N_OVMCR Organizace, struktura a uspořádání veřejné moci v ČR

Vysoká škola finanční a správní
léto 2021
Rozsah
2/0/0. 6 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Markéta Brunová, PhD., LL.M. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Markéta Brunová, PhD., LL.M.
Katedra práva (FPSS) - Katedry - Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Tereza Švestáková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_OVMCR/pBSKV: každý sudý čtvrtek 10:30–11:14 KV204, každý sudý čtvrtek 11:15–12:00 KV204, každý sudý čtvrtek 12:15–12:59 KV204, každý sudý čtvrtek 13:00–13:45 KV204, kromě Čt 11. 3. ; a St 10. 3. 10:30–12:00 KV213, 12:15–13:45 KV213, M. Brunová
N_OVMCR/vBSMO: Pá 19. 3. 14:00–15:30 M17, 15:45–17:15 M17, Pá 9. 4. 17:30–19:00 M15, 19:15–20:45 M15, Pá 23. 4. 17:30–19:00 M15, 19:15–20:45 M15, M. Brunová
Předpoklady
Podmínkou pro zakončení tohoto předmětu je ukončení předmětu Trestní právo 1, Trestní právo 2.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání uceleného přehledu a potřebných znalostí o uspořádání a vzájemném fungování jednotlivých článků veřejné moci a dalších subjektů působících v problematice odhalování, posuzování a řešení protiprávních jednání fyzických a právnických osob, v jednotlivých konkrétních oblastech společenské praxe.
Výstupy z učení
Studium problematiky zprostředkuje studentům odpovídající vysokou úroveň odborných znalostí, které se budou opírat a vycházet z rozsahu vybraných okruhů otázek vycházejících jednotlivých oblastí, které jsou předmětem výukového procesu. Důraz bude kladen na příslušné zákonné, platné právní úpravy, odpovídající judikaturu NS, US a ESLP včetně poznatků z právní praxe, podle jednotlivých tematických okruhů.
Osnova
 • 1 – Trestní proces – předmět, účel, subjekty zde vystupující. Ústavní rámec. Spravedlivý proces. 2 – Stadia trestního řízení. Úloha a postavení jednotlivých subjektů v daném stádiu. 3 – Organizace Policie ČR. Její úloha v trestním procesu. 4 – Organizace státního zastupitelství. 5 – Úloha a činnost státního zástupce v trestním řízení. 6 – Soudní soustava v ČR, vnitřní organizace soudů. 7 – Postavení a úloha soudu v trestním procesu. 8 – Organizace Probační a mediační služby ČR. 9 – Úloha PMS v trestním procesu. Uplatnění principů restorativní justice. 10 – Organizace advokacie. Její úloha v trestním procesu. 11 – Organizace vězeňské služby ČR. 12 – Úloha a postavení VSČR v trestním procesu. Nové trendy vězeňství. Prevence kriminality.
Literatura
  povinná literatura
 • Trestní předpisy ÚZ, A. Čeněk, nejnovější vydání.
 • Zahradníková Radka, Organizace justičního systému. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. ISBN 978-80-7380-044-4.
 • Chmelík a kol.: Trestní řízení, Praha: A. Čeněk, 2014.
  doporučená literatura
 • JELÍNEK, J. Trestní právo hmotné. 7. aktualizované vydání podle stavu k 1. 10. 2019. Praha: Leges 2019, ISBN 978-80-7502-380-3
 • Bruna, E., Brunová, M.: Vybrané kapitoly z kriminologie I. Praha: VŠFS 2020
 • JELÍNEK, J. a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 8. aktualizované vydání podle stavu k 13. 3. 2020. Leges: Praha, 2020, ISBN 978-80-7502-395-7
 • JELÍNEK, J. Trestní právo procesní, 5. aktualizované a doplněné vydání podle stavu k 1.3.2018. Praha: Leges, 2018, ISBN: 978-80-7502-278-3.
 • JELÍNEK, J. Trestní právo procesní, 5. aktualizované a doplněné vydání podle stavu k 1.3.2018. Praha: Leges, 2018, ISBN: 978-80-7502-278-3
 • BRUNOVÁ, Markéta. Novodobý vývoj a stav vězeňství v České a Slovenské republice. 1. vyd. Praha: Leges, 2020. 223 s. Teoretik. ISBN 978-80-7502-408-4. info
 • BRUNOVÁ, Markéta. Dokazování trestné činnosti s využitím kriminalistických stop a identifikace. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní a.s., 2019. 127 s. ISBN 978-80-7408-196-5. info
Výukové metody
Přednášky a cvičení v prezenční formě, řízené skupinové konzultace v kombinované formě; minimální povinná účast na cvičeních/seminářích v prezenční formě studia je 75%, na řízených skupinových konzultacích v kombinované formě studia 50%.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem. Kritériem pro udělení zápočtu je ústní konzultace s úspěšným zodpovězením 1 z 15 zkušebních otázek.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/leto2021/N_OVMCR