N_BS_1 Bezpečnostní studia 1

Vysoká škola finanční a správní
zima 2021
Rozsah
2/0/0. 6 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D.
Katedra práva (FPSS) - Katedry - Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Tereza Švestáková
Předpoklady
Nezadány
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je na základě hluboké analýzy zkoumaného okruhu zákonitostí bezpečnostní činnosti vymezit systém nezbytných znalostí a vědomostí, které studentům umožní pochopit podstatu, obsah a hlavní organizačně taktické formy dané činnosti. Bezpečnostní studia se snaží za pomoci obecných výrazů jedinečné jevy, procesy a události v bezpečnostní činnosti pochopit, vysvětlit a prostřednictvím jejich zobecnění získané poznatky inkorporovat do systému dosavadních vědomostí o daném předmětu zkoumání. V konečném důsledku představuje systém poznatků předmětu Bezpečnostní studia, teoretický a metodologický základ ke studiu dalších studijních předmětů.
Výstupy z učení
Úspěšné složení zkoušky z předmětu.
Osnova
 • Obsahová struktura studijního předmětu „Bezpečnostní studia“ směřuje, v organické návaznosti na dosažený stupeň poznání bezpečnostní vědy, k podání uceleného systému vědeckých poznatků o entitě, úkolech a poslání bezpečnostní činnosti ve společnosti. Zaměření daného předmětu plně respektuje požadavky stanovené v profilu absolventa. Při výuce je kladen výrazný akcent na důslednou aplikaci adekvátních metodologických, pedagogických a didaktických principů vysokoškolského výchovně vzdělávacího procesu. Těžiště předmětu spočívá v analýze teoreticko metodologických východisek bezpečnostní činnosti, rozboru její podstaty, obsahu a organizačně taktických forem realizace, resp. jednotlivých druhů činnosti bezpečnostních orgánů v ČR.
 • 1. Objekt, předmět a subjekt vědeckého poznání (stupně a roviny vědeckého poznání, logické formy vědeckého poznání...)
 • 2. Podstata a charakteristické rysy bezpečnostní činnosti (Vymezení pojmu bezpečnost, bezpečnostní strategie, doktrína a politika státu.)
 • 3. Bezpečnostní výkladová terminologie (základní pojmy bezpečnostní vědy, základní pojmy – objekty, vazby, procesy, zájmy, základní pojmy – jevy, události, stavy a situace, základní pojmy – hrozby, rizika a jejich řešení, základní pojmy strategie a politika zajištění bezpečnosti státu.)
 • 4. Metody poznání v procesu realizace bezpečnostní činnosti (Systém bezpečnostně-vědního poznání; Metodologie bezpečnostně-vědního poznání; Klasifikace metod vědeckého poznání.)
 • 5. Systém normativní úpravy bezpečnostní činnosti (Legislativní nástroje veřejné správy pro řízení bezpečnosti a krizové řízení.)
 • 6. Pojem a obsah bezpečnostní činnosti (Funkce a obsah bezpečnostní činnosti. Charakteristika strukturálních částí zkoumaného fenoménu. Analýza pojmu bezpečnostní činnost.)
 • 7. Bezpečnostní orgány ČR (Analýza systému bezpečnostních orgánů. Subsystémy státních a nestátních subjektů, jejich vzájemné vazby v daném systému a vnější vztahy.)
 • 8. Hlavní organizačně taktické formy bezpečnostní činnosti (Základní kritéria umožňující diferenciaci organizačně taktických forem bezpečnostní činnosti. Vymezení hlavních organizačně taktických forem a jednotlivých druhů činnosti.)
 • 9. Policejně bezpečnostní události a informace (Obecná definice události. Pojem a druhy policejně bezpečnostních událostí. Prvky a metody dokumentování policejně bezpečnostních událostí. Pojem informace a data. Charakteristika a druhy policejně bezpečnostních informací.).
 • 10) Policejně bezpečnostní orgány (Historie a organizační principy policejně bezpečnostní organizace. Systém policejně bezpečnostních orgánů. Charakteristika vybraných policejně bezpečnostních orgánů.).
 • 11. Bezpečnostní situace a identifikace (Pojem, podstata a charakteristické znaky bezpečnostní situace. Charakteristika základních prvků a metody dokumentování bezpečnostní situace. Základní otázky identifikace v bezpečnostní činnosti.)
 • 12. Informační systémy a informační bezpečnost v policejně bezpečnostní činnosti (Pojem a druhy informačních systémů. Charakteristika a základní pojmy informační bezpečnosti. Bezpečnostní hrozby, rizika incidenty v informační bezpečnosti. Úniky dat a informací z policejně informačních systémů. Metody a prostředky ochrany dat v policejních informačních systémech.
Literatura
  povinná literatura
 • PORADA, Viktor. Bezpečnostní vědy: úvod do teorie, metodologie a bezpečnostní terminologie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. ISBN 978-80-7380-758-0.
 • PORADA, V. a kol. Bezpečnostní vědy: úvod do teorie a metodologie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. 134 s. ISBN 978-80-7380-658-3.
 • PORADA, Viktor a Květoň, HOLCR et al, Policejní vědy. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011 345 s. ISBN 978-80-7380-314-8
 • ERNEKER, Jaroslav a Viktor PORADA. Poznávání potřeb a transfer vědeckých poznatků do policejní praxe. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2006. ISBN 80-725-1217-X.
  doporučená literatura
 • PROCHÁZKOVÁ, Dana. Ochrana osob a majetku. V Praze: České vysoké učení technické, 2011. ISBN 978-80-01-04843-6
 • POŽÁR, Josef. Informační bezpečnost. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005. Vysokoškolské učebnice (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 80-868-9838-5.
 • MACEK, Pavel a Antonín FILÁK. Základy teorie policejně bezpečnostní činnosti. Praha: Police History, 2004. ISBN 80-864-7721-5.
 • FILÁK, A. a kol. Základy teorie policejně-bezpečnostní činnosti II. Praha: Police history, 2006. 214 s. ISBN 80-86477-33-9.
 • HOLCR, Květoň a Viktor PORADA. Policajné vedy: úvod do teórie a metodológie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. ISBN 978-807-3803-292.
  neurčeno
 • FILÁK, Antonín. Podstata, principy a hlavní organizačně taktické formy policejně bezpečnostní činnosti. Bezpečnostní teorie a praxe. Praha: Policejní akademie ČR, 2006, (2), 51-62. ISSN ISSN 1801-8211
 • FILÁK, Antonín. Policejně bezpečnostní činnost a její hlavní organizačně taktické formy. Vyd. 1. Praha: Policejní akademie České republiky, 2003. 134 s. ISBN: 978-80-7251-135-8
Výukové metody
Přednášky a cvičení v prezenční formě, přednášky a konzultace kombinované formě.
Metody hodnocení
Test: 75% správných odpovědí
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/zima2021/N_BS_1