N_MPS Marketing průmyslu a služeb

Vysoká škola finanční a správní
zima 2021
Rozsah
2/0/0. 10 hod KS/semestr. 5 kr. Ukončení: zk.
Garance
doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
Katedra marketingové komunikace (FES) - Katedry - Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Lenka Pokorná
Předpoklady
Znalosti ze základů a teorie marketingu a marketingové komunikace.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Výuka je zaměřena na poskytnutí komplexních informací o klíčových marketingových aktivitách podniků v odvětví průmyslu a služeb. Posluchači získají dostatečné množství znalostí k vytváření vlastních marketingových podnikatelských konceptů v korporátním i regionálním prostředí. Výuka vytvoří u posluchačů vlastní kreativní potenciál v aktivitách týkajících se trhů B2B a B2C provázaný se znalostmi příprav a monitoringu tržního prostředí s využitím nástrojů integrované marketingové komunikace, dále s rozhodovacími procesy v B2B a B2C pomocí rozhodovacích analýz a metrik. Součástí výuky je naučit posluchače využít tyto analýzy k rozpoznání problémů v komunikaci mezi podniky a jejich zákazníky, formulovat okolnosti a příčiny vnitřních a vnějších bariér, které vedou ke stagnaci a destabilizaci obchodní činnosti průmyslových podniků. Výklad se dále soustředí na terciární sféru, kde klíčovým posláním výuky je definovat, správně plánovat, realizovat a vyhodnocovat činnosti poskytující nehmotné užitné efekty pomocí marketingových nástrojů. Posluchači se seznámí se specifikami podnikání ve službách, marketingovými strategiemi a komunikačními dovednostmi se zákazníky. Součástí výuky jsou i praktické verbální i neverbální komunikační dovednosti, které v současné době jsou vyžadovány v digitálním prostředí obchodu a marketingu.
Výstupy z učení
Výuka vytvoří u posluchačů vlastní kreativní potenciál v aktivitách týkajících se trhů B2B a B2C provázaný se znalostmi příprav a monitoringu tržního prostředí s využitím nástrojů integrované marketingové komunikace, dále s rozhodovacími procesy v B2B a B2C pomocí rozhodovacích analýz a metrik.
Osnova
 • 1.Terminologická východiska a základní pojetí podnikání v odvětví průmyslu a služeb. Charakteristika tržního prostředí B2B a B2C. 2.Aktivity marketingové činnosti průmyslových podniků. Konceptuální a plánovací marketingová činnost podniků, příprava jednání ve standardním a v digitálním prostředí. 3.Marketingové rozhodovací procesy. Systémový přístup k nákupu, role zainteresovaných osob, role marketingu při relizaci rozhodovacích procesů. Hodnotová analýza, základní vlivy na rozhodovací proces. 4.Konkurenční prostředí v odvětví průmyslu. Specifika konkurenčního prostředí B2B, klíčové faktory úspěchu, konkurenční výhoda – kde jí najít a jak jí realizovat. 5.Marketing dodavatelů a odběratelů. Strategie firemního partnetství (partnering), integrace propagace korporátních společností, cílové skupiny odberatelů, jejich tvorba, marketing pro koncového zákazníka a pro zprostředkovatele. 6.Marketing poptávky a nabídky v průmyslových podnicích. Závislost hodnototvorného procesu na formulaci poptávky, výzkum trhu, význam dlouhodobých vztahů, společenská odpovědnost podniků. 7.Specifika marketingu dle velikosti subjektů, rozpočet na marketing v korporaci, vlivy výrobních cyklů v odvětví, efekty a přínos vybraných marketingových aktivit (veletrhy, výstavy, eventy, sponzoring, reklamní a propagační aktivity). 8.Marketing strojírenského, automobilového, chemického a zpracovatelského odvětví. Specifika, tendence a faktory marketingového mixu ve sledovaných odvětvích. 9.Marketingový přístup ke službám. Klasifikace služeb, poskytovatel služeb, historický vývoj. 10.Marketingový mix ve službách. Strategické marketingové plánování, produkt, cena, distribuce a komunikační mix ve službách. 11.Lidé ve službách. Role a úlohy lidí ve službách, specifika poskytovatelů služeb, materiální prostředí ve službách. 12.Procesy ve službách. Klasifikace a strategie procesů ve službách, řízení kvality služeb, standardy kvality služeb, etický kodex ve službách.
