B_ZFP Zdroje financování podniku

Vysoká škola finanční a správní
zima 2021
Rozsah
2/1/0. 10 hodin KS/semestr. 7 kr. Ukončení: zk.
Garance
Ing. Jana Kotěšovcová, Ph.D.
Katedra financí (FES) - Katedry - Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Lenka Pokorná
Předpoklady
Tento předmět nemá žádné předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Po ukončení kurzu studenti porozumí finančním vztahům mezi podnikem a jednotlivými typy finančních zprostředkovatelů. Po ukončení kurzu budou studenti schopni použít získané znalosti a dovednosti ke komparaci nabízených finančních variant a k příslušným rozhodnutím v podniku, a dále budou schopni argumentovat přednosti a slabiny jednotlivých produktů a zajistit adekvátní financování příslušných potřeb firmy.
Na konci kurzu bude student schopen porovnat různorodé techniky zdrojů financování, jejich přednosti, nevýhody, náklady a rizika tak, jak je nabízí soudobý finanční systém podnikové sféře.
Výstupy z učení
Student bude umět: - charakterizovat interní zdroje financování podniku, určit jejich výhody a nevýhody - charakterizovat externí zdroje financování podniku - určit charakteristiky externích bankovních zdrojů financování - popsat charakteristiky včetně rizik u zdrojů z finančních trhů - popsat rozdíly mezi státním a soukromým sektorem v této oblasti - analyzovat používané metody rozhodování o zdroji financování včetně hlavních rizik
Osnova
 • Obsah předmětu je rozvržen do 12 témat:
 • 1 Řízení finančních zdrojů podniku
 • 2 Práce s rizikovým a rozvojovým kapitálem
 • 3 Financování podniku emisí dluhopisů
 • 4 Podstata akciových instrumentů
 • 5 Bankovní úvěry
 • 6 Obchodní úvěr
 • 7 Tiché společenství
 • 8 Směnky
 • 9 Podstata leasingu a jeho základní druhy
 • 10 Forfaitingové financování zahraničního obchodu
 • 11 Faktoring a financování podnikání
 • 12 Veřejné zdroje firemního financování
Literatura
  povinná literatura
 • TICHÝ, Jaromír. Zdroje financování podniku. 1. vyd. Praha: EUPRESS, 2012. 100 s. ISBN 978-80-7408-070-8. info
  doporučená literatura
 • VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2010, 513 s. ISBN 978-80-86929-71-2.
 • SYNEK, Miloslav a Eva KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika. 5., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010, xxv, 498 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-336-3.
 • SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012, 268 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4004-1.
Výukové metody
Typ výuky:
Výuka probíhá formou přednášek a cvičení v prezenční formě studia, minimální povinná účast na cvičení prezenční formě studia je 75%.
Výuka v kombinované formě studia probíhá formou studijních soustředění s možností využití SO (studijní opora).

Předmět Zdroje financování podniku vysvětluje podstatu, přednosti a nevýhody, náklady a rizika klasických a alternativních externích zdrojů financování podniku. Obsahová koncepce předmětu navazuje na následující odborné předměty: Úvod do podnikových financí, Finanční účetnictví, Podnikové finance a podnikové plánování.
Metody hodnocení
Metody hodnocení: ústní zkouška
Způsob ukončení: zkouška, před kterou je nutné získat zápočet
Podmínkou získání zápočtu je:
- v prezenční formě studia minimálně 75% aktivní účasti na cvičení, přednesení slidové presentace na námět z obsahu předmětu
Způsob ukončení v kombinované formě studia:
Metody hodnocení: ústní zkouška
Způsob ukončení: zkouška
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/zima2021/B_ZFP