B_OOU Protection of Personal Data

University of Finance and Administration
Winter 2024
Extent and Intensity
2/1/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
JUDr. František Dědičík, MBA (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Vladimír Oliberius, Ph.D.
Department of Law – Departments – University of Finance and Administration
Contact Person: Tereza Švestáková
Prerequisites
Základní orientace ve správním a občanském právu
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives
Cílem předmětu je poskytnout studentům dostatek odborných znalostí v dané problematice. Rozsah informací a znalostí bude předložen v takovém rozsahu, aby studenti byli schopni se přiměřeným způsobem orientovat v dané problematice, využít ve své znalosti v pozdější každodenní pracovní činnosti. Předmět bude zaměřen zejména na teoretickou část problematiky ochrany osobních údajů a na praktickou aplikaci teoretických poznatků při tvorbě základních dokumentů (základní administrativy) při plnění základních povinností v oblasti práva osobních údajů.
Learning outcomes
Po obsolvování předmětu bude student schopen poznat nebo posoudit: - zda je v dané problematice správně používána odborná terminologie, - bude schopen se orientovat v pramenech a působnosti práva osobních údajů, - zde zpracování osobních údajů splňuje všechny zásady zpracování, - zda zpracování osobních údajů je zákonné, - bude schopen rozlišit 3 typy (kategorie) osobních údajů, - bude znát povinnosti správce nebo zpracovatele osobních údajů, - bude znát postavení pověřence osobních údajů, - bude v základních rysech znát obsah plnění některých povinností, - bude schopen posoudit, zda zajištění ochrany a bezpečnosti osobních údajů je prováděno odpovídajícím způsobem, - bude znát jednotlivá práva subjektů údajů a bude mít schopnost rozlišit za jakých okolností jsou tato práva reálně uplatnitelná a za jakých okolností uplatnit nejdou, - bude mít základní přehled o přestupcích, o ukládaných sankcích a o pravidlech pro ukládání sankcí.
Syllabus
  • Úvod do studia: 1. Historie a vývoj ochrany osobních údajů 2. Prameny práva a působnost práva osobních údajů 3. Základní pojmy 4. Kategorie (typy) osobních údajů 5. Zvláštní kategorie osobních údajů 6. Zásady zpracování osobních údajů 7. Zákonnost zpracování 8. Ochrana a bezpečnost osobních údajů 9. Posouzená vlivu na ochranu osobních údajů 10. Správce a zpracovatel 11. Pověřenec osobních údajů 12. Práva subjektů údajů 13.Přestupky a sankce za ně
Literature
    recommended literature
  • Oliberius, V. a J. Oliberiusová: Ochrana osobních údajů, VŠFS 2021, ISBN: 978-80-7408-229-0
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 29. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES
  • Nulíček, M. J. Donát, B. Lichovský, F. Nonnemann, P.Habarta, a K. Kašpárková: Zákon o zpracování osobních údajů. Praktický komentář, Wolters Kluwer, 2019
  • zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů
Teaching methods
Teoretická příprava, přednášky, seminární cvičení
Assessment methods
Předmět je zakončen zkouškou. Kritériem pro složení zkoušky je úspěšné zodpovězení 2 otázek. Student si vybere dva papírky ze sady otázek, položených textem dolů. Studenti si před vykonáním ústní zkouškou může připravit osnovu odpovědi ve zkušební místnosti. Čas na přípravu bude nejméně 15 minut. Po celkové odpovědi na vybrané otázky a na případné doplňující otázky je student hodnocen podle této stupnice: 10 až 9 bodů - A (1), 8 - B (1-), 7 bodů - C,(2) 6 bodů D (2-), 5 bodů – E (3) dobře, pod 5 bodů - F (nedostatečně).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: 16 hodin KS/semestr.
The course is also listed under the following terms Winter 2022, Winter 2023.
  • Enrolment Statistics (Winter 2024, recent)
  • Permalink: https://is.vsfs.cz/course/vsfs/winter2024/B_OOU