B_IR Investiční rozhodování

Vysoká škola finanční a správní
léto 2023
Rozsah
1/1/0. 12 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Andrea Tomášková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Andrea Tomášková, Ph.D.
Katedra financí (FES) - Katedry - Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Ivana Plačková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
B_IR/cEKPH: každé liché pondělí 12:15–12:59 E228, každé liché pondělí 13:00–13:45 E228, A. Tomášková
B_IR/pEKPH: každé sudé pondělí 12:15–12:59 E228, každé sudé pondělí 13:00–13:45 E228, kromě Po 6. 2. ; a Út 14. 2. 14:00–15:30 E228, A. Tomášková
B_IR/vEKPH: Pá 3. 2. 14:00–15:30 E225, 15:45–17:15 E225, Pá 17. 2. 14:00–15:30 E225, 15:45–17:15 E225, Pá 3. 3. 14:00–15:30 E225, 15:45–17:15 E225, A. Tomášková
Předpoklady
Tento předmět nemá žádné předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
V tomto kurzu si student osvojí a dokáže interpretovat základní terminologii; bude schopen vysvětlit pojem rizika a charakterizovat jeho roli v investičním a finančním rozhodování; použít informace o rizicích ke kvalifikovanému určení současné hodnoty budoucích investičních příjmů;. Na konci kurzu bude student schopen vyhledat příklady rizik investičních projektů; předkládat odůvodněné a argumentačně promyšlené záměry na vyhledávání podpory investičních a dalších rozvojových projektů z veřejných finančních zdrojů včetně grantů;. Bude schopen vysvětlit a modelově použít vybrané akciové analýzy;.
Výstupy z učení
Student bude schopen vyhledat investiční příležitosti, investiční projekty a identifikovat rizika. Stejně tak předkládat odůvodněné a argumentačně promyšlené záměry na vyhledávání podpory investičních a dalších rozvojových projektů investičními nástroji i z veřejných finančních zdrojů včetně grantů. Bude schopen vysvětlit a modelově použít vybrané akciové analýzy. Studenti budou schopni porozumět a vysvětlit podstatu fungování trhu cenných papírů. Studenti budou rovněž schopni získávat a vyhodnocovat informace z finančních trhů.
Osnova
 • Osnova:
 • 1 – Pojetí investic
 • 2 – Metody rozhodování a specifika investičního rozhodování
 • 3 – Investiční riziko
 • 4 – Výnosnost v investičním rozhodování
 • 5 – Přímé investice
 • 6 – Portfoliové investice
 • 7 – Státní dluhopisy
 • 8 – Akcie
 • 9 – Akciové analýzy
 • 10 – Podílové fondy
 • 11 – Granty a další způsoby podpory podnikání
 • 12 – Závěrečné opakování
Literatura
  povinná literatura
 • HARTMAN, Ondřej. Začínáme na burze: jak uspět při obchodování na finančních trzích: akcie, komodity, forex a kryptoměny. Nové rozšířené vydání. Brno: BizBooks, 2018. ISBN 978-80-265-0780-2.
 • ČERNOHORSKÝ, Jan. Finance: od teorie k realitě. První vydání Praha : Grada Publishing, 2020; 978-80-271-2215-8
 • FOTR, Jiří a Jiří HNILICA. Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5104-7.
 • MANDEL, Martin a Jaroslava DURČÁKOVÁ. Mezinárodní finance a devizový trh. 2. aktualizované vydání. Praha: Ekopress, 2020. ISBN 978-80-87865-65-1.
  doporučená literatura
 • NOVOTNÝ, Josef. Investování na finančních trzích s podporou psychologické analýzy. Vydání: první Ostrava : Key Publishing, s.r.o., 2018; 978-80-7418-291-4 (brožováno)
 • Další zdroje:www.vsfs.cz/knihovna ;www.knihovna.vsfs.cz/info/volne_eiz.html
 • FOTR, Jiří. Vícekriteriální rozhodování za nejistoty. 1. vydání Praha : Oeconomica, 2020; 978-80-245-2399-6 (brožováno)
 • BADDELEY, Michelle. Behavioural economics and finance. Second edititon London ; New York : Routledge, 2019; 978-0-415-79219-6
  neurčeno
 • - BUDÍK, Josef. Finanční investování. 1. vydání. Praha : Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. 196 s. Edice EUPRES. ISBN 978-80-7408-047-0
Výukové metody
Typ výuky: Výuka probíhá formou přednášek a cvičení v prezenčním studiu a řízených skupinových konzultací v kombinovaném studiu.
Metody hodnocení
Rozsah povinné účasti ve výuce: Minimální povinná účast na cvičení v prezenčním studiu je 75%, na řízených skupinových konzultacích v kombinovaném studiu 50%. Studentům, kteří nesplní povinný rozsah účasti, mohou být v průběhu semestru zadány dodatečné studijní povinnosti (v míře, která umožní prokázat studijní výsledky a získané kompetence nezbytné pro úspěšné zakončení předmětu). Způsob zakončení předmětu: Předmět je zakončen zápočtem. Zápočet se uděluje na základě splnění stanovených studijních povinností a výsledku zápočtového testu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2009, léto 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/leto2023/B_IR