N_PKIB Počítačová kriminalita a informační bezpečnost

Vysoká škola finanční a správní
zima 2023
Rozsah
1/2/0. 24 hodin KS/semestr. 6 kr. Ukončení: zk.
Garance
doc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.
Katedra kriminalistiky a forenzních disciplín (FPSS) - Katedry - Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Franců
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět Počítačová kriminalita a informační bezpečnost je věnován metodám zajišťování a zkoumání počítačových kriminalistických stop. Studenti získají znalosti o pojmu informační bezpečnost a počítačová kriminalita, její historie, obsah a způsoby realizace v kybernetickém prostoru. Současné trendy a prognózy. Odhalování, zajištění stop, dokumentace, analýza, prezentace výsledků. Základní terminologie. Kriminalistická charakteristika trestných činů počítačové kriminality. Vztah technologií a právních aspektů v globalizovaném kybernetickém prostředí. Různé formy počítačové kriminality, kdy počítačové a komunikační technologie jsou cílem nebo prostředkem kriminálního činu. Různé formy a způsoby páchání této trestné činnosti. Rozpoznávání počítačových útoků, detekce, obrana a okamžitá nápravná opatření. Pojem a souvislosti materiálních a paměťových stop, digitální stopy a jejich místo v klasické kriminalistické teorii stop, vlastnosti digitálních stop a jejich specifičnosti, práce s nimi. Prevenci a vyšetřování kybernetické kriminality. Forenzní principy a zásady práce s digitálními stopami, organizace a metodologie forenzního vyšetřování. Historické i současné modely a metody forenzního vyšetřování. Je schopen vyhodnotit a aplikovat základní kriminalistické metody při vyšetřování kriminality ve veřejné správě.
Stěžejní část předmětu představuje vymezení forem a způsobů páchání kybernetických trestných činů (porušování práv autorských, phishing, malware, ransomware, DoS a DDoS aj.), hmotně právní aspekty (analýzy vybraných skutkových podstat a způsoby naplňování jejich znaků v souvislosti se zneužíváním informačních technologií), procesně právní aspekty (specifika místní a věcné příslušnosti orgánů činných v trestním řízení, specifika způsobů zajišťování věcí a informací v trestním řízení o kybernetických trestných činech).
Výstupy z učení
a) Odborné znalosti – student:
Student získá obecný přehled o národních a mezinárodních právních normách definujících protiprávní jednání v kyberprostoru. Student bude schopen rozlišit, jaké skutkové podstaty trestných činů či přestupků se na daný útok aplikují a proč.
b) Odborné dovednosti - student:
Student bude po absolvování předmětu schopen identifikovat základní kybernetické útoky, jejich modus operandi, způsobené následky aj. Na základě této identifikace bude student schopen aplikovat konkrétní právní instituty práva veřejného. Student bude též schopen přijmout základní preventivní opatření směřující k případné eliminaci uvedeného negativního jednání do budoucna.
Osnova
 • 1. Úvod do kybernetické trestné činnosti
 • 2. Právní normy regulující kybernetickou trestnou činnost
 • 3. Porušování práv duševního vlastnictví
 • 4. Kriminologické a kriminalistické aspekty kybernetické kriminality
 • 5. Útoky typu Spam, Scam, Hoax, dezinformační kampaně aj.
 • 6. Útoky typu hacking, cracking, malware
 • 7. Útoky typu ransomware, DoS, DDoS
 • 8. Finančně zaměřené kybernetické útoky (zejm. phishing pharming, spear phishing, mobile phishing, BEC aj.).
 • 9. Kybernetické útoky zaměřené na děti (např. zneužívání dětí, útoky na sociálních sítích aj.).
 • 10. Věcný, listinný a digitální důkaz. Digitální stopa. Charakteristika digitálního důkazu. Příklady digitálního důkazu. Možnosti zajištění digitálních důkazů a stop.
 • 11. Činnost orgánů činných v trestním řízení v rámci odhalování a vyšetřování kybernetické kriminality – legální limity, zajišťovací úkony
 • 12. Kybernetická bezpečnost (základní prvky a principy kybernetické bezpečnosti) Aplikace principů kybernetické bezpečnosti v rámci organizace a u jedince.
Literatura
  povinná literatura
 • PORADA a kolektiv. Kriminalistika. Technické, forenzní a kybernetické aspekty. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, 1018 stran, ISBN 978-80-7380-589-0.
 • KOLOUCH, Jan. CyberCrime. [online]. Praha: CZ.NIC, 2016. [cit. 31.12. 2016]. ISBN 978-80-88168-18-8. Dostupné z: https://knihy.nic.cz/files/edice/cybercrime.pdf
 • 22-3 STRAUS, J., PORADA, V. a kol. Teorie, metody a metodologie kriminalistiky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, 411 s., ISBN 978-80-7380-666-8.
  doporučená literatura
 • POLČÁK, Radim. Internet a proměny práva. Praha: AUDITORIUM, 2012. ISBN 978-80-87284-22-3
 • KOLOUCH, Jan, Pavel BAŠTA a kol. CyberSecurity. Praha: CZ.NIC, 2019. ISBN 978-80-88168-31-7 Dostupné z: https://knihy.nic.cz/files/edice/cybersecurity.pdf
 • POLČÁK, Radim, Jakub HARAŠTA a Václav STUPKA. Právní problémy kybernetické bezpečnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8426-1.
 • JIRÁSEK, Petr, Luděk NOVÁK a Josef POŽÁR. Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti. [online]. 3. aktualiz. vyd. Praha: AFCEA, 2015. ISBN 978-80-7251-436-6. Dostupné z: https://nukib.cz/download/aktuality/container-nodeid-665/slovnikkb-cz-en-1505.pdf
 • KONRÁD, Z., PORADA, V., STRAUS, J., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. Teorie, metodologie a metody kriminalistické techniky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, ISBN 978-80-7380-535-7.
Výukové metody
- monologická (výklad, přednáška, instruktáž);
dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
- případová studie
Metody hodnocení
Požadavky na zápočet: Úspěšné a samostatné vypracování všech zadaných úloh v průběhu semestru.
75% přítomnost na cvičeních.
Zápočet: Student zpracuje případovou studii na zadané téma (v rozsahu cca 25 slajdů), vztahující se ke kybernetické kriminalitě. Tuto případovou studii v rámci cvičení odprezentuje.
Student kombinovaného studia odprezentuje prezentaci v rámci zkoušky. Student je povinnen prezentaci zaslat vyučujícími nejméně 3 dny před konáním ústní zkoušky.

Zkouška: Ústní přezkoušení.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
ISP.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/zima2023/N_PKIB