STRAUS, Jiří a Jiří JONÁK. Příspěvek k identifikaci osoby podle dynamického stereotypu chůze - Vliv obuvi na lokomoci. Kriminalistika, Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2017, roč. 50, č. 4, s. 270-292. ISSN 1210-9150.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Příspěvek k identifikaci osoby podle dynamického stereotypu chůze - Vliv obuvi na lokomoci
Název česky Příspěvek k identifikaci osoby podle dynamického stereotypu chůze - Vliv obuvi na lokomoci
Název anglicky A contribution to identification of person according to the dynamic stereotype of walk - The influence of footwear on locomotion
Autoři STRAUS, Jiří (203 Česko, garant, domácí) a Jiří JONÁK (203 Česko, domácí).
Vydání Kriminalistika, Praha, Ministerstvo vnitra ČR, 2017, 1210-9150.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/04274644:_____/17:#0000322
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Klíčová slova česky kriminalistika, forenzní biomechanika, lokomoce člověka, identifikace
Klíčová slova anglicky criminology; forensic biomechanics; locomotion of humans; identification
Štítky AR 2017-2018, RIV_2019, RVVI, xJ5
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 3. 4. 2019 14:38.
Anotace
V článku se autoři zabývají možností identifikace osob podle dynamického stereotypu lokomoce člověka, jedná se nový pohled na identifikaci osoby podle funkčních a dynamických znaků. Identifikace osob podle chůze je nová biometrická charakteristika a výzkum ukazuje, že je možné pohyb osoby popsat křivkami pohybu vybraných kloubů. Autoři provedli řadu měření na souboru mužů a žen a studovali změny v chůzi v závislosti na obuvi. V experimentu byla provedena analýza pohybu v boční rovině těla. Autoři jsou si vědomi faktu, že na pohybu těla při chůzi se podílí řada faktorů, které nelze zcela přesně postihnout všechny najednou. Čím podrobnější analýza se provádí, tím více různých faktorů hraje roli. Může to být řada vnitřních i vnějších faktorů, například psychický stav osoby, fyzický stav, ovlivnění léky, alkoholem, nesením zátěže, vnějšími podmínkami prostředí, stavem podkladu atd. Jedním z velmi významných faktorů, na který se autoři zaměřili, je obuv osoby. Takto vzniklé podklady posloužily pro sestrojení průběhů identifikačních křivek v předozadní rovině pohybu. Pozornost byla pro případné jednoduché zpracování v kriminalistické praxi zaměřena pouze na tři klouby dolní končetiny, a to na kyčelní, kolenní a hlezenní kloub. Analýzou kinematiky pohybu byly zjištěny významné rozdíly v lokomoci různých osob, ale také významné rozdíly dané použitou obuví.
Anotace anglicky
The article deals with the possibility of identifying people according to the dynamic stereotype of human locomotion, it is a new look at identifying a person according to functional and dynamic characters. The identification of people by walking is a new biometric feature, and research shows that it is possible to describe a person's movement by curves of movement of selected joints. The authors made a number of measurements on a set of men and women and studied walk changes depending on the footwear. In the experiment, motion analysis was performed in the lateral plane of the body. The authors are aware of the fact that a number of factors are involved in the movement of the body while walking, which can not be fully captured all at once. The more detailed the analysis is performed, the more different factors play a role. It can be a number of internal and external factors such as the psychological condition of a person, physical condition, drug abuse, alcohol, load bearing, environmental conditions, background conditions, etc. One of the most important factors the authors have focused on is the person's shoes. The substrates thus created served to construct the curves of the identification curves in the anterior-posterior plane of motion. For possible simple processing in the forensic practice, attention was focused only on the three joints of the lower limb, namely the hip, knee and ankle joint. By analyzing the movement kinematics, significant differences in the locomotion of different people were found, but also significant differences from the used shoes.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
SKM_C3350190412074700.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Peterec, J. 12. 4. 2019

Práva

Právo číst
  • pracovníci VSFS
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Bc. Jan Peterec, učo 24999
  • osoba prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc., učo 28431
  • osoba doc. Ing. Jiří Jonák, PhD., učo 35126
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 3. 8. 2020 11:00