Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

 1. ZÁŠKODNÝ, Přemysl, Renata HAVRÁNKOVÁ, Jiří HAVRÁNEK a Vladimír VURM. Základy statistiky (s aplikací na zdravotnictví). třetí. Praha, Czech Republic: Curriculum, 2016. 256 s. Statistics and Probability. ISBN 978-80-87894-12-5.
 2. 2015

 3. VALENČÍK, Radim, Petr WAWROSZ, Jan MERTL, Petra JÍLKOVÁ, Jan ČERVENKA, Jiří MIHOLA, Michal BLAHOUT, O. ČERNÍK, P. KAJZAR a T. KOSIČKA. Čtvrtá průmyslová revoluce, nebo ekonomika produktivních služeb? Praha: VŠFS, z. ú., 2015. 100 s. ISBN 978-80-7408-126-2.
 4. KUBÍČKOVÁ, Dana a Irena JINDŘICHOVSKÁ. Finanční analýza a hodnocení výkonnosti firem. Praha: C. H. Beck, 2015. 368 s. ISBN 978-80-7400-538-1.
 5. CHMELÍK, J. a Eduard BRUNA. Hospodářská a ekonomická trestná činnost. Edice EUPRESS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2015. 204 s. ISBN 978-80-7408-109-5.
 6. KONRÁD, Z., V. PORADA, Jiří STRAUS a J. SUCHÁNEK. Kriminalistika. Kriminalistická taktika a metody vyšetřování. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. 413 s. ISBN 978-80-7380-547-0.
 7. ZÁŠKODNÝ, Přemysl. Kurikulární proces fyziky – Aplikace edukačního data miningu. 2. vyd. Praha: Curriculum, 2015. 429 s. Kurikulární proces, 2. ISBN 978-80-87894-04-0.
 8. PROROK, Vladimír. Liberal model of state and possibilities of public control: the experience of the Czech Republic. In In The formation of a civil society in Russia: Strategies and Management. Moscow: Analytik, 2015. s. 330-340. ISBN 978-5-905675-65-2.
 9. BELÁS, Jaroslav, Eva CIPOVOVÁ, Jiří DOLEŽAL, Lenka GABČOVÁ, Eva GRMANOVÁ, Eva IVANOVÁ, Eva KOIŠOVÁ, Anton KORAUŠ a Michal KORAUŠ. Management finančnej výkonnosti, obchodov a rizík v komerčnej banke. 1. vyd. Žilina: Georg, 2015. 282 s. ISBN 978-80-8154-140-7.
 10. KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Zuzana a Karel LACINA. Manažerské přístupy ve veřejné správě. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s, 2015. 160 s. Edice EUPRESS. ISBN 978-80-7408-115-6.
 11. KAŠÍK, Milan a Karel HAVLÍČEK. Marketing při utváření podnikové strategie. 3. aktualizované vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2015. EUPRESS. ISBN 978-80-7408-100-2.
 12. ROUBAL, Ondřej a František ZICH. Marketingová sociologie. Marketingové komunikace a moderní společnost. Praha: Eupress, 2015. 121 s. ISBN 978-80-7408-102-6.
 13. ZICH, František. Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku - Vztah minulosti a hlučínské identity. první. Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2015. 355 s. Studie, 116. svazek. ISBN 978-80-7419-190-9.
 14. ZNEBEJÁNEK, F. a Petra ANÝŽOVÁ. Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku - Modernizační procesy. první. Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2015. 355 s. Studie, 166. svazek. ISBN 978-80-7419-190-9.
 15. ANÝŽOVÁ, Petra. Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku - Modernizační procesy na Hlučínsku ve světle statistických dat. první. Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2015. 355 s. Studie, 166. svazek. ISBN 978-80-7419-190-9.
 16. ROUBAL, Ondřej a F. ZNEBEJÁNEK. Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku - Teorie modernity a modernizace. první. Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2015. 355 s. Studie, 116. svazek. ISBN 978-80-7419-190-9.
 17. MAREK, Karel, R. JEŽKOVÁ, D. KRÁL, L. TRČKA, I. VÁGNER a E. VINCENCOVÁ. Podnikání a management v malých a středních podnicích. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2015. 399 s. kolektivní vědecká monografie. ISBN 978-80-87482-30-8.
 18. BUDÍK, Josef a Vladimír NULÍČEK. Porovnání výsledků testů hodnocených člověkem a hodnocených počítačem. In Danielová, L., Hlaďo, P., Horáčková, M., Janderková, D., Kamanová, L., Vyleťal, P. Rozvoj kompetencí vzdělavatelů v kontextu moderního pojetí vzdělávání. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. s. 125-128. ISBN 978-80-7509-256-4.
 19. PAVLÁT, Vladislav, Otakar SCHLOSSBERGER, Josef BUDÍK, Yvona LEGIERSKÁ, Martin VÍCHA, Miroslav ZETEK a Eliška KVAPILOVÁ. Postavení, výsledky a výhledy vybraných bank v ČR. Praha: Edice EUPRESS, 2015. 134 s. ISBN 978-80-7408-110-1.
 20. KLIČKA, Pavel. Společná měna – dopady společné měny na vybrané makroekonomické ukazatele. In Pána, L. a kol. Integrovaná Evropa současnosti a budoucnosti – reflexe třiceti let od podpisu Schengenské úmluvy. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2015. s. 18-27. ISBN 978-80-87472-83-5.
 21. ANÝŽOVÁ, Petra. Srovnatelnost postojových škál v komparativním výzkumu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 262 s. ISBN 978-80-244-4447-5.
 22. 2014

