B_Uc_A1 Účetnictví A 1

Vysoká škola finanční a správní
zima 2015
Rozsah
2/1. 10 hodin KS/semestr. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Gabriela Dlasková (cvičící)
Ing. Jaroslav Veselka, DiS. (cvičící)
doc. Ing. Naděžda Petrů, Ph.D. (pomocník)
Garance
Ing. Dana Kubíčková, CSc.
Katedra ekonomie a managementu (FES, KEM) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Ing. Edita Jerie, DiS.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
B_Uc_A1/cBPH: každé sudé úterý 10:30–11:14 E126, každé sudé úterý 11:15–12:00 E126, kromě Út 27. 10., kromě Út 10. 11. ; a Út 27. 10. 10:30–12:00 E228, Po 30. 11. 14:00–15:30 E225, G. Dlasková
B_Uc_A1/cR1PH: každé sudé úterý 15:45–16:29 E128, každé sudé úterý 16:30–17:15 E128, G. Dlasková
B_Uc_A1/cR2PH: každé liché úterý 10:30–11:14 E126, každé liché úterý 11:15–12:00 E126, kromě Út 20. 10., kromě Út 3. 11. ; a Út 20. 10. 10:30–12:00 E228, Út 3. 11. 15:45–17:15 E127, G. Dlasková
B_Uc_A1/pBRPH: Po 8:45–9:29 E004, Po 9:30–10:15 E004, J. Veselka
B_Uc_A1/vRPH: Pá 6. 11. 13:45–15:15 E227, Pá 20. 11. 12:00–13:30 E122, 13:45–15:15 E122, Pá 4. 12. 15:30–17:00 E123, 17:15–18:45 E123, G. Dlasková
Předpoklady
Tento předmět nemá žádné předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu budou studenti znát metodu podvojného účetnictví a umět vysvětlit její jednotlivé prvky (bilanční princip, obecné účetní zásady, účet, metoda podvojného zápisu, účetní doklady, účetní knihy, inventarizace) a podstatu, strukturu a vypovídací schopnost účetních výkazů. Budou umět provádět ve zjednodušené podobě záznamy základních hospodářských operací v průběhu účetního období a provést základní úkony v rámci účetní uzávěrky.
Osnova
 • 1. Informace a účetnictví, funkce účetnictví, uživatelé účetních dat, předmět účetnictví. Základní účetní výkazy a vztahy mezi nimi.
 • 2. Zásady účetnictví a jejich funkce. Bilance, její funkce a vypovídací schopnost, bilanční princip, základní struktura.
 • 3. Účet, jeho funkce, způsob zápisu. Rozvahové účty, zápisy na účtech aktiv a pasiv
 • 4. Změny položek rozvahy jako odraz hospodářských procesů. Metoda podvojného účetního zápisu, souvztažné účty.
 • 5. Náklady a výnosy, jejich vymezení a účel. Výsledkové účty, zápisy na výsledkových účtech.
 • 6. Účet hospodářského výsledku a jeho funkce. Druhy účtů. Doklady a jejich význam v účetnictví.
 • 7. Inventarizace. Účetní zápisy a účetní knihy. Regulace účetnictví v ČR; účtová osnova.
 • 8. Typické operace při účtování zásob materiálu.
 • 9. Typické operace při účtování dlouhodobého hmotného majetku.
 • 10. Typické operace při účtování pohledávek a závazků, nákladů a výnosů.
 • 11. Souhrnné zachycení koloběhu prostředků na účtech. Účetní závěrka
 • 12. Souhrnné zachycení koloběhu prostředků. Daňová povinnost.
Literatura
  povinná literatura
 • KUBÍČKOVÁ D., Základy účetnictví, 2. akt.vyd., Praha: VSFS, 2013, 176 s. ISBN 978-80-7408-074-6
 • DVOŘÁKOVÁ Dana. Základy účetnictví, 1. vyd. Praha: Wolters Kluver 2010. 307 s. ISBN978-80-7357-544-1
 • KUBÍČKOVÁ, Dana a Pavel SCHRÁNIL. Finanční účetnictví. 2. aktual. vyd. Praha: VSFS, 2013, 143 s. ISBN 978-80-7408-078-4.
 • KUBÍČKOVÁ, Dana. Sbírka příkladů z finančního účetnictví. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009, 181 s. ISBN 978-80-7408-018-0.
  doporučená literatura
 • PELÁK, Jiří. Účetnictví v příkladech: repetitorium k základům účetnictví. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2007, 190 s. ISBN 978-80-245-1190-0.
 • SEDLÁČEK, Jaroslav. Praktikum finančního účetnictví. Vyd. 1. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, 239 s. ISBN 978-807-3800-505.
 • FRASER, Lyn M a Aileen ORMISTON. Understanding financial statements. 8th ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson/Prentice Hall, c2007, p. cm. ISBN 01-318-7856-5.
Výukové metody
Typ výuky:
– presenční studium - přednášky a cvičení
– kombinované studium - distanční forma výuky (DSO)

Metody hodnocení
Metody hodnocení: průběžné testy, zápočtový test,

Způsob ukončení: zápočet, zkouška

Podmínkou získání zápočtu je :
- v presenční formě studia 75% aktivní účasti na cvičeních, splnění průběžných testů (min. 60%) a dalších úkolů dle zadání vedoucího cvičení a úspěšné splnění zápočtového testu
- kombinované formě studia 50% aktivní účasti na řízených skupinových konzultacích a úspěšné splnění zápočtového testu.

Studentům, kteří nesplní povinný rozsah účasti a průběžných povinností, budou zadány dodatečné studijní povinnosti v míře, která umožní prokázat studijní výsledky a získané kompetence nezbytné pro úspěšné zakončení předmětu.

Zkouška
se skládá z písemné a ústní části.

Písemná část (test) obsahuje tři oddíly:
- 5-7 úloh na ověření znalosti finančních výkazů a změn v jejich položkách, bilančního principu, způsobu oceňování, záznamu na účtech, uzavření účtů a sestavení účetních výkazů,
- 8-10 testových otázek k ověření znalosti principů, obsahu, nástrojů a způsobu vedení účetnictví v průběhu učetního období,
- 1-2 úlohy na ověření dovednosti řešit vybrané problémy. Minimální počet bodů pro splnění testu je 60%.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012, léto 2013, zima 2013, zima 2014.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/zima2015/B_Uc_A1