B_TPr_1 Trestní právo 1

Vysoká škola finanční a správní
zima 2023
Rozsah
2/1/0. 16 hodin KS/semestr. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Mgr. Petr Blažek, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Markéta Brunová, PhD., LL.M. (cvičící)
doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. (cvičící)
JUDr. Jiří Teryngel (cvičící)
Mgr. Eva Vetýšková (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Markéta Brunová, PhD., LL.M.
Katedra práva (FPSS) - Katedry - Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Tereza Švestáková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
B_TPr_1/cBSPH: každý sudý čtvrtek 15:45–16:29 S35, každý sudý čtvrtek 16:30–17:15 S35, M. Brunová
B_TPr_1/cKKV: Po 2. 10. 10:30–11:14 KV308, 11:15–12:00 KV308, 12:15–12:59 KV308, 13:00–13:45 KV308, Po 30. 10. 10:30–11:14 KV308, 11:15–12:00 KV308, 12:15–12:59 KV308, 13:00–13:45 KV308, Po 27. 11. 10:30–11:14 KV308, 11:15–12:00 KV308, 12:15–12:59 KV308, 13:00–13:45 KV308, J. Chmelík
B_TPr_1/c1BSMO: Út 10. 10. 12:15–12:59 M25, 13:00–13:45 M25, 14:00–14:44 M25, 14:45–15:30 M25, Čt 2. 11. 8:45–9:29 M15, 9:30–10:15 M15, 10:30–11:14 M15, 11:15–12:00 M15, Čt 30. 11. 8:45–9:29 M15, 9:30–10:15 M15, 10:30–11:14 M15, 11:15–12:00 M15, E. Vetýšková
B_TPr_1/c1KPH: každou lichou středu 17:30–18:14 S14, každou lichou středu 18:15–19:00 S14, P. Blažek
B_TPr_1/c2BSMO: Čt 19. 10. 8:45–9:29 M15, 9:30–10:15 M15, 10:30–11:14 M15, 11:15–12:00 M15, Čt 16. 11. 8:45–9:29 M15, 9:30–10:15 M15, 10:30–11:14 M15, 11:15–12:00 M15, Čt 14. 12. 8:45–9:29 M15, 9:30–10:15 M15, 10:30–11:14 M15, 11:15–12:00 M15, E. Vetýšková
B_TPr_1/c2KPH: každou sudou středu 12:15–12:59 S26, každou sudou středu 13:00–13:45 S26, M. Brunová
B_TPr_1/c3KPH: každé sudé pondělí 17:30–18:14 E225, každé sudé pondělí 18:15–19:00 E225, kromě Po 16. 10. ; a Út 10. 10. 17:30–19:00 E225, P. Blažek
B_TPr_1/c4KPH: každé sudé pondělí 19:15–19:59 E225, každé sudé pondělí 20:00–20:45 E225, kromě Po 16. 10. ; a Út 24. 10. 17:30–19:00 E225, P. Blažek
B_TPr_1/poBSMO: každé liché pondělí 8:45–9:29 M24, každé liché pondělí 9:30–10:15 M24, každé liché pondělí 10:30–11:14 M24, každé liché pondělí 11:15–12:00 M24, J. Jelínek
B_TPr_1/poKKV: každé liché pondělí 8:45–9:29 KV310, každé liché pondělí 9:30–10:15 KV310, každé liché pondělí 10:30–11:14 KV310, každé liché pondělí 11:15–12:00 KV310, J. Jelínek
B_TPr_1/pxBSKPH: každé liché pondělí 8:45–9:29 S01, každé liché pondělí 9:30–10:15 S01, každé liché pondělí 10:30–11:14 S01, každé liché pondělí 11:15–12:00 S01, J. Jelínek
B_TPr_1/vBSMO: Pá 6. 10. 14:00–15:30 M25, 15:45–17:15 M25, 17:30–19:00 M25, Pá 1. 12. 14:00–15:30 M25, 15:45–17:15 M25, So 16. 12. 11:30–13:00 M26, 14:00–15:30 M26, 15:45–17:15 M26, J. Teryngel
B_TPr_1/vKKV: So 14. 10. 9:45–11:15 KV204, 11:30–13:00 KV204, So 4. 11. 9:45–11:15 KV204, 11:30–13:00 KV204, So 25. 11. 9:45–11:15 KV204, 11:30–13:00 KV204, So 9. 12. 9:45–11:15 KV204, 11:30–13:00 KV204, J. Chmelík
B_TPr_1/vKPH: Pá 6. 10. 17:30–19:00 S35, 19:15–20:45 S35, So 21. 10. 9:45–11:15 E225, 11:30–13:00 E225, Pá 10. 11. 17:30–19:00 S35, 19:15–20:45 S35, So 2. 12. 9:45–11:15 E228, 11:30–13:00 E228, E. Bruna
Předpoklady
Tento předmět nemá žádné předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cíl předmětu je pro obě formy studia stejný. Student by měl získat schopnost porozumět základním pojmům z trestního práva hmotného. To je zejména pojmu trestný čin, objekt a objektivní stránka trestného činu, subjekt a subjektivní stránka trestného činu, dále problematice stádií trestného činu, spolupachatelství, formy trestní součinnosti, účastenství,souběhu trestných činů, jakož i zásadám ukládání trestů a jednotlivým druhům trestů, užití výkladů základních pojmů. Své znalosti by měl být schopen využít při výkladu jednoduchých trestněprávních kauz. Student by měl absolvováním výuky získat základní orientaci v postupech orgánů činných v trestním řízení při odhalování trestných činů a jejich pachatelů. Je schopen kvalifikovaně připravit programy pro účely prevence trestné činnosti, především na úseku jeho pracovního zařazení.
