení (Financial Investigation in criminal Proceedings). Praha: Vysoká škola finanční a správní,z.ú., 2015. 180 pp. EUPRESS. ISBN 978-80-7408-121-7.
 75. CHMELÍK, J. and Eduard BRUNA. Hospodářská a ekonomická trestná činnost. Edice EUPRESS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2015. 204 pp. ISBN 978-80-7408-109-5.
 76. ZÁŠKODNÝ, Přemysl. Kurikulární proces fyziky – Aplikace edukačního data miningu (Curricular Process of Physics (Application of Educational Data Mining)). 2nd ed. Praha: Curriculum, 2015. 429 pp. Kurikulární proces, 2. ISBN 978-80-87894-04-0.
 77. KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Zuzana and Karel LACINA. Manažerské přístupy ve veřejné správě. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s, 2015. 160 pp. Edice EUPRESS. ISBN 978-80-7408-115-6.
 78. KAŠÍK, Milan and Karel HAVLÍČEK. Marketing při utváření podnikové strategie. 3. aktualizované vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2015. EUPRESS. ISBN 978-80-7408-100-2.
 79. ROUBAL, Ondřej and František ZICH. Marketingová sociologie. Marketingové komunikace a moderní společnost. Praha: Eupress, 2015. 121 pp. ISBN 978-80-7408-102-6.
 80. ZICH, František. Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku - Vztah minulosti a hlučínské identity (Intergenerational changes in the way of life in Hlučínsko - The relationship of the past and identity of Hlučínsko). první. Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2015. 355 pp. Studie, 116. svazek. ISBN 978-80-7419-190-9.
 81. ZNEBEJÁNEK, F. and Petra ANÝŽOVÁ. Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku - Modernizační procesy (Intergenerational changes in the way of life in Hlučínsko - Modernization processes). první. Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2015. 355 pp. Studie, 166. svazek. ISBN 978-80-7419-190-9.
 82. ANÝŽOVÁ, Petra. Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku - Modernizační procesy na Hlučínsku ve světle statistických dat (Intergenerational changes in the way of life in Hlučínsko - Modernization processes in Hlučínsko in the light of statistical data). první. Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2015. 355 pp. Studie, 166. svazek. ISBN 978-80-7419-190-9.
 83. ROUBAL, Ondřej and F. ZNEBEJÁNEK. Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku - Teorie modernity a modernizace (Intergenerational changes in the way of life in Hlučínsko - Theory of modernity and modernization). první. Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2015. 355 pp. Studie, 116. svazek. ISBN 978-80-7419-190-9.
 84. MAREK, Karel, R. JEŽKOVÁ, D. KRÁL, L. TRČKA, I. VÁGNER and E. VINCENCOVÁ. Podnikání a management v malých a středních podnicích (Entrepreneurship and management in small and medium-sized enterprises / SME/). 1st ed. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2015. 399 pp. kolektivní vědecká monografie. ISBN 978-80-87482-30-8.
 85. PAVLÁT, Vladislav, Otakar SCHLOSSBERGER, Josef BUDÍK, Yvona LEGIERSKÁ, Martin VÍCHA, Miroslav ZETEK and Eliška KVAPILOVÁ. Postavení, výsledky a výhledy vybraných bank v ČR. Praha: Edice EUPRESS, 2015. 134 pp. ISBN 978-80-7408-110-1.
 86. HAVLÍČEK, Karel and Pavla BŘEČKOVÁ. Řízení exportních rizik malé a střední firmy (Management of Export Risks of Small and Medium Sized Company). 1. vyd. Praha: Vyská škola finanční a správní, o.p.s., 2015. 52 pp. edice EUPRESS. ISBN 978-80-7408-113-2.
 87. ANÝŽOVÁ, Petra. Srovnatelnost postojových škál v komparativním výzkumu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 262 pp. ISBN 978-80-244-4447-5.