 23. VOSTATEK, Jaroslav. Designing old-age pensions. In Szczepański, M., Brzecczek, T., Gajowiak, M. Systemy zabezpieczenia spolecznego wobec wyzwaň demograficznych i rynkowych. Social Security systems against the challenges of demographics and market. Poznań: Publishing House of Poznan University of Technology, 2014. s. 17-46. ISBN 978-83-7775-344-6.
 24. KUNZ, Vilém a Michal TOMČÍK. Děti v reklamě - reklama v dětech. In Bačuvčík, R. a kol. Mládí a zralost v Marketingové komunikaci. Zlín: VeRBuM, 2014. s. 19-24. ISBN 978-80-87500-50-7.
 25. HES, Aleš. Faktory změn v hodnotových strukturách spotřebitelů při nákupu regionálních potravin. In Hesková, M., Jílková, P. a kol. Socioekonomické aspekty trvale udržitelného rozvoje České republiky – 10 let po vstupu do Evropské unie. 1. vyd. České Budějovice: VŠERS, o.p.s., 2014. s. 51-58. ISBN 978-80-87472-69-9.
 26. ČECHÁK, Vladimír. K vybraným logicko-sémantickým aspektům interpretace. In Gerloch, A. Viktor Knapp. Vědecké dílo v proměnách času. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. s. 191-201. ISBN 978-80-7380-509-8.
 27. ZÁŠKODNÝ, Přemysl a H. ZÁŠKODNÁ. Metodologie vědeckého výzkumu. Praha: Curriculum, 2014. 204 s. ISBN 978-80-87894-03-3.
 28. SCHLOSSBERGER, Otakar, Přemysl RABAN, Jarmila BRČÁKOVÁ, Libor ČIHÁK, Lenka DOBEŠOVÁ, Ladislav KRYM, Aleš ROZEHNAL, Jiří SRSTKA, Radka ZAHRADNÍKOVÁ a Adam ZÍTEK. Občanské právo hmotné: Závazkové právo. 1. vyd. Brno: Václav Klem – Vydavatelství a nakladatelství, 2014. 528 s. Raban, P. a kol. ISBN 978-80-87713-11-2.
 29. ČEČOT, V., Jozef MADLIAK, V. TKÁČ a A KOL. Ochrana a pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2014. 190 s. ISBN 978-80-557-0686-3.
 30. KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Zuzana. Partnerství v rozvoji obcí, měst a regionů. Praha: Auditorium, 2014. 234 s. ISBN 978-80-87284-44-5.
 31. VALENČÍK, Radim, Petr WAWROSZ, Jan MERTL, Jaroslav VOSTATEK, Rafik BEDRETDINOV, Michal BLAHOUT, Jan ČERVENKA, Pavel ČÍRTEK, Arnošt KLESLA, Tomáš KOSIČKA, Václav LEINWEBER, Dominik STROUKAL, Jiří ŠNAJDAR a Jaromír TICHÝ. Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb. Edice EUPRESS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. 100 s. ISBN 978-80-7408-103-3.
 32. ŠMÍD, Jan. Současné impulsy Knappovy kritiky nacistické právní filosofie. In Gerloch, Aleš. Viktor Knapp. Vědecké dílo v proměnách času. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. s. 147-157. ISBN 978-80-7380-509-8.
 33. KAŠÍK, Milan a Martin ŠVEHLA. Tiskový mluvčí: řízená komunikace s veřejností. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014. 136 s. EUPRESS. ISBN 978-80-7408-095-1.
 34. KLIČKA, Pavel. Transformace české ekonomiky po roce 1989 na základě ekonomických ukazatelů. In aleš, L., Petráš, J., a kol. Sametová revoluce v českých obcích, městech a regionech aneb 25 let poté. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2014. s. 219-225. ISBN 978-80-87472-75-0.
 35. CHMELÍK, J a Eduard BRUNA. Trestní řízení. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2014. 509 s. ISBN 978-80-7380-488-6.
 36. 2013