Výstupy z učení
Úspěšné složení zkoušky z předmětu.
Osnova
 • Obsah přednášek: 1. Obecný výklad, pojem a prameny trestního práva, jeho základní zásady, působnost trestních zákonů. 2. Trestný čin - pojem, charakteristika, bipartice trestných činů, mnohost trestné činnosti, trestný čin pokračující, hromadný, trvající 3. Skutková podstata trestného činu, základy trestní odpovědnosti, nepříčetnost a zavinění v trestním právu 4. Vývojová stádia trestné činnosti, formy trestné součinnosti, účastenství 5. Omyl v trestním právu a jeho význam, okolnosti vylučující protiprávnost, zánik trestnosti a trestu. Trestní právo v evropských souvislostech. 6. Povaha a závažnost trestného činu, souběh trestních činů, trestní sankce, polehčující a přitěžující okolnosti. 7. Pojem a účel trestu. Jednotlivé druhy trestů a ochranných opatření. 8. Zásady ukládání trestů a ochranných opatření, polehčující a přitěžující okolnosti. Ukládání trestněprávních sankcí - trestání dospělých. 9. Ukládání ochranných opatření. Zánik trestněprávních sankcí a zánik jejich právních následků. Trest úhrnný a souhrnný. Zahlazení odsouzení. 10. Obecně sankcionování právnických osob a mladistvých. Trestání mladistvých, trestání právnických osob. Trestní odpovědnost právnických osob, trestní odpovědnost mladistvých 11. Zvláštní část trestního zákoníku - vybrané skutkové podstaty trestných činů a přečinů. 12. Zvláštní část trestního zákoníku - vybrané skutkové podstaty trestných činů a přečinů. Výkladová ustanovení, § 110 – 139 TZ. Probační a mediační služba.
Literatura
  povinná literatura
 • Trestní předpisy ÚZ, Čeněk, nejnovější vydání.
 • JELÍNEK, J. Trestní právo hmotné. 8. aktualizované vydání podle stavu k 1. 2. 2022. Praha: Leges 2022, ISBN: 978–80–7502–576–0
 • CHMELÍK Jan; BRUNA, E. Hospodářská a ekonomická tresná činnost. EUPRESS:VŠFS, 2015. ISBN 978-80-7408-109-5.
 • JELÍNEK, J. a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 9. aktualizované vydání podle stavu k 1. 9. 2022. Leges: Praha, 2022, ISBN 978-80-7502-637-8
  doporučená literatura
 • VESECKÁ, R. Příklady z trestního práva hmotného a procesního. EUPRESS:VŠFS, 2019
 • JANKŮ, Martin, Eduard BRUNA, Markéta BRUNOVÁ, Jan KOLOUCH, Pavel MATES, Vladimír ZOUBEK a Margerita VYSOKAJOVÁ. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 7. vyd. Praha: C.H.Beck, 2022. 775 s. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-875-7. info
 • BRUNOVÁ, Markéta. Novodobý vývoj a stav vězeňství v České a Slovenské republice. 1. vyd. Praha: Leges, 2020. 223 s. Teoretik. ISBN 978-80-7502-408-4. info
 • KALAMÁR, Štěpán, Markéta BRUNOVÁ, Josef VESELÝ, Drahomír SÝKORA, Karel ŠIMAN a Petr VLK. Vnitřní bezpečnost (vybraná témata ochrany utajovaných informací). První. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2020. 141 s. ISBN 978-80-7408-202-3. info
 • MATES, Pavel, Eduard BRUNA, Markéta BRUNOVÁ, Martin VALOUŠEK, Eva FIALOVÁ, Tomáš LECHNER, Markéta HÁLOVÁ, Jakub SIVÁK a Olga SOVOVÁ. Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů. 1. vyd. Praha: Leges s. r.o., 2019. 427 s. Praktik. ISBN 978-80-7502-346-9. info
  neurčeno
 • Jakákoliv aktuální vysokoškolská učebnic trestního práva hmotného vycházející z trestního zákoníku, tj. zákona č. 40/2009 Sb.
Výukové metody
Výuka v PS probíhá formou přednášek a seminářů;v KS formou soustředění; minimální povinná účast na seminářích v prezenční formě studia je 75%, na řízených skupinových konzultacích v kombinované formě studia 50%.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen jednak zápočtem, dle požadavků pedagoga, který je v PS udělován za referát vč. prezentace v rámci semináře o rozsahu přibližně 30 minut; jednak ústní zkouškou na konci semestru. Kritériem pro udělení zápočtu je vypracování referátu na zadané téma (minimum 70% bodů) a jeho prezentace v rámci semináře(minimum 30% bodů).
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/zima2023/B_TPr_1