 88. STRAUS, Jiří. Vybrané problémy kriminalistické identifikace (Selected issues of criminal identification). První. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2015. 84 pp. Akademické texty. ISBN 978-80-7408-120-0.
 89. 2014

 90. SCHLOSSBERGER, Otakar, Jaroslav BRADA, Naďa BLAHOVÁ, Josef BUDÍK, Michaela KATOLICKÁ, Petra KORBASOVÁ, Vladislav PAVLÁT, Ján SUGÁR and Adriana VAVRUŠKOVÁ. Anti Money Laundering. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. 117 pp. Eupress. ISBN 978-80-7408-090-6.
 91. HEISSLER, Herbert, Michal BEZVODA, Michal BLAHOUT, Petr BUDINSKÝ, Aleš PETRÁK and Dominik STROUKAL. Ekonomie Bitcoinu, Analýza a modelování bitcoinu v rozvinutém stádiu (Bitcoin economy, analysis and modeling of Bitcoin in the developed stage). 1st ed. Praha: Vysoká finanční a správní, o . p s., 2014. 94 pp. EUPRESS. ISBN 978-80-7408-104-0.
 92. HES, Aleš, Tereza CHLUMSKÁ and Darya SOMOVÁ. Hodnotové aspekty interkulturní komunikace (Value aspects of intercultural communication). První. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2014. 64 pp. EUPRESS. ISBN 978-80-7408-108-8.
 93. KONRÁD, Z., V. PORADA, Jiří STRAUS and J. SUCHÁNEK. Kriminalistika: Teorie, metodologie a metody kriminalistické techniky. (Criminalistics: Theories, methodology and methods of forensic techniques.). první. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. 318 pp. ISBN 978-80-7380-535-7.
 94. KUPEC, Václav. Marketingový výzkum ve vybraných procesech řízení banky (Marketing Research in Selected Processes of Bank Management). 1st ed. Trnava: UCM, 2014. 140 pp. ISBN 978-80-8105-566-9.
 95. ZÁŠKODNÝ, Přemysl and H. ZÁŠKODNÁ. Metodologie vědeckého výzkumu (Scientific research methodology). Praha: Curriculum, 2014. 204 pp. ISBN 978-80-87894-03-3.
 96. SCHLOSSBERGER, Otakar, Přemysl RABAN, Jarmila BRČÁKOVÁ, Libor ČIHÁK, Lenka DOBEŠOVÁ, Ladislav KRYM, Aleš ROZEHNAL, Jiří SRSTKA, Radka ZAHRADNÍKOVÁ and Adam ZÍTEK. Občanské právo hmotné: Závazkové právo. (Civil Law: Law of Obligations.). 1st ed. Brno: Václav Klem – Vydavatelství a nakladatelství, 2014. 528 pp. Raban, P. a kol. ISBN 978-80-87713-11-2.
 97. LEINWEBER, Václav, Ondřej DEDEK and Jana KOTĚŠOVCOVÁ. Operativní a strategické podnikové finance. Kde a jak se v podniku generují peníze (Operational and strategic corporate finance. Where and how the company generates money). první. Praha: VOX, a.s., 2014. 176 pp. ISBN 978-80-87480-21-2.
 98. KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Zuzana. Partnerství v rozvoji obcí, měst a regionů. Praha: Auditorium, 2014. 234 pp. ISBN 978-80-87284-44-5.
 99. VALENČÍK, Radim, Petr WAWROSZ, Jan MERTL, Jaroslav VOSTATEK, Rafik BEDRETDINOV, Michal BLAHOUT, Jan ČERVENKA, Pavel ČÍRTEK, Arnošt KLESLA, Tomáš KOSIČKA, Václav LEINWEBER, Dominik STROUKAL, Jiří ŠNAJDAR and Jaromír TICHÝ. Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb. Edice EUPRESS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. 100 pp. ISBN 978-80-7408-103-3.
