B_SPr_B Správní právo B

Vysoká škola finanční a správní
zima 2021
Rozsah
2/0/0. 10 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy (FPSS) - Katedry - Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Ing. Barbora Ptáčková
Předpoklady
Tento předmět nemá žádné předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Absolvováním tohoto předmětu získává posluchač přehled o základní matérii obecné části správního práva, správního práva procesního, správního práva trestního a teorie veřejné správy.
Výstupy z učení
Studiem tohoto předmětu získává posluchač přehled o základní matérii obecné části správního práva, správního práva procesního, správního práva trestního a teorie veřejné správy.
Osnova
 • 1.Veřejná správa, správní právo, prameny správního práva
 • 2. Správní akty
 • 3. Normotvorba správních orgánů
 • 4. Kontrola a dozor ve veřejné správě
 • 5. Pojem správního práva procesního
 • 6. Přehled správního řízení
 • 7. Rozhodnutí ve správním řízení
 • 8. Řádné a mimořádné opravné prostředky
 • 9. Pojem správního trestání, skutková podstata správních deliktů
 • 10. Řízení v oblasti správního trestání
 • 11. Pojem e-governmentu, základní registry, datové schránky
 • 12.Organizace veřejné správy
Literatura
  povinná literatura
 • Mates, P. a kol.: Základy správního práva trestního. Praha: C. H. Beck, 2019
 • MATES, Pavel a Marek STARÝ. Základy správního práva – obecná část. Praha: VŠFS, 2009. 142 s. ISBN 978-80-7408-019-7.
 • MATES, Pavel a Marek STARÝ. Základy správního práva procesního. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. 176 s. Eupress. ISBN 978-80-7408-088-3. info
  doporučená literatura
 • Eva Horzinková, Vladimír Novotný Základy organizace veřejné správy v ČR, Plzeň nakladatelství Aleš Čeněk, 2017
 • Mates P., Smejkal V,: E-government v České republic, Právní a technologické aspekty, Leges, Praha 2013
 • Kopecký, M. Správní právo. Obecná část, C. H. Beck, Praha 2019
Výukové metody
Přednášky v prezenční formě, řízené skupinové konzultace v kombinované formě; minimální povinná účast na řízených skupinových konzultacích v kombinované formě studia 50%.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen písemným testem. Kritériem pro složení testu je úspěšné zodpovězení 75% zkušebních otázek.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/zima2021/B_SPr_B