N_DPEM_1 Diplomový projekt EM 1

Vysoká škola finanční a správní
zima 2023
Rozsah
0. 6 kr. Ukončení: z.
Garance
Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA
Katedra ekonomie a managementu (FES) - Katedry - Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Dita Egertová
Předpoklady
N_DSeRP Diplomový seminář ŘP
Podmínkou pro zakončení tohoto předmětu je ukončení předmětu N_DSeRP.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Na konci kurzu student by měl být schopen: 1) popsat proces výzkumu a vysvětlit, jak k tomuto procesu pomáhá vymezení čtyř rámců výzkumu, 2) krátce vysvětlit každou fázi výzkumného procesu, 3) vysvětlit hodnotu výzkumu ve smyslu úspěchu byznysu, 4) definovat výzkum byznysu, 5) formulovat zkoumatelný problém, 6) v roli výzkumníka si uvědomit své schopnosti a možnosti pro další zlepšení, 7) vytvořit konceptuální rámec své práce, 8) vytvořit výzkumnou otázku svého projektu, 9) identifikovat a správně citovat adekvátní literaturu, 9) vytvořit bibliografický seznam v souladu s citační normou vč. příloh.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen vytvořit text první(obecné) části diplomové práce a psát odborný text včetně dodržování pravidel etiky odborné tvůrčí práce.
Osnova
 • 1. Volba hypotézy a zdůvodnění formy zpracování a metody zkoumání problémů v rámci tematu závěrečné práce
 • 2. Výběr a studium literatury a dalších pramenů, kompozice textu obecné (teoretické) části, návrh teoretických východisek řešení problémů tématu práce
 • 3. Vypracování textu obecné (teoretické) části, včetně seznamu bibliografických citací
 • 4. Analýza problémů a formulace východisek k řešení podle stanoveného cíle práce.
Literatura
  povinná literatura
 • - VŠFS. Rozhodnutí rektorky č. 191/2016: Bakalářské a diplomové práce. Praha, 2016.
 • - BUDINSKÝ, Petr. Metodický pokyn prorektora pro vzdělávací činnost č. 4/2016-2017: Metodika zpracování bakalářské a diplomové práce platná pro AR 2016/2017 a 2017/2018. Praha: VŠFS, a.s., 2016.
 • TICHÝ, Jaromír a Jan EMMER. Zpracování bakalářské a diplomové práce. Praha: VŠFS, EUPRESS, 2014. 101 s. ISBN 978-80-7408-096-8. Dostupné z: viz níže, odkaz v bloku Informace učitele
  doporučená literatura
 • BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA. CITACE.COM. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 [online]. Zlín, Brno, 2011 [cit. 2012-10-02]. Dostupné z: http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf
Výukové metody
Kurz probíhá formou minimálně čtyř individuelních konzultací s vedoucím diplomové práce v průběhu semestru. Obsahem konzultací je hodnocení výsledků samostatné práce studenta ve čtyřech etapách podle Osnovy kurzu.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem, který uděluje vedoucí diplomové práce na základě:
1)splnění programu konzultací
2)textu Teoretické (obecné) části práce
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.vsfs.cz/auth/do/6410/predpisy/531213/1509230/Tichy_Emmer__Zpracovani_bakalarske_a_diplomove_prace.pdf
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/zima2023/N_DPEM_1