N_FRP Finanční řízení podniku

Vysoká škola finanční a správní
léto 2025
Rozsah
2/2/0. 16 hodin KS/semestr. 6 kr. Ukončení: zk.
Garance
Ing. Jana Kotěšovcová, Ph.D.
Katedra financí (FES, KF) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Dita Egertová
Předpoklady
Tento předmět nemá žádné předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubit znalosti získané v bakalářském studiu zejména v oblasti strategického finančního řízení podniku, strategického plánování, vyhodnocování investičních projektů, analýzy rizika, dluhové, úvěrové, likvidní a dividendové politiky, apod.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu budou studenti schopni objasnit podstatu jednotlivých firemních finančních politik, rozkrýt jejich vzájemnou provázanost a jejich koncepční roli ve strategickém podnikovém finančním plánování, orientovaném na zvyšování tržní hodnoty podniku. Dále by měl student po absolvování kursu rozumět strategickým cílům a zásadám finančního plánování podniku, účetní, dluhové, úvěrové, daňové, likvidní a dividendové politice podniku.
Osnova
 • 1. Finanční řízení podniku.
 • . 2. Zdroje financování podniku
 • . 3. Strategické finanční rozhodování. Náklady na investovaný kapitál, optimalizace kapitálové struktury podniku
 • . 4. Řízení rizik ve finančním managementu. Finanční kriteria efektivnosti investic
 • . 5. Krátkodobý finanční management
 • . 6. Využití finanční analýzy pro měření výkonnosti a oceňování majetku podniku
 • . 7. Zásady podnikového finančního plánování, strategické a taktické finanční cíle podniku
 • . 8. Finanční řízení podniku v zahraniční směně. Devizový trh a devizové operace
 • . 9. Corporate governance
 • . 10. Dluhová a úvěrová politika podniku
 • . 11. Daňová a likviditní politika podniku
 • . 12. Dividendová politika akciové společnosti
 • .
Literatura
  povinná literatura
 • ČIŽINSKÁ, Romana. Základy finančního řízení podniku. Praha: Grada Publishing, 2018
 • KUBÍČKOVÁ, Dana a Irena JINDŘICHOVSKÁ. Finanční analýza ve finančním řízení. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2022. Educopress. ISBN 978-80-7408-231-3.
 • BREALEY R. A - MYERS S. C., Teorie a praxe firemních financí, BizBooks, Praha 2017, 1072 s. ISBN 978-80-265-0028-5
  doporučená literatura
 • KALOUDA, František. Finanční analýza a řízení podniku. 3. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017
 • SCHOLLEOVÁ, Hana a Petra ŠTAMFESTOVÁ. Finance podniku: sbírka řešených příkladů a otázek. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5544-1.
 • JINDŘICHOVSKÁ, Irena. Finanční management. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2013, xviii, 295 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-052-2.
 • HRDÝ, Milan a Michaela KRECHOVSKÁ. Podnikové finance v teorii a praxi. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. ISBN 978-80-7478-011-0.
 • VALACH J., Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, Ekopress, Praha 2011, ISBN 978-80-86929-71-2
 • KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, xxxviii, 811 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-194-9.
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a cvičení v prezenční formě studia a řízených skupinových konzultací v kombinované formě studia. Rozsah povinné účasti ve výuce: Minimální povinná účast na cvičení v prezenční formě studia je 75%, na řízených skupinových konzultacích v kombinované formě studia 50%. Studentům, kteří nesplní povinný rozsah účasti, mohou být v průběhu semestru zadány dodatečné studijní povinnosti (v míře, která umožní prokázat studijní výsledky a získané kompetence nezbytné pro úspěšné zakončení předmětu).
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zkouškou. Vyučující stanoví rozsah a zaměření studijních povinností v průběhu semestru , zejména průběžných testů a samostatné prezentace, nebo seminární práce. Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemnou část zkoušky tvoří test s bodovým ohodnocením. K ústní zkoušce může postoupit student, který dosáhne alespoň 60% bodů ze zkouškového testu. Ústní část zkoušky není povinná.
Informace učitele
V prezenční formě studia je podmínkou úspěšného zakončení výuky ve cvičení vypracovat a na cvičení prezentovat seminární práci ve formátu pptx. v rozsahu 10 - 20 min na téma vybrané ze seznamu stanoveném každým cvičícím pedagogem. Seznam otázek k ústní části zkoušky a stupnice hodnocení podle počtu získaných bodů je zveřejněn vyučujícím v rubrice Další komentáře → Studijní materiály → Učební materiály.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, léto 2008, zima 2008, léto 2009, zima 2009, léto 2010, zima 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/leto2025/N_FRP