N_TVB Teorie vnitřní bezpečnosti

Vysoká škola finanční a správní
léto 2022
Rozsah
2/1/0. 16 hodin KS/semestr. 6 kr. Ukončení: zk.
Garance
doc. JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D.
Katedra veřejného a evropského práva (FPSS) - Katedry - Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Tereza Švestáková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými základy vnitřní bezpečnosti státu.
Výstupy z učení
Výstupem z předmětu jsou osvojené znalosti studenta prokázané u ústní zkoušky.
Osnova
 • 1.Bezpečnostní vědy jako vědy praktické (Východiska a základní pojmy bezpečnostních věd, základní pojmy bezpečnostních věd) 2.Ústavní vymezení bezpečnosti státu (Ústavní zákon o bezpečnosti. Pojem bezpečnosti a jeho identifikace, základní pojmy bezpečnosti) 3.Vnitřní bezpečnost (legislativa v oblasti vnitřní bezpečnosti) 4.Teorie bezpečnostních rizik (pojmy teorie bezpečnostních rizik, kategorie bezpečnostních rizik, manažerství bezpečnostních rizik, 5.Systém krizového řízení (mimořádné události a krizové situace, vyhlašování krizových stavů, orgány krizového řízení. 6.Organizace a běžný výkon služby a postavení Policie k orgánům veřejné správy. 7.Krizové řízení MV a Policie ČR (řešení mimořádných bezpečnostních událostí nedosahující intenzity krizové situace, postavení vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku v systému krizového řízení) 8.Krizová komunikace (proces, cíle, principy a pravidla krizové komunikace, krizová komunikace podniku) 9.Ochrana informací (základní pojmy ochrany informací, vývoj právní úpravy ochrany informací, zvláštní prostředky ochrany utajovaných informací). 10.Zákon o ochraně utajovaných informací (význam a struktura zákona č. 412/2005 Sb., pojem UI, výklad vybraných pojmů, druhy zajištění ochrany UI 11.Ochrana utajovaných informací z trestně právního pohledu (Hl. IX. Tr. zákoníku) 12.Kryptografická ochrana (základní pojmy a principy kryptografie, kryptografický materiál, kryptografický prostředek, klíčový materiál, heslový materiál, kryptografický dokument).
Literatura
  povinná literatura
 • KALAMÁR, Štěpán, Markéta BRUNOVÁ, Josef VESELÝ, Drahomír SÝKORA, Karel ŠIMAN a Petr VLK. Vnitřní bezpečnost - vybraná témata ochrany utajovaných informací. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2020. Educopress. ISBN 978-80-7408-202-3.
 • HOLCR, Květoň a Viktor PORADA. Úvod do teorie a metodologie policejních věd. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2004. ISBN 80-725-1154-8.
 • SADÍLEK, Zdeněk, Barbora PÁLKOVÁ a Štěpán KALAMÁR. Krizové řízení a Integrovaný záchranný systém. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2019, s. 17-22. Educopress. ISBN 978-80-7408-192-7.
 • PORADA, V. a kol. Bezpečnostní vědy: úvod do teorie a metodologie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. 134 s. ISBN 978-80-7380-658-3.
 • ANTUŠÁK, Emil a Zdeněk KOPECKÝ. Krizový management: krizová komunikace. Praha: Oeconomica, 2005. ISBN 80-245-0945-8.
 • SOUČEK, Vladimír, Eva STAŇOVÁ a Martin LINHART. Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek: Krizové řízení. Odbor bezpečnostní politiky MV ČR. Praha, 2005.
  doporučená literatura
 • FILÁK, Antonín. Policejně bezpečnostní činnost a její hlavní organizačně taktické formy. Praha: Policejní akademie České republiky, Vydavatelství PA ČR, 2003. ISBN 80-725-1135-1.
 • MACEK, Pavel a Antonín FILÁK. Základy teorie policejně bezpečnostní činnosti. Praha: Police History, 2004. ISBN 80-864-7721-5.
 • PROCHÁZKOVÁ, Dana. Analýza a řízení rizik. V Praze: České vysoké učení technické, 2011. ISBN 978-80-01-04841-2.
 • PROCHÁZKOVÁ, Dana. Analýza a řízení rizik. V Praze: České vysoké učení technické, 2011. ISBN 978-80-01-04841-2.
Výukové metody
Teoretická příprava, přednášky, seminární cvičení, zpracování seminární práce, praktická cvičení
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem a ústní zkouškou. Zápočet bude udělen po aktivní účasti na cvičeních. Požadovaná účast na cvičeních je u KS 50% a u PS 75% všech cvičení. Kritériem pro složení ústní zkoušky je úspěšné zodpovězení 1 z 15 zkušebních otázek.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/leto2022/N_TVB