B_BPEM_2 Bakalářský projekt EM 2

Vysoká škola finanční a správní
léto 2024
Rozsah
0/0. 9 kr. Ukončení: z.
Garance
Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA
Katedra ekonomie a managementu (FES) - Katedry - Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Konupková
Předpoklady
Bakalářský projekt 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Bakalářská práce prokazuje orientaci autora ve studovaném oboru, resp. směru a jeho aktivní způsobilost uplatnit odpovídající okruh poznatků a zvolené metody zkoumání při tvorbě odborného textu. Úroveň práce rovněž dokazuje, nakolik student zvládl způsob psaní odborného textu a schopnost pracovat s odbornou literaturou a dalšími prameny, včetně cizojazyčné a základní postupy a etiku tvůrčí práce.
Cílem kurzu je, aby student v průběhu letního semestru v nejvyšší kvalitě dopracoval a dokončil text práce ve všech částech a včas závěrečnou práci předložil k oponentnímu řízení pro obhajobu v rámci státní závěrečné zkoušky.
Výstupy z učení
Dokončení Bakalářské práce jako uceleného díla a předložení výtisku vedoucímu bakalářské práce, který uděluje zápočet na základě: - kontroly předložené tištěné verze originálu ZP v knižní vazbě, - kontroly podobnosti elektronické verze originálu ZP, který student vložil do Archivu ZP v IS (viz funkce „Nalézt podobné dokumenty“). Zápočet z předmětu Bakalářský projekt 2 je podmínkou odevzdání ZP.
Osnova
 • 1. Výsledková část bakalářské práce - vypracování textu, včetně odkazů na použitou literaturu a další zdroje a Přílohy (tabulky, grafy, přehledy, obrazové formáty atd.).
 • 2. Vypracování Závěru ve struktuře a rozsahu podle platné metodiky.
 • 3. Závěrečná revize a korektury textu.
 • 4. Dokončení Bakalářské práce jako uceleného díla a předložení vedoucímu závěrečné práce.
Literatura
  povinná literatura
 • VŠFS. Rozhodnutí rektorky č. 252/2020: Bakalářské a diplomové práce. Praha, 2020.
 • BUDINSKÝ, Petr. Metodický pokyn prorektora pro vzdělávací činnost č. 4/2019: Metodika zpracování bakalářské a diplomové práce platná pro AR 2019/2020 a 2020/2021. Praha: VŠFS, a.s., 2019.
 • TICHÝ, Jaromír a Jan EMMER. Zpracování bakalářské a diplomové práce. [online]. Praha: VŠFS, 2020. 2. přepracované vydání. ISBN 978-80-7408-205-4.
  doporučená literatura
 • BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA. CITACE.COM. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 [online]. Zlín, Brno, 2011 [cit. 2012-10-02]. Dostupné z: http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf.
Výukové metody
Typ výuky - Bez přímé výuky. Výuka probíhá formou individuálních konzultací s  vedoucím ZP v  prezenčním/kombinovaném studiu.
Rozsah povinné účasti ve výuce - Minimální je povinná účast na 4 individuálních konzultacích s  vedoucím ZP v  prezenčním/kombinovaném studiu (podle Rozvrhu konzultací s vedoucím práce v  Zadání ZP).
Pokud bude znemožněna kontaktní výuka a konzultace za osobní přítomnosti studenta v prezenční a kombinované formě studia, je výuka nahrazena distanční formou studia.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem, který uděluje vedoucí bakalářské práce (na základě minimálně 4 individuálních konzultacích s vedoucím ZP, odevzdání ZP, zkopírování ZP do Archívu ZP). Obsahem individuálních konzultací s vedoucím závěrečné práce v průběhu semestru je hodnocení výsledků samostatné práce autora podle obsahového zaměření postupných kroků, nezbytných k dopracování bakalářské práce dle Osnovy a Rozvrhu konzultací s vedoucím práce v Zadání ZP. Podmínky úspěšného absolvování předmětu studenty ISP jsou stejné.
Informace učitele
https://is.vsfs.cz/auth/do/6410/predpisy/531213/1509230/Tichy_Emmer__Zpracovani_bakalarske_a_diplomove_prace.pdf
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/leto2024/B_BPEM_2