B_FRPr Finanční a rozpočtové právo

Vysoká škola finanční a správní
zima 2024
Rozsah
2/1/0. 12 hodin KS/semestr. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Yvona Legierská, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Dominik Králik, LL.M., Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.
Katedra financí (FES, KF) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Dita Egertová
Předpoklady
Nejsou vyžadovány žádné předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Anotace je stejná pro obě formy studia. Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit finanční právo, finančně právní vztahy a finančně právní instituty s důrazem na oblast právní úpravy veřejných financí. Předmět podává základní informace o finanční politice státu, na které navazuje výklad platné právní úpravy v oblasti rozpočtového práva, stručné úpravy daňového práva, cla a ostatních příjmů státního rozpočtu. Věnuje se i rozpočtovým vztahům k EU, měnové a devizové politice včetně státního dozoru z pohledu práva.
Výstupy z učení
Student bude schopen, po prostudování příslušné literatury a absolvování přednášek a cvičení charakterizovat finančně-právní vztahy, definovat prvky právních vztahů v této oblasti a bude schopen vysvětlit podstatu finančního práva a práva rozpočtového v systemizaci právních disciplín. Dále bude schopen charakterizovat rozpočtový proces, příjmy a výdaje jednotlivých rozpočtů a v popsat vybrané parametry jednotlivých daní, poplatků a příp. cel.
Osnova
 • 1.Předmět, pojem, prameny a obsah finančního práva, finančně právní vztahy (bankovní právo, právo cenných papírů apod.). 2.Subjekty finančně právních vztahů (MF ČR, FS ČR, ČNB, banky, pojišťovny, družstevní záložny, OCP, a další). 3.Státní dozor nad finančním trhem. 4.Právní úprava produktů komerčních financí (vklad, úvěr, pojištění). 5. Měna a platební styk, úvěr, devizové hospodářství a jejich právní úprava. 6.Právní úprava investičních produktů. 7.Právní úprava veřejných financí, rozpočtové a fondovní hospodaření, finanční kontrola. 8.Rozpočtový proces (tvorba státního rozpočtu a rozpočtů nižších stupňů, rozpočtové zásady). 9.Právní úprava rozpočtových příjmů – daně, poplatky, cla (rozpočtové určení daní). 10.Právní úprava ostatních rozpočtových příjmů (běžné, kapitálové). 11.Právní úprava rozpočtových výdajů (mandatorní výdaje, běžné, kapitálové), veřejné zakázky. 12.Společný rozpočet ES.
Literatura
  povinná literatura
 • SMRŽOVÁ-HRUBÁ, Petra a Petr MRKÝVKA. Finanční a daňové právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o, 2020. ISBN 978-80-7380-796-2.
 • VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2020. 15. aktualizované vydání. Praha: 1. VOX, [2020]. ISBN 978-80-7598-887-4
 • König, P. a kol. Rozpočet a politiky Evropské unie. Příležitost pro změnu. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-011-9.
 • Ministerstvo financí ČR. Státní rozpočet 2023 v kostce. Kapesní příručka ministerstva financí. Praha: MF ČR, 2023. ISBN 978-80-7586-059-0
  doporučená literatura
 • ÚZ č. 1482 - Bankovnictví, Praní špinavých peněz, Finanční konglomeráty, Stavební spoření, Centrální evidence účtů. Ostrava, Sagit, 2022. ISBN 978-80-7488-521-1
 • ÚZ č. 1484 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv. Ostrava: Sagit, 2022. ISBN 978-80-7488-523-5
 • KARFÍKOVÁ, Marie. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Právní monografie. ISBN 978-80-7552-935-0.
 • ÚZ č. 1426 - Celní předpisy. Ostrava: Sagit, 2021. ISBN 978-80-7488-462-7
 • MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2021. Praha, GRADA 2021.
 • ÚZ č. 1469 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí 2022. Ostrava: Sagit, 2022. ISBN 978-80-7488-508-2
 • ÚZ č. 1486 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní. Ostrava: Sagit, 2022. ISBN 978-80-7488-525-9
Výukové metody
Přednášky a cvičení v prezenční formě, řízené skupinové konzultace v kombinované formě; minimální povinná účast na cvičeních/seminářích v prezenční formě studia je 75%, na řízených skupinových konzultacích v kombinované formě studia 60%.
Metody hodnocení
Ukončení předmětu zápočet: písemný zápočtový test, 60 % správných odpovědí. Pro kombinovanou formu navíc - písemné odpovědi na otázky ze studijní opory. zkouška: ústní - výběr dvou otázek ze souboru otázek, nebo písemná.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, léto 2008, zima 2008, léto 2009, zima 2009, zima 2010, léto 2011, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.