Literatura
  povinná literatura
 • SLAVÍK, J.: Marketing a strategické řízení ve veřejných službách: jak poskytovat zákaznicky orientované veřejné služby, 1. vyd., Praha: Grada, 2014, ISBN 978-80-247-4819-1, s. 183.
 • NORBERG, J.: Globalizace, 1. vyd., Praha: Alfa Publishing, 2006, ISBN 978-80-86851-32-X, s. 203.
 • KAŠÍK, M., HAVLÍČEK, K.: Marketing při utváření podnikové strategie, 3. akt. vyd., Praha: VŠFS, 2015, ISBN 978-80-7408-100-2, s. 274.
 • Tomek, Gustav a Věra Vávrová. Průmysl 4.0 aneb nikdo sám nevyhraje, 1. vyd. Professional Publishing Praha, 2017, ISBN 978-80-906594-4-5, 200 str.
 • KARLÍČEK, M., KRÁL, P.: Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu, 1. vyd., Praga: Grada Publishing, 2011, ISBN 978-80-247-3541-2, s. 213.
 • VAŠTÍKOVÁ, M.: Marketing služeb: efektivně a moderně, 2. akt. vyd., Praha: Grada, 2014, ISBN 978-80-247-2721-9, s. 232.
 • PETRŮ, N., KUPEC, V.: Marketingové řízení podniků - diskurs podnikové praxe, 2. přeprac.vyd., Praha: VŠFS, 2015, ISBN 978-80-7408-116-3, s. 81.
  doporučená literatura
 • BASL, J.: Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti, 2. přepr. vyd., Praha: Grada, 2008, ISBN 978-80-247-2279-5, s. 283.
 • ŽÁČEK, V.: Průmyslový marketing, Praha: ČVÚT, 2010, ISBN 978-80-01-04492-6, s. 217.
 • WHITELEY, R.C.: Podnik řízený zákazníkem, 1. vyd., Praha: Victoria Publishing, 1994, ISBN 80-85605-69-4, s. 231.
 • MULLIN, B.J. et al: Sport marketing, USA: Human Kinetics, 2007, ISBN-10: 978-0-7360-6052-3, s. 538.
 • MARIEKE de MOOIJ: Global marketing and advertising : understanding cultural paradoxes, 4th ed., Thousand Oaks: Sage, 2013, ISBN 978-1-4522-5717-4, s. 395.
 • ČÁSLAVOVÁ, E.: Management a marketing sportu, 1. Vyd., Praha: Olympia, 2009, ISBN 978-80-7376-150-9, s. 225.eeeeeeee
 • KISLINGEROVÁ, E.: Podnik v časech krize: jak se nedostat do potíží a jak se dostat z potíží: zkušenosti ze světové recese let 2007 až 2009, 1. vyd., Praha: Grada, 2010, ISBN 978-80-247-3136-0, s. 206.
 • ŠTRACH, P.: Marketing v automobilovém průmyslu, Sborník příspěvků, Mladá Boleslav: Škoda Auto Vysoká škola, 2009, ISBN 978-80-87042-34-2, s. 77.
Výukové metody
Přednášky v prezenční formě studia. Řízené skupinové konzultace v kombinované formě studia. Rozsah povinné účasti ve výuce: Minimální povinná účast na přednáškách v prezenčním studiu je 75 %, na řízených skupinových konzultacích v kombinovaném studiu 58 %. Studujícím, kteří nesplní povinný rozsah účasti, mohou být v průběhu semestru zadány dodatečné studijní povinnosti (v míře, která umožní prokázat studijní výsledky a získané kompetence nezbytné pro úspěšné zakončení předmětu).
Metody hodnocení
Znalosti jsou v prezenční formě přezkušovány jedním souhrnným vědomostním testem s 20 otázkami, které jsou výběrem z kontrolních okruhů Studijní opory předmětu. Test je ve formě doplňovací a prověřuje znalosti napříč celým předmětem v délce trvání 45 minut a je součástí vyhlášených zkouškových termínů od vyučujících. Výsledky testu mají určenou hranici minimality na 65 % úspěšnosti. Je-li student hodnocen z testu pod tuto hranici, nelze ho dále připustit k dalšímu zkoušení a je klasifikován známkou nevyhověl - F. Součástí hodnocení zkoušky je kritický rozbor odborné studie na předem zadané téma, které studenti odevzdávají v posledním týdnu výuky v semestru. Navazuje ústní posouzení kvality znalostí studentů vyučujícím pedagogem. Výsledná známka je složena ze tří částí: výsledku zkouškového testu, z hodnocení odborné studie a ústního prověření znalostí.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/zima2021/N_MPS