BRYCHTA, Karel. Assessment of Consistency of the Czech Tax Law with European Union Law with a View to Non-Residents Taxation. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, vol. 2011, No 1, p. 074-092. ISSN 1802-792X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Assessment of Consistency of the Czech Tax Law with European Union Law with a View to Non-Residents Taxation
Name in Czech Hodnocení souladnosti českého daňového práva s právem Evropské unie se zaměřením na zdaňování nerezidentů
Authors BRYCHTA, Karel.
Edition ACTA VŠFS, Praha, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 2011, 1802-792X.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit University of Finance and Administration
Keywords (in Czech) český zákon o daních z příjmů; Evropský soudní dvůr; fyzické osoby; nerezident; zdaňování
Keywords in English Czech act on income taxes; European Court of Justice; natural persons; non-resident; taxation
Tags AR 2010/2011, recenzovaný časopis
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Changed: 19/7/2012 09:01.
Abstract
This paper is focused on assessment of consistency of the present Czech legal regulation with the European Union Law with a view to taxation of tax non-residents from other EU Member States, above all with a view to incomes from dependent activity (employment) and function benefits and from enterprise activities and other self-employed gainful activities. The introduction of the paper presents attributes which the Czech regulation shall satisfy in order it could be considered as consistent with the European Union Law. These attributes are deduced from the relevant ECJ case law. Subsequently the reader is making acquainted with some aspect of legal regulation of taxation of Czech Republic tax non-residents. The attention is above all granted to the description and assessment of the impacts of changes connected with an amendment of the Act on Income Taxes which has implemented a new regime of taxation for some incomes of tax non-residents from EU or EEA Member States who are at the same time tax residents of some of these States. In conclusion it is to observe that this amendment has significantly contributed to an advance in reaching consistency of the Czech legal regulation with the European Union Law that has been represented in the area in question above all by the ECJ case law. The paper was produced with the financial support of GA ČR (Czech Science Foundation) as a part of grant-aided project No. 402/09/P469 – Development and Competitiveness of the Czech Tax System in the Area of Taxation of Natural Persons Incomes.
Abstract (in Czech)
Tento příspěvek se zaměřuje na zhodnocení souladnosti současné české právní úpravy zdaňování daňových nerezidentů z jiných členských států EU s právem Evropské unie a to zejména pro příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků a příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti. V samotném úvodu jsou prezentovány atributy, které by a Act všfs, 1/2011, vol. 5 075 měla tuzemská úprava splňovat, aby bylo možné ji považovat za souladnou s právem Evropské unie. Uvedené atributy jsou odvozeny od směrodatné judikatury ESD. Následně jsou v základních rysech přiblíženy vybrané aspekty zdaňování daňových nerezidentů České republiky. Největší pozornost je věnována popisu a zhodnocení dopadů změn v souvislosti s novelou zákona o daních příjmů, kterou byl implementován nový režim zdaňování některých příjmů daňových nerezidentů z členských států EU a států EHP, kteří jsou zároveň daňovými rezidenty některého z těchto států. Závěrem lze konstatovat, že tato novela významně přispěla k dosažení větší souladnosti české právní úpravy s právem Evropské unie, které je v předmětné oblasti prezentováno především judikaturou ESD. Příspěvek vznikl za finanční podpory GA ČR jako dílčí výstup grantového projektu č. 402/09/P469 - Vývoj a konkurenceschopnost českého daňového systému z pohledu zdanění příjmů fyzických osob.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
ACTA_1_2011_Brychta_wyrbfnfg.pdf Licence Creative Commons  File version Vandová, B. 19/7/2012

Properties

Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3089/ACTA_1_2011_Brychta_wyrbfnfg.pdf
Address for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/3089/ACTA_1_2011_Brychta_wyrbfnfg.pdf
Address within Manager
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3089/ACTA_1_2011_Brychta_wyrbfnfg.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/3089/ACTA_1_2011_Brychta_wyrbfnfg.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 19/7/2012 09:01

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., učo 19375
Attributes
 

ACTA_1_2011_Brychta_wyrbfnfg.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3089/ACTA_1_2011_Brychta_wyrbfnfg.pdf
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/3089/ACTA_1_2011_Brychta_wyrbfnfg.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
878,3 KB
Hash md5
e7f69a365ea8d913797ee042ee3d67dc
Uploaded/Created
Thu 19/7/2012 09:01

ACTA_1_2011_Brychta_wyrbfnfg.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3089/ACTA_1_2011_Brychta_wyrbfnfg.txt
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/3089/ACTA_1_2011_Brychta_wyrbfnfg.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
57 KB
Hash md5
b61a24f28299f67f4dc87edc8bddf2b0
Uploaded/Created
Thu 19/7/2012 09:32
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 27/10/2020 18:51