N_PPr_1 Pracovní právo 1

Vysoká škola finanční a správní
zima 2023
Rozsah
2/1/0. 12 hodin KS/semestr. 6 kr. Ukončení: zk.
Garance
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Katedra práva (FPSS) - Katedry - Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Franců
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s vymezením pojmu pracovního práva, jeho genezí a postavením v rámci právního systému, ale zejména s platnou právní úpravou jednotlivých institutů pracovního práva v České republice. Po absolvování tohoto předmětu by měl být student schopen řešit pro pracovněprávní vztahy typické situace, uvést správný právní postup a své řešení s odkazem na platnou právní úpravu a aktuální judikaturu zdůvodnit.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování tohoto předmětu znát : - právní úpravu jednotlivých institutů individuálního pracovního práva v České republice; - obsah směrnic EU, které byly do české právní úpravy implementovány; - postup řešení individuálních pracovních sporů včetně aktuální judikatury.
Osnova
  • 1. Předmět pracovního práva, jeho postavení v systému práva, prameny právní úpravy 2. Pracovněprávní vztahy a skutečnosti 3. Vznik pracovního poměru 4. Změny pracovního poměru 5. Skončení pracovního poměru I. 6. Skončení pracovního poměru II. 7. Pracovní doba a doby odpočinku 8. Dovolená 9. Mzda a plat 10.Překážky v práci na straně zaměstnance 11.Překážky v práci na straně zaměstnavatele 12.Řešení individuálních pracovněprávních sporů
Literatura
    povinná literatura
  • Vysokajová, Margerita, Pracovní právo, 2.vydání, Praha, VSFS, 2021
    doporučená literatura
  • Pichrt Jan a kol., Pracovní právo, Praha, C.H.Beck, 2021
  • Hůrka Petr a kol., Pracovní právo v bodech s příklady, 6.vydání, Praha, Wolters Kluwer, 2022 Kluwer
Výukové metody
Přednáška s prezentací, procvičení přednesené materie ve cvičeních interaktivní formou, řešení praktických příkladů
Metody hodnocení
Kontrolní otázky, samostatné zpracování zadaného tématu, písemný zápočtový test (15 otázek - 12 správně zodpovězených pro úspěšné absolvování), ústní zkouška. Předpokladem úspěšného složení zkoušky je zodpovězení 2 otázek (1 z obecné části pracovního práva + 1 ze zvláštní části), které si student sám vylosuje ze souboru 30 otázek.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/zima2023/N_PPr_1