B_AJ_2 Anglický jazyk 2

Vysoká škola finanční a správní
léto 2025
Rozsah
0/2/0. 12 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z.
Garance
Mgr. Ivona Kuželíková
Sekce jazyků (FES, KSV) – Katedra společenských věd (FES, KSV) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Ivana Plačková
Předpoklady
B_AJ_1 Anglický jazyk 1
Podmínkou pro zakončení tohoto předmětu je ukončení předmětu B_AJ_1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cíle kurzu jsou zaměřeny na praktické uplatnění absolventa a sledují osvojení lexikálních jednotek, frazeologických vazeb profesního jazyka, fixaci gramatických struktur, porozumění přímému i reprodukovanému projevu, komunikaci ve firemním prostředí a zdokonalení písemného projevu.
Nosnými tématy jsou prezentační dovednosti, inovace a trendy, popis problému a řešení, pracovní styly a kariéra, žádost o zaměstnání.
Cíle předmětu platí i pro kombinované studium.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti:
- znát rozdíl mezi počitatelnými a nepočitatelnými podstatnými jmény a správně je používat
- umět používat výrazy hodně a málo
- umět používat neurčitá zájmena some,any,no a jejich složeniny
- umět stupňovat a srovnávat přídavná jména
- umět tvořit a správně používat předpřítomný čas prostý
- znát slovní zásobu týkající se kariérního žebříčku, problémů v práci, procesu vývoje nového produktu, duševního vlastnictví, inovací a vynálezů, produktů, služeb, materiálu a dodavatelů
- znát slovní zásobu týkající se soudního a předsoudního řízení a jejich jednotlivých částí
- znát slovní zásobu týkající se klasifikace zločinů a pachatelů
- správně používat tuto terminologii v praxi
Osnova
 • Náplň kurzu:
  International Express Pre-Intermediate, units 5-7
  Business Vocabulary in Use - Intermediate, units 7, 8, 14, 15, 16, 17
  Angličtina pro policejní praxi: units 3, 4.1

  Obsah cvičení:
  1-2 IE-PI Unit 5: Resources - Countable and uncountable nouns
  3-4 IE-PI Unit 5: Vocabulary - Word groups, quantity, Work Skills - Presentations
  5-6 IE-PI Unit 5: Functions - Eating out, requests, Review
  7-8 BViU: unit 7 - The career ladder, unit 8 - Problems at work (Fakulta ekonomických studií), ApPP: Bodies involved in pre-trial proceedings, Forms of proceedings (Fakulta právních a správních studií)
  9-10 IE-PI Unit 6: Street life - Comparisons
  11-12 IE-PI Unit 6: Vocabulary - Talking about cities, Work skills - Telephoning
  13-14 IE-PI Unit 6: Functions - At a hotel, Review
  15-16 BViU: unit 14 - The development process, unit 15 - Innovation and invention (Fakulta ekonomických studií), ApPP: Stages under the Criminal / Penal Code (Fakulta právních a správních studií)
  17-18 IE-PI Unit 7: The sound of music - Present Perfect, Past Simple 19-20 IE-PI Unit 7: Vocabulary - Talking about changes and trends, Work skills - Presentations
  21-22 IE-PI Unit 7: Functions - Job interviews, Review
  23-24 BViU: unit 16 - Products and services, unit 17 - Materials and suppliers (Fakulta ekonomických studií), ApPP: Crime - Introductions, Classification of crimes, Elements of Crimes, Offenders, Defences to Crimes (Fakulta právních a správních studií)
Literatura
  povinná literatura
 • HARDING, Keith a Rachel APPLEBY. International Express Pre-Intermediate Third Edition: Student's Book with Pocket Book and DVD-Rom. Oxford: Oxford University Press, 2014. ISBN 9780194597852.
 • MASCULL, Bill. Business Vocabulary in Use Intermediate SECOND EDITION, CUP, 2010, ISBN 978-0-521-74862-9
 • PATOČKOVÁ, Nataša a kol., Angličtina pro policejní praxi, Aleš Čeněk, 2010, ISBN 978-80-7380-216-5
  doporučená literatura
 • MURPHY, Raymond. Essential grammar in use: a self-study reference and practice book for elementary students of English. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007, 319 s. ISBN 978-0-521-67580-2
 • English Grammar in Use, Third edition (with answers and CD-ROM), Raymond Murphy, CUP, ISBN 978 0 521 53762 9
Výukové metody
Výuka probíhá formou cvičení v prezenčním studiu. Minimální povinná účast na cvičení / semináři v prezenčním studiu je 75%.
Metody hodnocení
1. POVINNÁ ÚČAST VE VÝUCE Minimální povinná účast na semináři v prezenčním studiu je 75%; na řízených skupinových konzultacích v kombinovaném studiu je její rozsah stanoven minimálně na 50%. Předmět je zakončen zápočtem. Zápočet osvědčuje splnění stanovených studijních povinností. 2. ZÁPOČTOVÝ TEST (CREDIT TEST) Podmínkou pro udělení zápočtu je dosažení alespoň 60 bodů ze 100. Student má nárok na jeden řádný a další opravné termíny k napsání zápočtového testu u svého kmenového vyučujícího. Pozn.: Studentům, kteří budou při psaní zápočtového testu usvědčeni ze zvlášť hrubého porušení Studijního a zkušebního řádu (zejména na základě nedovoleného použití mobilu, psacích potřeb vybavených kamerou apod.) se v hodnocení předmětu automaticky zapíše "podvodné jednání“ (tj. ztráta pokusu). 3. NEDOSTATEČNÁ DOCHÁZKA V případě nedostatečné docházky (mezi 75-40%) se studentovi v poznámkovém bloku v IS zapíše poznámka "administrativní -“ a dotyčný ztrácí jeden pokus složit test. V případě účasti nedosahující 40% se v poznámkovém bloku v IS zapíše poznámka "absolutně nedostačující docházka“ a student bude mít pouze jeden pokus ke složení testu. 4. STUDENTI S INDIVIDUÁLNÍM STUDIJNÍM PLÁNEM Studenti prezenčního studia se schváleným ISP mají za povinnost kontaktovat nejpozději do tří týdnů od začátku aktuálního semestru svého kmenového vyučujícího, se kterým se domluví na alternativním způsobu plnění studijních povinností vyplývajícího z nepovinné docházky. V případě, že tak dotyčný student prokazatelně neučiní, zapíše mu následně vyučující do poznámkového bloku v IS poznámka "nekontaktní ISP"a dotyčný ztrácí jeden pokus složit test. Studentům, kterým bude přiznán ISP až v průběhu probíhajícího semestru, se ukládá za povinnost kontaktovat kmenového vyučujícího nejpozději do 14 dnů.
Navazující předměty
Informace učitele
V kombinované formě studia není v předmětu B_AJ_2 realizována výuka obvyklou formou řízených konzultací, nýbrž formou domácího samostudia podpořeného nástroji školního distančního vzdělávání. Ve složce "Studijní materiály" k předmětu B_AJ_2 v informačním systému je uložena "Studijní oporu B_AJ_2", která slouží jako průvodce samostatné průběžné přípravy k¨získání zápočtu, udělovaného na základě úspěšného složení elektronického testu. V průběhu semestru se lze zúčastnit dvou přednášek (účast nepovinná), lze rovněž využít konzultací v rámci konzultačních hodin garantky předmětu Mgr. Kuželíkové a dalších vyučujících daného předmětu
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2011, léto 2012, zima 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/leto2025/B_AJ_2