B_DPr Daňové právo

Vysoká škola finanční a správní
zima 2024
Rozsah
0/2/0. 12 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Yvona Legierská, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.
Katedra financí (FES, KF) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Dita Egertová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základním přehledem právních předpisů z oblasti daňového a celního práva.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
* identifikovat právní předpisy vztahující se k daňové soustavě ČR,
* identifikovat právní předpisy vztahující se k celním předpisům vycházejícím z práva EU,
* vysvětlit základní pojmy z oblasti daňových zákonů a celních předpisů,
* porovnat přímé a nepřímé daně,
* popsat kompetence správců daně a cel.
Osnova
 • 1) Úvod do daňového práva,vazba na finanční právo, finačně-právní vztahy. 2) Daně, poplatky, clo - základní přehled 3) Rozpočet, rozpočtový proces a role daní a cel v něm, příjmy a výdaje příslušných rozpočtů 4) Základy daňové teorie, rozdělení daní.
 • 5)Přímé daně - daň příjmu fyzických a právnických osob - zákon o dani z příjmu 6)Přímé daně - pokračování - daně majetkové a příslušné právní předpisy, daň z hazardních her
 • 7) Nepřímé daně - DPH, spotřební daně a příslušné právní předpisy
 • 8) Nepřímé daně - pokračování - ekologické daně a příslušné právní předpisy
 • 9) Poplatky - soudní, správní, místní a jejich zákonné vymezení
 • 10) Základní právní úprava daňového řízení a jejich správy.
 • 11) Celní zákon a celní kodex 12) Celní předpisy - pokračování.
Literatura
  povinná literatura
 • SMRŽOVÁ, Petra a kol. Daňové právo de lege lata. 3. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2022. ISBN 978-80-7380-881-5
 • SMRŽOVÁ-HRUBÁ, Petra a Petr MRKÝVKA. Finanční a daňové právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o, 2020. ISBN 978-80-7380-796-2.
 • KARFÍKOVÁ, Marie. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Právní monografie. ISBN 978-80-7552-935-0. (část monografie)
  doporučená literatura
 • ÚZ č. 1426 - Celní předpisy. Ostrava: Sagit, 2021. ISBN 978-80-7488-462-7
 • Nařízení EP a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie
 • ÚZ č. 1496 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti. Ostrava: Sagit, 2022. ISBN: 978-80-7488-536-5
 • VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2020. 15. aktualizované vydání. Praha: 1. VOX, [2020]. ISBN 978-80-7598-887-4
 • ÚZ č. 1486 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní. Ostrava: Sagit, 2022. ISBN 978-80-7488-525-9
 • KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. 7. aktualiz. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 272 s. ISBN 978-80-7598-165-3.
Výukové metody
Přednášky v prezenční formě, řízené skupinové konzultace v kombinované formě; minimální povinná účast ve výuce v prezenční formě studia je 75 %, na řízených skupinových konzultacích v kombinované formě studia 50 %. Přednášky s využitím power-pointové prezentace.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem. Zápočet je udělen kromě splnění dané podmínky účasti na cvičeních (řízených konzultacích) také splněním stanovených podmínek vyučujícího v průběhu cvičení a vykonáním zápočtového testu. Studenti s ISP nebo výjímečně ti, kteří nesplňují požadovanou účast na cvičeních či řízených skupinových konzultacích, obdrží náhradní úkoly. Písemný zápočtovový test je nutno splnit min. na 60 % správných odpovědí, které jsou koncipovány jako uzavření či otevřené testové otázky.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2008, zima 2021, zima 2022, zima 2023.