N_DPKR_2 Diplomový projekt KR 2

Vysoká škola finanční a správní
léto 2018
Rozsah
0/0. 12 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Michal Černík, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavlína Opalecká (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
Katedra kriminalistiky a forenzních disciplín (FPSS) - Katedry - Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Tereza Švestáková
Předpoklady
N_DPKR_1 Diplomový projekt KR 1
Podmínkou pro zakončení tohoto předmětu je ukončení předmětu N_DPKR_1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Po ukončení tohoto předmětu student dokáže vytvořit text diplomové práce pro obhajobu v rámci státní závěrečné zkoušky.
Osnova
 • 1. Aplikační část - vypracování textu, včetně odkazů na použitou literaturu a další zdroje a Přílohy (tabulky, grafy, přehledy, obrazové formáty atd.)
 • 2. Vypracování Závěru ve struktuře a rozsahu podle platné metodiky
 • 3. Závěrečná revize a korektury textu.
 • 4. Dokončení Diplomové práce a předložení vedoucímu diplomové práce.
Literatura
  povinná literatura
 • VŠFS. Rozhodnutí rektorky č. 66/2009: Bakalářské a diplomové práce na VŠFS. Praha, 2009. Dostupné z: https://is.vsfs.cz/auth/do/6410/predpisy/68079/
 • • Rozhodnutí rektorky č. 60/2009. Rozhodnutí o zajištění kvality obhajoby bakalářské a diplomové práce. Praha: VŠFS, o.p.s., 2009.
 • BUDINSKÝ, Petr. Metodický pokyn prorektora pro vzdělávací činnost a vnější vztahy č. 4 / 2011-2012: Metodika vypracování bakalářské a diplomové práce pro studenty B11 a N11 . Praha: VŠFS, 2012, 9 s. [cit. 30.1.2013]. Dostupné z: https://is.vsfs.cz/auth/d
 • TICHÝ, Jaromír a Jan EMMER. Zpracování bakalářské a diplomové práce. Praha: VŠFS, EUPRESS, 2014. 101 s. ISBN 978-80-7408-096-8. Dostupné z: viz níže, odkaz v bloku Informace učitele
  doporučená literatura
 • BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA. CITACE.COM. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 [online]. Zlín, Brno, 2011 [cit. 2012-10-02]. Dostupné z: http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf
 • Jak na citace. EMMER, Jan. VŠFS: Knihovna [online]. 1. vyd. Praha, 2012 [cit. 2013-01-18]. Dostupné z: http://www.vsfs.cz/?id=1883-jak-na-citace
 • ČÍRTEK, Pavel a Milan KAŠÍK. Marketingová komunikace podniku s médii. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2008, 113 s. ISBN 978-807-4080-081.
 • ZICH, František. Úvod do sociologického výzkumu. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2004, 115 s. Eupress. ISBN 80-867-5419-7.
  neurčeno
 • KUŽELÍKOVÁ, Lucie, Jaroslav NEKUDA a Jiří POLÁČEK. Sociálně-ekonomické informace a práce s nimi. Brno: MUNI, 2008, 88 s. ISBN 978-802-1045-774. Dostupné z: http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/esf/js08/informace/socialne_ekonomicke_informace.pdf
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005, 209 s. ISBN 80-864-2940-7.
 • NOVÁKOVÁ, Vladimíra, Václav LIŠKA, Jiří LOUDÍN a Miloš SEDLÁČEK. Vědecké metody ve společenských vědách. ČVUT. Www. dictorandus.info [online]. 1. vyd. Praha: ČVUT, 2010 [cit. 2013-01-18]. Dostupné z: http://www.doctorandus.info/info/#
Výukové metody
Výuka probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím diplomové práce (BP)v prezenčním i kombinovaném studiu. Rozsah minimální povinné účasti ve výuce je povinná účast na 4 individuálních konzultacích s vedoucím diplomové práce podle Rozvrhu konzultací v Zadání DP.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem, který uděluje vedoucí diplomové práce na základě:
a. Zápočtu z předmětu N_DP.._1
b. Konečné verze textu diplomové práce (v knižní vazbě s kontrolou výpisu podobností v IS)
Získání zápočtu je podmínkou přijetí přihlášky studenta ke státní závěrečné zkoušce.
Informace učitele
https://is.vsfs.cz/auth/do/6410/predpisy/531213/1509230/Tichy_Emmer__Zpracovani_bakalarske_a_diplomove_prace.pdf
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.