 37. ROUBAL, Ondřej. Biografická identita v pohraničí. Teritoriální identita v životních příbězích poválečných osídlenců pohraničí severních Čech. Praha: Professional Publishing, 2013. 156 s. ISBN 978-80-7431-130-7.
 38. HRUBEŠ, Jan. Environmentální rozměr v díle Jana Patočky v kontextu krize dějin a Evropy. In Horák, P., Hradecký, T. a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století VIII. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2013. s. 391-400. ISBN 978-80-7405-324-5.
 39. MIHOLA, Jiří. Měření intenzity vývoje podniku. In Šnapka, P. a kol. Rozhodování a rozhodovací procesy v organizaci (vybrané problémy). VŠB-TU Ostrava: SAEI, 2013. s. 11-24. ISBN 978-80-248-3065-0.
 40. BUDÍK, Josef. Prohlubování finanční gramotnosti neoficiálním vzděláváním. In . s. 156-160. In Danielová, L., Janderková, D., Vyleťal, P., Foltová, L. (eds.). Vybrané trendy celoživotního učení v České republice a dalších státech Evropské unie. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 160 s. ISBN 978-80-7375-883-7.
 41. MATĚJŮ, Petr, Petra ANÝŽOVÁ, N. SIMONOVÁ, M. BAKULE, V. CZESANÁ, L. KELBLOVÁ, J. KOUTSKÝ, Z. MATOUŠKOVÁ, M. MYSÍKOVÁ, H. ŘÍHOVÁ, J. STRAKOVÁ, T. VAVŘINOVÁ, J. VEČERNÍK, A. VESELÝ a M. ZELENKA. Předpoklady úspěchu v práci a v životě: výsledky mezinárodního výzkumu dospělých OECD PIAAC. Praha: Dům zahraničních služeb, 2013. 228 s. ISBN 978-80-87335-53-6.
 42. SCHLOSSBERGER, Otakar, N. BLAHOVÁ, Jaroslav BRADA, Josef BUDÍK, M HAVLIŠOVÁ, M KOLÁŘOVÁ, Vladislav PAVLÁT, J ŠUGÁR, E ŠULCOVÁ a A. VAVRUŠKOVÁ. Znáte svého klienta? Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 98 s. Eupress. ISBN 978-80-7408-090-6.
 43. 2012

 44. BUDÍK, Josef. Hospodářská a finanční kriminalita, Statistiky hospodářské a finanční kriminality. In Kyncl, L., Mrkývka, P. a kol. Poznej svého klienta. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2012. 59 s. ISBN 978-80-210-6085-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 16. 1. 2021 09:57