B_PrEU Právo EU v bankovnictví

Vysoká škola finanční a správní
léto 2012
Rozsah
2/0. 6 hodin KS/semestr. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.
Katedra financí (FES, KF) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Lenka Pokorná
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
B_PrEU/pBPH: St 12:15–12:59 E225, St 13:00–13:45 E225, O. Schlossberger
B_PrEU/vBPH: Pá 30. 3. 17:15–18:45 E122, So 21. 4. 9:45–11:15 E122, 11:30–13:00 E122, O. Schlossberger
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Výuka má poskytnout posluchačům ucelenou základní informaci o legislativě Evropské unie na úseku bankovnictví včetně poskytování investičních služeb v návaznosti na nezbytné vstupní poznatky o Evropské unii a jejím právním systému.
Osnova
 • 1. Evropská unie, její charakteristika a institucionální rámec 2. Právní rámec Evropské unie 3. Hospodářská soutěž při poskytování finančních služeb 4. Jednotný vnitřní trh a hospodářská a měnová unie 5. Úvěrové instituce a jejich úprava právem EU 6. Instituce elektronických peněz, finanční zajištění 7. Investiční podniky a jejich úprava v právu EU 8. Regulované trhy, organizátoři trhu a vícestranný systém obchodování 9. Požadavky na prospekt, informace o emitentech 10. Ochrana před zneužitím trhu (obchodování zasvěcených osob, manipulace s trhem) 11. Zneužití finančního systému k praní špinavých peněz a financování terorismu 12. Zápočtový test, hodnocení
Literatura
  povinná literatura
 • Svoboda, Pavel: Úvod do evropského práva, Praha, C.H.BECK 2011, ISBN 978-80-7400-334-9
  doporučená literatura
 • Outlá V. a kol.: Právo evropské unie, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., Plzeň, 2006
 • Lisabonská smlouva o EU (LSEU) a Lisabonská smlouva o fungování EU (LSFEU)
  neurčeno
 • Směrnice č. 2003/6/ES o obchodhování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu)
 • Směrnice č. 2006/48/ES o přístupu k činnosti úvěrových institucí a jejim výkonu
 • Směrnice č. 2005/60/ES o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu
 • Směrnice č. 97/9/ES o systémech odškodnění investorů
 • Směrnice č. 2002/47/ES o finančním zajištění
 • Směrnice č. 2002/87/ES o finančních konglomerátech
 • Směrnice č. 2004/39/ES o frzích finančních nástrojů (MiFID)
 • Směrnice č. 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průlhednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu
 • Směrnice č. 94/19/ES o systémech pojištění vkladů
Výukové metody
Forma přednášek doplněná o vystoupení studentů na dané téma v prezenční formě studia. V kombinované formě se bude jednat o řízené konzultace ve stanoveném rozsahu.
Metody hodnocení
Zápočet - pro prezenční formu studia: aktivní účast na výuce, prezentace na zadané téma, závěrečný test na minimálně 60 %. Rozsah povinné účasti ve výuce v prezenčním studiu je stanoven minimálně na 80% - pro kombinovanou formu studia: zpracování písemného materiálu ve formě odpovědí na otázky z Metodických listů, na řízených skupinových konzultacích účast na 66 %. Studentům, kteří nesplní povinný rozsah účasti, mohou být v průběhu semestru zadány dodatečné studijní povinnosti (v míře, která umožní prokázat studijní výsledky a získané kompetence nezbytné pro úspěšné zakončení předmětu).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021, zima 2022, zima 2023, zima 2024.