N_DPEM_2 Diplomový projekt EM 2

Vysoká škola finanční a správní
léto 2024
Rozsah
0. 12 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
Katedra ekonomie a managementu (FES) - Katedry - Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Dita Egertová
Předpoklady
N_DPRP_1 Diplomový projekt ŘP 1
Podmínkou pro zakončení tohoto předmětu je ukončení předmětu N_DPRP_1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Po ukončení tohoto předmětu student dokáže vytvořit text diplomové práce pro obhajobu v rámci státní závěrečné zkoušky.
Výstupy z učení
Student během absolvování předmětu dokáže vypracovat text druhé (aplikační analytické a návrhové) části diplomové práce (DP) a psát odborný text včetně dodržování pravidel etiky odborné tvůrčí práce. Cílem kurzu je, aby student v průběhu letního semestru v nejvyšší kvalitě dopracoval a dokončil text práce ve všech částech a včas závěrečnou práci předložil k oponentnímu řízení pro obhajobu v rámci státní závěrečné zkoušky. V průběhu výuky budou studenti formou minimálně 4 individuálních schůzek s vedoucím závěrečné práce vedeni k dokončení textu DP, včetně dodržování autorské etiky a ke kvalitě tvůrčí studentské odborné práce.
Osnova
 • 1. Výsledková část diplomové práce - vypracování textu, včetně odkazů na použitou literaturu a další zdroje a Přílohy (tabulky, grafy, přehledy, obrazové formáty atd.).
 • 2. Vypracování Závěru ve struktuře a rozsahu podle platné metodiky.
 • 3. Závěrečná revize a korektury textu.
 • 4. Dokončení Diplomové práce a předložení vedoucímu diplomové práce.
Literatura
  povinná literatura
 • TICHÝ, Jaromír a Jan EMMER. Zpracování bakalářské a diplomové práce. Praha: VŠFS, EUPRESS, 2014. 101 s. ISBN 978-80-7408-096-8.
 • Miroslav Šimůnek, Metodický pokyn prorektora pro legislativu a studijní programy č. 4/2022. dostupné z https://is.vsfs.cz/auth/do/vsfs/predpisy/531213/1509230/
 • Miroslav Šimůnek, Rozhodnutí rektorky č. 284-2022, bakalářské a diplomové práce, dostupné z https://is.vsfs.cz/auth/do/vsfs/predpisy/68079/
  doporučená literatura
 • BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA. CITACE.COM. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 [online]. Zlín, Brno, 2011 [cit. 2012-10-02]. Dostupné z: http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf.
Výukové metody
Výuka probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím diplomové práce (BP)v prezenčním i kombinovaném studiu. Rozsah minimální povinné účasti ve výuce je povinná účast na 4 individuálních konzultacích s vedoucím diplomové práce podle Rozvrhu konzultací v Zadání DP.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem, který uděluje vedoucí diplomové práce na základě:
a. Zápočtu z předmětu N_DPRP_1
b. Konečné verze textu diplomové práce (v knižní vazbě s kontrolou výpisu podobností v IS)
Získání zápočtu je podmínkou přijetí přihlášky studenta ke státní závěrečné zkoušce.
Informace učitele
https://is.vsfs.cz/auth/do/6410/predpisy/531213/1509230/Tichy_Emmer__Zpracovani_bakalarske_a_diplomove_prace.pdf
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/leto2024/N_DPEM_2