B_PrEU Právo EU

Vysoká škola finanční a správní
zima 2024
Rozsah
2/1/0. 16 hodin KS/semestr. 6 kr. Ukončení: zk.
Garance
doc. JUDr. Pavel Svoboda, Ph.D., D. E. A.
Katedra práva (FPSS, KP) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Tereza Švestáková
Předpoklady
Absolvování předmětů Teorie práva (B_TePr) Ústavní právo a státověda 1 (B_UPrS_1) Ústavní právo a státověda 2 (B_UPrS_2)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Po absolvování kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit vývoj a současnou podobu institucionální struktury Evropské unie, jakož i problematiku správné interpretace a aplikace unijního práva. Studenti budou schopni popsat dosavadní vývoj evropské integrace identifikovat právní základy současného nadnárodního mechanismu EU. Budou schopni objasnit význam judikatury Soudního dvora EU pro jednotné používání práva EU členskými státy.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - identifikovat a shrnout důležité rysy nadnárodní úpravy společných politik EU - určit a popsat využití sekundárního práva EU při rozvoji právního rámce společných politik EU - porovnat a vyzdvihnout rozdíly úrovně právní úpravy unijním právem v oblastech společných politik soudní a justiční spolupráce (SJS) a evropské bezpečnostní spolupráce (SZBP) - aplikovat právní postupy při rozhodování soudů EU na praktický spor mezi Komisí EU a členským státem o transpozici směrnice (typy žalob, právní účinky, vykonatelnost); - analyzovat podmínky soudní vykonatelnosti rozhodnutí Soudu EU u jednotlivých druhů (typů) soudních řízení dle TFEU
Osnova
 • 1. ES a pojetí ekonomické integrace; vývoj ES 1952 -1992
 • 2. EU a její vývoj 1992-2014 (model 3 pilířů), Lisabonská smlouva 2007 (zrušení pilířové soustavy)
 • 3. Právní subjektivita EU, cíle EU. Pravomocí EU a členských států, rozdělení(kategorie pravomocí)
 • 4. Prameny práva EU (hierarchie a systematika)
 • 5. Legislativní procedury a tvorba práva EU
 • 6. Principy aplikace práva EU (přímý účinek, priorita práva EU, bezprostřední aplikovatelnost)
 • 7. Vztah práva EU k právu členských států, harmonizace národního práva (metody a účinek)
 • 8. Soudní ochrana práva EU. Druhy řízení před soudy EU
 • 9. Institucionální systém EU I. Komise EU
 • 10.Institucionální systém EU II Rada EU a Evropská rada
 • 11. Institucionální systém EU III. Evropský parlament a ostatní instituce EU
 • 12. Policejní a justiční spolupráce v EU
Literatura
  povinná literatura
 • SVOBODA, Pavel. Úvod do evropského práva. 6. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019. 437 s. ISBN 978-80-7400-752-1.
  doporučená literatura
 • TICHÝ, L. a kol.: Evropské právo. 4. vydání, Praha: C. H. Beck, 2011.
 • SVOBODA, P.: Úvod do evropského práva. 3. Vydání, Praha: C.H.Beck, 2010.
Výukové metody
Přednášky v prezenční formě, řízené skupinové konzultace v kombinované formě; minimální povinná účast na seminářích v prezenční formě studia je 75%, na řízených skupinových konzultacích v kombinované formě studia 50%.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen písemnou zkouškou - testem obsahujícími uzavřené, popř. otevřené otázky. Kritériem pro vykonání zkoušky je minimální 55 % bodů udělených za správné odpovědi testových otázek
Navazující předměty
Informace učitele
Předpokladem pro absolvování tohoto kurzu je úspěšné zakončení následujících předmětů: Teorie práva (B_TePr) Ústavní právo a státověda 1 (B_UPrS_1) Ústavní právo a státověda 2 (B_UPrS_2)
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2012, zima 2021, zima 2022, zima 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/zima2024/B_PrEU