B_SPr_A2 Správní právo A 2

Vysoká škola finanční a správní
zima 2021
Rozsah
2/1/0. 12 hodin KS/semestr. 5 kr. Ukončení: zk.
Garance
doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy (FPSS) - Katedry - Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Ing. Barbora Ptáčková
Předpoklady
B_SPr_A1 Správní právo A 1
Podmínkou pro zakončení tohoto předmětu je ukončení předmětu B_SPr_A1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Posluchači se umí orientovat v subsystému správního práva, tj. správního procesu. Dovedou aplikovat především základní kodex tohoto odvětví, jímž je správní řád a řešit i postupy upravené ve zvláštních zákonech. Orientují se v rozhodovací praxi správních orgánů a judikatuře správních soudů.
Výstupy z učení
Posluchači se seznámí se základními instituty správního práva procesního. Naučí se aplikovat správní řád a budou se orientovat v rozhodovací praxi správních orgánů a judikatuře správních soudů.
Osnova
 • 1. Historie právní úpravy správního řízení na našem území.
 • 2. Správní právo procesní – základní pojmy.
 • 3. Základní zásady činnosti správních orgánů.
 • 4. Subjekty správního řízení.
 • 5. Průběh řízení.
 • 6. Zvláštní druhy řízení.
 • 7. Rozhodnutí ve správním řízení.
 • 8. Opravné a dozorčí prostředky.
 • 9. Výkon rozhodnutí.
 • 10. Vyjádření, osvědčení, sdělení, opatření obecné povahy.
 • 11. Veřejnoprávní smlouvy.
 • 12. Úprava správního řízení ve zvláštních zákonech.
Literatura
  povinná literatura
 • Mates,P., Starý, M. Základy správního práva procesního , Vysoká škola finanční a správní: Praha 2014
  doporučená literatura
 • Vedral, J.: Správní řád: komentář. Praha: Bova Polygon, 2012
 • Jemelka, L., Pondělíčková, K., Bohadlo, D.: Správní řád: komentář. Praha: C. H. Beck, 2016
  neurčeno
 • Skulová S. a kolektiv: Správní právo procesní, Plzeň Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,2017
Výukové metody
Přednášky a semináře (se zaměřením na řešení praktických příkladů) v prezenční formě studia; řízené skupinové konzultace v kombinované formě studia. Minimální povinná účast na seminářích v prezenční formě studia je 75%, na řízených skupinových konzultacích v kombinované formě studia 50%. Studentům, kteří nesplní povinný rozsah účasti, mohou být v průběhu semestru zadány dodatečné studijní povinnosti (v míře, která umožní prokázat studijní výsledky a získané kompetence nezbytné pro úspěšné zakončení předmětu).
Metody hodnocení
Předmět je zakončen ústní zkouškou a zápočtem ve formě testu nebo seminární práce. Kritériem pro udělení zápočtu je správná odpověď na 75% otázek z testu, který má 12 bodů, resp. kladné hodnocení seminární práce v rozsahu nejméně 12 stran.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2011, léto 2012, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, léto 2017, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/zima2021/B_SPr_A2