 100. JANKŮ, Martin and Linda JANKŮ. Právo EU po Lisabonské smlouvě (EU Law after the Lisbon Treaty). první. Ostrava: KEY Publishong s.r.o., 2014. 274 pp. Právo. ISBN 978-80-7418-152-8.
 101. ŠMÍD, Jan. PROMĚNY POLITICKÉHO A ÚSTAVNÍHO SYSTÉMU ČR (Chages of the Czech political and constitutional system). 1st ed. Praha: Eupress, 2014. 107 pp. mimo edice. ISBN 978-80-7408-101-9.
 102. MIHOLA, Jiří. Přehled českého školství (Overview of Czech Education). 1st ed. Praha: Melius, 2014. 220 pp. ISBN 978-80-87638-03-3.
 103. ZÁŠKODNÝ, Přemysl and Petr. PROCHÁZKA. Survey of Principles of Theoretical Physics (with Application to Radiology). 2nd ed. Praha: Curriculum, 2014. 339 pp. ISBN 978-80-87894-02-6.
 104. KAŠÍK, Milan and Martin ŠVEHLA. Tiskový mluvčí: řízená komunikace s veřejností. 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014. 136 pp. EUPRESS. ISBN 978-80-7408-095-1.
 105. CHMELÍK, J and Eduard BRUNA. Trestní řízení. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2014. 509 pp. ISBN 978-80-7380-488-6.
 106. MAIELLO, Giuseppe. Vampyrismus a Magia posthuma (Vampirism and Magia posthuma). Nové rozšíř. vyd. Praha: Epocha, 2014. 261 pp. ISBN 978-80-7425-177-1.
 107. 2013

 108. ROUBAL, Ondřej. Biografická identita v pohraničí. Teritoriální identita v životních příbězích poválečných osídlenců pohraničí severních Čech. Praha: Professional Publishing, 2013. 156 pp. ISBN 978-80-7431-130-7.
 109. VOSTATEK, Jaroslav, Ladislav PRŮŠA, Vojtěch KREBS, J. HORECKÝ, J. PROCHÁZKA and Jan MERTL. Financování a nákladovost sociálních služeb. Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, o.s., 2013. 103 pp. ISBN 978-80-904668-7-6.
 110. BUDINSKÝ, Petr. Modelování dluhopisových portfólií (Modeling of bond portfolios). 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o. p. s, 2013. 112 pp. edice EUPRESS. ISBN 978-80-7408-079-1.
 111. SCHLOSSBERGER, Otakar, P. RABAN, J. BRČÁKOVÁ, L. DOBEŠOVÁ, L. KRYM, A. ROZEHNAL, J. SRSTKA, R. ZAHRADNÍKOVÁ and A. ZÍTEK. Občanské právo hmotné – relativní majetková práva. Brno: Vydavatelství a nakladatelství Václav Klemm, 2013. ISBN 978-80-87713-10-5.
 112. MATĚJŮ, Petr, Petra ANÝŽOVÁ, N. SIMONOVÁ, M. BAKULE, V. CZESANÁ, L. KELBLOVÁ, J. KOUTSKÝ, Z. MATOUŠKOVÁ, M. MYSÍKOVÁ, H. ŘÍHOVÁ, J. STRAKOVÁ, T. VAVŘINOVÁ, J. VEČERNÍK, A. VESELÝ and M. ZELENKA. Předpoklady úspěchu v práci a v životě: výsledky mezinárodního výzkumu dospělých OECD PIAAC. Praha: Dům zahraničních služeb, 2013. 228 pp. ISBN 978-80-87335-53-6.
 113. SCHLOSSBERGER, Otakar, N. BLAHOVÁ, Jaroslav BRADA, Josef BUDÍK, M HAVLIŠOVÁ, M KOLÁŘOVÁ, Vladislav PAVLÁT, J ŠUGÁR, E ŠULCOVÁ and A. VAVRUŠKOVÁ. Znáte svého klienta? Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 98 pp. Eupress. ISBN 978-80-7408-090-6.
Display details
Displayed: 23/5/2022 10:23