N_DPAI_2 Diplomový projekt AI 2

Vysoká škola finanční a správní
léto 2024
Rozsah
0/0/0. 12 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. Ing. Stanislava Mildeová, CSc.
Katedra informatiky a matematiky (FES) - Katedry - Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Ivana Plačková
Předpoklady
N_DPAI_1 Diplomový projekt AI 1
Podmínkou pro zakončení tohoto předmětu je ukončení předmětu N_DPAI_1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vést studenta ke korektnímu zpracování finální verze diplomové práce a přípravě na její úspěšnou obhajobu u státní závěrečné zkoušky.
Výstupy z učení
Po ukončení tohoto předmětu student dokáže vytvořit text diplomové práce pro obhajobu v rámci státní závěrečné zkoušky.
Osnova
 • 1. Aplikační část - vypracování textu, včetně odkazů na použitou literaturu a další zdroje a Přílohy (tabulky, grafy, přehledy, obrazové formáty atd.)
 • 2. Vypracování Závěru ve struktuře a rozsahu podle platné metodiky
 • 3. Závěrečná revize a korektury textu.
 • 4. Dokončení Diplomové práce a předložení vedoucímu diplomové práce.
Literatura
  povinná literatura
 • RADVÁKOVÁ, Věra a Tomáš SIGMUND. Základy odborné práce včetně základů informační etiky. Druhé aktualizované a rozšířené vydání. V Praze: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2020. ISBN 978-80-245-2404-7.
 • TICHÝ, Jaromír a Jan EMMER. Zpracování bakalářské a diplomové práce. Praha: VŠFS, EUPRESS, 2014. 101 s. ISBN 978-80-7408-096-8. Dostupné z: viz níže, odkaz v bloku Informace učitele
  doporučená literatura
 • Jak na citace. EMMER, Jan. VŠFS: Knihovna [online]. 1. vyd. Praha, 2012 [cit. 2013-01-18]. Dostupné z: http://www.vsfs.cz/?id=1883-jak-na-citace
 • BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA. CITACE.COM. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 [online]. Zlín, Brno, 2011 [cit. 2012-10-02]. Dostupné z: http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf
 • ŠIROKÝ, Jan. Psaní a prezentace odborných textů. Praha: Leges, 2019. Praktik. ISBN 978-80-7502-340-7.
Výukové metody
Výuka probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím diplomové práce (BP)v prezenčním i kombinovaném studiu. Rozsah minimální povinné účasti ve výuce je povinná účast na 4 individuálních konzultacích s vedoucím diplomové práce podle Rozvrhu konzultací v Zadání DP.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem, který uděluje vedoucí diplomové práce na základě:
a. Zápočtu z předmětu N_DP.._1
b. Konečné verze textu diplomové práce (v knižní vazbě s kontrolou výpisu podobností v IS)
Získání zápočtu je podmínkou přijetí přihlášky studenta ke státní závěrečné zkoušce.
Informace učitele
https://is.vsfs.cz/auth/do/6410/predpisy/531213/1509230/Tichy_Emmer__Zpracovani_bakalarske_a_diplomove_prace.pdf
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/leto2024/N_DPAI_2